ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

112 A GRAMMAR OF ME 2 మాదిసిది or మారిసిచి, మాడిసీడయ్ .... ...... thou causedst to do. మాగిసిడను.............. మాడిసిడం.............. 3 (మారిసిదళను........... మాడిసీడల్............ ke, she, or it, caused todo. మాడిసీరు............... మాది సిదుడు............ PLURAL. | మాది సిచి వు.............మాదిసి దేవు............ we caused to do. 2 మాడిసిది ............ .....డిసి ది............ye caused to do. మాడిసీదరు ............. మాడిదర్................they (m. and f.) caused [to do. • మాడిసీడవు ............ మాడిసీడువు.............. they (1.) caused to do. FUTURE TENSE. SINGULAR. | మాది సువను ........... మాది సువెన్................ I will cause to do. 2 మాదిసువి or మాడిసుపి మాడి సువయ్ ......... thou wilt cause to do. హడినువను.............మాది సువం............ ఆ మాడి సువరు............. మాది సువల్ ............ he, she, or it, will cause అమాడి సువదు........... మాడిసువుడు........... [to do. PLURAL. , 1 2 మాడిసుపావు............. మాడి సుపావు................ vill cause to do, మాడి సువిరి ............ పూడి సువిర్ .............ye will cause to.do. మాదిగువకు ........... మాడిసువల్ ....... ....they (m. and f.) wilcause (to do. హరిసువవు ............ మాడిసువును.............they (1.) will cause to de. SECOND FORM OF THE FUTURE IN THE MODERN DIALECT. SINGULAR. 1 మారిసయ్య 2 మంది స్వ ........................... will cause to do. .......................................thou wilt cause to do. . Digitized by Google