ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು (ಏಕಾದಸ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಗಳು) .djvu/೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಏಕಾದಶಸ್ಕಂಧದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ. ೨. ܘܐܦ

೬ : : ಅಧ್ಯಾಯಸಂಖ್ಯೆ. ಪ್ರಟಸಂಖ್ಯೆ. ೧, ಮುಸಲೋತ್ಪತ್ತಿ ವೃತ್ತಾಂತವು. ೪೦೭ ನಾರದನು ವಸುದೇವನಿಗೆ ವಿದೇಹ ರ್ಪಭಸಂವಾದವನ್ನು ತಿಳಿ ಸಿದುದು. ೨೪೧೨ , ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ - ಸಾಧನಗಳು, ೨೪೧೭ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. & , ಜನಕಾರ್ಷಭಸಂವಾದವು' ಭಗವನ್ನಾ ಯಾಪ್ರಭಾವವು. ೨೪೨೨ ಭಾಗವತ ಧರಗಳು, ೨೪೨೬ , ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು. ೨೪೨೯ , ಕರಯೋಗಸ್ವರೂಪವು, ೨೪೩೨ ಜನಕಾರ್ಷಭ ಸಂವಾದವು. ಭಗವದವತಾರಗಳು ೨೪೭೫ ಜನಕಾರ್ಷಭ ಸಂವಾದವು. ೨೪೪ಂ ೬, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದುದು, ೨YO ೬, ಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ದವನಿಗೆ ಪರಮಾರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮ ಡುತ್ತ, ಅವಧೂತಯದುಸಂವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದುದು. ೨೪೫೯ ೮. ಅವಧೂತ'ಯದು ಸಂವಾದವು, ೨೪೩ f, ಅವಧೂತಯದುಸಂವಾದವು. ಅನುಬಂಧವು. ೨೪೮೦ ೧೦. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾದ ಕರ ಜ್ಞಾನಾದಿಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಉದ್ದವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿ ಸಿದುದು. sey ೧೧, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು. ೨೪೯ ೧೨. ಪ್ರಯೋಗವು,

$