ಪುಟ:ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೧.pdf/೭೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಮಗ್ರ

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ

'ಸಮಗ್ರ

ಸರ್ಕಾರದ ಈವರೆಗಿನ

ಸಾಹಿತ್ಯ

ಒಂದು

ಪ್ರಕಾರದ

ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಾಹ್ಮಯ '

ಪ್ರಕಟನ

ತತ್ವ ,

ಮೌಲಿಕ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಒಂದು

ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಯ

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ

ಮಹತ್ವದ

ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲ;

ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರುವ

ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ

ಗಳಿಸಿದೆ . ಈ

ಯೋಜನೆ'

ಪ್ರಕಟನೆ .

ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ

ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೂ

ಯೋಜನೆ

ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ

ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು ಒಂದು

ಪ್ರಕಟನ

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು

' ವಚನ

ಸಮಾಜ

ಮೂಲಕ

ಜಾಗತಿಕ

ಮಹತ್ವ

ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ಜನತೆಗೆ

ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ . ಇವತ್ತಿನ

ಮಿತಿಗೆ ಸಿಗುವ

ಬಸವಯುಗ

ಮತ್ತು

ಯುಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ

ವಚನಗಳು

ಯುಗದ

ಸಮಗ್ರ

ಬೆಳಕಿಗೆ ವಚನ

ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಈ - ೮೦೦

ವರ್ಷಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಫಲವಾಗಿ ,

೨೦ಸಾವಿರ

ವಿಶೇಷ

ಪ್ರಥಮಸಲ

(ವಚನ

ಹೊರ

ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ . ಈ

ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ

ವಚನಗಳು

ಹಲವು

ಬಸವೋತ್ತರ

ಬೆಳೆದುಬಂದ

ಪ್ರಥಮಭಾರಿ

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ೧೫ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು

ಸಂಪತ್ತು

ಯೋಜನೆಯ

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ , ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ,

ಬಸವಯುಗದ

ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ,

ಬಸವೋತ್ತರ

ಸುಮಾರು

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ

ಸಾಹಸದ

೧೦ಸಾವಿರ

ಪರಿಭಾಷಾಕೋಶ ಸೇರಿ)

ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ISBN : 81 - 7713- 098 - 6

ಪುಟ