ಪುಟ:Aayurvedasaara Prathama Bhaaga.djvu/೩೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ


                  - 241 -                                     ಆ. XII     ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವು ಗುರು, ಮತ್ತು       ವಿದಾಹವನ್ನೂ,ವಿಷ್ಟಂಭನ (ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಗಿದು               ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ)ವನ್ನೂ, ಉಂಟುಮಾಡುವದು.

    33. ಪಕ್ವ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ವೋ ಗುರುಃ ಸರಃ ಸ್ನಿಗ್ದಃ                 ಸತೀಕ್ಷ್ಣಃ ಕಫವಾತ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ                             ನುತ್ |                             ಗುಣ                                           (ಸು. 186.)

  ಪಕ್ವಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವು ಗುರು, ಸರ, ಸ್ನಿಗ್ದ, ತೀಕ್ಷೃ,      ಮತ್ತು ಕಫವಾತಹರ

 

    34   ರವೆಬೆಲ್ಲದ ಫಾಣಿತಂ ಗುರು ಮಧುರಮಭಿಷ್ಯಂದಿ        ಬೃಂಹಣಮವೃ ಗುಣ ಷ್ಯಂ ತ್ರಿದೋಷಕೃಚ್ಚ |                                   (ಸು 186 )     ರವೆಬೆಲ್ಲವು ಗುರು, ಸೀ, ದ್ರವಪ್ರದ, ಬೃಂಹಣ,           ವೃಷ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು                             ತ್ರಿದೋಷಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕಂಧಾದ್ದು.

                                 

      ಬೃಂಹಣಂ ಕಫಶುಕ್ರಕೃತ್ ವಾತಪಿತ್ತಶ್ರಮಾನ್ ಹಂತಿ       ಮೂತ್ರವಸ್ತಿವಿಶೋ ಮತಾಂತರ ಧನಂ |                              (ಭಾ. ಪ್ರ. 188.)

    ಅದು ಬೃಂಹಣ, ಕಫಕರ, ಶುಕ್ರಕರ, ವಾತಪಿತ್ತಶ್ರಮಗಳನ್ನು   ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕಂಧಾದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವಸ್ತಿಯ ಶೋಧನಕಾರಿ.           35. ಗುಡಃ ಸಕ್ಷಾರಮಧುರೋ ನಾತಿಶೀತಂ    ಸ್ನಿಗ್ಧೋ ಮೂತ್ರರಕ್ತಶೋಧ ಗಟ್ಟಿ (ಅಚ್ಚು)               ನೋನಾಪಿತ್ತಜಿದ್ವಾತಘ್ನೋ ಮೇದಕಫಕರೋ ಬಲ್ಯೋ ವೃಷ್ಯಶ್ಚ |   ಬೆಲ್ಲದ ಗುಣ.                     (ಸು. 186.)

    ಕ್ಷಾಮಿಶ್ರ ಸೀ ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಬೆಲ್ಲವು ಅತಿಶೀತವಲ್ಲದ್ದು, ಸ್ನಿಗ್ಧ,   ಮೂತ್ರವನ್ನೂ, ರಕ್ತವನ್ನೂ ಶುಧ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಧಾದ್ದು,         ಅತಿಯಲ್ಲದ ಪಿತ್ತಶಮನ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು, ವಾತಹರ, ಬಲಕರ,     ವೃಷ್ಯ, ಮತ್ತು ಮೇದಸ್ಸನ್ನೂ ಕಫವನ್ನೂ                   ಉಂಟುಮಾಡತಕ್ಕಂಧಾದ್ದು.           36.   ಮತ್ಸ್ಯಂಡೀ ಭೇದಿನೀ ಬಲ್ಯಾ ಲಘ್ವೀ           ಪಿತ್ತಾನಿಲಾಪಹಾ |     ಮುದ್ದೆ ಬೆಲ್ಲದ ಮಧುರಾ ಬೃಂಹಣಿ ವೃಷ್ಯಾ             ರಕ್ತದೋಷಾಪಹಾ ಸ್ಮೃತಾ ||     ಗುಣ                      (ಭಾ. ಪ್ರ. 189.)     ಮುದ್ದೆಬೆಲ್ಲವು ಭೇದಿಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು, ಬಲಕರ, ಲಘು,     ಪಿತ್ತವಾಯುಹರ, ಸೀ, ಪುಷ್ಟಿಕರ, ವೃಷ್ಯ, ಮತ್ತು           ರಕ್ತದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕಂಧಾದ್ದು.

      37.   ಪಿತ್ತಘ್ನೋ ಮಧುರಃ ಶುದ್ಧೋ ವಾತಘ್ನೋsಸ್ಮಕ್ರ             ಸಾದನಃ |   ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹ ಸ ಪುರಾಣೋSಧಿಕಗುಣೋ ಗುಡಃ ಪಧ್ಯತಮಃ   ಸ್ಮೃತಃ ||   ಳೇ ಬೆಲ್ಲದಗುಣ                   (ಸು, 186.)                                         31