ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

18 A GRAMMAR OF THL. When adverbs terminating in 3 or are followed by a word commencing witle a vowel, they are joined together by cutting off the final vowel of the antecedent, or by the insertion of að between them, or left, without being joined, in their original form. EXAMPLES సుమ్మనిద్దను సుష్మ నిద్దమ! సుమ్మ ని యిద్ద ను or సుమ్మని ఇద్దను he remained quiet ; లూకదు? శరణు శరత్తు శర్రయిడు or శర Angeles that horse was black. RULL 3d. When a word ending in ev ers cu atsits of Ev or E is followed by an affix or a word commencing with a vowel, they are joined together by inserting the consonants between them. . EXAMPLES. గురుఅన్ను గురువన్ను the priest; రూం దరరూవింద by the flower ; avodi nastao jort of the mother ; priser atesaag in the money; thఎందను విందను he said li; Pఎందను విందను he said ki ; గాణ శిగా వి? to a cow; ఫ్లాణనxవిసr of the moon. EXCEPTION. When a pure Carnáțaca word ending in en is followed by an affix or word commencing with a vowel, they are joined together by cutting off the final vowel of the antecedeat. • EXAMPLES. రోలుగా నరాలిన of the milk; మగనన్నుఅప్పి కొండను మగసన్న వ్పి కొండము he embraced his son; న్యా డిద ను అల్లిన్యాదిద సల్ల he saw there ; కొట్టుగొద్దను కొట్టిద్దను he had given; Digitized by Google