ಪುಟ:Aayurvedasaara Prathama Bhaaga.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ


 ಆಯುರ್ವೇದಸಾರದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕ XX111

        ವಿಷಯ                       ಪುಟ     
18 ಮಲಪರೀಕ್ಷೆ                            315 

19 ನಾಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 317

(a) ನಾಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗತಿಭೇದಗಳು (ಭಾ ಪ್ರ)             317
(b) ವಾತ-ಪಿತ್ತ-ಕಫ ನಾಡಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ (ಮತಾಂತರ)            318
(c) ಸನ್ನಿಪಾತದ ನಾಡಿಲಕ್ಷಣ                       319
(d) ನಾಡೀಪರೀಕ್ಷೌಕ್ರಮ (ಮತಾಂತರ)                   319
(e) ಮನುಷ್ಯ-ಮೃಗ-ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡೀಸ್ಥಾನಗಳು               320
(f) ನಾಡೀಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ- ಅವಸ್ಥೆಗಳು               321
(9) ವೀಣೆಯ ಸಾಮ್ಯ                          321
(h) ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವನಾಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಎಂಬದಕ್ಕೆ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)    321
(i) ವಾತಾದಿ ದೋಷಗಳ ನಾಡೀಲಕ್ಷಣ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)             321
(j) ವಾತ ವಿನಾ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ                 322
(k) ವಾತಪಿತ್ತದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)                   322
(l) ಕಫವಾತದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)                   322
((m) ಕಫ ಪಿತ್ತದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)                   322
(n) ಸನ್ನಿಪಾತದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)                    323
(o)ಜ್ವರದ ನಾಡಿ                            323
(P) ಅಸಾಧ್ಯ ಸನ್ನಿಪಾತದ ನಾಡಿ                     323
(q) ಅಸಾಧ್ಯ ಜ್ವರದ ನಾಡಿ                       323
(r)ಜ್ವರಾತಿಸಾರದ ನಾಡಿ                        324
(s) ಗ್ರಹಣೀ-ವಿಷೂಚೀ-ಕುಕ್ಷಿ ರೋಗಪಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ               324
(t) ಗ್ರಹಣಿ-ಆಮಾತಿಸಾರಗಳಲ್ಲಿ                      324
(u) ಕಾಮಿಲೆ-ರಕ್ತಪಿತ್ತ -ಕಾಸಕ್ಷಯಗಳಲ್ಲಿ                  324
(v) ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯದಲ್ಲಿ                         324
(w) ಹಸಿವು-ಮಂದಾಗ್ನಿ ಧಾತುಕ್ಷೀಣತೆಗಳಲ್ಲಿ                 325
(x) ಜ್ವರದ ಬಿಸಿಗೆ ಕಾರಣ                        325
(y) ವಾತಜ್ವರದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಥಾಂತರ)                   325   
(z)ಪಿತ್ತಜ್ವರದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)                    325
(aa) ಕಫಜ್ವರದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)                   325
(bb) ವಾತಪಿತ್ತದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂದಾಂತರ)                  325
(cc) ಕಫವಾತದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಧಾಂತರ)                  326
(dd) ಕಫಪಿತ್ತದ ನಾಡಿ (ಗ್ರಂಥಾಂತರ)                   326
(ee) ಭೂತಜ್ವರದಲ್ಲಿ                         326
(ff) ವಿಷಮಜ್ವರದಲ್ಲಿ                         326
(gg) ಉದ್ವೇಗ, ಸಿಟ್ಟು, ಮುಂತಾದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ               326
(hh) ಅಜೀರ್ಣದಲ್ಲಿ                          327
(ii) ಪಕ್ವಾಜೀರ್ಣದಲ್ಲಿ                         327
(jj) ರಕ್ತಾಧಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮದಲ್ಲಿ                    327
(kk) ದೀಪ್ತಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ                         327
(ll) ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷಚಿಯಲ್ಲಿ             327
(mm) ಆನಾಹ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೃಛ್ರಗಳಲ್ಲಿ                  327
(nn) ವಾತಶೂಲೆಯಲ್ಲಿ                         327
(00) ಪಿತ್ತ ಶೂಲೆ ಮತ್ತು ಆಮಶೂಲೆಯಲ್ಲಿ                 328
(pp) ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಮದೋಷದಲ್ಲಿ                328
(qq) ಗುಲ್ಮ- ಕಂಪ - ಪರಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ                  328
(rr) ಭಗಂದರ ನಾಡೀವ್ರಣಾದಿಗ                     328