ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


olo- వoriవిజీ d ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಲಚ್ಚೆ ದ Alas they had been friends ın youth. Coler t d'ge. 권 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದುವು; ಇಂದ್ರನಾಧನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ಖಾತಿಗೊಂಡನು. ರಾಜವಿದ್ರೋಹಿಗಳು ಭಾಗಲಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದುದರಿಂದ, ಭಾಗಲಪುರದಲ್ಲಿಯJಾ ಮಾಂಗೀರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯJಾ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಯುದ್ವಾದಿಗಳು ನಡಿಯುತಿದುವು. ಒ೦ದಾನೆJಾ೦ದು ದಿನ ವಿದೆ.JಾJಹಿಗಳು ಸೂರೊದಯದಿಂದ ಸJಾರ್ಯಾ ಸ್ತದವರೆಗೆ ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ದುರ್ಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಚು ನಡಿಸುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತಿದ್ದರು. ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದವನು, ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರುಯತ್ನವನು నాగగిJడెసలిల్లಅವನು ಬೆಳಗಿನಿ೦ದ ಸ೦ಜೆಯವರೆಗೂ ದುರ್ಗದಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಳಕ್ಕೆ 3סuחסס ಬರುತಿದ್ದನು. ಅವನ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದಲೂ ಅವನ బుద్చిఒల ದಿಂದಲೂ ಅವನ ರಣಕ್ ಶಲದಿಂದಲೂ ಸೈನ್ಯದವರು ಪ್ರೋತಾ ಹಿತರಾಗಿ ಶತು ಗಳನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಸ್ತಮಾಡಿದರು. ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಇದಕ್ಕೆ ವೆಾದಲು ಇಂದ್ರುನಾಧನ ಸಾಹಸವನ್ನೂ యుద్పడల్లి ಅವನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು. ಇ೦ದವನು ಹಗಲೆಲಾ ರಣಮುಖದಲ್ಲಿ ಉತಾಹದಿ೦ದ ನಿ೦ತು ಶತುಗಳನ್ನು ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೆತೆರ ಪಿಲ್ಲದ ಚಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜದಪಿ ರಟ್ಟಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸೇನಾಪತಿ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಆನಂದಿತನಾದನು–ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಶತುಗಳು ರಣರಂಗವನ್ನು •ဎ်မိမ္၂ :זפ נ}eס 3קס 53 פitäf :הפ־ם3נמספרש ಹೋದರು. ಸJಾರ್ಯಾಸ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಸೆನಾಪತಿಯನ್ನು ನೋಡ ಬಂದನು-ಟೋಡರಮಲ್ಲನಾಗ ఒబ్పనే ! 3הפר53 ס ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಬ೦ದು ನೋಡಬಹುದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅ೦ದು ಇ೦ದ್ರುನಾಧನ ಸಾಹಸಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಮೋ ಡಿ ಟೆಯೋಡರ ಮಲ್ಲನ ಮನವು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅವನಾ ಯುವಕ ಸೈನಿಕನೊಡನೆ నౌలిదో ೦೦ದ ಸ೦ಭಾಷಣೆಯು D ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡನು-ಆಗ వా) తెల్పై 5J అల్లిరలిల్ల. ಟೋಡರಮಲ್ಲ–ಇ೦ದ್ರುನಾಧ | ನಿನಿ೦ದು ತೋರಿದ సిన్న ఏళేువు వేన్ను ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾದೆನು. 'aט3סס యుద్ఛదల్లి ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಸ೦ಶಯ దల్లిద్వితేు—ని నేుళిదుశీJండేుడు దు ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.