ಪುಟ:ವೇಣೀಬಂಧನ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ವೇಣಿ ಬಂಧನ. ೧ ನೆ ಪ್ರಕರಣ - ಘೋರವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಸ ವನ ವಾಸವನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಸ್ತ ಅಜ್ಞಾತವಾಸನನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೌರವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಾಲು ಬೆದರ.. ದರ್c ಧನನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಕಣಿಗೆ ಅಜಾತಶತ್ರುವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೌರವರು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗ" ನ್ಯಾದರೂ ಇಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಸಂತುಷ್ಮರಾಗುವೆವೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಸಸಿಗೆ ಶಿವಸಡಿದನು. ದುಸ್ಮಶಾಸನ ಶಿಸ್ಮಾಲನ ಕರ್ತನೂ ಕಕ್ರಪಾಣಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಭರತಕುಲದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ (ಲ್ಯಾ ಸಾ ಪಚಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಧರ್ಮ ನ ಕಟ್ಟ ಇ LS: ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡಿಸಬೇಕೆಂದು, ಸ್ವತ: ದೂರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ರಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಕೌರವರ ನಿರಕ್ಕೆ ರದನ. ಇತ್ತ ಭೀಮಸೇನನು ಸಹದೇವನ ಸಂಗದ ಮಾವನತ್ತ ನ ದಿಯ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಸ್ತುತಿಪಾರಕನು- ಪಾಂಡವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸುಖ) 5-6; ಕೌರವರು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಲಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಈ ಶವಗಳು ( ನನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲು, ಅವನು ಆ ಮಂಗಲಪಾಠಗನ ಮೇಲೆ ೬,-- , ಸಹದೇವಾ, ನಾನು ಜೀವದಿಂದಿರಲು, ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ರ್ನೀಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಂಗಲಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಅದಾವನೋ ? ಎನ್ನಲು, ಸಹ ವನು- ಅಣ್ಣ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಕೌರ ವರು, ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಲಿ, ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನ