ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


to Earlotka ವುವು; ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳ ಗು೦ಪಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಿ೦ದ ವಿಧವಿಧವಾದ ಅದುತ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರವಣಗೋಚರವಾಗುವುವು. ಆ ಭಾಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂದ್ರುನಾಧನ ಸಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾಹಸವುಳ್ಳ ಹೃದಯ ವು ಒ೦ದೆJಾ೦ದು ತಡವೆ ಸ್ತ೦ಭಿತವಾಗತೆ.Jಾಡಗಿತು. ಅವನಿಗೆ ಒ೦ದೆJಾoದು ತಡವೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತಾಗುವುದು. ಅತ್ತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ వేులశేదు ಆ ಆಕ್ಕತಿಯು ಮೆಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ಹೋಗಿ ಮರಗಳ ددثp5o تدگی ملتا ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ೦ತೆ ತೋರುವುದು. ಗಗನವು೦ಡಲವು ಕ್ರಮೇಣ ಅ೦ಧ ಕಾರಾಚ್ಛನ್ನವಾಗುತ బందితేు, గాలి? యు) నేు వేుRణ ಹೆಚು భిలతిగJూళి సువా ಶಬ್ದವಂ ಮಾಡುತ ಬ೦ದಿತು, ಗಂಗೆಯ ತರಂಗಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಭಯ೦ಕರ ವಾಗುತ ಬ೦ದುವು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗೆಯೋಚರವಾಗುತಿರ ಲಿಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನರಿಗಳು ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ವಿಕಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತಿರುವುವು. ದೂರದಿ೦ದವು ಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸದಂತೆ ಕೇಳುವುವು. ಅಡವಿಯು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದೆಡೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದೆರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಕ೦ಡುಬಂದಂತೆ ತೋರಿತು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಮೊದಲವುಗಳನ್ನು ಗಾJಹ್ಯವಾ ກໍ ເສຍ ໘ ຍ¤ö ಎಷ್ಟೊ೦ದು ತಡವೆ ನೋಡಿದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಡವೆಯJಾ ಅವು ಕಾಣುತಿದುವು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಅತ್ತ ಹೋದನು. ಆಗಾ ಆಕ್ಕತಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯವಾದಂತೆ ತೋರಿದುವು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಅತ್ರ ಅಡವಿಯೊಳಗಿನಿ೦ದೆJಾರದು ಅಟ್ಟಹಾಸದ :ددته لتاړل ষ্ট 23১. ಇಂದ್ರುನಾಧನು ಪುನಃ ತಿರುಗಿನೋಡಿದನು, ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದಾ ಆಕೃತಿಗಳೆರಡೂ నింతిద్చువు! ಭಗವಂತನೇ ಸಹಾಯ ! ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಕೆಯಲ್ಲಿ శక్తి, యునే్ను ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಪುನಃ ಅತ್ರ ಹೋದನು. ಬಹಳ ס,3שניtfפיםםנמס ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಕ್ಕಿ నేJRడేుత్తే, వేుల్లవేుల్లనే వుందు వరిదను–దట ವಾಗಿದಾ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಆಕ್ಕತಿಗಳೆರಡೂ ಅದೃಶ್ಯವಾದುವು; ಪುನಃ ದೂರದಿಂದ್ದಾ ಪೈಶಾಚಿಕ ಅಟ್ಟಹಾಸವು శేFళబంది3ు. " దేలవారేF ಸಹಾಯ ವೆ೦ದು ಹೇಳುತ್ತ ಇ೦ದ್ರುನಾಥನು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾ ಗಿಡದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯು ಕಡುಮುಕಾಗಿ ಮಾರುದಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದು.–ಇ೦ದ್ರನಾಥನ ವೆು ಕ೦ಟಕಿತವಾಯಿತು; ಲಲಾಟವು ಬೆವರ್ಗೊ೦ಡಿತು. ಅವನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಗುವಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ల ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು esą. Gåň žJəer:Ro. ఒఎ్ముందేJవే్ము ఆవ నే ప్యాపా) లె వునేున్యెర ಕೈಯಿಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಾನುಭವವ೦ ಮಾಡಿದನು. ಇಂದ್ರುನಾಥನು ಕಣ್ಣಿಕ್ಕಿ ನೋಡಿದನು, ಪೋತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ