ಪುಟ:ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೨ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. [ನಾಲ್ಕನೆಯ Jy- ೨ + Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೩೧, ೧೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC) ~~ Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ)

  • AAMAAAAAA

hhhhhh ಮವಾಸ್ಕೃತಿ | ಯದಂಗಜಾಂ ಸಾ೦ ಪುರುಷದಿ ಡುತಾಂ ನ ಪ) ಕೃಷೇಧ ನೃತಯೇ 5 ಪರಾಧತಃ ||೨೦ll * ವದನಂ ಜನೇ ಸತ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸು ತ್ಯಾಗ ಮದ್ಯುತಂ | ದಕ್ಷಂ ತತ್ಪಾರ್ಮದಾ ಹಂತು ಮುದ ತಿಪ್ ನ್ನು ದಾಯು ಧಾಃ ೩ol ತೇಷಾ ಮಾಪತತಾಂ ವೇಗಂ ನಿಕಾಮೃ ಭಗರ್ವಾ ನೃಗುಃ |

  • .

- - -- .. " ---- - ---

=

--

=

- - - - - - - --~ -

ಅಪರಾಧತಃ - ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ, ಮೃತಯೇ - ಮರಣಕಾಗಿ, ಉದ್ಯತಾಂ - ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಸ್ವ೦ - ಅನ್ನ, ಅಂಗಾವತಿ . ಮಗಳನ್ನ, ನಪ ತಪೇಧ- ತಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ, ಆದುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂ ಧು - ಬಾಹ್ಯ ಗಾಧವನಾದ ಅವನು, ಲೋಕೇ - ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮಹತೀಂ - ಅಧಿಕವಾದ, ಅಪಕೀರ್ತಿ೦ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು, ಅವಾಸ್ಕೃತಿ - ಹೊ೦ದುವನು !!೩oll

  • ಏವ - ಇಂತ), ಇವೇ - ದನವು, ವದತಿ - ಹೇಳಲು, ಸತ್ಪಾತಿ - ಸತೀದೇವಿ ಯ, ಅದ ತಂ - ಆಕ ರಕರವಾದ, ಅಸ ತಗಂ - ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು, ದೃಷ್ಟS - ಕಂಡು, ತಾರ್ಮದಾ - ಆಕೆಯ ಪರಿವಾರದವರು, ದಕ್ಷ? - ದಕ್ಷನನ್ನು, ಸಂತುಂ - ಕೊವುದಕ್ಕೆ, ಉದಾಯುಧ8 - ಆಯುಧಗಳನ್ನೆತ್ತಿ

Kು ಅರಸ - - ಎದ ಈ 11೩oll ಭಗರ್ವಾ - ಮಹಾಮಹಿಮನದ ಭ್ರಗುಃ - ಭಗುಮಕ ರ್೩ಯು, ಆಗತಾಂ - ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಂ - ಅವರ, ನೆಗಂ - ವೇಗವನ್ನು, ನಿಶಮ್ರ - ಕ ಡು, ಯಜ್ಞ - ಯಕಂಟಕರನ್ನು , ನ - ನಾಶಗೊಳಿಸುವ, ಯಜ7 - ಯಜರ್ಮ೦ತ್ರದಿಂದ, ದಕಿ


- - - - - ------- -- -- -------... - ... ಸಾಧನವಾದ ಇವನು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ, ಪರದಲ್ಲಿ ನರಕವನ್ನೂ ಪಡೆ ಯುವುದೇ ದಿಟವು || 3 || ಎದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ನುಡಿಯುತ್ತಿರಲು, ಆ ಸತಿದೇವಿಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಂದಿಯ ಮೊದಲಾದ ಪಾರ್ಸ್ಪದರೆಲ್ಲರೂ, ಆ ಸತೀ ದೇವಿಯ ಅತ್ತಾ ಶ ರ್ಯಕರವಾದ ವರವನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು, ತತ್‌ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೆ, ತಂತಮ್ಮ ಆಯು ಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು,ಆ ದಕ್ಕಸನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು|| ತರುವಾಯ ಅದ್ಭುತಶಕಿ ಯುಳ ಬೃಗುಮುನಿಯು,ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಪಾರ್ಸದರನ್ನು ಕಂಡು, ಕೂಡ ಲೇ ಯಜ್ಞಕಂಟಕರನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವಯಜರ್ಮ೦ತ್ರಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊ ಮಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಬಳಿಕ ಬಂದಾಶ್ಚರ್ಯವು ನಡೆಯಿತು. ಅಧ ರ್ಯುವಾದ ಭ ಗಳು

an . ......... - ವಿ. ಮಲ .! ದಕ್ಷಸ್ತು ದೃಷ್ಟಾ ದುಹಿತುಃ (ನಿತ್ತಂ ವಿನಾಶನಂ | ಬಕ್ಷ ತಪ್ತ ಫೆರೇಣ ನ ಖಾಸ ೨ ಧುಕೃತಂ ಬತ ! ||೩೦|| ತಾ|| ದಕ್ಷನು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಗಳು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಅಕಟಾ: 9 ನ್ಯಾಯವಾಯಿತೆ ! ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟನು. ಶ್ಲೋ|| ಧಿಂ ವವಿಜಿತಾತ್ಮಾನಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರಪತ್ರಸಂ | ಯೋSಹಂ ಕೃತ್ಯ ಮೃತಕಂ ವ್ಯ ರ್ಥ ಮೇನೋ ಮba2 |೩೦|| ದುರಹಂಕಾರಿ ಯಾದ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ದೊ'ಹವನ್ನ ಎಣಿಸಿದನು. ಆದುದ ರಿಂದ ಇಂದಿಯಾದೀನನೂ, ಕಮದವಾದಿ ಗುಣನನ, ನಿರ್ಲ'ನೂ ಆದ ನನಗೆ ಧಿಕವಿರಲಿ, ಎಂದು ವ್ಯಸನದಟ್ಟನು ||