ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

LAN CARNATACA LANGUAGE 153 సురు ..a smooth thing.........సుగ్గా................ సుగ్లాద or సుణ్ శూరు ...a sharp thing............. హరిద.................. or బారిద ROLE Ath. Nouns of quality of pure Carnáțaca origin, when compounded with other words of any class, also perform the office of adjectives, by having the words లూద or బూడంథా added to their bominatives; as అద్దవాదమనుషులు or లద్దవాడంథా మనుష్యను a tall man, అగలవాదరాగ దవు or అగర వాదంథారాగదవు a broad paper. RULE 5th: Many nouns of quality of the class called o jav, also perform the part of adjectives when compounded with another noun, by having God or eros W07added to the nomioatives; but the crude form of words of this clase can never be used like that of noups of pure Carnátáca origin. EXAMPLES: బ్ తురనాదమనుష్యను or బ రుర నాదంథామను వ్యను a clever miami, జరయాదటింగును or జ రుశియాడంథాజింగుసు a clever woman, బలవాదపెట్టి శియు or బలవాదంథా కిట్టియు a strong bor: ROLE 6th. The following pronouns, when compounded with other words, are changed as follows: అదు......ఆూ.......... అూమనియు.........that house.. ఇదు ....................ఈ హూ............. his child.. యావదు.యావు..... దూవపర ......hich treet ఎల్ల.......ఎల్ల ఎల్లా...ఎల్ల..ఎల్లా శుదుశిగలు all the horses. ఒందు.... ఒర్ or ....... ఆయు...........one head, ఒకదాను a one-eyed mana ఎరడు.... కార్ org)... అర్జునుశియు....... two horses, ఇప్పడు twenty. Digitized by Google