ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣವು ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡವು .djvu/೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* ೩ ಕ ಕ ಳ ...

೪on 6 ದುದು. • • •

೪nd 6 ...

೪೧೭ 6 ೧೫, ರಾಮಾಭಿಷೇಕವನ್ನಾಹವರ್ಣನವು, ಸುಮಂತ್ರನು ರಾಮನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕೈಕೇಯಿದಶರಥರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುದು. ೩೧ - ರಾಮನು ದಶರಥನಬಳಿಗೆ ಬಂದುದು, ..... ಕೈಕೇಯಿಯು ತಾನು ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದುದು. - ರಾಮನು ತಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ದುದು. ... ... . ... ರಾಮನು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ತನ್ನ ವನವಾಸವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ದುದು. ಕಸಿಯ ವಿಲಾಪವು. , ಲಕ್ಷಣನು ಆಸಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದುದು;

  • ಸತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಕೂಡದೆಂದು ರಾಮನು ಲಕ್ಷಕನಿಗೆ

ಬುದ್ದಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು, ... ... ರಾಮನು ಕೈಕೇಯಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕನಿಗಿರುವ ಕೋಪ ವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದುದು, ... ೪೨೪ ೨೩. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ದೈವಬಲಕ್ಕಿಂತ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪ್ರಬಲವೆಂ ', ದು ವಾದಿಸಿದುದು ... ... ೨೪, ಆಸಿಯು ರಾಮನ ವನವಾಸನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ - ದುದು, ದುದು. ... ... ಆಸಿಯು ರಾಮನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶೀರಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದುದು ರಾಮನು ಸೀತೆಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ ಳ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದುದು....... ... ೨೭. ರಾಮನು ತನ್ನೊಡನೆ ಬರಕೂಡದೆಂದುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೀತೆಯು ಕೊ ಶಿಸಿದುದು ... ೨೮. ರಾಮನು ವನವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದುದು,

•೦,

೪೪೭ • •,

೪೬೩ ೪೧