ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


లk_ oje riod = 守リf ?員o ಇಂದ್ರುನಾಧನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೊಡಿದನು–ತರ್ಖನನೂ ಚುಟಾಯಿಸಿ ಕೊ೦ಡು ಚುರುಕಾಗಿ 'ಚೆ೦ಗಿಬಂದು, ಅವರೀರ್ವರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇ೦ದ್ರು ನಾಧನನ್ನು లే సువిసింద ఎదే చిFళి:ువాంత్ సదేబడియు క్లే, స్తే Rజవాగి ಆಕ್ರುವುಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿರ್ವರ ಸಮಕಾಲೀನವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇ೦ದ್ರನಾಧನು ತಟ್ಟನೆ ఒందేరడా) ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ביסססהe 5נ3סס ಮನಸು ಮಾಡಿದನು. ಆಗವನು ಗ೦ಗೆಯು ದಡದ ಅ೦ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದನು. &ందశ్ని خدثة هلكت تنددة دمة శాంు వుదరల్ల గంగా ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದುಬಿಟ್ಟನು ! ! ತಾಯಿ, ಭಾದೇವಿ ! ಅಂತಹ ವಿಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ నిలు వదశ ని నJ ಸ್ಮಳವನ್ನು జీJడేదే యేJRదేయూ ? ఎందు భావిసి ಕೊಳ್ಳುತ ಇ,೦ದ್ರುನಾಧನು ಗ೦ಗೆಯ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋದನು. ತರ್ಖನ ಹುಮಾಯು ನರಿ ರ್ವರಾ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ಸತ್ತನೆ೦ದು ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡುದುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚು F) ; ಇ೦ದ್ರ ನಾಧನು ಬಿದ್ದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ– ಈಸು ವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು, ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ದಡದಿಂದ ಬಿದು zos, of R:35 ಅಚೇತನನಾಗಿಬಿಟ್ಟನು–ಹತ್ತಿರ ಘಾಟಿಯಲ್ಲೊಂದು ددتهاج مهلكة శోట్చల్పట్చ ದ್ವಿತು, ಅದರಲ್ಲಿದೆ.ನ್ಸಿಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೋಣಿಯ لادلهٔ داتک ಹೊಡಿಗರು ನೀರಿನಲ್ಲಿಳಿದು ಬಂದು ವುತಪಾ)ಯನಾಗಿದ್ದ ಇ೦ದ್ರನಾಧನನ್ನು ನೀರಿನಿ೦ದೆತ್ತಿ ತಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ఇందునాధ నన్ను నిరిసిందేత్తి,శేJPండు బరలు ಅಪ್ಪಣೆಯರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ರಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು; ಅವಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಇಂದ್ರುನಾಧನ ಮೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಸ್ಸಾಘಾತದಿ೦ ದು೦ಟಾಗಿದ್ದ ಘಾಯುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ఒద్చేయు బట్చియుంద లేట్చదళుಆ ಘಾಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಭೀರ ಅಧವಾ ಸಾಂಘಾತಿಕವಾದುವಲ್ಲವೆಂದೂ ರಾತ್ರಿ ಚೆನಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯು ಬಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚು ನೋವಿರದೆಂದೂ ಆ ರಮಣಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡಳು. ఇందు నాథేను రాలెత్తిyయులా ಚೆನಾಗಿ నిదే,గ్భేదను. వాy38శాలదల్లి ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು చిట్చ ನೋಡಿದನು. ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಮಸು೦ದರಿಯಾದೊಬ್ಬ ರಮಣಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದಳು! ಇ೦ದ್ರನಾಧನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದಂತೆ ಬೋಧೆಯಾಯಿತು; ಆದರೆ ಅವಳನೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನೋ ಆದವನ ನೆನವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇ೦ದ್ರುನಾಧ-ಭದ್ರೆ ! ತಾವೆನಗೆ ಪಾJಣದಾನವಸು ಮಾಡಿರುವಿರಿ; ತಾವೆನ್ನನ್ನು ՋeԾՋot3 ಉದಾರಮಾಡಿದವರೆಂದು తెJRరుత్తె.దే ; తెలివారు ?