ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹದಿನೈದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ご『調 ಅವನೂ ಒರೆಯಿ೦ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದನು. ಆಗ ಹುಮಾಯುನನು ನಕು. ಹೀಗೆ೦ದು ಹೇಳಿದನು :-) ని సైనేJ్న నేవే్మున్ను నంబు వదిల్లవేందు ತೆJಾರು వాంతిదే, ಅದಕ್ಕೆ సలువా లిగి నేపాJ్మందిగే విదేJు 3డ విజా రవాn ల లేJF ಚಿಸುವವನಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿದ್ದೋ ಹಾಚರಣೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವನು ಅರಮರೆಮಾಡುವ ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ; ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ BংলB১ তত9r১ ವುದಕ್ಕೆ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದಲೂ ನಾವು ಎದೊಾ ಹೋನಮ್ಮಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಈ ಕಾಗದ ಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿದೊJಹಿಗಳು ಬರೆದು ಕಳುಹಿದ್ದಾರೆ. ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ಕೊಾಧದಿಂದಲJಾ ఆయేFదిందల. סטt:יחפהס ಪಾಮರ, ಕಾಪುರುಷ, ವಿದೆ.ಾಹಿಗಳಿರಾ | ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದರಡನೆ ಯನು ಕೊಡುವೆನು ಎ೦ದನು. ಇ೦ದ್ರನಾಧನಿಗಾ ಹುಮಾಯುನನಿಗJಾ ಆಸಿಯುದ್ಧಕಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಹುಮಾಯುನನಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ఒలిచ్చెనాnద నల్లదే ఆస్ట, ಚಾಲನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು జెJంది నివుణనాగిద్చను. ಮುಹJಾರ್ತದೆJಾಳಗೆ ಹುಮಾಯುುನನ ಶರೀರವು ಕ್ಷತವಿಕ್ಷ್ಮತವಾಗಿ, ಮುಹJಾರ್ತ ದೊಳಗೆ ಅವನು ಭೂತಲಶಾರಯಿಯಾದನು, ಇ೦ದ್ರುನಾಧನಿಗJಾ ಹುಮಾಯJುನನಿಗJಾ ವೆJಾದಲು ಯುದ್ಭಕಾರಂಭ ವಾದಾಗ ತರ್ಖನನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ನಿ೦ತಿದ್ದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧವು 3.f 'aפרחם3ש נ. סנסFנ35 נ3סס ס ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದನು ססמ58rtה סלדס נ3ס: ಕರ್ತವ್ಯ :הכsouחפרס לספ ನಿ೦ತುಬಿಟ್ಟನು, 36סט సైంతిద్చుదు ఒండు వాటు యేడాతేF ಮಾತ್ರ, ಹುಮಾಯುನನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು లుతేరళేణదల్లి ಹಾರಿಹೋಗಿ ಇ೦ದ್ರನಾಧನನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿದನು. ಇ೦ದ್ರನಾಥನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊ೦ಡು ಅವನೆJಾoದಿಗೆ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು. ಅಷ್ಟ! రేJళగి నేలచే ಬಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಹುಮಾಯುನನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊ೦ಡು, ಬಿದಲ್ಲಿ೦ದೆದು ಬ೦ದು ಪುನಃ ಅಸಿಹಸ್ತನಾದನು. ಆದುದರಿ೦ದ ಇ೦ದ್ರನಾಧ సోన్నే దురిసలు ಇಬ್ಬರು ಅನುವಾಗಿ ಅವನ పాృపాJRలే చిద్చరు. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನಿಗೆ ವಿಷಮ ಸಂಕಟವು ಪಾುಪ್ತವಾಯಿತು–ಅಸಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ఒబ్పనిబ్పరస్నాదురిసి నిలు వుడు సంభవిసతేరే్ను దల్ల ; ఆదు నా ధ్యేవెల్ల ; ವಿಶೇಷತಃ, ತರ್ಖನನೂ ಹುಮಾಯುನನೂ ಅಸಿಚಾಲನದಲ್ಲಿ ಅಪಟುಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. రాశు వూ యు) సాన శాతేరితేరిు0దలJP రాలెత్తిyయు శక్తేల నిందలJణ هي 3هلكة نية بلة ಇ೦ದ್ರನಾಧನ ಪಾಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಭವವಾಗಿದ್ದಿತು. ಹುಮಾಯುನನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಣಿಕೆಯಿರದ ಉಡುಗಿ ಬಳಲುತ್ತ ಬಂದಿ ದವನು ತರ್ಜನ ಗರ್ಜನ ಮಾಡುತ 壱。、守oロc3Son ಕತ್ತಿಯನು