ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಅ೦ತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ

೧೧೨ ಘಟಕಗಳ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ವಿನಿಮಯ ದರ ಎರುಪ್ರೆದಾದರೂ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೆಂಗೂ ಇಯೆನ ಪೋರಿಚದಲ್ಲಿ ಆಥಿ೯ಕವಾಗಿ ವಬಂದುವರಿದಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಖ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭೆವಾಗುವುದು. ಷೋರ್ಚುಗಲ್ಲು ಆದರ ಉತ್ಪನ್ನಸಿವಧನಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹಿರಿದುಳಿರಿರುವ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಉ ಉಪಯೊನೆಗ್ವಿವುದೆರಿರಿದ ಇಫುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪಂವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಹೊಂದಲೂ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೆತ್ತು ಬ್ರಿಟಿನ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಹಣವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿರಿದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಷಸ್ಸೂರಿಕೊಳಜನ ಉಯಾಗುವುದು. ಇದೇ ನೌಲನಿಕ ಡಾಲರ" ಮತ್ತು ಪೌರಿಡುಗಳ ಅರಿತಾರಾಷ್ಟ್ರಳೆಯೆ ಅರಿತಸ್ತನ್ನು ಕಾಟಮಾಕೆಂದುಃಶ್ಚಿವೆ ಸೆಮ್ಮೂ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಮ. ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೊಂಣದಲ್ಲಿ ಆದೆರುಎ ಇವೊ) ಜರ್ಮನಿಗಳಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರಿದಿರುವ ರಿಕಾಡೊಳ ಪ್ತತಿಷಾಂಸಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರಿತೆ ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೊ ಇರಿಥದೇ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅನೇಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕೆಲವು ರಾ ರಿಯ ಒಳಗರಿಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರಿತಮ್ಮು ಎರಡು ಯಾ. ಎರೊ ರಾಷ್ಟೇಳಿಗೆ ಮಎಕ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿರುವುದು. ಹೆಣಗಳನ್ನು ಆಂತಾಲಿಕ್ವೇಕ್ಕೂಯ ವ್ವವಹಾರಕ್ಕ ಒಪ್ತಿವೆ. ಈ ಒಪ್ತಿಗೆ ಈ ಹೆಣಗಳ ಭತ್ತಿಯೆ ಶ್ರಮಮೆಶ್ಚಿಂ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈರ್ಚುಸ್ಸೂ ಗಳಿಸಿರುವುದು. ಸಾರಿಗೆ ವೆಜ್ಜೆ ನಿಲಕ್ಷಾಸಿರುಷ್ಠಸು. ಮೇಲೆ ನಿರಿತಿದೆ. ಈ ದ್ರೆತೆಯ ಸಾಕಷಶಿಸ್ಸೂ ಚೆನೈ ಮತ್ತು ಏದೇಶೀಎನಿಯಮ ಶಿಲ್ಪುಗಳ ಹೆತಿಬ್ಬಂರಿ ಅಥವಾ ಇಳಿವೆಂ ವೆಭುಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಚೆರಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸದಿರುವುರು. ಬೆಉಲ ಅವಶ್ಯ ಇದೆನ್ನು ಗಯಲು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಧ್ಪು ಹೆತತ್ವಳೆವನ್ನುಬಯಝಾವು. ಇತ್ಯಾದಿ ಅರಿಶೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆಕ್ಷೆಳೆಪಗಳಎ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿವೆ. "ಇಂಥ ಆಕ್ಷೆಳೆಪಣೆಗಳಿಗೆ ಆಲದ. ಈ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ರಾಷ್ಠ್ರಷೆಳಲ್ಲಿ ಸ್ಸೂಉತಾದನಾಶೆಕ್ತಿರಿರು ತೀವ್ರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಿರಿದ ಒಳೆಗಾಗಿರುವುದೆಂರಿದ ಈ ಫೋನೋಂ ಮಾಂಳವನುಸ್ಸೂಯ್ಪುಸಾಮಾನ್ಗನೋಂನ ಅನೇಕೆ ಸೆರಕಂಗಳ ಹೇರಳೆ ಉತಾಸ್ಸೂದನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು. ಈ ಸಂದೇರ್ನೆದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೇಣ್ಣಾ ಅನ್ಯಾಕ್ಷೆಸಿರೆಷ್) ಅನುಸಾಕ್ರೆಷೆವಾಗಿಹಿಆಡಿರಿತೆಕರಕ್ರೆವರಿರಾಷ್ಟ್ರಕ್ರೆತಿಯೆಲ್ಲಿ ಏಸಂಜ್ಜಿಕ್ಲಳೆವುಮಾರುಕುತ್ರೆಥುನುಟ್ಸ್ಮ ಸಾಂಡ್ಪು ವಿಕ್ಸ್ರಿಸೆದಿದ್ದರೆ ನಿರುಮ್ಮೊಆಗದ ಸುಂಸ್ಯೆ ಉಲಾರ್ಕಾರಿವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅ ಳೆಷಿಸುವ ಆ ಮಾಗ೯ ರಿಟು. ಬಟಿ೯ಲ್ ಓಹ್ರಿನ್ ಎ೦ಬ ಅ*ಥ೯ಕ್ರೈಸೆಜಸ್ಸೂ ಅತಿಮುಖ್ಯನಾದವೆನು. ಅದರೆ. ಅನೇಕ ಇತರ ಹಿರಿರುಳಿದಿರುವ ರಾತ್ರೆಕ್ಟಳು ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ತರುವಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಥಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ವರು ರಿಕಾಡುರ್ಕಿನೆ ವಾಕೆವನೆಸ್ಸೂಳೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಂಛ ಅಥಿಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಢ್ಲು ರ .'ವ ಈ ರ್ಭಾಂಪ್ರೇಸ್ಸೂ ಅವುಗಳು ಮುರಿದುವೆಂದಿರುವ ನಿರಮಿಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಊಹೆಗಂಮ್ನ (ಅಸೋಯ್ಯು ಬಿಟ್ಟಾ ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರಿತೆದೆಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಯೆರಿಕ್ರ ಯಂತ್ತೊರ್ಖರಣಗಳು ಇತ್ಮಾದಿ ಸೆರಕುಗಳನ್ನೂ ಅನೆಳೆಕ ವಿಧದ ಆಗುವ ಸೋಕ್ಷ್ಯಶಿ ಬದೆಲಾವಣೆಗಳನುಸ್ಸೂಸ್ಸೂ ತೊಳೆರಿಸಿಕೆವಿಟ್ಟಿರುತಾರಕ್ಷ್ಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥ೯ಶಾಸೆ ತಜ್ಜಧ ಸೆಳೆವೆಗಳನೊಲ್ಕ ಪಡೆಯೆಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಮದುಗಳಂ (ಸ್ರೋತ್ ಎಕನಾಎಕುಕ್ಲ) ಆಧ್ಯರಿಏನದೆಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ವೆಚ ಸಿದಾರಿತೆವೆನ್ನು ಹೆಚು ಕ್ರಿಯಾಕ್ಷೇ: ಅಥಿಮಾಭಿವೃದಿಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ಯ ಪಾಶ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ಅಮದುಗಳಿಗೆ (ಡೈನಾಎಪ್ಸ್ಸೂ) ದಕಿಸ್ಟಿಬಿಂದ ಸುಂಠೋದೆ. ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಟೆಮೌದ್ಧಾಂವ ೭.35; ರಾತ್ವದ ಬೆಲೆ ನಿಆಡಲುಧಿಸಾಕಿಠಿಗುವಚ್ಚು ವಿದೇಶೀ ಹಣವನಶ್ಲೀ ರಪ್ಪುಗಳ ನೊಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ಸೆರಕುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ನೋಂಷೆರಿವ ಪ್ರಒರರಾಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆ ಕಾಯಳ ಲ್ಲಿ ಈ ಏಕೆಂದರೆ. ಅವುಗಳು ಅಗಲೇ ರಪ್ತಾಮಾಡುತ್ತಿರಶಿವ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಮರುಖೆಪ್ತಸ್ತೆ ನಮಣುನೆ ಹೇಗೆ ಬರಲಾಗುವುದು ಕಚ್ಚಾ ಇ' ಆಹಾರ ರೋಂಗೆಂಗೊ ವಿದೇಶೀ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವೊಂಗಿ ಗಿಂಮ್ಲಾವುದೆಂದು ಎರಿಬರಿಥ ಅರಿಶೆಗಳು ಸ್ಥಾರಸಿವ್ವೈವಾದ ಎಷಯೆಗಳಾಗಿನೆ. ಒಚ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವೂಲ್ವ ಹೊಸ ರಹೈಂಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಭೆದ್ರೆ ಹಿತೆಗೆಳ ಅ ಳೆಯೆ ನಿಘೋ ಏಮ್ಯಾದೊಂ ತಿಳಿಯಲು ತೀವ್ರ ಪೆದ್ರೆಣಂಟಿ ಎದುರಿಸುಂಣಾಗುವುದು. ಮುಂದುನುದಿರುವ ಕ್ತಕ್ವೇಳು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸ ವಾಗಿದ. ಉತ್ಪಾದನಾವೆಚ್ಚದೆ ನಿಶಿತವ್ಯಯೆವನುಸ್ಸೂ ಈ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರ .'ರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಸೋಕ್ಷ್ಮಸ್ಥರೂಷೆದ ಸಿದ್ದಾರಿಹೈ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಸ್ಸೂಥಮ ಹೆರಿತೆಗಳಲಿಸ್ಸೂ ಸಾಧಿಸಲು ಅಗದಿರುವುದರಿಂದ ರಫತ್ತಿ ಉತ್ಸಾದನಾಭುದಿರಿದ ಪ್ಪಂರಿಚೆದ ಅಥಿಪಸಿಪುಧನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಿತೆವ್ವಯೆದಿರಿದ ಮಾರುಕೆಚ್ಛೇಳನುಸ್ಸೂ ಹಿಡಿರಿಝವುದು ಬಹಳ ಕರ್ಭಾಂದು. ತಾತ್ನಾಲಿಂವಾಗಿ ವಿದೇಶೀ ಉಯಾಂಗಿಸಿದರಿತೆ ಆಗುವುದು. ಈ ಮಿತೆವ್ಯಯದ ಲೆತಿಭ ಅರಿತಾರಾಳೆಯೆ ವ್ಯಾಪಾರದೆ ಸಾಂಗಳ ವಬಾಲಕ ಆಮದು ಹೆಚಿಚೆಳಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಹೆಣವನುಸ್ಸೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ಅಮೆರುನಪ್ಪು ರಿಷ್ಣಳೆಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯುಗುವುದು ಅಫ್ಯಾದ್ಧಿಪಥದೆಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರೀವಾಗಿ ಅನುಸರಿಮ್ಸ್ರುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಎರಬುದು ಲಂತಾರಾಪೀಯೆ ವ್ಯಾಪಾರಕೆ ಸಂಬರಿ ಸಿದ ಇನೊರಿದು ವಏಖ ಪ್ರಶೆ. ಅದರೆ. ಈ ಸಾಲದ ಯೆನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಲೇ ಈ ಲಾಭಹೆಂಚೌ ಅಮೆತ್ರೆ"ಯ್ತು ವಿನಿಮಯ" ಸಂಬರಿಧೆಗೆಳೆನುಟ್ಸ್ಮ ಅವಪೈಲರಬಿಸಿದೆ ಅಹಿಂ ತೆಗದಿರುವ ಸಾಲಗಳೆ ತೀರುನೆಗೊ ಪ್ರೆಕ್ಸ್ಧ್ಪುಫ್ಯಾಂಸೆರವನ್ನು ತೀವೊಂಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗನಾವುದಶಿ ಈ ರತ್ತು ಸೆಂಬರಧ ರತ್ತು ಮವಡಲಾಗುವ ಒರಿದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಲಭಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿಳೆತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಸಿ ಅನುದುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೆನುಸ್ಸೂ ಆಮದು ಘೋವಮ್ನ ಸಬೂಸೋದು. ಲಂದಮೇಲೆ ಆಮದೆರ್ಶಿರಪ್ಪು ಸೆಂಬರಿಧ ತಡೆಹಿಡಿದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ತೊಂದರಯುಗದೆರಿತೆ ಠಾಲತ್ತಂತೀಣ ಮ್ಲಾ ಹೆಚ್ಛೇ ಹೊಂದುವುದು ವೈತಾದ್ರೆವಾದರಿತೆ ಅರಿತಾರಾಷ್ಟ್ರಉರು ಹ್ಯಾಪಾರದ ರಾಭೆಹೆರಿಚೆಕೆಯೆಲಿಸ್ಸೂರಿಝಾ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಷೆಮದು ರಘು ಗೆಂಛಳ್ಳುವಝ ನಮಗೆ ಕ್ತತಿಗ್ರಿಷ್ಠ್ರಲವಾಗುವುಸ್ಥಿಶಿಸ್ಥಾ ರು" ಆಯವಾರೆ :ಬುತತಸ್ತ್ರಚ್ಚೆ ಷ್ಠ್ರತ್ವಪುರದೆ ಮುಖ್ಯ ಸೆಮಕ್ಸ್ನಚಾಗಿದ ಆಕ್ಷ್ಯ ದಿ ಠನೌ ಸ್ಸೂರಿತಾಣ್ಯಾತೊ ೨ ಸ ಯ , . ಳ್ಳ ಸಿ ಡಿ . ದೀ ಅ ಈ ರಿ ಗಲು ಬಿ ೦ ಅಥಿ೯ ಅಶಾರಿತಿ ಲಾಭದೆಲ್ಲಿ ಗುವಭಾಗಕೆ ಮೆಯುಗುವುದು ಷ್ಠ್ರದು. ಸುಂಸ್ಯೆಯೆನುಸ್ಸೂಪ ಹರಿಇ" ಡುವುದು ಚೆದೆಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ರಘು: ಸ೦ಬಕ್ಸ್೦4ಧ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನೆಶ್ನಿ ರಮೈಂರಾಡುವೆ. ಅಭಿವಷ್ಟ್ರ ಹೆಷಿಂದುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.ಳಿಅದಸ್ಸೂಷಸ್ಸೂವಶದಿ೦ದ ಈ ಲ್ಸ್ಕ್ಷ್ಮಡಸ್ತಲ್ಫ್ಮಟಿಗ್ರೆಧ್ರಳಾದರೂ