ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


V.V Earletor d . ניaלשסנל ט3סס (sפהס-השפהס(aסa' ದೋಣಿಯ ಯಜಮಾನ-ತಮ್ಮ ನಾಮಧೇಯವೇನು ? ನಿವಾಸವೆಲ್ಲಿ ? ಇಂದ್ರುನಾಧ–ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂದ್ರನಾಧನೆಂದು ತಿಳಿರಿರೋಣಾಗಲಿ. ನಿವಾಸವು ಬಹಳ ದೂರ-ನದಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೋಣಿಯ ಯಜಮಾನ-ನದಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲಾವ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ? ಇ೦ದ್ರುನಾಧ—ಇಚಾಪುರ ಗಾುವುದಲ್ಲಿ, ದೋಣಿಯ ಯಜಮಾನ—ಇಚಾಪುರ ಗಾಮ ದಲ್ಲೆ? ತಮ್ಮ ತೀರ್ಧ ರJಾಪರ ನಾವುಧೆ ಯವೇನೋ ಕೇಳಬಹುದೆನೋ ? ಇ೦ದ್ರುನಾಧ—ತಾವು ಇಚಾಪುರ ಗ್ರಾ)ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋಣಾಗಿದೆಯೊ P ದೋಣಿಯ ಯಜಮಾನನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು ಮೌನವಾಗಿದು ಬಳಿಕ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲಾ ಸ್ಮಳಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ತೀರ್ಧರೂಪರ ನಾವುಧೆಯು ವೇನು? ಒ೦ದುವೇಳೆ ನಾನವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೂ ನೋಡಿರಬಹುದು ' ಎ೦ದನು. ೩೦ದ್ರುನಾಧನು ತನ್ನ నిజవాద ಹೆಸರ ನಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಗುಪ್ತಭಾವದಲ್ಲಿ ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಮಾಡುತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ದೋಣಿಯ ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೆ ಮರೆಮಾಜುವುದಕ್ಕೆ శారణవ్వేనగా శాణలిల్ల. ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟು ಬ೦ದು ಬಹಳ శాలవా యుకే). ఈ సంభావితే ಸಭ್ಯನು .3 ق م 3 بتf وع ಗಾಮಕ್ಕೆ סfuח8ס ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿದು ತಂದೆಯ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲವನಾಗಿರು ವನು. ಎ೦ದು ಯೋಚಿಸಿಕೆJಾರಡು ಇಚಾಪುರದ ಜಮಿಾನುದಾರ ನಗೆ೦ದ್ರು ನಾಧ ಚೌಧುರಿಯು ನಮ್ಮ ತಂದೆ' ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ಅಪರಿಚಿತನಾದ ಸಭ್ಯನು ಕೇಳಿ ಚಮಕಿತನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಣುಗಳೆರಡನ್ನೂ هل تهددثةorـده ಹಾ, ನಗೆ೦ದ್ರುನಾಧ ! ಪುಣಾತ್ಮ ನಗೆ೦ದ್ರುನಾಧ ! ಎ೦ದು ಹ೦ಬಲಿಕೆ ರರಿು೦ದ ಹೇಳಿದನು. ದೋಣಿಯ ಯಜಮಾನ–|ಚದರಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಸಿ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು) ಇರದ್ರು ನಾಧರೆಂತಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಇಂದ್ರನಾಧ – ಇಂದ್ರುನಾಧನೆಂಬು ದಾವಾಗಲJಾ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅಜಾತ ದೇಶಗಳನ್ನು తిరుగువేనా దుదరింద ఆల్లల్లి ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇ೦ದ್ರ הס סספדה ನಾಧನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಂದ್ರುನಾಧ. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ | ' ಎ೦ದು ಹೇಳುತಲೇ ಅಪರಿಚಿತನ ಕಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತು೦ಬಿತು. ಮು೦ದೆ ಮಾತು ನಿ೦ತುಹೋಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಅವನು–ನಸ್ನ ಬಾಲಾವಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ వుణ్యాక్మే