ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                        ಅಕಲಂಕ - ಅಕಶೇರುಕಗಳು

ಘನಎದ್ವಾರಿಸನೆರದೊ ಹೆರೆಳಶಿತಾತ್ರೆ. ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಬರೆದುದೆರಿರಿದ ಇವನ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಗೆಲ್ಲೂ ಹೆರಡಿತು. ೬3೭3೬3" ರಾಜಕ್ರೆ ದವಿರೆಯೆತದ ಸ್ತಾಥ್ ಗಾರಿಟುಂ'. ಆಸ್ಪಾರಿ ಮತ್ತು ನೆಳಿಪಾಳ ರಾದ್ಗೀಳನ್ನು ವಶೆಪಡಿಸಿಕೇಎರಡು. ಆರಶುವರ್ಮನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕ್ರಮೆಷೆಣ ನೇಪಾಂ ಟಿದಟಿಸ್ಸೂನೆ ಹತೆವೀಟೆಗೆ ಬರದುದರಿರದ ಅರಿರುವರ್ಮ ಟಿದಶಿತ್ ರಾಜನ ಸಾಮಂತನಾಗಿ ಉಳಿಯೆದೇಕಾಯಿತು. (ಏಟು)

ಅಕಲಂಕ : ಸುರ್ಗೆಹೆಯ ಶತಃಚಾನ. ಜೈನ ನ್ಯಾಯೆ ಹಾಗೂ ತೆರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವೆ ದಾರ್ಶನಿಕೆರು. ಜಹ್ಮಸ್ಥಳೆ ಮಾನ್ವೇರೇಟ ಎರಡು ಅಧಿಕಶಿರಿಶೆ ಎದ್ವಾರಿಸರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಲಘುಹೆವ್ಯನೆರಬ ರಾಜನ ಮಗನೆರಿದು ತಮ್ಮ"ರಾಜವಾತಿ೯ಕ'ದ ಪ್ತಥೆಮ ಆಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಮಿಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಆಟಾರ್ಯ ಸಮರತಭೆದ್ರೆರು ತಃರ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಆನೇಕಾರಿತವೇದಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಧದ್ರೆ ಅಡಿಪಾಯೆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನ್ಯಾಯೆದ ಉತ್ತುರಿಗ ಹಾಗೂ ಸವಾಳಂಗೀಣ ಭೆವನವನ್ನು ಕೌಶಲ6ನೋಂ೯ವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಿವ್ವೈ ಯ ತಾಕಿಗರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒರಿದದ ಆವ್ವೈತವಠಿದಿ ಭರ್ತೃಇರರಿ, ಪ್ರೇದ್ದೆ ಮೀಮಾಂಸೇ ಕುಮಾರಿಲ. ನ್ಮಾಯೆ ನಿಷ್ಣಾತ :ಗುದಗ್ಲೀತಪ ಷೋ ಮುಂತಾದ ವೈದಿಕ ಏದ್ಘಾರಿಸರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮರಡಿಮ್ಮೂರು. ಮೆಕೆವಿಂಕ್ಷ್ಯದಡೆ ಧೆರ್ಮಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ತೆರ್ಕಪಟುಗಳೊ ಷಾರೆಖಶ್ಚಿಕಾರದೊ ಆಗಿದ್ದ ಅವರ ಶಿಷ್ಕರಾದ ಪಗ್ರಜಿಕ್ಷಹೆರ. ಧೆಮೆಎರ್ಕಿತ್ತರ ಮುರಿತಾದ ಬೌದ್ಧ ತಾಕಿ೯ಕರು ತೆಮ್ನ ಮಠದ

ಗ ರು. ಅದು ಶಾಸಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಶಾಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಇ' ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕಪೆಎ ತನ್ನ ಮುವಹ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ಪ್ರತಿಸ್ಯಾಂಸಿ ಮತೇತ್ವರಿದು ಸ್ಪಾವನು.. ನಿರಪೆರಿಸಿ ಎಜಯಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯಶಿತ್ರೆರಿತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷಣಿಕವಾದ. ನೆ . ಶಃಎನ್ಮವಾದ. ಪೀಕ್ನಾನವಾದ ಮುರಿತಾದ ವಾದಗಳು ಮರಿಡಿ ಸ್ಸೂ 4 ವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನುಸ್ಸೂಆ ಮಾಡಿದ ಆಕಲರಿಕರು ಎಲ್ಪ ದರ್ಶೆನಗಳನೂ.. ಸಚ್ಹಿವಾಗಿ. ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ವಯನ ಮೆಠಿಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಿಚೀ, ನಾಲರಿದಾ ಮುಂತಾದ ಪೊದ್ಧ ಎದ್ಯಾಪಿಆಠಗಳೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯನ್ನೆ ವೇಷೆದಿರದ ನಿದ್ಯಾಥಿ೯ಯಾಗಿ ಸೆರಿರಿದರು. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳವರು ಸ್ಕಾದ್ವಾದ ಅಥವಾ ಆನೇಕಾರಿತೆ ವಾದದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷಆಪಣೆಗಳನ್ನು ತಾಕಿ೯ಕನಾಗಿ ಸಮಥೆ೯ವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿ. ಸ್ಟ್ಷ್ಟೇಸಿಂಳಿಸಿದರು. ಹಾಗು; ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಮವೆಮೆಂಲ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೆಠಿಡಿದರು. ರಾ ಕದುಃ. ಪಲ್ಲವ ಮುಂತಾದ ರಾಜವರಿಶಗಳವರ ರಾಜಸಧೆಗಳಲ್ಲೆ ವಾದವಕಾಡಿ ಜೈ ಧರ್ಮದ ಪತಾಕೆಯನುಸ್ಸೂ ಹಾರಿಸಿದರು. ಸೇಎಲುನೆಯೆ ದೇಶೀಯ ಗಣದ ಆಚಾಯೆ೯ರಾಗಿದ್ದರು.

ಆಕಲರಿಕರು ರಚಿಸಿರುವ ಮೆಹತ್ವದ ಕಸ್ಸೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳು ನ್ಮಾಯೆಶವುಸೆಶೆವೆನುಲ್ಕ ಕಶಿರಿತದ್ದೆಳೆ ಆಗಿದೆ. ಜೈನ ನ್ಮಾಯೆದ ವಶಿಧ್ಯೆಕಾಲಿಆನದ ಸ್ಯಷ್ಟಿಕತ೯ರೆಂದು ಇವರು ಬ್ಯಾಂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಆಕಲಲಾ" ಮಾರ್ಗವೆರಿದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಲರಿಕರ ಕಕುತಿಗಳು 8.

1. ನ್ಮಾಯೆವಿನಿಶ್ಚಯ (ಸ್ಸೂಳೆಪಜ್ವವೃತ್ತಿ ಸಹಿತ) ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಸ್ಥೆತಕ್ತಾ ಪ್ರೆತಿ ಲಧ್ಯೆಎಲ್ಲ. ವಾದಿರಾಜ ಸೊರಿಗಳು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೆಳೆಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಎವರಣ ಎ೦ಬ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥ ಲುಧ್ಯೆವಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಠಿನ ಮತ್ತು ಪ್ಪಂಚನ ಎಯಿ ವಟಾರು ರ್ಪುರಣಗಳಿವೆ. ಬೌದ್ದ, ಸಾರಿಖ್ಯ. ನೆಶೆಯಎಡರ ಪ್ರೆಚ್ಚದ ಲಕ್ಷೆಣಗಳನುಲ್ಕ ಖರಡಿಸಿ ಆತೀರಿದ್ರಿಯೆ ಘ್ರಷ್ಣಕ್ಲದ ಎವರಿಸಿದಶ್ವರೆ. ಜಿಳೆವ ಮೊದಲೆವುದವುಗಳ ಸ್ಥರವಿಪವತಶ್ನಿ ಎವೇಚಿಸಿ. ಚಿತವಾ೯ಕ ಮುರಿತಾದ ಮತಗಳ ನಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಮಸತ್ಯೆ ಮೊಳಕ್ಲದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಕ್ಕಾದಿಗಳೆನ್ನು ಸನುಲೊಳೆಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2. ಸಿದ್ಧಿಏನಿಶ್ಚಯೆ : ಪ್ರತತ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ. ಪ್ತನುಠಿಣಾರಿತೆರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮ್ಮೂ ಜೀವ ಸಿ ಮೊದಲಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಪಸ್ತಾಂಗಳಹೃ ಕಲೆತಿ. ಮೂಲಕೃತಿ ಲಭೈಎಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಜಾರ್ಯ ಅನೆರಿತರ್ಮಾರ ವಿಶಾಲ ಟೀಕೆ ಉಪಲ್ಲೂಏದ. ವಸ್ತುತತಿಢ್ನುಸ್ಸೂ ಎತ್ರೆಳಿಷೆಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನೆಳಿಕಾರಿತ ಸಿದ್ಧಾರಿತವೆನತ್ರ್ಯ ಸುಕುಥಿ೯ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶೆನಗಳ ವರಾನ್ಯೆತೆಯನುಶ್ಯಾ ಪ್ಪಂಲವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿರಿದ ಖರಡಿಸಿದ್ಧಾದ.

3. ಪ್ರೆಧುತಣ ಸಂಗ್ರೆಹ : ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರೆಸಾತ್ರೆಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. (ಪ್ರೆಮಾಣ, ನಮ ಮೆತ್ತು ನಿಕ್ಷೆರಿಪಗಳ ನಿರವಿಪಣೆಯನುಸ್ಸೂ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ತುತ್ತಂ ರೈಲಿಯೆಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). ಸೊತ್ತಾತ್ಮಕ ರಚೆನೆಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವೂ ಗಹನನಾಂದೆ. ಸ್ತೂಚಪಜ್ಞಸ್ಸೂ

ಎವೃತ್ತಿರಿರೆಬಾ ಇದೆ. ಗದೈ ಪ ಕವಾಗಿದ. ಈ ಕಸ್ಸೂಶಿಯೆ ಮೇಲೆ ಆನರಿತೆ ವಿಳೆಯೆಫ್ಕೃತ ಪ್ರೆವರಾಣ ಸರಿಗ್ರಹ ಭಾಷ್ಕ ಉಪಲಬ್ದಎದೆ.

4. ಲಫೀಮೆ ಸಯೆ ಪಸ್ಸೂಮತನ ಪ್ರೇಳಶ. ನಂಕು ಪ್ರೆಫೇಶೆ. ಪ್ಪಂಚನ ಪ್ರವರಿಶೆ. ಎರಬ ಹೆಸರಿನ ಮೆಣರು ರಣಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶ್ನೆಕ್ಟಕೆ ಸ್ಪಂರಿತ್ರೆ ಲ್ವಾಣವನುಸ್ಸೂ ಸ್ಥಿಯೊಂಸಿದ್ಧಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಒರೆಗಲ್ಲಿನಿರಿದ ಕ್ಷಣಿಕವಾದೆದ ಖರಿಡೆನೆ ಮಾಡಿ . ತೆರ್ಕದೆ ವಿಷಯ. ಸ್ಥರೂಷೆ ಉಪಯೋಗ ಮೆಎದಲಾದವುಗಳನುಸ್ಸೂ ಸ್ಥಿರಗೊಂಸಿದ್ದಾರ ಆಜಾರ್ಯರೇ ಬರೆದ ಏವೃತ್ತಿ

೧೨೭

ಎಯಿ ಹೆಸರಿನ ಟಿಳಕೆಯೂ ಇದೆ. 11ನಯೆ ಶತೆಮಾನದಲ್ಲಿ ವೊಂಚೆಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದ ಲಇಧೀಮ ಸ್ತ್ರಯಉರಕಾರ ಎಯಿ ಹೆಸರಿನ ಏಸ್ತಾರವಾದ ಟೀಕೆ ನಾಕಿಯೆ ಕುಮುರ ಜೆಂದ್ರೆ ಎರೆದು ವೂ ವಾಗಿದ.

5. ಆಪ್ತಶತಿ : ಸ್ನಾಮಿ ಸದ್ದಮಂತಭಪ್ಪಂ ದಆವಾಗಮ ಅಥವಾ ಆಪ್ರ ಮೀಮಾರಿಸ ಕೃತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಕ್ಸ್ ಗಂಭೀರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಟೀಕೆಯೆ ಪರಿಮೆವುಣ 80೦ ಶೆಲ್ಲೀಕಗಳು ಘೋರ ವಿಚಾರ ಎಮಶೆರಳಬೆವಿಡನೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಧೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಆಚರಿಸುತ್ತೆದ. ಈ ಟಿಳಿಕೆಯೆ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎ ದರು ಎರಿಟು ಸಾವಿರ ಸ್ಸೂಣೆ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಆಪ್ಪಸಹೆಸ್ತಿರಿ ಎರಬ ನಿಸ್ತಾರೆವಾದ ಟಿಹೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6. ತತಾಸ್ಸೂಥಳೆ ರಾಜವಾರ್ಶಿಕ : ಆಜಾರ್ಯ ಉಮಾಸ್ಕೃಮಿಗಳ ತತಾಸ್ಸೂಥೆಗ: ಸೊತ್ತಂಕ್ಷ್ಮ ಬರೆದ ತತಾಸ್ಸೂಥಷಳಕ್ಕ ಸಂಬರಿಧಿಸಿದ ಉಪಲಚ್ಚಿ ಟಿಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆಸ್ತುಳೆಷ್ಣವಾದುದು. ಆನೇಕಾಂತ ಸಿ ರಿತ ಆನುಸರಿಸಲ್ಫ್ಟ್ಟು ಸಂರಬೊರ್ಕಿಚೆತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸರಿಬರಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಗಂಭೀರ ಜೆಂರ್ಕೆ ಇದೆ. ಭಾಷೆ ಸರಳ' ಹಾಗೂ ಸರಸವಾಗಿದ.

7. ಸ್ಥರೂಪ ಸರಬೊರಿಧನೆ: 25 ಪದೈಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ. ಆನೇಕಾಂತ ರೈಲಿಯಿಂದ ವಸ್ತುತೆತೆಸ್ಸೂ ಏವೇಚಿಸೆಲಾಂದ. ಕೆಲವು ಎದ್ವಾರಿಸೆರು ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸೇನರ ರಚನೆ ಎರಡು ಹೇಳುವರು.

8. ಆಕಲರಕ ಸ್ತೂಆತ್ರ : 16 ಪದೈಗಳಶಿಳ್ಳ ಸ್ತೂರಿಪ್ರೊರಿಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ. ಶಂಕರ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಹಎಗುಎ ಬುದ್ಧರ ಸಯಿರಧೆದಲ್ಲಿ. ಬಳಕೆಯೆಲ್ಲಿರುವೆ ಮಾನ್ಮತೆಗಳನುಸ್ಸೂ ಸಮಠಿಲೆವೀಚಿಸಿ ಎರಿತೆರಠಿಗೆ ನಿಸ್ಕಲ೦ಕ. ಸವಳಜ್ವಹಾಗೂ ಹಿತೊರಿಪದಳಶಿ ಪರಮಹ್ಮನ ಸುತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

" ಆಕಲರಿಕರ ತತ್ತಾಸ್ಸೂಥ೯ ಮೆಎದಲಾದ ಕಲಿತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ದಶೆಳೆನ ಕ್ತಸ್ತ್ರದ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು. ಜೈನ ನ್ಯಾದಹೈ ಇವರು ನೀಡಿದ ರೊಪಕ್ಸ್ಆಷೆ ಮೆತ್ತು ಕಿನತ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ತಾಕಿ೯ಕರೂ ಆನುಸರಿಸಿದರು. ಸಡ್ತಾರೊಂದಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ಹೆರಿಳಿಕೆಗಳೆನ್ನು ತಮ್ಮೆಎಸ್ತಾರವಾದ ಏವೆರಣೆಗಳಿರಿದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥೆಷ್ಣಗೆವಿಳಿಸಿದೆರು. ತ್ತಂಣಬೆಳಗೊಂ ಹಾಗೂ ಕೆನರ್ಕಟಕದ ನಾನಾಭಾಗಗಳೆಲ್ಲಿ ದವಿರೆತಿರುವ ನೊಂಎರು ಶಾಸನಗಳ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ತಾಥ೯ನಾ ಶೆದ್ದೀಕದ ರಚನೆ ಆಕಲರಿಕಾಚಾರ್ಯರದೇ ಆಗಿದ: ಶ್ರೀಮತ್ಸರ ಗಂಭೀರಸ್ಕಾದ್ಘಾದಾಮೊಳೆಘಲಾರಿದಸಮ್ > ಜೀಯಾತ್ ಕ್ರೈಳೊಆಕಿಸ್ತ್ರನಶಿಥೆ ಸ್ಥಶಾಸನಂ ಜಿನಶಾಸನವಶ್ >>

ಉ ಅಕಶೇದುಕಗಳು :ಕಶೇರು (ಬೆನ್ನೆಲುಬು) ಇಲ್ಸದ .ಸ್ತಾಂತಿಗಳು (ಇನ್ವರ್ಟಿಟ್ರಿದುಃಸ್ಸೂ) ಆಕಶೇರುಕವೆಂಬ ಮೀ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ" ಪೂ ಲೂರಯ್ದ

ಪಾಗ್ರರೆಗಳಶಿ ಸೆಳೆರುತ್ತನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆನವು ಧೂವಾಸಿಗಳಶಿ. ಜಲವಾಸಿಗಳು ಭೂವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತೆ ಕಡಿಮೆಯೆನ್ನಬಹುದಾರಂವಿ ವೈಎದ್ಯಂಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ರೆ ಭವಿವಾಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಲವಾಸಿಗಳದೇ ಮೇ

ಒರಿದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಲಿರಿತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ತಾಠ ಪ್ರಭೆಆದಗಳನುಸ್ಸೂ ವಿರಿಗಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಕೆಂದರೆ ವೈಷ್ಠಾಥಿಕ ವಗಿಳೇಕರೂಕ್ಕೆ ನೈಜಶ್ವಧಿಕ ತತಗ್ರೆಸೆಳ ಆಧಾರನಿರಬೆಳಕು. ಷ್ಟೊಂಮವಾಗಿ ಆರಿಸ್ಪಾಟಲ್ ಈ ಪಾಗ್ರೆತೆವರ್ಗ ಮೈ ಎರಡು ಭತಗಗಳಾಗಿ ಎರಿಗಡಿಸಿದ. ಆತನ ವಗಿರ್ಲಕರಣ ರಂತೆ, ಆಕಶೇದುಃ' ಗಳು ರೆಕ್ತರಹಿತ ಜೀವಿಗಳು. ರಕ್ತರಹಿತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತವುಳ್ಳ ಜೀಏಗಳನ್ನು ಮಾ: ನಾನಾ ಶಾಖೆಗಳನಕ್ನಗಿ ಎಛಾಗಿಸಲಾಗಿದ. ಲಿನೀಯಸ್ ಎರಿಬುವನು ಜಿರಿವಪ್ಪಂಳದಗಳನುಸ್ಸೂ ಆಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಶೇರುಕಗಳು ಎರಿದು ಎಭಾಗಿಸಿ ಅಕಶೇರುಕ ಜಿಳೆಎಗಳನುಸ್ಸೂ ಜರತುಡುಳುಗಳೆ ವರ್ಗ. ಕೀಟಗಳ ವರ್ಗ ಎರಿದು ಎರಡು ಧಾಗಗ ಳಾಗಿ ಎರಿಗಡಿಸಿದ. ಹತ್ತೊರಿಬತ್ತೆ ನೆಯ ಶತೆಮಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಮಾಕ್೯ ಆಕಶೇರುಕ ಜಿಳಿಎಗಳನ್ನು ಆವುಗಳ ಟಾಹೈರಚೆನಾಧಾರಗಳೆ ಮೇಲೆ ಹೆತ್ತು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಎರಿಗಡಿಸಿದ್ಧಾನೆ. ಈ ಹತ್ತು ವೆರ್ಗಗಳೆಂದರೆ 1. ಇನ" ಮ್ಮೊಜೊಳರಿಯೆ 2. ಪಾಲಿಮ್ಸ್ 3. ರೆಳಡಿಯೆಯ್ಲ್ 4. ವಲ್ಮಸ್ 5. ವಲಯವಂತಗಳಶಿ 6. ಆರಾಕ್ಕಿಡೆ 7. ತ್ತಂಸ್ಸೂಯಿಯ 8. ಕೀಟಗಳು 9. ಸಿರಿಪೀಡಿಯೆ 10. ಮೃದ್ದರಿಗಿಗಳು (ಮಾಂಸ್ಕ) ಲೆಮವುಕ್ಳನ ಸಮಕಾಲೀನನಾದ ಕೊಎಯೊ ಪಾಗ್ರತೆ ಪ್ಪಂರಿಚೆವನುಸ್ಸೂ ಕಶೇರುಕಗಳು. ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ. ಮ್ಶೆದ್ದಂಗಿಗಳು, ರೇಡಿಯೆಳಿಟ ಎರಿಬ ನಾಲ್ಪು ಭಾಗಗಳನಾಸ್ಸೂಗಿ ಏರಗಡಿಸಿದ. ಆದರೆ ಇವನ ಮೊದಲ ವಬಾರು ಭಾಗಗಳು ಬಲೆಕೆಯೆಲುರಿಕ್ಸ್ನದರೊ ನಾಲ್ಕನೆಯೆ ಭಾಗ ಬದಲಾಂಲೆಳ ಬೆರಾಯತಿತು. ಕಂಎನಿಯೊಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಬರಿದೆ ಎಜ್ಞಾಥಿಗೆಳು ಅಕೆಶೇರುಕ ಗಳ" ವಗಿಳೇಕರಣಕ್ಕ ಯತ್ನಿಸಿ ದರು. ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಜೀವಏ ಗಳಾದ ಶೀಟಾಲ್ವೆ ಮತ್ತು ೯ ಆವರಲ್ಲಿ ಮಶಖ್ಯರು. ಶೀಬಾಲ; ಎಕ ಠೋಶಿಕ ಜಿಆಏಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಟ್ರೋಬೊಳಬೊಆವ ಎಯಿ ವರಿಶೆವನುಸ್ಸೂ ಹೆಸರಿಮ್ಯೂನೆ. ಜೇಎತೆಗೆ ಸರಿಥಿಪದಿಗಳೆ