ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARRίτλοι ΕΑΝΘυμα. 105 The roots Ed know, tuo aim, 50g learn, es conceal, fy ripe, w tire, ave3 oppose, is sprout, fjs rot, and at 8 forget, are irregular in their išflections in the past tense, in the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle; as volm he knew, edun ke will know, So zu having known, Goð that knew. The roots awo be angry, wo expand, bwun lie, nu creep, w 8 strain, tu shrink, 66 be hungry, fi grin, Bå crack, en wander, 13% solder, a shoot with an arrow, so twist, and wo whet, are sometimes irregular in their ioflections in the past tense, in the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle ; as Q0SW or low he wandered, ಅಲೆದಾನor ಅಲೆಶಾನ he will wander, ಅಲೆಜುor ಅಲೆತ having wandered, eos or 938 that wandered. The roots apave, oda cooer, and 28 kick, are sometimes irregular in their ioflections in the past tense, in the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle; as voada or 800 m he paved, ఉదిదాను or రుద్దాను he wil-pave, Aదిదు or రద్దు having pared, డదిద or Do that paved. The root ava bruise, is irregular in it's inflections in the past tense, in the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle; as com nu he bruised, was du he will bruise, az Azhating bruised, a., that bruised. The roots to protect, ato heal, s graze, ; rub, 3 lay down, and soos wet, are irregular in their inflections in the second person singular of the imperative ; as Tian protect thou; in the other tenses and parts of the verb: they are inflected like verbs of the second conjugation. * The roots wd swell, us change in season, and fs become pus, are irregular in the past tense, in the second form of the future, in the second person singulár of the imperative, in the past gerund, and in the past participle ; as woda Digitized by Google