ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೆ 2-ظ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪರಿಚ್ಚೆದ Huw sweet the days that I have spent, In yDn sequestered bower, Those citrun trees, still sweet of scent, Had then some magic power, Dr some fair spirit did reside, In that sweet purling bruok, Which runs by yDn green mDuntain side, Now haunted by the rook. ND charm was in the spicy grove, No spirit in the stream, O'twas the smile of her I love, Now vanished like a dream | L. C. Dutt. 卒。ుల్జానే ಹೊಸ ಪರಿಚಯದ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬ೦ದನು, ಗುಡಿಸಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಅಚ್ಚಕಟಾ గిద్వితేు. గుడిసెల చేూరగణి ఒందు ಚಿಕ್ಕ ತೋಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹJಾವಿನ ಗಿಡಗಳ, ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಒ೦ದು యెళ్ళి, ಎದುರಿಗೆJಾ೦ದು ಅನ೦ತವಾದ ನದಿ. ಹಿ೦ದುಗಡೆ ಮನೋಹರವಾದೆJಾರದು ನಿಕು೦ಜವನ ವುತು ಧಾನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಗುಡಿಸಲ ಯಜಮಾನನು ಮಾಂಗೀರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಚಿ೦ತೆಯಲ್ಲಿಯJಾ ದುಃಖ ದಲ್ಲಿಯJಾ ಮುಳುಗಿದ್ದವನಾದುದರಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ದಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿಸಲನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಅಚಾಳಾಗಿ ವಾಸಮಾಡುತಿದ್ದನು. ಸಾಯ೦ಕಾಲದ ಹೆJಾತು ತನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹುಟುಹೊಡೆಯುತ 3.թerio:3Ho. ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ סנס 3 נ3ספרססiנס . ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಹೇJಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊ೦ಡರು. శుటిరేన్చావి) యు) ಸುರೇ೦ದ್ರ)ನನು ಕುರಿತು ಹೇಳತೆJಾಡಗಿದನು : యేృదయుదల్లి ಸಿಟಾಗಲೀ, RJDFrઇફ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ! 58 ספנס3יי ಅವನು ತೊರೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ততd১ ত ই ঠnং ঠে9A ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಕೊ೦ಡವನಾದೆನು. నీళ్మేందినెల్లి ಸೊಕ್ಕಿನವನಾಗಿದ್ದೆನು. లగ నాను ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟವು ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಊಟವನ್ನೂ బిట్చరు ತಿದ್ದೆನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ವಿಜಾತೀಯವಾಗಿ ತೋರುವಂತಹ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ఎల్లవనేJ్న ಕಳಕೊ೦ಡೆನು. 'ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದೆನು. Ցt35 ಸ್ವಭಾವತಃ ఓదు వుదరల్లి ఆలీ ಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಿರುವೆನು. ఒుందేదిందు పాళ్ ಉಪಾಧಾಯನು ಅನಾಯ ವಾಗಿ ನನ್ನನು ತಿರಸ್ಕಾರಮಾಡುವನು. SRFR ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾದಾ ہادلۂ لۂ