ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. AFFIRMATIVE MOOD. PRESENT TENSE, SINGULAR. 1 శశియల్పడు శ్రీ ని ....శియల్పట్టి పిన్ ....... I ant called. 2 రియల్పడు. or రియల్పడు యే శియల్పట్టి షయ్ thou art called. ఆశయల్పడుఠాని....... శియల్పట్టిపం.... ... 3 (ఆయ్పుడురా ...... ఆయల్పట్టి ప...... She, sile, or it , is caled. య్పుడు .........యల్పట్టిపుడు...... PLURAL. 1 శియల్పడు శ్రీ వి....... రియల్పట్టివేవు ... we are called. 2 అయ్పుడు 50. ....... శాయల్పటిసిర్.....ye are called. (రియ్పుడుఠా ...... శియల్పట్టి పర్ ....thcy (m. and f.) are called. య్పుడు ......... రియల్పట్టిపువు ..they ( n.) are called. PLURAL. PAST TENSE. singulAR. | యుట్టిను. ......... ఆ యల్పట్టి........ I tras called. 2 శశియ్పుట్టి or శశియల్పటి రియల్పట్టి య్ .. thon reast called. య్పుట్టి ........... ఆయ్పుట్టిం ....... 3 (శశియల్ప.............. ఆయ్పుట్టిల్ .... She, she, or it, was called. ఈియల్పట్టి........... శయ్పుడు........ PLURAL. 1 శయ్పుట్టి వు...........శరియ్పుటిను........we were caled. 2 ఆయ్పుట్టిరి. .......... శియల్పట్టి.........ye were called. (శశియల్పట్టరు ..........యల్పట్టి......... they (m. and f.) were called. - ఈయ్పుట్టి పు .......... శియల్పట్టువు..... they (n.) were called, PLURAL. Digitized by Google