ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಕಿಲೀಸ್ = ಅಕೆಡಮಿಗಳು

ಅಕಿಮಿನೀಸ್ಅಸೇಜಾಎಯಿಫೋದಟುಂಎತ್ತಂಬೆಳೆಂಝವಇದುಸುರಿದಝಠಿದ ಹೂ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನುಸ್ಸೂ ಬಿಡುತ್ತದ. ಇದರ ಗುಬಳ್ಳೆಕಾರಿಡ (ರೈಸೊಆಮ್) ಸಣ್ಣಗಡ್ಡೆಯೆ ರವಿಪದಲ್ಲಿರತಿತ್ತದೆ. ತೊಟ್ಟೆನಿರಿದ ಕವಿಡಿರಎವ ರಂದು ಬಣ್ಣದ ಇದರ ಎಲೆ ಕರೊರ್ಯಾಎರವಶಿಗಿದ್ದುಗೆಂಸೆಸದಅರಿಚರಿತಿದ ಅದರಮೇಲುಳ್ಳೆರಾಗಅತಿ ಹೊಬಾಗಿಯೆಣ ತಳಭಪ ಕರಿದುಬಪ್ಲೋಗಿಯೂ ಇವ. ಹೂ ತೊಟ್ಟೆನಿರಿದ ಕುಎಡಿದ್ದು ಕೆಯುಬಶ್ಲೀಠಿವಾಗಿರು ತ್ತರೆ. 2.5ಸೆ೦ಮಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಅದರ ತೆಳ ಕೆಣುಳವೆಯಾಕಿವರದಲ್ಲಿದೆ. ದಳಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಡ್ಡು ನುತ್ತು ಹಳದಿ ಚಶಿಕಿಕ್ಷ್ಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಅಕಿಮಿನೀಸ್ ಕಾಕ್ತಿಳೆನಿಯೆ ಎಯಿ ಇನೊಸ್ಸೂರಿದು ಪ್ರೆಭೇದ ಸುಮಾರು 0.75ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಂಪಶಿಕಾರಿಡದ ಸೆಸ್ಯೆ ಎಲೆ ಅಭಿಮುಖ ಅಥೆವಾ ವೃಕ್ಸ್ಕಾರದ ಜೊಳಿಡಡೆಂಕುನುಸ್ಸೂ ಳೆದ್ರೆದರ್ಶಿಸುಕೆರೆಶ್ಚಿ. ಅಕಾರ ಕರಣೆರುಎರಿತೆ. ಅರಿಚು ಗರಗಸದ ಹಲ್ಲಿನರಿತೆ ಒಡೆದಿದ್ದು ಲರಿಟಾಗ್ರೆ ತುದಿಯೆನುಸ್ಸೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಗಳು ಒರಿಟೆಯಾಗಿರುತವ ಅವುಗಳ ತೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ಕವು ದಳಗಳು ಕೊಡಿಕೊರಿಡಿರುತೆವೆ). ಮ್ಲಾಷೆಪಾತ್ತಂಳಿಗಿ೦ತ ದಳಗಳು ಎರಡಯ್ಯ ಇದು ಇತರ ಅಕಿಮಿನಿರಿಸ್ ಫೋದಗಳಿಗಿಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತುಂಝ

ಅಕಿಮಿನೀಸ್ ಹೆಟಿರೊಂಲ ಎರಿಬ ಮತೊ*೦ದು ಪಸ್ಸೂಭೇದ ಸುಮಾರು 30ಸೆ೦ಮಿ ಎತ್ತರ ವಳಯೆಶಿವೆ ಕುಳ್ಳು ಸೆಸ್ವ ಇರಕ್ಕ ಅತಿ ಕರಿದುಬಣ್ಣದ ಕುಚ್ಚು ಬೇರು ಇರರಿತತ್ರೆ

 "ಳಷಿದೆರಎಲೆಗಳುಗರಗಸೆದಅರಿಚೆನರಿತೆ 
ವೂ   ಒಂದೊಂದು ಅಸಮ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೇ. ಉದ್ದವಶಿದ

ತೊಪ್ಪಂ ಮೇಲೆ ಹುಎಗಳು ಬೂಮಿಂಟೆಯುಗಿರುತವೆಗ್ರೆ. ಅವುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತೆದ. ಇದು ಮೆಪ್ಪಂ ದೇಶದ ಮೂಲದ್ದು.

ಅಕಿಮಿನೀಸ್ ಪಿರಿಡೆಯ್ಕಲೆಳಟ ಎರಿಬುದು ಜ್ಯೋ ಪೋದ ಇದು ಸು. 0.75ಮೀ ಎಲ್ಲೊ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಮ ಕ್ಸ್ಗುಮ್ನಕಾರಿಡ ರೊಳಿಮಗಳಿ೦ದ ಕೊಡಿಮ್ಲಾದ. ಕೆಂಮರ್ಮಾದ ಎಲೆಗಳು ದ್ದು ತೋ ಲೆ ಹಲ್ಲಿನರಿತಿರುತೆರೆಕ್ಷ್ಯ. ಒನಿಟಿಯುಗಿರುವ ಹನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಮಿತ್ರಿತೆ ಕೆಂಷೆರಿ. ಮೇಲುಧಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ಚೆಂಕ್ರಗಳು ಇರುತೆತ್ರೆ; ಗರಿಟಲು ಹೆಳದಿಬಣ್ಣ. ಈ ಸೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಮವುಲ ಮೂಲಡ್ಡು.

ಅಕಿಮಿನೀಸ್ ಟೂರಬಿಮ್ಲಾಳೆರ ಎರಿಬುದು ಇನ್ನೊರಿದು ಪೊಆದ. ಇದರ ಹೂವಿನ ಕೊಳವೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕ ಈ ಹೆಸರು ಬರಿದಿದೆ. ತುವಟಸ್ಸೂನುಸ್ಸೂಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ನಾ ಎಲೆಗಳು ಅಯತಿಚಾರವಮಾದ್ದು ಝಮದು ರ್ಭಾಂಗವನ್ನು ಳ್ವ್ರಧರ್ಶಿಸುಕ್ವೇ ಅವುಗಳ ಅಯುಗುಂಡಾದಹಲ್ವುಗೆಳಾಗಿಒಡೆದಿದಹೂಉಸೆಂಮೀ ಉದ್ಧವಠಿಗಿದ್ದು ಅಲೂಗಡ್ಡೆಯೆ ಇದರ ಮೆಣಲ ಅಶಿರ್ಕಿರಿಟೆಳೆನ.

ಅಕಿಮಿನಿರಿಸ್ ಸ ಳನ್ನು ಗುಕ್ರೈಷೆಕಾರಿಡೆಗಳಿದಿದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮೆದುಕಾರಿಡಗಳನುಸ್ಸೂ ವಕಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಂಕ್ಷಗೆ ಅವು ಬೇರು ಬಿಡುತ್ತಂ. ಅದರೆ ಗುಪ್ರೇಕಂಡಗಳಿರಿದ ವೃದ್ಧಿಕಾರ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿರಿದೆ ಈ ಎಧಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯೆಲ್ಲಿದ.

ಅಕಿಮಿನೀಸ್ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯೆಗಳ ಬೆಳೆರುಗಳು ತೀರ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೆರಡುವುದ ರಿಂದ ಕಶಿರಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗಿನನಾರು. ಒಣ ಪಾಚಿ ಹಾಕಿ ಸುಂಭವಾಗಿ :ತೆರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೆ. ಬೆಳಸಬಹುದು. ಲಶುನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ ತಿರಿಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟರೆ ಜಮೀನ" ತಿರಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ನವರಿಬದ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತೆವೆ... ಈ ಸಪ್ಲೇಸೆಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರುವರಿತೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಹೂ ಮುಗಿದ ಅನರಿತರ ಸಸ್ಕಎರುವ ಕುರಿಡೆವನುಸ್ಸೂ. ಷ್ಟೊಂರಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಜ್ಜೆರಿಕೆಯಿರಿದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುಕೆಹು. ಮತ್ತೆ ಮಾಶಿರ್ಕಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಡದಲ್ಲಿರುವೆ ಗುಒಕ್ಸ್ಕಾಂಡವನು* ಬೇರೆ ಕಶಿರಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. (ವಿ.ಎ೦.)

ಅಕಿಲೀಸ್ : ಟೆಪ್ರೀಜನ" ದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಗ್ರೀಕ್ ಏಆರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಪೀಲಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಆಟಸ್ ಅವರ ಮಗ. ಅಕಿಲೀಸನ ದಳೆಹೆ ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುರ್ಧೆಶ್ಚಿಗಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ್ನೂ ಪಾತಾಳವಕಕೆಶ್ನಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಸ್ಪಂಸ್ಸೂ ನದಿಯೆಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಳರಿತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕೆ ಅವನ ಹಿಮ೬ಡಿಗಳನು* ತನೃ ಕೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿರಿದ ಹಿಮ್ಶೆಡಿಗಳು ಮವೇಕ್ರೆ ನೀರಿನೆಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹಿವಶ್ಲೀಡಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗೆವೆಲ್ಲ ವದ್ರದರಿತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಟ್ರೋಜನ್ ದೆಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಇರುವಲತೆ ಮಾಡಲು ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯ ವೇಷೆಹಾಕಿ ಸ್ಕೃರೂಸ್ ನಗರದ ದೊರೆಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆಟಿಸ್ಸೂದ್ದಳು. ಆದರೆ ಒಡೀಸ್ತಿಯೂಸ್ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಯುಧಗಳನುಸ್ಸೂ ಇಂತ್ಸಗ ಅವನ ನಡಶೆಯೊದ ಅವನು .'ರಿಚಿತೆವಾಯಿತು ಟಕ್ರಯ್ ನಗರದ ಅಕಿಲೀಸ್ ಮರ್ಮಿಡತವ್ವೈರ ನಾಯೆಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಇವನು ಸಮೆಥ೯ನೂ ಪ್ಪಂಲನೊ ಶೀ ಉಧೋ ಕಠವೀರನೂ ಅಗಿದ್ದೆ ನೀರನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ಧ.

ಅಗಮೆಮ್ನಾನಿನ ಸಂಗಡ ಜಗಳವಾಡಿ ಅಕಿಲೀಸ್ ತನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿ ಗ್ರಣೆರು ಏನೊ ವಕಾಡಲು ತೊಆರದೆ ತಮ್ಮೆ ಹೆಡಗುಗಳಿಗೆ ವಾಎಸಸಾದರು. ಅದರೆ

 ಜೆಠಿತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪುಯಾದ ಮೆಲೆ ಅಕಿಲೀಸ್ ಮಹಾ ಪ್ರೌರನನುತ್ರ್ಯ

ಕೊರಿದುಹಾಕಿದ. :ಕೊನೆಗೆ ಪಾರೆರಿಸ್ ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ಅವೆನನ್ನು ಕೊಂದ. ಅಕಿಲೀಸ್ ಚಿರಂಜೀಎಯಾಗಿ ತನ್ನದರಿ ಅದ ದ್ದೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆವಿಳೆಪಾವೆಡಿಶದ ಪರಮಾವಧಿಗೇತ್ತೂದ್ದ ಅಕಿಲೀಸ್ ದುರರಿತೆ ನಾಯಕರೆಲ್ಡರ ಮೊದಲಿಗೆ. ಹೀಲ್ ಆಫ ಅಕಿಲೀಸ್ಖಿಕಿಲಿರಿಸನ ಹಿವಸ್ತ್ರಡಿ ಎರಿಬ ಮಾತು ಆಐರಿರುಪ್ಟಾನೆ ಎರಚಿ ಅಥ೯ವನಶ್ನಿಸ್ಸೂ ಸಣುಚಿಸುವ ಆಡುನುಡಿಯಾಗಿ "ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದು ಬರಿದಿದೆ. (ಸಿ.ಎನ್.ಮಿ.) ಅಕಿಲೀಸೆನ ಕಂಡರೆ : ಕಾಲಿನ ಹೆರಡಿನ ಹಿ೦ಗಡೆ ದಪ್ಪನಾಗಿರುವ ಬಲವಾದ ಕಂಡರೆ (ಟೆರಿಡೆತಿರ್) ಪಾದವನ್ನು ಒಳಮಡಿಸುವ. ಚಾಚುವ. ಕಣಕಾಲಿನ ಮಿಲಿನಖರಿಡದ ಸ್ನಾಯುಗಳೆ ಕಲದರವಾಗಿ ಹಿಮೈಡಿಯ ವೆಒಂಳೆಗೆ ಅರಿಟಿದ. ರುಹಿಸೆಕಷಾಗಿ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಾನ ಎ೦ಬಥ೯ದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಳಕೆಗೆ ಬರಿದಿದೆ. (ಎಳಿಓದಿ) ಅಕೆಡಮಿಗಳೆಟುಮೇಂನೌಸ್ತೂದ್ದೆನಿಬ್ಯಾಂರಿಠಅಕೆಡಮಿಎಯಿಸ್ಥ ತಾದ ಕಾರಣ ಅವನ ನಿಣ್ಯಾಪಿರಿಠವನೊ* ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆರಿರೆರುವೆ ರವಿಡಿ ಬರಿದಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಿರಿಚೆಗೆ ಅಕೆಡಮಿ (ಅಕಾಡೆಮಿ) ಪದ ಎಗ್ಯಾಂಆಷೆಉ ಅರ್ಥದಲ್ಲೀ ಪ್ರೆತೆಲಿತಎಠಿಗಿದ. ತಕ್ರೈ ಜಿದ್ದಾಸ. ಮಂಗನ; ಪರಿಶೀಲನೆ. ಇತ್ಯರ್ಥ = ಇವ ವಠಿದಲಿನಿಂಧೇಸಾ ಎದ್ಧಾಂಳಿಠಗೆಳ ದ್ದೇಯೆವಾಗಿದ್ದುವು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪರಮಸಕ್ಯವರಿದು ನರಿಬುವ ಮೌಡೈ ದೆಪಎರವಾಗುತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಳರಿರುವಾಗಿ ಸತ ನ ನಡೆಯುವರಿತಾಯಿತು.

ಗ್ರೀರ್ ಅಈವೆಎರ: ಅಥೆನ್ಸಿಗೆ ವಾಯೆವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ 171 ಕಿಮೀ ರಉರದಲ್ಲಿ ಸಫಿಸಸ್ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಕೆಡಮಿ ಎರಿಬ ಉಫ್ಯಾಂಕೆವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೆವಿ ಒರಿದು ನಿದಕ್ಯಪಿರಿಠವನುಲ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎರಿದರೆ ಪ್ರಶುಮೊ. 348ರಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿರರಿಕೆಎಳ್ಳುವವರಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಪ್ರವಚೆನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ತರುವಾಯ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಎದಾತ್ರೆವಿಆಠವಶಿಗಿ 52೦ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರೆ ಅದು ಮತೆಟೋಧೆನೌ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದುದರಿರಿದ ಅದೆನ್ನು ಅ೦ದಿನೆ ದೇವರ ಜಸ್ತನಿಯನ್ ಮುಜ್ಜೆಸಿಬಿಟ್ಟ

ಪ್ತಯೊಏನ ಅನರಿತೆರ ಅಕೆಡಮಿರುಶಿಲ್ಲಿ ಐದು ಸರಿಪ್ರೆದಾರಿರುಗಳು ಬೆಳದುವರಿದು ಕೆಲವರೂ ಮೂರು ಸೆರಿಪ್ರೇಥಾಯೆಗಳು ಬೆಳದುವರಿದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರೂ ಹೊಸದು ಹಳಯದು ಎರಿದು ಎರಡು ಸರಿವೊಂಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದುವೆರಿದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರೊ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ಲೇಟೆವಿಎನ ಕಾಲದಿರಿದ ಸಿಸಿರೊಆಎನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಅಕೆಡಮಿಯೆ ಸರಿಪ್ರದಾಯೆದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಪು ಘಟಸ್ಸೂಗಳನ್ನು ಕಿನೊಬಹುದು.

1. ಘೋವೆ ಭಾವನೆಗಯ್ಪು ಅವನ ಸಮೀಪದ ಅನುಯಾಯಿಗೆಳಾದ ಸ್ತೆಸಿಪ್ತಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಸ್ಸೂನೆಮ್ರಾಟಿಲೆಸ್ ಅರಿಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಪ. ಒಳ್ಳಯೆದು ಎರಿಬುದು ವಸ್ತುಗಳ ಹುಚ್ಛೇಔ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು, ಎಕೆಂದರೆ ಅದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ ಮೆಶಿತ್ರೆ ಅದ್ದೆರಿರಿದ ಒಳ್ಳಯದು ಎರಬುದಕ್ಕಿರಿತ ಹೆಚ್ಚು ವಾರೆಪಕೆವಾದ ಭಾವನಯೊರಿದು ಸೃಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿ. ಎಲ್ಡವನೊ* ವ್ಯಾಪಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನೊಸ್ಸೂ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತಿಕ್ಷುಕೆಮಿಡಿರುವ ಈಶ್ಚರಶೆಕ್ತಿಯೇ ಸೈಶ್ಚಿಂ ಮೂಲ. ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಿಲತಿವು.

2. ಅರ್ಸಸಿಲಸ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರ್ಲಡವಿಶಿರಿಝ ಅಜ್ಞಾತೆವಾದ (ಅಗಾಸ್ಸೂಸಸ್ಸೂಸಿಸಮ್) ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ನನಗೆ ಏನೊ ತಿಳಿಯದು ಎಲಬನ್ಪು ಮಾತ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎರಿದು ಸಾಕ್ರಟಿರಿಸ್ ಹೆರಿಳಿದನು. ಆದ್ಸಸಿಲಸ್ಸ್ಸೂ ಅದಠೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಎಡ ನನಗೆ ಶಿಳಿಯದೆರಿದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ತಿರಿದಿದಯೊಳ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೊಅ ಯಾವುದೆನ್ನೊ ಹೇಳಲಾರೆ ಎಲದು ವಾದಿಜ್ಯೋ

3. ಕಾನಿಗಿಕೆಶೀಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾಝಾದವು 760 ಪಂಣಮಿಸಿತು. ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಲ್ಪು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೆಣಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವವನಿಗಾದರೊ ಅದು ಸರಿಭಾವೈವಠಿಗಿರಲೇಚೆಳಕು. ಆತನ ಅನುಭವಕಶ್ಚಿಂಕೆರೂ ಸರಿಗತವಾಗಿರಲೆಳಬೆಆಕು. ತನಗೆ ಸೆಲೀಥಾವರವಾಗದ್ದೆನುಲ್ಕ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಇತರರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

4. ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನಿ೯ಡಿಆಸಿಗೊ ದ್ದೇಟೆಂಎಏಗೊ ನಿಜವಾದ ಎರೊಆಧಎಲ್ಲ ವೆರಿದವಿ ಫೈಲೋ ವಾದಿಸಿ ಸಮವ್ವಯ (ಎಲೆಕ್ಷಿಸಿಸಮ್) ಪರಥವನುಸ್ಸೂ ಪಿಸಿದ.

ಆಲೇಕ್ಷೇದ್ರಿಕ್ರೆಯೆದೆ ವಓಸ್ವೀನಿಜು: ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಟಾಲಮಿಯಿರಿದ ಪ್ರೆಶೆ.ಮೊ. 3ನೆಯೆ ಶೆತವರಾನೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಶಿದ ಎಬ್ಯಾಂಳೆಠ. ಈಗಿನ ಎಶ್ವರಿಬ್ಯಾಂಲಂಕುಗಳ ಮಾದರಿ

ರುಲ್ಲಿ ರೊಮಗೆವಿಂಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುಸ್ಸೂ ನಡೆಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅರಿದಿನ ಎಲ್ಲ