ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ b.5% ನಾದಾ ನಗೇಂದ್ರನಾಧನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆನು. ಆದುದ Dంద తేవ్మున్ను ళ్భేలేవావస్ఛయుల్లి ನೋಡಿದ್ದೆನು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸ೦ಸಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೆನೆ : ನಗೆ೦ದ್ರುನಾಧರು ಚೆನಾ ಗಿದ್ದಾರೆಯೆ ? ಇ೦ದ್ರುನಾಧ—ಇದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ-ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಈಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ఇందునా ధ-నన్న &రియుణ్మను శాలవాగి బయోళ శాలవాన్నిు తెు. ಅಪರಿಚಿತ–ಆತನ ಹೆಸರು ಉಪೇ೦ದ್ರುನಾಧನಲ್ಲವೆ? тәрс30әуәф—eooәБә. ಅಪರಿಚಿತ-ಆತಗೆ ಮರಣವು೦ಟಾದುದು ಹೇಗೆ ? ಇಂದ್ರನಾಧ—ಇಚಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಹಾವಳಿಯು ಬಹಳವಾಗಿದ್ದಿತು. లు:Rందు నా ధోను యేులియు బారానిుగే తేు తెలిగి రౌలవాDదను ; ననగి ピョー జావళే పిల్ల ; ನಾನಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ಯೆನು ; బయోళ శాలవాయిరిఎతేు. ಅಪರಿಚಿತ—ತಮ್ಮ ಮಾತ್ಮಶ್ರೀಯವರು ಹೇಗಿದಾರೆ ? ಇ೦ದ್ರುನಾಧ– ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಮರಣವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರೆಯಾಗಿ ಪುತ್ರಶೋಕದಿ೦ದ ಆಕೆಗೆ ಪಾJಣಾ ವಿಯೋಗವು೦ಟಾಯಿತು. ಒಂದು ಘ೦ಟೆಯ ಹೆJಾತು, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒ೦ದು ಘ೦ಟೆಯ ಹೊತು, ದೆJಾ ಣಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರುವಾಹದೊJಾ೦ದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿದ್ದಿತು. ಒಂದು ಘ೦ಟೆಯ ಹೇJಾತಾದ ಬಳಿಕ, ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು శణిశ్మి ನೋಡಿದನು. ಸಂತತ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿಯುತಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿ೦ದ ಅಪರಿಚಿತನ ವು ುಖವು ೦ಡಲವೂ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯJಾ ತೆJಾಯುಹೋಗಿದುವು! ೩೦ದ್ರುನಾಧನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡನು. ದೋಣಿಯು ಒಂದು ಹರದಾರಿಯ ದೂರ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಿತು. ಗ೦ಗೆಯ ನೀರು ಬೆಳದಿ೦ಗಳಲ್ಲಿ ధేళ గుట్బతిదితేు. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಪಾದ ಒ೦ದೆರಡು ತೆಳಾದ ಮೇಘಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಹಾರುತಿದುವು; ಒಂದೊಂದು ತಡವೆ ಅವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಡಾಗಿ ಬರುತಿದುವು. ಕೂಡಲೇ ಗಾಳಿಯಿಂದ శేదరిసల్పట్చ శండుకిరణా వు వునః విరౌలవాTదా నదియు జలరాశియు ম3১ং ত చిదే్చు ಬೆಳಗುತಿದ್ದಿತು. ಆಕಾಶವು ಗ೦ಭೀರವಾದ ನೀಲವರ್ಣ : ಒಂದೆ ರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭಿಡೆಯುಳ್ಳ ಹೊಸ ಮದವುಗಳಂತೆ ಇಣಿಕಿ ಮುಖವನ್ನು ತೋರುತಿದುವು; ಪ್ರಪಂಚವೆಲಾ నిసబ్బవాగి ద్పితే) ; ಒ೦ದೊ೦ದು ತಡವೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಧ್ವನಿಯು ದೂರದಿಂದ ವಾಯುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದು ವಿಸ್ತರ వాదా గంగేయు నిరిన యుJ వాల్చేFదల్లిద ವುರಳ దిబ్పడల్లియుగా 5 F