ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಕೋಲ ಅಂಕುಶ ಕಪಾಲಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು, ಚೂಪಾದ ಮುಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೊಂಡಿಲು, À À ್ಳ À ಕತೆ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂಡ ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಸೊಂಡಿಲಿನ À ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಸೊಂಡಿಲು ಒಂದು ಕೋಶದೆ.ಳಗೆ ಹುದುಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಯು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು É Â ಕೋಶದೊಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹ ದುಂಡಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಗ್ಗಲೂಬಹುದು, ಕುಗ್ಗಲೂಬಹುದು. ಹೊರಬಾಗದೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ರP್ಷÀಣಾ ಪೊರೆ(ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್) s À À

ಚಿತ್ರ 1. ಗಂಡು 1. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುವ ಮುಳ್ಳು. 2. ಸೊಂಡಿಲು. 3. ನರಮುಡಿ. 4. ಗುಂಡಾದ ಬೀಜಗಳು. 5. ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರಂಥಿ. 6. ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. 7. ಬರ್ಸ. 8. ಸಿರ್ರಸ್ 9. ಮಧ್ಯಾವಕಾಶ. 10. ಸ್ನಾಯು. 11. ಲೆಮ್ನಿಸ್ಕೈ

ಚಿತ್ರ 2. ಹೆಣ್ಣು 1. ಲಿಗಮೆಂಟ್. 2. ತತ್ತಿ. 3. ಭ್ರೂಣ. 4. ಯೋನಿಮಾರ್ಗ

ಇದೆ. ಇದು ಹೊರಚರ್ಮದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಒಳಚರ್ಮವೂ ಒಳಬಾಗದ ಮಾಂಸ ಪದರಗಳೂ ಇವೆ. ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಚರ್ಮದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ s ಲಾಡಿಯಂತಿರುವ ಎರಡು ಲೆಮ್‍ನಿಸ್ಕೈ ಎಂಬುವು ಇದೆ, ಇವು ದೇಹದ ದೇಹಾಂತರಾವಕಾಶದೆ.ರಗೂ ಪ¸ರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಎರ‌ಡು ಸ್ನಾಯುಗಳು À À É À À ್ತ À À ದೇಹದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿವೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳಿಲ್ಲ. ಡಿಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಾವ¸್ಥÉ ಯಲ್ಲಿ ಇವು ಆಹಾರವನ್ನು ಪೋಷಕ ಜೀವಿಯ ಕರುಳಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ s À À À ಹೀರುತª. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರP್ತÀ ಪರಿಚಲನೆಯ ಅಂಗಗಳಾಗಲಿ, ಶ್ವಾಸಾಂಗಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ್ತ É À À À ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಂಗಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕವಲೊಡೆದ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಂಡಿಲಿನಲಿರುವ ನರಮುಡಿಯಿಂದ ಎರ‌ಡು ನರಗಳು ದೇಹದ ಎರ‌ಡು ಪP್ಕÀದೆ.ಿಯೂ ್ಲ À À À À À À À À À ್ಲ ಸಾಗುತª. ್ತ É ಗಂಡು ಹೆಣಗಿಂತ ದೊಡದೆ.. ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾದ ಎರ‌ಡು ವೃಷಣಗಳಿವೆ. ಇವು ್ಣÂ ್ಡ À À ಸ್ನಾಯುಗಳ ನ‌ಡುವೆ ಬೆ¼ದಿರುತª.É ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಳ ಹೊರಟಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ À É ್ತ ಒಂದು ಚೀಲವಿದೆ. ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟರªರಗೆ ಅಂಟು ದªವನ್ನು ಸವಿಸುವ À É ್ರ À À À ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ. ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಂಡಾಶಯವು ಚಂಡಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆ¼ದಿರುತದೆ.É ಮುಂದೆ ದೇಹಾಂತರಾವ ್ತ É ್ತ ಕಾಶªಲ್ಲ ಅಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಗರ್ಬಾಂಕುರವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೆ. ಗರ್¨ಕಟಿದ É À ್ತ s Às ್ಟ ಅನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಗೋಳಾಕಾರªನ್ನೂೀ, ಕದಿರಾನಾಕಾರªನ್ನೂೀ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಮೊಟೆಗಳಿಗೆ À É À É ್ತ ್ಟ À ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕªZಗಳಿರುತª.É ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವµರಲ್ಲಿ ಭೂಣ ಸಾಕµ್ಟು À À À ್ತ ್ಟÀ À À ್ರ À ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಭ್ರೂಣಸಹಿತವಾದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪೋಷಕ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತª.É ವಾತಾವರಣದ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ತಡಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ್ತ À À À É ಇವಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾಕವಚವಿರುವುದು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಧಿಪದಿಗಳು ಇಂಥ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಜೀವ£ZP್ರÀ ಮುಂದುವರಿಯುತದೆ. ಮುಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು À À ್ತ É ನುಂಗಿದ ಸಂಧಿ¥ದಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಕ±ೀರುಕವು ತಿಂದರ, ಈ ಉಪಜೀವಿ À À É É ಕ±ೀರುಕದ ಕರುಳನ್ನು ಸೇರಿ ದೊಡದಾಗುತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ತನ್ನÀ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಪೋಷಕ É À À ್ಡ ್ತ É ಜೀವಿಯ ಕರುಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತೆ್ತÀದೆ. À É ಹಿಂದೆ ಈ ಅಂಕುಶ ಕಪಾಲಿಯನ್ನು ದುಂಡು ಹುಳುಗಳ (ನೆಮಟೋಡ್ಸ್) ವಂಶದ É ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ರಚನೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ವಾನ್ ಕ್ಲೀವನ್ (1948) ಇದನ್ನು ಪತೆ್ಯÉ ೀಕ ವಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಸಿದ. (ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್.) À ್ರ É Â

11

ಅಂಕೋಲ:

ಅಂಕೋಲ - ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ https://kn.wikisource.org/wiki/ಮೈಸೂರು_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ_ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂಕೋಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.