ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

= CARNÁTACA LANGUAGE. w pa ato pá pi &ş pi J pu so pú ás prü mga prú máy plü & pe mis pe pai atorg po atorze pó sto pau Luo pam as paha tupca pc, ba pchapch, ba pta ý ptba s pta ptha ära pra ág ppa by ppha ay pinag pya W pra y pla El-pva y psha psha 3 psa 638 eu peşha. 0 + pha độ ở phá phi 88 phí 5 phu phú 5 phri 5 phrú 5 phú ở phe k phé . phai ga pho sap phó " phau 1 pham if phaha xj pbya 5 phoha phpha 3 phsa. ba Ja bá 49 bi 49bí đao bu vu ra bú to brũ 135° brú 3 bli 3 be ủy bé sử bai va bo treo bó va bau 120 bam 123 baha bga uy bgha w hja au bjha mu bļa mga bạna w bda bdha wą bna bba bbha wy bma wj bya 2 bra 33 bla w bha. go bha go bhá gj bhi g's bhí gu bhu guvo bhú , bhrü go bhrú bhlü gi bhe goes bhé a' bhai Fud bho youş bhó g17 bhau go blam a bhaha a bhna bhma oy bhya bhra obbla go bhva. at ma avo má 20 mi gus mé aw mu two mú muy mrü algo mrú mlü 3 me as mé ag mai *s mo aos mó also mau ajo mam ats maha at mna aby mpa ao mpha au mba mbha av, mma wg mya by mra ty mla mva. at ya aba ya aw yi aos yí www yu awo yú aty srü atga yrúi en don Digitized by Google