ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 141 - language; 23 జ్యూ, జ్యూయు a bowstring, శ్రీ, శ్రీము the goddess of riches, కూ, ఆవు the eye brow, 4, శియు wealth, “, ”వు the mcon, గాణ, గ్యా వు a cow. RULE 6th. Sanscrit crude nouns terminatiog in 2U are introduced into the Carnáțaca language without any change, or by omitting the final 8 of the nominative plural; as శ్రార్మపు or తాకరను a brother ; శర్మ వుor రాంరను a docr. EXCEPTIONS. The nouns పిర్మ, మార, మాంధాత్మ, ధార్మ, విధార్మ, and డబిర్మ, when introduced into the Carnataca language, become పిర్భవు, పిఠరను or విఠను a father, మార్చవు, మారరసు or మరియు a mother, మాంధా రసు a king se called, ధాకృవు, ధారార సు or ధారను and విధాతువు or విధారమ Bramha, and దుబిళ్ళవు, దుమితార నుం? దుబిడియు a daughter. ROLE 7th. When Sanscrit crude nouns terminating in ang consonant, with the exception of D and h, are introduced into the Carnitaca language, the final vowel, viz. 8, of their nominative plural, whether they be of the masculine or feminine gender, is omitted ; as సువాక, సవాబ్ ను a good speaker, eష జః, 22 జ ను a doctor, మఠాంఠః, మఠాంత సు a nobleman, అగ్నిమధు, అగ్నిమధను aa churner of fire, జరుష్పాదః, పోరుక్పదము a quadruped, ie , శలు ఆవు a quarter of the world, ప్రజామః, ప్రరావను a quiet man, దివాక, దివవు the sky, ర ర ముషః, రర్శముష్ ను one who steals gems, అగడ్డారు ?, . అసడ్డాడవు an or. Digitized by Google Digitized by