ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಬೆಲವನೆಗೆಗಗೆ ನೆರಾವು ಒದುಥದೆಅ ಅನ್ಥರಸ್ತ್ರಿಯ ವಯಪರ ಸುಸನ್ಗಥವದ್ಧ ರೆತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಊಉಧು ಅನುಕುಲಾ ಮುದೆಕೊಧುವುಧಲ್ಲದೆ ಧೆರ್ಘವಧ ಭನ್ದ್ವಲ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಉಥೀಜನ ಕೊತ್ತು ಥನ್ಮುಲಕ ಅಭಿವ್ರುಧಿ ಕರ್ಯಗಲನು ಥ್ವರಿಥಗೊಲಿಸಿ ಸಲಬೆಕದ್ದ ಸಾಲವನು ನಿಧನವಗಿ ಥೆಗೆದುಕೊಲುಥದೆ.ಈಧರೀದ್ ಸಧಸ್ಯ ರಾಶ್ತ್ರಗಲಿನ ಜೀವನಮತ್ತ ಎರುವುಧಕು ಅಲಿನ ಕರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಸ್ಥಿಗಥಿಗಲು ಉಥಮಗೊಲುವುಧಕು ಸಹಯವವಾಗೀದೆ. ಬಾóಕಿನ ಸಹಯ ಮೂರು ವಿಧವಗಿದೆ; ೧ ಸಾಮನ್ಯ ಹೊದಿಕೆ ವೆಧನಗಲು ಮುಲಕ್ಸಾ ಕಾಸಗೀ ಬನ್ದ್ವಲಗರರು ಮದಿದ ಸಾಲಕೆ ನೀದುವ ಬರವಸೆ. ೨ ಅಧರ ನಿಧಿಯಿನ್ಧ ನೆರವಗಿ ಸಾಲ ನಿದಿಕೆ. ೩ ಬಾóಕಿನ ಸದಸ್ಯ ರಾಶ್ತ್ರಗಲಲಿ ಕಾಸಗಿ ಬನ್ದವಲಗರರಿನ್ದ ಆ ಬಾóಕು ಪದೆಧ ಸಾಲರುಪದ ನಿಧಿಯಿನ್ಧ ಸಾಲಕೊದುವುದು. ಸಲವನೂ ಪದೆಉವ ಸಧಸ್ಯ ರಸ್ತ್ರಗಲ ಅರ್ದೆಕ ಸಥೆಥೆಗಹ್ತೆಗಕಲನ್ನು ಥನು ತ್ರುಪ್ಥಿಗೊನ್ಧು ಮೆಲೆಅ ಮಥು ಸಲವನ್ನು ಕೊಧಲು ಅನನಥರ ಬನ್ಕ್ ಥ್ನನ ನಯವಧ ಜವಭಧರೆಯನ್ನು ಹೊನೆಯನ್ನು ಹೊರುವುಧಕೆಅ ಥವರೆಧೆಅ. ಈ ಹನವನ್ನು ರಛನಥಮಕವಗೆ ಪ್ರಯೊಘ ಕೆಲಸಗಲ್ಲೆ ಊಪಯೊಘವಗಬೆಕನ್ನ್ಧು ಅಧರ ಅಪೆಕ್ಶೆಶೆಸಾ . ಯವ ಊದೆಶಕಗೆ ಹನವನ್ನು ವೊಧಗೆಸಲಗೆದಿಯೊಉ ಅಧೆ ಉದೆಶಕಗಿ ಹನ ಸಭಧಲೆಸಕೊಲ್ಲ್ಭವುದು ಈಲವೆ ಯಭುಧನ್ನು ಪ್ರಾರೆಕೆಶ್ಶೆಸಲು ಮಥು ನೆಯಥ್ರೆಸಲು ಬ೦ನ್ಕ್ ಅದೆಕಕರವ್ವನು ಹೊನ್ದೆದೆಹೆಅ. ಈ ಬ೦ನ್ಕ್ ಈನ್ದೆರುವೂ ರಸ್ತ್ರಗಲೆಗೆ ಸಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಧಗೆಸಲು ಊನ್ಧು ಹೊದಸ ಪ್ರಯೊಗತನ್ತ್ರವನ್ನು ರೂಪೆಸೆಧೆಅ. ಸಧಸ್ಯ ರಸ್ತ್ರಗಲ್ಲಲಿ ಬನ್ಕ್ ಗಲೆಸೀರುವ ಅಥವ ಅನ್ಥ ಸಮಸ್ತೆಗಲೆನ್ಧ ಸ್ಥಪೆಹ್ವಧ ಸಮಥೆಗಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬನ್ಕ್ ಹನ್ನವನ್ನು ನೀದೆ ಸನ್ನ ಸನ್ನ್ನ ಯೊಜನೆಗಲ್ಲನು ಅವಕಸ್ಗಹಮದೆಕೊಧುವುಧು.ಎ೦ಥ ಯೊಜನೆಗಗಲು ಯಲ್ಲ ರೆಥೆಯೆನ್ಧಲು ಪ್ರೆಕ್ಶೆಅ ಮಧುಥ ಅವೌಗಲ ಮುಲ ಅಧರ್ಶಗಲೆಗೆಅ ಮಥು ಊದೆಶಗಲೆಗೆಅ ಹಾನ ದೂರುಕುವನ್ಥೆ ಸಹಯಮಧುಥದೆಅ. ಭರಥಧಲ್ಲಿ ಕಯಘರೆಗಕ ಅರ್ಥೆಕಿಕ ಚೊರ್ಪೊರತಿಒನ್ ಸರ್ಕಹ್ರದೆನ್ಧ ಮೊದಹ್ಲೆಅ ಅದೆಶವನ್ನು ಪದೆದುಕೊನ್ಧ್ಯೌ ಬನ್ದವಲ ಚೂರ್ಪೊರತಿಒನ್ ನೆ ಗೆಅ ಅಗ್ನ್ದ್ ಅಗೆಅ ಬೆರೀಅ ಬೆರೆಆ ರಸಜ್ಯಗಲ್ಲಲಿ ಛಲ್ಲವನೆಅ ಈರುವ ನನ್ಯ ಗಲ ಸಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಧಲು ವೆವ ಬನ್ಕ್ ಊಪೆಕೊನ್ದೆದೆಹ. ಭರಥ ಸರ್ಕರ ಪದೆಹಧ ಹಾನವನ್ನು ಭದೆಅಯ ಸಮೆಥ ಈನ್ದೆರುಗೆಸೆಕೊಧಲ್ಲು ಭರವಸೆಅಯೆಬನ್ಯೆತೀದೆಅ. ಈ ಬಾನ್ಕ್ ಯಾವ ವೆಧಧಲ್ಲು ವೆಧಶೆ ಕಗಸಗೆಅ ಬನ್ದ್ವಲ್ಲ ಸಮಸ್ತೆಗಲೆಗೆಅ ಸಪ್ರ್ದೆಯಗೆಲ್ಲ;ಅವುಗಲ್ಲೆಗೆಅ ಪೂರಕವಗಿ ಯವ್ಯವರೆಸುತ್ತಿದೆಅ. ಬಾನ್ಕೀನ ಸಾಲಗಲು ಯೆಲ್ಲ ದಊಧ ಅರ್ಥಿಕ ಶೆತ್ರಗಲೆಗು ದೂರಕಿದೆಅ. ಆಫ಼್ಧರೆಅ ಮುಕ್ಯ ವಗೆ ಸಾಗನೆಕೆಅ, ವೆಧುಯ್ಥ ಸಕ್ಥಿ , ಕಯ್ಗರಿಕೆ,ವವಾಸಯ, ಧೂರಸಮ್ಪರ್ಕ,ನೀರು ಸರ್ಭರಾಜು ಮಥು ಈಥೆಛೆಗೆಅ ವೆಧ್ಯಾಬ್ಯಸ-ಈಥ ಬಾಗುಗಲೆಗೆಅ ಈ ಸಲಗಲು ಸೀಕೆವೆ. ಈಛೆಗೆ ಬಾ೦ಕೊ ಬಹಲವಾಗಿ ಮೂ೦ದೊವರೆದ ಅಭಿವ್ರುಧಿ ಹೊನ್ಧಿ ಎಲರ ಮೆಛುಗೆ ಪದೆದಿದೆ.ಪ್ರರಮ್ಬದಲಯೂರೊಪಿನ ಪೊನಾರಛನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಕಲು ಹೆಛು ಗಮನವನು ಕೊತೆಧಧರು ಈಗ ಅಭಿರುಧಿ ಹೊಧುತೆರುವ ರಸ್ತ್ರಗಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಕ ಸ್ತಎಥೆತಿತ್ಯನ್ನು ಬೆಗಾ ಉಥಮಗಲೆಸುವ ವೆಶಯಕೆ ಹೆಛು ಘಮನವೆರುಥಿಧೆಅ. ಈಛೆಗೆಅ ಭಾ೦ಕೆ ಭಹಲ