ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೮೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


2.9 colorizotée d వుయోగాన్చావు! 守o属oö ರಾಹುತನೊಬ್ಬನು భీటిగి సలువాగి ' ומפנ3ס ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನೆದುರುನೋಡುತ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾದು నిరాత్రిరువాను ' ఎ0డు ಹೇಳಿದನು. ಟೋಡರಮಲ್ಲ–ಅವನು ಬರದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೊoಡು ಬರದು ಹೇಳು. ಸೆನಿಕ-ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆನು. ಮಹಾರಾಜರವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಮತಾರಿಗJಾ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಟೆತೋಡರಮಲ್ಲ–ಅವನು ಹಿಂದುವೋ ಮುಸಲಮಾನನೋ? సృనిశ—ఆవనేJబ్చ ಕಾಯಸ್ಯಜಾತಿಯ ಜಮಿಾನು ದಾರನ ಮಗನು. ಬೇJಾಡರವು ಲ್ಲ-ವಂಗದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಅನೇಕ ಕಾಯಸ್ಕ ಜಾತಿಯ ಜಮಿಾನುದಾರರಿರುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಳು ಬಲವು ఎంటులచే సృన్యశ్కే ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೆ೦ದು శెళిదే నే. ಸಮಾಜರವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ವು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಬಂದಿರುವವನನ್ನು T#ösot jo vòtảo. సృనిశ నేు ಅಶಾರೋಹಿಯಾಗಿ גנה הה, תפסנל ໃs of ☞ 53deo oJອ5ñ EJodsoன். :Rs. ఈ వుధ్య ಪಾಠಕಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ త్రి యుజె ళు వేవ్లు. ಕ್ಷತ್ರಿಯಕುಲಾವತಂಸನಾಗಿದ್ದ סהסאסךם ಟೋಡರಮಲ್ಲನಂತಿದ್ದ 言は3F ಗುಣ ವಿಭೂಷಿತನಾದ ವೀರಪುರುಷನು ಭಾರತವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗ್ರುಹಣಮಾಡಿದ್ದ నేందు యేళువుదు ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು. ರತ್ನಪ್ರಸವಿನಿಯಾದ ಭಾರತಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಪುಣಾತ್ಮರಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣರಾಗಿಯJಾ ಇದ್ದ ಮಹಾಪೂರು ಷರು ಜನ್ಮಗ್ರುಹಣ ಮಾಡಿರುವವರಲ್ಲದೆ, ವೀರಪ್ಪುಸು ಆದ గ్స్లోకిyయుశులదల్లి విF5వురు నెరెసా చేరు ఆవతిFణFరాగి ద్చారే. ವುತು ಪಾಲಚೀನ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿಸಂಪನ್ನರಾದ రాజనితిజరూ ং9র্ত ও তB৩ ಹುಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನಾದರೋ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಮJಾರು ಗುಣಗಳಿ೦ದಲJಾ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಚಲವಾಗಿದ್ದಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು నేJR డబāుదు. ఒందానేJందు రౌసెల ದಲ್ಲಿ ಅಕಬರಷಹನ ಸ೦ಗಡ ಅವನು ಪ೦ಜಾಬಿಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಹೋಗುತಿದಾಗ ನಿಯಿಮಿತವಾದ ఆవాన దేవా రాధా సాయు ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ విఘ్నో ವು೦ಟಾಯಿತು. ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಪಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡನು; ಜಲಗ್ರುಹಣವನ್ನೂ ಮಾಡುತಿರಲಿಲ್ಲ.