ಪುಟ:ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶುದ್ದಿ ಪತ್ರ, 0 ಪ೦ಕ್ಕಿ, ಅಶುದ್ಧ. ಶುದ್ಧ, 6 ) 5) 6 6 C ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಯಾವನಯ 4 ಯಾವೆನೆ ಯ ? * ಕಾನಾರವುರಕ್ಕೂ ಕಾಮಾರ ಪು ಕುರಕ! * ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ? ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. * ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎ೦ಖುವಾದಮೇಲೆ ' ನಡೆದ ' ಎ೦ಬ ಶಬ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ರಾಮಕುಮಾರನು ಚಿ೦ತೆ ರಾಮಕುಮಾರನ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಹೇt ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣತೆ ಪರಾಯಣತೆ ಕೀರ್ಥನೆ ಕಿ?ರ್ತನೆ ಚರಿತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಮಾನನಾದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನದೆ cತ್ರಿಯೆನ್ನದೆ ಹೇಳಿದನ. ಹೇಳಿದರು ಸಿಪಿ ಒ೦ದಪೂರ್ವದ ಒ೦ದಪೂರ್ನವಾದ ದೂಳನ್ನು ಧೂಳನ್ನು ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಿದಿ CCCC