ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ


         ಅಂದಾಜು - ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು

ಒಬ್ಬ ದಾರಿಕಾರ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಹತ್ತಿರ ದಾರಿಯೆಲ್ಲಿ ಒರಿದೊದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕರಿಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಧರಿಂದ ಈ ಊರುಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಿದವೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗುಳ್ಳಕಾಯಜ್ಜಿಯ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾದರಿಯೆ ಕಥೆ. ಹಾನಗಲ್ಲು ವಿರಾಟನಗರವೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯುಂಟು. ಅಲ್ಲಿನ ಒರಿದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿಗೆ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಾದರಿಯ ದೊಡ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಮುಚ್ಚಳವಿದೆ. ಅದು ಭೀಮ ಊಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಟು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭೀಮನ ಮಲ್ಲಶಾಲೆಯನ್ನೂ ಭೀಮ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ ಕೆಲ್ಲನ್ನೂ ಜನ ಈಗಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತರೆ. ಇದು ಪಾಂಡವರ ಸಂಬಂಧದ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ರಚಿಸಿದ ಸ್ನಾರಕವಾಗಿರಬಹುದು.

 ಆಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಂದವರಿಗೆ ಗಂಜಿನೈಕೆದವರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಯದರ ಬಗ್ಗ ಹಿರಿಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: ನಮ್ಮ ಕುಟೂಬದವರು ಯಲ್ತಾಮರದ ಹೊನ್ನೇದ್ದೆಉಂದ ಮಾದನಗೇರಿಗೆ ಬರಿದು ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಡೆಯ ಜನರು ಬರಗಾಂದಲ್ಲಿ ಗುಂಕಿತ್ತು ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳೆಗಿನ ಗರಿಜಿಮಾಡಿ ಇವರು ಊಟಕ್ಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ಧರಂತೆ, ಹೆಗಡೆಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಕೆಡಿ ಮಯಾ೯ದೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆ ಗೆಂಜಿಪೈಕೆರನಂ ಮನ್ನಹೆಂರು ಕಾಯಕಡಿಯೆನ್ನು ಆ ಕಬಿಂಬದಸ್ಕೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಸಾಂ. ಕೆಲವು ಚೆಕಿತ್ತೆಯೆ ಘುಗಳು ಅ೦ತೆ=ಕೆಂತೆಯ ಸ್ಥೆರೂಪದವು. ಕೆತಾಂಡಗ ಗೆಮ್ಮಿಗೆ ಹುಲಿದೇವರ ಗುತ್ತಿನ (ಸ್ಥಾನದ) ಮಣ್ಣು ತಿನೃಸೆಭೇಕೆಂತೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೆರಕೆಗಳ ಹಾಗುಎ ಗುರುಗಳ ಶಾಪಶಿನುಗ್ರೆಹೆಗಳೆ ಎಷೆಯಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಅನೇಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ.
     ಆಂತೇಕಂತೆಯ ಕಂತೆಗೆ ತೆಕ್ಕ ಬೊರಿತೆ. ಅರಿಧವ. ಇರಿಥವ. ಮೆರಿತೆ ಕದ್ಧವ' ಕೂಕ್ಷೆಯೆ ತಮ್ಮಬಟಸ್ಸೂಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಾನೆ (ಹೆಸಿವೆಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲು ಹೇಳುವ ಒಗಟೆನೆಂಥ ಅಲರಿಕಾರಿಕೆ ಭಾಷೆ ಇದು) ಎರಿಬರಿಥ ಹಾಸ್ಯೆದ ನುಡಿಗಳನ್ನೂ ಆದೆ ಭಟ್ಟ ಸೊಳದೆಗೆ ರೂಠ; ಬರಿದೆ (ಹೆಣಂದ ಬರಿದೆ ಮಟ್ಟ) ಎರಿಬರಿಥ ಗಾದೆಗಳನ್ನೂ ಕೆನ್ನೆಡೆಕೈ ತುಂಗಿನ ಶಿಪಳ (ನೊಗನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಸೂ) ಕಣ್ಣಕಂಗಲ ಎರಿಬರಿಥ ಜನರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳನೊತ್ಸೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಣತ್ರೆಯುಸ್ತೂರುವ ಅರಿತಃಕೆಂತೆಯ ಒರಿದು ಕೆವೀಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭೂ.! ಮಾಡಬೆಣಾದ ಅಗತ್ಯಂದೆ. (ಎಲ್ಅಥೆಎಚ್) ಅಂದಾಜು : ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬಾವ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಯಿಸುಂ ಛಾ. ಇದು ಒಟ್ಟು ವೆವಿತ್ತ. ವೋ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವುಗಳನ್ನು ನೊಲವಾಗಿಚ್ಚಾಕೆಣಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒರಿದು ಸರಿಉಂರಾದ ತೀಮರ್ಶಿನ ಮಾಶ್ರ ವಿಂಜಿನಿಯೆರಿಂಗ್ ಉಕ್ಕೊಆಗದೆಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸೆಕ್ಕ. ಅದರ ನಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಈ ಕೆಲಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುವ ಶರೀರಘು ಮತ್ತು

ಸಾಮಗ್ರೀಳ ಪುಂಣವನಥುಸೆರಿಸಿ ಅಮ್ಲಾಗುವ ಅರಿದಾಜು ಖರ್ಚನ್ನು ತಿಳಿಸೊ ವೋಬಳ'ಕೆಯೆಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಾಕಿಳೆಣಂಕಾಂಷಂರ್ಕವೊ೦ದನ್ಗು೬ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಸಾವ೯ಜನಿಕ ನಿಧಿಯಿರಿದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕಾ೯ರಿ ಖಜಾನೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಊಭಾಎ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಈ ಅಉಂನ್ನು (ಎಭೂ ತೆಯುರಿಊ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಿದಿ೯ಷ್ಟವಾದ ಒರಿದು ಕೆಲಸೆವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುದೆ ಕಂಪ್ಪಂದಾರರು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಸಬುದಾರರು. ತಾವು ಎಷ್ಟು ಖಿರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸೊನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಒರಿದು ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಆರಿದಾಜು ಎ೦ದು ಹೇಳಬಹುದು. (ಕೊಆರ್) ಲಂದಾನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮೆಆಟಿ: 19೦842. ಕನಾ೯ಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ. "ಇಂದಿನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಗೆಯೆ ಗದಗ ಊಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ತಾಮದಲ್ಲಿ 1908 ಮಾಚ್೯ 8ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕರಿದಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಪಾತೆಂತ್ವ5 ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದರು. 22ನೆಯೆ ವಯಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಲಂದೆಣಂಲನ ಮತ್ತು ಸತ್ಮಾಗ್ಸ್ಹಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಗವಹಿಸಿದರು. 1933೦' ಕಾಯಿದೆ ಭರಿಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಗಿರಿಡು ಸಕಾ೯ರದ ಅಗ್ಸ್ಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಝಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಆನುಭಎಸಿದೆರು. ಕನಾ೯ಟಕ ಫ್ಟ್ದೇಶೆ ಕಾರಿಗ್ಸ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸೆದಸ್ಯೆರಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಶಚಿಮರಿತ ಜಮೀಉಂದ್ಧ ಕೆಲಸಡಾಓಕ್ರೈಗಿಸಿದಲರು. ಷಾ ಹಾಕುವುದು ಇಶ್ಚರ ಒಂದು ತ್ರಿವ್ಯಾಸೆವಾಗಿತ್ತು ತೆಮ್ಮ ಶ್ಚಿಳಿತಿ ಪಾಕ್ಲ ಹಾವೊರಿದು ಸತ್ತಾಗ ಇವರು ಉಪವಾಸ ಮಾದಿದರಂತೆ. ಅರಿದಾನಪ್ಪವನರುಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ವವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಂಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೊ ಕರ್ನಾಟಾ' ಮಹಿಮಾಸ್ಫೋಕ್ಸ್ ಎಯಿದು ಇವರ ಕವನೂರಿಗ್ಸ್ಹೆ ಇವರು ಮೈಕೊಳಿದೈಮಿ ಉಂ1ಲ್ಡ್ಗಲು ಯ್ಕ ಟಊ ಯ್ಯುರಿರುರಿನತ್ನಿ ಇವರು ಕೆಲವುಕಾಲ ಗದಗಿನಿಂದ ಪಕಟಿಸುತ್ತಿಡ್ಡರು. ಮುರಿಬಯಿಯ ತ್ಸಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾತಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯು ಕನ್ನೆಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂನಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಷ್ಠ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಲ ಪಡಿಸಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನತ್ರ್ಯ ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸೆಲಿಟ್ಟು ಮುಯಿಯಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸೈಶ್ಚಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಎಕೀಕರಣಗೊರಿದ ವಿಶಾಲ ಭೂ ರಾಜ್ಯದ ಊ ಕೆರ್ನಾಟಕ ಎರಿದು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆರು. 1970.71ರಲ್ಲಿ ದುಎಡ್ಡಮೇಟಿಯೆವೆರು ರಾಜ್ವದ ನೀರಾವರಿ ಬೂಯೆ ಸಹಾಯಕ ತುಂತ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 1972 ಫೆಲ್ಸ್ವರಿ 21ರಂದು. ನಿಧನರಾದರು. ಅಲದಾನಿ. ಎಜೆ: 1947 ಹೆಸರಾರಿತ ಚಿಕ್ಸ್ಕಲಾಎದ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಗೆ ಕೀರಣಗಿ ಗ್ತಾಮಾಲ್ಲಿ ಜನಿಂರರು (1947) ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಆದರ್ಶ ಕಲಾಮರಿದಿರದಿರಿದೆ ಚೆಕ್ಸ್ಕರೆಂರೆಣ್ಣಿಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು 0969). ಬನಸ್ಥಲಿ ಎದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ವರಚನೆಯೆನ್ನು ಕುರಿತು ಆಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು 0970). ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಲೇಚ್ ಆಫ್ ಎಉಂ ಯ್ಕೆ೯ನ ಸ್ನಾಟೆವೀತ್ತರ ಕೇರಿಕ್ಸ್ದ ಪ್ತಾಚಾರ್ಜಿರಾಗಿ ಈಗ ಸೇವೆಸ್ತೂಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಷ್ಠ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಲಾಕ್ಸ್ದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ಧಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಕೆಲಾಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿಯ್ಕಯಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು: ಇಂಸೇಟೆಡ್ ಧೀಕ್ರ ಪದರ್ಶ'ನ ಪಶಸಿ ಆ .1 .1 4 (1963), ಕನಾ೯ಟಕ ಚೆಕ್ಸ್ಕೆಲಾ ತುಂತ್ತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ತದಶೆಷ ಬಹುಮಾನ 0969). ಕೆರ್ನಾಟಕ ನಿಶ್ವನಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದೆರ್ಶೆನ ಪಶೆಸಿ 1 .1 4 0971). ಕನಾ೯ಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಷ್ಠ್ರರ್ದುನ ಬಹುಮಾನ (1992), ಹೃದರಾಬಾದ್ ಆಕ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ಟ್ಶೆಸ್ತಿ 0985). ಕೆಲುಕ್ಸ್ ಸಕಾ೯ರದ ಫೆರೊಶಿಫ್ 0989). ದ್ಭುಯು ಷ್ಠ್ರತ್ತಾ (1991) ಕನಾಣುಕೆ ರಾಕ್ಕೂಳತ್ಸವೆ ಷ್ಠ್ರಲ್ತಾ (1992), ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ಟ್ಶೆಸ್ತಿ (1993) ಕಲೆಗೆ ಸರಿಬರಿಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಿ'ರಸೌ ಇವರು ಸೇವೆಸೆಲ್ಲಿಸಿಡ್ಡಾರೆಪೆನಾ೯ಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸೆದಸ್ಯೆರಾಗಿಖಿನೆಂತೆರ ಆರರ ಅಧೈಕ್ಷರಾಗಿ (1998*2001) ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಕೇರಿಕ್ಸ್ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಸದಸೈರಖು ತೀಫು೯ಗಾರರುಎ ಆಗಿಡ್ಡರು (1988=92). ಸಕರ್ಶಿರದ ಹಾಗೂ ಏಶ್ವಏದಾಕಿಲಯೆಗೆಳೆ ಅನೇಕ ಕಲಾ ಶ್ಯಕ್ಲಣಿಕ ಮರಿಡಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸೆದಸ್ಯೆರಾಗಿ.ಕಾಯೊದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಕ್ಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸೆಲ್ಲಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಷ್ಠ್ರದರ್ಶನ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೂರು ಹಾಗು'ಎ ಅರೆ ಸೆಕಾ೯ರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲಾ ಪ್ಲೇಮಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದೇಶೆಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹೃಹೆಗೊರಿಡಿವೆ. (ದಿವಿಯ) ಸಲಧಲತೆಮಮ್ಸ್ : ಮಹಾಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಪ೯ಟ್ಟ ನರಕ. ಇದನ್ನುನ್ನೂಚಾಯ್ರು ಚೆನಾಕ್ರೆಸೆ ಚೆತ್ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳವರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯೊದ ಕಗ್ಗೆತ್ತಲೆಯೆ ನರಕವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಜಿ.ಎಚ್.)