ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು (ಏಕಾದಸ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಗಳು) .djvu/೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ. 4

೧. ಚಂದ್ರವಂಶದ ಭವಿಷಪ್ರಾಜರು, ೨೬೬೩ ೨. ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಲ್ಯವತಾರ ಕ್ರಮವು. ೨೬೮೧ ೩, ರಾಜರ ಮಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯ ಹಾಸ್ಯವಚ ನಗಳು, ೨೩೮೮ ಕಲ್ಪ ಪ್ರಳಯಗಳ ಕಾಲಪರಿಮಾಣವು. ೨೬೪೫ 8. ಭಾಗವತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಿಷಯವು. ೨೩೦೪ ಶುಕಮುನಿಯು ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದುದು, ತಕ್ಷಕನು ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದುದು, ಜನಮೇ ಜಯನ ಸರ್ಪಯಾಗವು ವೇದವಿಭಾಗ ಪ್ರಚಾರಾದಿಕ್ರಮಗಳು, ೨೦೦೬ ಹಗೈದವಿಭಾಗಗಳು. ೨೬ot ಯಜುರ್ವೆದ ವಿಭಾಗವು. ೨೭೧೬ ಸಾಮವೇದ ವಿಭಾಗವು, ೨೭೧೯ ಅಥರ್ವವೇದ ವಿಭಾಗವು. 9, ಶರಾಣಪ್ರವರ್ತಕರು. ೨೨೦ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಚರಿತ್ರವ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ತಪಸ್ಸು, ನರ - ನಾರಾಯಣರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುದು. ೨೬೨೩ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಮಾಯಾಪ್ರಭಾವ ವನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದು, ೧೦. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಪಾರತೀಪರಮೇಶ್ವರರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾದುದು, ೨೩೭ ೧೧, ಮಹಾಪುರುಷವರ್ಗನರ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯವಹಗಳು. ೨೩೪೨ ೧೨, ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಮಾಹಾತ್ಮಾದಿಗಳು.

3 4 ೨೭0 ೨೦