ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹದಿನೈ ದನೆಯು ಪರಿಚ್ಛೇದ חש ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಹಾಗೆ ಚಿಂತ್ಕಾಯುಕ್ಕನಾಗಿದ್ದ సవుయుదల్లి ృత్యే ನೋಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ತಂದದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು–ಇ೦ದ್ರುನಾಧನದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಒತ್ತಡವೆ, ಎರಡು ತಡವೆ, ಮJಾರು ತಡವೆ ಓದಿದನು ; ಅದರ ವುರ್ವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ-ಕಾಗದವು ಈ ಪರಿ బరేయుల్చట్చద్పితేు : 'ನಿನ್ನ బుద్చియు శా లేల వెన్ను నేJRడి ಚಮತ್ಯುತನಾದೆನು, ಭಾರತ ವರ್ಷದಲಾರಿಗೂ ಕೌಶಲದಿಂದ ಪರಾಸ್ತಮಾಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು వుణ్సన్ను ಹಾಕಿರುವೆ. ನಾವು ಅದೇ ಮಾರ್ಗವ೦ ಅವಲ೦ಬಿಸುವೆವು, ಏಕೆ೦ ದರೆ, ಪತನೋನುಖವಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ನು చిట్చ nேer10.3388 బుద్సి ವಂತನು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ) ಒಂದು ಪ್ರಹರವಾದ ಬಳಿಕ ನೀನು ಶಶಾನ భJఎు యుల్లి ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು 帝Joロ3R守o." ಕಾಗದದ ಅರ್ಧಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.– ಭಾರತವರ್ಷದಲಾರಿಗೂ ಕೌಶಲದಿಂದ ಪರಾಸ್ತಮಾಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು' ಅಂತಹವನಾರು ? ರಾಚಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನಾಗಿರಬಹುದೆ೦ದು ತೆJಾರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದವನಾರು 1 ಪತನೋನುಖವಾದ ಗೃಹ 3০3ে5ংE১ ? ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಕಾಗದವನಾವನೋ ವಿದೆ.Jಾಹಿಯಾದವನು ಬರೆದಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಶ್ಯಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕರ್ತ ವ್ಯವೆ? ಇಂದ್ರುನಾಧನು ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು ಯೋಚಿಸಿ, ಶಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗು ವುದು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಸ್ಮಿರಮಾಡಿಕೊಂಡನು; ಹೋದರೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ, ಹೋದರೆ లవుడిJR ఒుందు ఒళ: 0?డిన వివాయు వు గేJనిత్పాదంకె లిగువుడు. & Rగేందు ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ರಾತ್ರಿ) ಗೊತಾಗಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ పుసు పినే (ಪರಸ್ಪರ ಕಲಿಯಲು ಗೊತಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ఇనేువు ఎందు ಹೇಳುವರು) ಸ್ಥಳವಾದ ಶಶಾನ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನ ಸಂಗಡ ಮತಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತಿಯೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಘೋರತಮಸಾಚ್ಛನ್ನವಾಗಿದ್ದಿತು, ಆಕಾಶವು ನಿಬಿಡ ವೆುಘಾ داد تدارق 5 تا חס3Joס חפ ססt{(BספJלשש סאטחFטנsספרס r:gשפסט ! دقيهnهتة نقية ಪಶ್ಚಿಮ దిశ్మినేల్లి ರಾಶೀಕೃತವಾಗುತಿದ್ದಿತು; ಆ వత్తి వు దిశ్మినల్లి חק טנג הסחס ಲಿಚು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ; ಆ ಮುಗಿಲಿಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದಾ ಶಶಾನದ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಧವೂ ಕಂಗೆಸೆವುದು. ليلة 3 سا లేవదాయేవాగుత్తిరువుడు, ఒకే.టి.్చ బJదియు రాతీయుల్లి బీంశియు ಒಮ್ಮೊರ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ; ఒతే, ట్చు బెంశియు లాvరియు పాటల ళ్మే డ్చు నిచిడెవాగిద అంధేశారవనే్ను లుది వవూడేుత్తి, రువుదు ; ఆ ಬೆಳಕು ಆ ಅ೦ಧಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಛಾಯೆಗಳು ಗೋಚರವಾಗು 6