ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


巴79 JarlsJlde d ಚ ಮು ತಾ ರವಾ ದ ಕೌಶಲದಿಂದಲೂ ಆವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು నాధిన ಬೆಕೆ೦ದು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸವು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆ? నిన్నే శాలవనున్ని ཡིད་:༣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ನೆJಾಡಿ ಚಮತ್ಯುತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ץסהסSסד ಬೋಡರಮಲ್ಲನನಾರೂ ವರಚಿಸಲಾರರು, ಅಂತಹವನನ್ನು ನೀನು ವ೦ಚಿಸುತ್ತಿ. నిను కిరెడి వియూగిరు, ಒ೦ದಾನೆJಾ೦ದು ದಿನ ನೀನು ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ 7"亡は3ごで}fhロQ3. ಇಂದ್ರನಾಧನು ಕೇಳಿ ವಿಸ್ಮಿತನಾದನು. ತರ್ಖನನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ ತೆJಾಡಗಿದನು : ಯುಧಾರ್ಧವಾಗಿ ಹುಮಾಯುನನJಾ ನಾನJಾ ಅನೇಕತಡವೆ ಅ೦ತರಾಳ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನೂ ಕೌಶಲವನ್ನೂ ಕ೦ಡವುಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೇವೆ; 9טמזp:ט 3סעט53ה פătמסנה ס విదేJు RSJRనే్ముమి ರಾದ ಸೇನಾಪತಿಗಳಿರುವರು.. ವು.Jಾವತು ಸಾವಿರದ ಅಶಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿರುವ ಮುಸುವಿರಾಫರಂಮುದಿಯನೂ ವಿ ದೊಾ) ಹ ತ ತೃರ ನಾ ಗಿ ద్చానే ; 555 ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಾ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನ ಕಣ್ಣೋಟವು ミう& ಸಾಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯJಾ ಗಡುಸಾಗಿಯJಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣಂಜಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಗದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಸಿದ್ದರಾಗದಿದ್ದೇವೆ. ನೀನಾವ ಕುಹಕದಿಂದ ಆವ ಕೌಶಲದಿಂದ ಟೆJಾಡರಮಲ್ಲನನು ಅಂಧನನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಿಯೋ ನಾವದನು తిళియు లారడవరాnద్చేవే. నిన్న బుద్పియు ! دلتا دكrه تقييم ب نة نادة ತರ್ಖನನು ಮತ್ತೂ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು; ಆದರೆ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಕುದ್ಧ నాగి, 11 నాను ఏదేJ్చR&యుల్ల, నివేన్నే నే్ను ಗುಪ್ರಚರನೆಂತಲJಾ ಕಪಟಾ ಚಾರಿಯಾಗಿ ಎದೆಾಹಿಯ ಅಭಿಪ್ಯಾಲಯದಿ೦ದ ಟೆಯೋಡರಮಲ್ಲನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ వనే్ను ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನೆಂತಲJಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಘೋರವಾದ భాష్ట్రాంతియేుల్లి బిర్చిరు విరి. ಮತಾ, ನೀವೂ ವಿದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ఔళిJ్కట్చు చేళుమీరి ; ನಿವುಗJಾ ನನಗJಾ ಸ೦ಪರ್ಕವಾವುದೂ ಇರದು ; ನಾನೀಗಲೇ ಹೋಗಿ ಟೋಡರಮಲ್ಲನಿಗೆ ವೃತಾರತವನ್ನೆಲಾ ತಿಳುಹಿಸುವೆನು. ಕುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದವು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದಿತು' ಎಂದನು. ಹುಮಾಯುನ ದಿವಾನನೂ ತರ್ಖನ ಫರ್ಮಿಲಿಯJಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ೦ಭೀರ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ, 'ನಾವಿಂದಿನವರೆಗೂ ಎಂತಹ ಭಾರತಿ యుల్లి చిద్విద్చేవు ! వును విూఫోరంవుదియునా ల పిందు వినే వునేవన్నెరియు ಲಾರದೆ ಹೋದನೆ? ಎಂದರದುಕೊಂಡು ಒರೆಯಿಂದ ಖಡ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯು లుడ్యవేురాడరు. ಇಂದ್ರುನಾಧನಾ ಶಸ್ತ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಟುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.