ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


( ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ)

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ : ಈಗ ಬದುಕಿರುವ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಗಿಡಮರಗ¼ನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಅನಾಟಮಿ). ಇದು ಜೀವಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗ¼ನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವದ ಗುಣ ಲಕಣಗ¼ನ್ನÀ ರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ್ತ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಆಕೃತಿರZನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ) ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನವೂ ಒಂದು. ಜೀವಿಗಳ ರಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಇದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. ನª್ಮು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ರZನೆ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ನª್ಮು ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರೆಂದೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೂ ಇದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಿಣಿದೆ.್±ಕದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ್ತ ಬೇರೆ ಲೇಖನದೆಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ (ನೋಡಿ- ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದೆ.್±ಕದೆ.. ಗಿಡಮರಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯನ್ನು ಸ¸್ಯÀ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ, ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಸ¸್ಯÀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಥಿಯೊಫಾ¸ಸ್ (ಪ್ರ. ಶ.ಪೂ 287) ಅನಾಟಮಿ ಪದೆ.ನ್ನು ್ರ ್ಟÀ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ. ಹೊರಗಿಂದ ಮೇಲೆಕಾಣುವ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದೇ ಹೊರತು ಒಳಗಿನ ರಚನೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಒಳಗಿರುವುದನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನÉ ೀ ಅನಾಟಮಿ ಎಂದªನು ಥಿಯೊಫ್ರಾಸ್ಟಸ್, ಈ ಅನಾಟಮಿ ಪದ ಎರಡು ತೆರನಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೊದಲಾಗಿ, ಹೆಣಗಳನ್ನುಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಬದುಕಿರುವ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು. ಈ ದಿಶೆಯ ಸಾಧನೆಗೊಂದು ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಿದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದೇಹರಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು

13

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಹಲವು ತಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದµ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ್ರ À À ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನಾಟಮಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಲೇಸು. ಆದರೆ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಜಕೆಲಸಗಳನ್ನುಲೆಕ್ಕಿ¸ದೆ ಜೀವಿಗಳ ರೂಪ ರZ£ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲು ಆಕೃತಿರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ)ಪದ ಬಳPಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದೆ.ನ್ನು ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದೆ (ನೋಡಿ- ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ). ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡPವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪªನ್ನೂ ಭಾಗಗಳ ಜೋಡuಯನ್ನು ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಇಡೀ ಜೀವಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂದೆ.ವನ್ನು ವಿಶಿಷವಾಗಿ ಅ¨s್ಯÀ ಸಿಸುವುದನ್ನೂ ್ಟ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗಗಳು - ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂಗ ರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ ವಿಂಗqವಾಗಿದೆ. 1. ಪ್ರಾಣಸಂಕುಲದ ಭಾಗದೆಲ್ಲಿ, (ಮಾನªನ ಅಂಗರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ) ಜಾತಿಗಳ ಅಂಗರಚನೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಂಗರಚನೆ. ನಷ್ಟವಂಶಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ (ಅಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗರಚನೆ); 2. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ-ಪಿಂಡವಿಜ್ಞಾನ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಿಂಡವಿಜ್ಞಾನ, ಮುಪ್ಪುಗಾಲದ ಅಂಗರಚನೆ (ನೋಡಿ- ಮುಪ್ಪುಶಾಸ್ತ್ರ) 3. ತಿಳಿಯುವ ವಿಧಾನದೆಲ್ಲಿ - ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಮದೆ.್±ಕದ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ,À ್ಷ À À ವಿಕಿರಣಚಿತ್ರಕ ಅಂಗರಚನೆ, ಮಾನವ ಮಾಪನ; 4. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ - ಅಂಗಾಂಶವಿಜ್ಞಾನ (ಕಣಜಾಲಶಾಸ್ತ್ರ) ಅಂಗಾಂಶಜನನ, ಅಂಗಾಂಶಸಂವರ್ಧನ, ಅವಯವವಿಜ್ಞಾನ, (ನಿಜಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಗಳ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತ) ಮಂಡಲ-ರೀತಿಯ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಗೊತ್ತಾದ ಭಾಗಗಳ ಎಡೆಚಿತ್ರಕ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ; 5. ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ (ರZನಾವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳು), ಶ¸್ರ್ತÀ ªೈÉ ದ್ಯದ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಜನಾಂಗಗಳ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಭೌತಿಕ ಮಾನªಶಾಸ್ತ್ರ್ತ), (ನೋಡಿ- ಮಾನªಶಾಸ್ರ್ತ) ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಭ್ಯಾ¸ಕ್ಕೆ ಇವು ಅನುಕೂಲ. ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳೂ ನª್ಮು ರZನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ¸ವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತª.É ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನªನ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನªಲದೆ.É ಬೇರೆ ್ತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳಿವೆ. (ನೋಡಿ- ಜಠರ-ಕರುಳಿನ-ನಾಳಿ; ರಕ್ತ ಸುತ್ತಾಟದ ಮಂಡಲ; ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಮಂಡಲ; ನರಮಂಡಲ; ಎಲುಗಟ್ಟು, ಬೆನ್ನÉ ಲುಬಿಯ ಮತ್ತು ಮಿದುಳು; ಕಿವಿಯ ಅಂಗರಚನೆ; ಹೃದಯದ-ಅಂಗರZ£) ರಚನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಕಾಶೆ ಮಾನªನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಬೆನ್ನÉ ಲುಬಿಗಳ ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಕಾಶೆ ಕಾಣುವುದೆಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಿಂಡವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ತೋರಿರುವರು. ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೈ (ಎದೆಗೂಡು, ಹೊಟ್ಟೆ) ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದುಗೂಡಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು.

ಚಿತ್ರ 1. ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಯ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಂಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಇರವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಲಗಡೆಯ ಭಾಗ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ 1. ಗಂಟಲ್ಕುಳಿ. 2. ನಡುನನೆ ಪಿಂಡಖಂಡಗಳು. 3. ನರದ ಕೊಳವೆ. 4. ನಡುನನೆ ಚರ್ಮ ಚೀಲ. 10. ನಾಲಗೆ 11. ಬಾಯಿ. 12. ಮೇಲ್ಚರ್ಮ. 13. ಕಣ್ಣು. 14. ಮಿದುಳು

ತಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೂಪಾಗಿರುವ ಮೈಗೋಡೆ ಉರುಳೆಯಂತಿದೆ. ಒಂದು ಸರ¼ೂ ಎರ‌ಡು ಕೊಳªಗಳೂ ಉರುಳೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇವೆ. ಕೊಳªಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರದ ಕೊಳವೆ ಸರಳಿನ ಬೆನ್ನÀ ಕqಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರನಾಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕqಯೂ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಕೆ¼ಗೆ ಪP್ಕÀಗಳಿಂದ ಮುಂದುಗಡೆ À ್ವ ಎರ‌ಡು, ಹಿಂದುಗಡೆ ಎರqರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಅವಯವಗಳು ಹೊರ¨¼ಯುತª. ನರದ ್ತ É ಕೊಳವೆ ಸªiÁಚಾರ ಪqಯುವುದಕ್ಕೂ ಆಹಾರನಾಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗದೆ.ಕೊಳುವು ದP್ಕೂ ್ಳ