ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ggy HerzJESRB ಎವುಲೆ-|ಬಹಳ ಹೊತು ಯೋಚಿಸುತಿದು, ಬಳಿಕ) ವುತೆJಾ,೦ದು ಭಿಕ್ಷೆಯೇ ನೆಂದರೆ, ನೀನೆನ್ನನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರನ ಮು೦ದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಮತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಗೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತಿ, ಅವೆರಡು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧ-ನೀನೆನಗೆ ಜಿವನದಾನವ೦ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನೆ೦ದಿಗೂ ವುರೆ ಯೆನು–ನೀನು ಹಾಗೆ ಬೇಡಲು ಕಾರಣವೇನು ? ವಿಮಲೆ-[ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ) ನಾನು ಬಾಹ್ಯಣಕುಮಾರಿ, ಅದುಕಾರಣ §§ స్మరణీయుల్లిరలు యేJRగ్యయుల్ల-ఆదల్లదే సరళి యు) ನಿನ್ನನ್ನೆದುರುನೋಡು r1:3 నిన్న స్మరణీయుల్లిdలు యేJRగ్యేס%ס סאלי 3ססס3ס נלקט . נsvהטס,3 యుల ! 5 ది నావి రా నో యు ಪರಿಚ್ಛೇದ కి వాసిల్ As in the bosom o' the stream, The moon-beam dwells at dewy e'en So trembling, pure was her tender love, W1thin the breast D’ bonnie Jean. And now she works her mammle's work And aye she sighs with care and pain, Ye wıst na what her ail mıght be, Or what wad make her weel again. Bur ns. f ಬಂದುದೇಕೆಂಬುದನ್ನು కి జియులు వా5 శరుס8 חססנ53 ננdסe5נ3ס ಉತುಕರಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲಾ ಹೇಳಹೋದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿ೦ದ ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನಾಧನು ಸರಳೆಯನಾವ ಪು೦ದಿರದಲ್ಲಿ బిట్చు ಬಂದಿದ್ದನೋ, ಆ ಮಂದಿರದ ವೃತಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸುವೆವು. ఇజ్చావుకియు తి రదల్లిద ಮಹೇಶ್ವರನ ಮ೦ದಿರಕ್ಕೆ స్వల్ప ದೂರದಲ್ಲಿ ವನಗಾಮವೆಂಬೊಂದು ಗಾJಮವಿದ್ದಿತೆಂದು ಹೇಳಿರುವೆವಷ್ಟೆ-ಮ೦ದಿರದ ಮಹಂತನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಪ್ಯಾಯಕವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ నాగ్గిదనేు. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಹ೦ತರು ಸಾರ್ಧಪರರಾಗಿಯೂ ವಿಷಯ లుబ్బరాగియూ ಇರುವರು.. ಚ೦ದ್ರುಶೆಖರನು סט - פפטחפרסםsaנ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತ್ರೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು; ಅನೇಕ ಬಾಲಹ್ಮಣ బాలర్మేణి