ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


2-D EeriEtdez ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇವುವು వుందు వారిదిది తేు. |ಸುರೇಂದ್ರನಾಥನು ಹೆಚ್ಚು ಆತುರ ದಿ೦ದ ಕೇಳತJoಡಗಿದನು.) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 売ロr、Nド 。ಶ್ರೀವು ವನು ನಾನು ఆపౌళ్ని ಸಿದವನಲ್ಲ; ಆವ ಪ್ರೇಮವು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾನವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತು೦ಬಿ ಸೂಸಿ ಹರಿಯುವುದಾಗುವುದೆJಾ, ಆವ ಪ್ರೇಮವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅ೦ಶವಾಗಿರುವುದೋ, ಆವ ಪ್ರೇ) ವು ವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗುವುದಾಗು ವುದೆJಾ, ಆವ ಫ್ರೆ)ವುವು ಮುಗಿದರೆ ಜಿವನವೆ ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದಾಗು ವುದೆಯೋ, ಅ೦ತಹ ಪ್ರೇಮುವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿದ್ದೆನು; ఎ షాJ్చ ఆడేవే ఆంధోశార ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅ೦ತಹ ಪೋವುವನ್ನು'ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದೆನು. ಚಿ೦ತೆಯು ಬಲದಿ೦ದ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿಯJಾ ಇರುವ ಅಂತಹ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಾಗರಿತವಾಗಿರುವ೦ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಹರಣವರಿ ಮಾಡುತಿದ್ದೆನು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಆ ಮJಾರ್ತಿಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ೦ಡ ಬಿಂಬದಂತೆ ಅಳಿಸಿಹೋಗುವುದು ; ಕಲ್ಪನಾ f\ ಹೋಗುವುದು. ಆಗ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಮJಾರ್ಭಿತನಾಗಿפה:gס שפרש טנ3ס:ש సాలదవేు Rలే ಬಿದುಬಿಡುವೆನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನ శల్పనేయు ದಿನದಿನಕ್ಕೂ వృచ్ఛిగూళ్ళుకి ద్పితే) ; ಹಗಲುಹೊತು, ಅರ್ಧಕಾಲವೆಲಾ, ನಾನೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುತಿರಲಿಲ್ಲ; ಕಾಲ್ಪನಿಕ వాద వృపొంāడల్లి ఏయే రిసుతిdువేను ; శాల్పనిచేవాదా ) సోంబేదల్లి ಉಜ್ವಲವಾದ ಆಕಾಶ, ಉಜ್ವಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಉಜ್ವಲವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಉಜ್ವಲವಾದ ಅಟಾಲಿಕೆ, ಉಜ್ವಲವಾದ ಗ್ಯಹಪದಾರ್ಧಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾದಾ ಪೋಮದ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಕುಳಿತಿರುವುದು. ನಿಬಿಡವಾದ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣದ ಕೇಶಪಾಶವು ಜೆಯೋತಿರ್ಮಯು ವಾದಾ ಸುವರ್ಣಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ వేుఎమి ಮ೦ಡಲವನು ವೇಷ್ಟನಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು; ಆ ಬಾಲೆಯ ರಕ್ತವರ್ಣದ ಸಣ್ಣ ತುಟಿಗಳು పాఎల్నగు వినింద ఎన్ఫారికేవాnరువు వు; భ్చవాJరదంతే ಕಪಾದ ಕಣುಗಳೆರಡೂ ಪ್ರೇಮಾಶುವಿನಿ೦ದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುವು; ಮುಖ ಮ೦ಡಲವೆಲಾ ಪೋಮದಲ್ಲಿ ಧಳಥಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯು, ತಂತಿಯು ಹರಿದ ವೀಣೆಯಂತೆ, ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು; ನಾನು ಮJಾರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದುಬಿಡುವೆನು. 'ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿಯ ಕಡೆಯ ಜಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರವಾಹವು ನಿರತು ಮJಾರ್ಛೇಹೋಗಿ ಈ ಗ೦ಗಾತೀರದಾ ಕುಂಜ వనదల్లి వులగిద్చేను. ఎమ్చే ಹೊತು ಮJಾ'ರ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆನೋ ಅದನು ੀ ਦੇ ಲಾರೆನು,–ಆರೋ ಮುಖಕ್ಕೂ ತಲೆಗೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತಳಿದು ಬೀಸಣಿಗೆಯಿಂದ చి సుతిద్చేంతే ಬೋಧೆಯಾಯಿತು. ಮೆಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ಕಣ್ಣೆರೆದು גנה ננס9פהח