ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Vl ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪ್ನತರಾಗಿದ್ದವರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲವಕಾಶವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ! ಅದವರ ಅಸದೃಶ ੯ੱਠ ਹਜ ਠੋਹਾਰਾਂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯವಸಾಯವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದೇಶಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ದೇಶಭಾಷೆಯೋನ್ನತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶ್ರದ್ಯೆ ಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ತತ್ಪರರಾಗಿದ್ದರು. ಆವರು వేుృసJూరు ಸೀವೆುಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನನಗವರು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೆನವಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಧಗಳು ನ್ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ? ಎ೦ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದರು. ಗ್ರುಂಧಗಳು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಯವಾಗಿದ್ದರಾ ಗ್ರು೦ಧಪ್ರಚಾರಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ రిశాడ లేరాన్సిందేవా &ుండా,ుళిది వేయుందు తిళా దు, గుండ్గా శోకెFరు ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಕ್ತರೆ೦ತಲೂ ಭಾರತೆಯುರು ಮೊದಲಿ೦ದಾ ದಶೆಗೆ ವಿಶೆಷ ರಿಕ್ತಿಗಳೆ೦ತಲJಾ ಹೇಳಿ, ಆದರೂ ಬಂಗಾಳಾ ದೇಶದ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರ గుంధగళన్నేల్సా ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಚಾರಪಡಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ జరుణి ಗಳಾಗಿರುವುದಾಗಿಯJಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಯಿಾಗ್ರಂಧ ಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುವೆಂತಲJಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಶ್ರವು ವು ಸಾರ್ಧಕವಾಗುವು ದೆಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿ ಬಹು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರೋತಾಹಗೊಳಿಸಿದರು. ಮJಾವತ್ತೆ ದು ವರ್ಷಗಳೆನ್ನ ಶ್ರಮವು ಅಂದಿಗೆ ಸಾರ್ಧಕವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾನವರ ಶುಭಾಶೀ ರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಪ್ರೋತಾಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ షలు వాలెగియుJ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸಿದೆನು. ನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಾ ಮಹನೀಯರ ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಂಧ ವಾದುದರಿ೦ದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾಪನಾಡಂಬರವು ಆವಶ್ಯಕವಿರದು. ಜನಾನುರಾಗವುಳ್ಳ ಪುಜಾವತ್ಸಲರಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯುವ ರಾಜ ನರಸಿ೦ಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದುರ, ಕೆ.ಸಿ.ಐ.ಇ., ಮಹೇJಾದರಿಯ ಮುಹಾ న్చావు గళు ఇంగ్సాండిగే :חפס:פסג దయు వూడిసి దు ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮನೋ ರಧಸಿದ್ದರಾಗಿ ಮರಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರುಹದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಬಿಜಯಂ ಗೈದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಶಾಪನ್ನರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವಂದಿತರಾದ ಆನಂದೋತ್ಸವೋಪಲಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಗ್ರ೦ಧವು ಪ್ರಚಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಕಾಲಿತ್ಯವೇ ಮುಂತಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸದೆ ಗುಣಗಾಹಿಗಳಾದ ಪಾರಕ ಮಹಾಶಯರು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಪರಿತು ಷ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರೋ ತಾಹಗೊಳಿಸಿದ s ੋਂ ಶ್ರಮ ವು ಸಾರ್ಧಕವೆ೦ದು ತಿಳಿಯುವೆನು, ಇತಿ– ಮೈಸೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರು 1913. | చి, పాం శూ బాగా 0ుJF.