ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು (ಏಕಾದಸ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಗಳು) .djvu/೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೫೧೪ >> ೨೫೮ ೧೩. ಸತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು, ೨೫೧೧ ಹಂಸ ಸನಕಾದಿ ಸಂವಾದವು. ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂದೂ, ಆ ಮೋಕ್ಷ ವೆಂಬುದು 'ತನ್ನನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೊಂದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಸಿದುದಲ್ಲವೆಂದೂ, ಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ದವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದುದು, ೨೫೨೧ ಧ್ಯಾನಯೋಗವು ೨೫ ೨೬ ೧೫. ಧ್ಯಾನಯೋಗದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ದಿಗಳು. ೨೫೨೯ ೧೩. ಭಗವದ್ಗೀಭತಿಗಳು, ೨೫೩೫ ೧೬, ವರ್ಣಾಶ್ರಮನಿಯಮಗಳು, ೨೫೪೦ ೧೮. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಗಳು, ೨೫೫೦ ೧೯. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಭರನ್ಯಾಸವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಸುಲಭೋ ಪಾಯವೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ದವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದುದು. ಕೃಷ್ಣನು, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಕರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದುದು, ಕೃಷ್ಣನು ದೇಶಕಾಲಾದಿಗಳ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದುದು, ೨೨. ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನಿರೂಪಣವು. ೨೮೩ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸೇ ಹೇತುವೆಂಬುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ದವನಿಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿ ಸಿದುದು. ೨೫೯೯ ೨೪. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉದ್ದವನಿಗೆ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಪಡೇಶಿಸಿದುದು, ೨೬ ೧೪ ಕೃಷಿಲಯಕ್ರಮಗಳು, ೨೬೧೫ . ಸತ್ಯಾದಿಗರಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ, ನಿರ್ಗುನತ್ರದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲಗಳು. 91೨೦ ಸಂಗವು ದಷ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಬಲಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದು. ೨೨೬೩ ಭಗವದಾರಾಧನಕ್ರಮವು. ೨೫೩೫ ೨೫೭೨

9L>