ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಕೆಡಮಿಗಳಶಿ

ಸದಿರಕ್ಷಿಸಿ ಎದೈ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಏಗ ಕಶಿಲಪತಿಯೆಂದು ಹೆಸೆರಿತ್ತು. ಆ೦ಥ ಕುಲಪತಿಗಳು ವೇದ ಕಾಲದಿರಿದ ಇತ್ತಿತಿಚಿನವೆರೆಗೂ ಇದ್ದರು. ಕಾಶಿಣ್ಣೆಳೆಶ್ರ ವೂ ರಾದ ಕುಲಪತಿಗಂಗೆ ತವರು. ಈಗಲೂ ಆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಹೈಲ್ಡ್ಮೌ. ಎಳೆರಶೈವ ಎದಾರೆಪೀಠ ಳಿವ. ಬಹಳ ಹಿರದಿನ ಕಿವಲದಿರಿದ ಭಾರತದ ನಾನಾ , ಗಳಿಂದ ಉಚಶಿಕಣ ಪಡೆಯಲು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಸಿ ದಶ '* ತಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಿರತಿರುಗಿ

ತಾವು ಕಲಿತ ಎದೈಯನತ್ನಿ ಗಿತ್ತು. ಹಿರದಿನಪ್ಪಿಲ್ಸದಿದ್ದೆರೂ ಈಗಲುಎ ಹಲಕೆಲವು ದಾಕ್ಷಿ ಆ ಎ ಳೆಠಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬ ರ. ಣ ಎದ್ದಾಪಿಳಠಗಳಶಿ ಸಾಮಾನ ಒ ಗುರುಎ ಏ " ರಿಠಗಳು. ಕೆಳಗಿನ ಲಿಸಲು ತ ಸ್ಸೂರಿದಿಗೆ ಆತ ಲಿನ

ದೆಂರ್ಕೆಯ ಎದಿತ್ಮಥಿ೯ಗಳೆಗೆ ಏಥ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ತನ್ನ ಎದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳ ವು ಪಡೆಯುತ್ತಿ .

 ಕುಟುರಿಬದ  ಆ ಆವರಣರಲ್ಲಿ ಹೆತಿಬ್ದ ಮೆರಿದಿಳೆಲ್ವೆನಿಣ್ಣಿಗೆಳಿಗೆ

ಅಮಾಶೆಎರಲಿಲ್ವ ಯ್ಯು ಎಗ್ಯಾಂಕಿದುಃಳಾದರೆವೀ ಕುಟುರಿಬ ಕ್ವಾಳರುವಲ್ಸ ಸನ್ಮಾಸಿಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳದವು. ಒರಿದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಚೌದ್ಧ ಸಂನಾತ್ರೆ" ಸರಿಘಗಳಿರುವುದು ನ ಕಿವುಲದಲ್ಲಿ ಸಾವರಾನ ಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿರಿದ ಒರಿದೇ ಬೌದ್ಧ ಎದ್ಯಾಪಿಳೆಠದೆಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಉಪಾ ಯರೂ ಹ 4 ಸಾಎರ ಎದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳಣು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆ ಧವರ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧೆಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ರಾಜರೂ ವರ್ತಕರೊ ಜ ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮು೦ದೆ೦ದು ನೆರವು ನಿಳೆಡಲು ಬರುತ್ತಿಕ್ಲರು. ಚೌದ್ಧಭಿಕಿಶಿಗಳವಿ ತಮ್ನ ಊಟವಸತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜವಮ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಟೇಕಾಗಿ 4. ಸಮಾಜದ್ರಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಸರಿಪಾದಿಸೆಲು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಧೆವರ್ಜವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇರ ಶಾಸಏದೈಯೆನೊ ಕಲಿ * ರು ಆಗಾಗ ಳೆಷ್ಟಿಫಸನಣು ವಾದಪ್ರೆವೀ*ಪ್ಪಿಗಳನೊ* ಎರ್ಪಕೌಸಿ ಜನರ ಸೆಮನನಯ್ಪುಪ್ರೆ ಸೆರೆಯ್ತುದ್ದೆಪ್ಲೇಗಿ *

ಬೌ ಏದಾಕಿಪಿಆಠಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೇ. ವಾದವು ನಾಲರಿದ. ಏಫ್ಯಾಂಳಲ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಶಿಲ ಎ ಲಯಗಳು. ಈ ಎ ಯಗಳು ಸಸ್ಯಾಂಗಳಿಗಲ್ಲದೆ. ಚೌ ಮವನವರಿಗೂ ಬೌದ್ಧರಲ್ಡದವರಿಗವಿ ತರಪಾಗಿದ್ಧವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಎಲದ ಸರಿನತ್ಮಸಿಯೆಲ್ಲದವ ಎರಡು ಅಥ೯). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಧೆರ್ಮವನ್ನಲ್ಲದೆ ನೆಆದಗಳನೊ.! ಹೇತು ಏದೈಯೆನಎಸ್ಸೂ ವಾರಕರಣವನೊಲ್ಕ. ವೆ :ಕೈಎರೆ6ಯನೊ* ಪ್ರೌಢವಾಗಿ ಅಭಾಸ 4 ರು. ಯುವಾನ್ ಜಾರಿಗ" ಯೋಗಎದೈಯೆನುಸ್ಸೂ ನಾಲರಿದದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಲುಭತ್ತಂ ಶಿ ಕಲಿತ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಯೆಂಳೆಗಏದೆರಯೆನುಲ್ಕ ಕಲಿಯ್ಯಾದ್ದಾಗ 1,500 ಉಪಾ ಯರೂ 10.000 ಎ (ರ್ಶಿಗಳೊ ಇ ದಾಗಿ ತಿಳಿಸುಕಾನ ಪ್ರಶಿದಿನವುಶಿ ಉಪನಾ ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಚಾ೯ಕವಿಟ ಳಿಗಾಗಿ ಒರದು ನೂರು ವೇದಿಕೆಗಳನುಸ್ಸೂ ಎರ್ಪಡಿಸ್ತೂದ್ದರು. ವಿದೈಯಲ್ಲಿ ಪಾರರೂತೊದವರಿಗೆ ಪರಿಡಿತ ಎ೦ಬ ಬಿರುದನುಸ್ಸೂ ಕೊಡುವ ಪದ್ದೆತಿ ಇತ್ತು. ಒರಿದು ಸಲ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರೆದಿರಿದಲೆಳ ಒರಿದು ಗ್ರೆರಿಥೆವನತ್ನಿ ತಿರಕುಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಶಿನರುಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡಶಿವಷ್ಟು ಗ್ರೆಹೆಟ್ಸ್ಮಣರಕಿಯನುಸ್ಸೂ ಬೆಳೆಸಿಕೆನಿಂಡವರಿದ್ದರೆಂದು ಇತ್ತಿರಿಗನ ವರದಿಯಿರಿದ ತಿಳಿಯಬತ್ತೊಂಐ.

ಇಲ್ಲಿನ ಮಸ್ತಕೆ ಭರಡಾರಗಳ ವೈಖರಿ ಅ ತೆವಾರದ್ದು ಅವು ನಿದಾರಪಿಳೆಠಗಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು. ಎನಿಕ್ಯಾಪಿಆಠಗಳ ಕಟಸ್ಸೂಡಗಳು ಕೆಲವು ಹೆಸಕ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಕಟಸ್ಸೂಡಗಳು ಆನೆಚ' ಅರಿತಸ್ತುಗಳುಳ್ಳವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಸ್ಸೂವಿಕ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದುವು. ಒರದರ ಹೆಸರು ರಕ್ನದೆಧಿ. ಇನ್ನೊರಿದರದು ರತ್ನಸಾಗರ. ಮತೇಕ್ತಿರಿದರರು ರತ್ನರರಿಜಕ. ಮೊದಲನೆಯದು ಒರಿಬತ್ತು ಆರಿತಸ್ತುಗಳ ಕಟಸ್ಸೂಡ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಸ್ಡಗಳು ನಿಸ್ತಾರದೆಲ್ಲೂ ಸೌರಿದರ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಮೂಮವಾದುದೆರಿದು ಯೆಯಾನ" ಶಿಕಾರಿಗ್ ಆಲ್ಲದೆ ದ್ದೂಯ್ಲಿ ಮರಿಕ್ಸ್ಕರಿಠದಿರಿದೆ ಈ ಎದ್ಯಾನಿಲಯೆದೆಲ್ಲಿ ಬೌ ಸ೦ಸ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಶಿತದೆವರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಖ್ಯಾತಿ ಮಎವದಳೆದೆಆಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿ ಹೇಎರದೆರಿಶದವರೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದು ಹಲವು ವತಿರ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎತ್ಯಸರಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 5ನೆಯೆ ಶೆತಮಾನದಿರಿದ 8ನೆಯ ಶತಮಾನದವರಗ ಚೀನ ರೆಳೆಶೆದಿರಿದೆ ಭಶಿರತಕ್ಕೆ ನಿದಾರಜಫ್ಮೇಂಗಿ ಬರಿದವರ ಸಂಹೈ 191 ಎರಡು ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಚಿರಿನಿ ಎದ್ಧಾರಿಸ ದಾಖಲಿಸಿದ್ಧಾನೆ.

10=12 ಸಾವಿರ ಜನರು ಒರದೇ ಕಡೆ ಷಾಸೆವೆರಾಡಶಿತ್ತ ವ್ಯಾಸೆಂಗ ಮಾಡುತ್ತ ಟಾಳಬೇಕಾದೆರೆ ಆ ಏದ್ದೂಪಿಳೆಠಗಳರಿ ಎಷ್ಟು ಎಶಾಲವಾಗಿರಬೆಳೆಕು ಎರಿಬಂದನ್ನು ಯೊಹಿಸಿಕೆವಿಲ್ಲೇತಿಹುದು. ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆಂಎನೆಂರು ಐಕ್ರಕಿಠರದೆಲ್ಲಿ ವೆಸತಿಗೃಹೆಗಳೊ ಈ ಮೆಧ್ಯೆ ಉಪನ್ನಾಸ ಮೆಂದಿರಗಳೊ ಮೆಸ್ತೆಕ ಭೆರಿಡಾರಗಳೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಭೋರಿಲ ಎದ್ಯಾಲಬೆಎಕ್ಕೆ ಆರು ಮಹಾದ್ದಾರಗಳಿದ್ದುವು. ಒರಿದೊರಿದು ಮಹಾದ್ಧಾಂದ ರಿಕ್ಷೆಕೆನಾಗಿ ಒಬಿಬ್ಬಂವ್ವೈದಿಕ್ಷರೆಪಾರ್ಲ.ರೋಂನೆಳೆರ್ಮವಾಗಿರುಚೈ. ಇವನಒಂಗಸ್ಸೂಇಲ್ಸರಮಹಾಎಹಯ್ಕ ಪ್ಪಂಆಶೆವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೆರಿಡಿತೆನೆಂದಠಿಗೆಲಿ ಅಥವಾ ಏದೈಯೆಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಸಟ್ರೋನೆಂ ದಾಗಲಿಅಝಾಅಲ್ಪಿನಎದೈಯೆನುಸ್ಸೂಕಲಿಯೆಲುಹೈಧೋಗ್ನ ದೃಶಿರಪೆರಿಡಿತ ನಿಶ್ಚಲಮಿಸಿದ ಏನಾ ಯೆಠವ ದ್ಘಾರದೆಲ್ಲೂ ಪ್ರೆವೆರಿಶೆಎರಲಿಲ್ಲ. ದಿಆಮೇಂನನತ್ನಿ ಟೆಬೆಪೂ ಕರೆದಶಿಕೆಣಂಡು ಹೊಚೇಬೇಕೆರದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದ ಗನ್=ಥಾ=ಪಾ

೧೩೭

ಎಫೋರಿಲಕಿಕ್ಷ್ಮ ಬರದಾಗ ಸೊಯೆರ್ಶಸ್ತೆವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆವಿರದಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಪ್ಟೆಂಎರು. ಅವೆನೊ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಿದ್ದೆರಿ ರಾತ್ರಿಮ್ಯೂ ಕಳೆಯೆಟೇಮ್ಯೂ ತನ್ನ ದೇಶದೆವನಾದ ಏಕ್ರೆಮಸಿರಿಗ" ಎರಿಬ ಬೃತಿಕುಎನ ಅನುಗ್ರಹದಿರಿದ ಅವರಿಗೆ ನಿಡ್ವಾಪಿಳೆಠಕಿಕ್ಸ್ನ ಫೋರಿಶ ದೊರೆತರೂ ಅವನು ದೀಪಂಕರನನ್ನು ಕಂಡು ತಾವು ಆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿದೆ ಉದ್ದೇಶವನುಸ್ಸೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಾಯಭೇಕಾಯಿತು. ದೀಪರಿಕರ ಆಗ ಎಘುಶೀಲ ಎದತ್ಮಲಯದ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿನ ನವಿರೆಂಟು ಬೌ ಚೈಶ್ವೇಳೆಳ ಆಡಳಿತ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತೆನಾಗಲು ಹೆದಿನೆಲಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ದೀಪೆರಕರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಅವರು ಅಲ್ಲೀಮೇ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಿವರರುಟೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳು. ವೃವೆಸ್ಪೆ ಆಮೆ.. ಮಹೆತ್ತರೆಷಾಗಿತ್ತು

11ಳೀರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಿಮರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ನಾಮಾವಶೇಷವಾಯಿತು. ಬೌದ್ಧ

ಫುಗಳು ಕೌಮಿರೂಗಾಠಿಗಿ ಹತರಾದರು ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬರಿಯ ಮಓಕ್ವೇ ದಿಬ್ಬಗಳು.

ಮುರಿದನಿಗ್ರಂಗಳು. ಚೆಲ್ಲಾಓಸ್ಪೆಯುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವೆ ಚೊರುಪಾರುಗಳು ಷ್ಟಾನ ಸಂಶೋಧಕರು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವಶೇಷೆಗಳನ್ನು :ಸೇರಿಸಿ ಇಮ್ಲಾದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎದ್ಯಾನಿಲಯೆದೆ ಮುದ್ರೆರುಮಿದಿದೆ ನಾಲರಿದ ಚ್ಚಾಶಿಸಂಫದ ಮಹಾವಿಹವುರವೆರಿದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಏಧವಾದ ಮಹಾಎಹಾರ ವಲ್ಲಭಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆರಿದು ಇತ್ತಿರಿಗ" ನುತೆತ್ತಿ ಯುನಾನಿ" ಜಾರಿಗ" ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಕ್ರೆನುಶೀಲ ನಿದ್ದಾನಿಲಯ ನಾಲರಿದ ಏದ್ಯಾಲಯೆಕ್ಸಿರಿತ ಈಚೆನೆದೆಶಿ ಅದರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ಸಾಹಿತ್ಯೆದಿರಿದ. ಮಜುಶ್ಚಿವಠಿಗಿ ತಾರಾನಾಥನ ಬೌದ್ದಧೆಮಕಚರಿತ್ತಂಲುರದ. ದಿಳಪರಕೆರ 1034ರಿ೦ದ 1038ರವರೆಗೆ ಆ ಎದ್ಯಾನಿಲಯೆದ ಆಧ್ಪುನಾಗಿದ್ದನೆಂರು ತಿಳಿಮೂರಿದಿದೆ.

ಈ ಮಹಾಎಹಾರಗಳಶಿ ಮೊದಲಿನಿರಿದ ಕೊನೆಯವರೆಗೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌದ್ಭ ಸರಿಸ್ಯಾಂಗಳ ನಿಹಾರಗಳು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ತಿಳಿವಿಗ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದವಲ್ಲೆ: ಸೆಮೆಳಶಾಸ್ತ್ರಗಳನುಸ್ಸೂ ಬೋಧಿಸುವ ಯೆರೊಟುನ ಮೆಧ್ಯಯುಗದ ವಿಶ್ವಎದಾತ್ರೆಶಿಲಯೆಗಳಂತೆ ಇದ್ದುವು. ಬೌದ್ದೆರು ಬೌದ್ದೇತರರು ಎ೦ಬ ಭೆಳದವಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಸಾವ೯ಕ್ರೀವಾಗಿತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ದರರ್ಶೆನೆವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸವೆ೯ದರ್ಶೆನಗಳನ್ನೊ

೦ಗ ಮಾದುಂಕೃದ್ದರು. ಸವಳವಿದೆಕಿಗಳನೊಗ್ಲೀ ವ್ವವಸಾಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ವಿದೆಕಿಗಳನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆರು. (ಜಿಎಚ್)

ಆಧುನಿಕ ಭಾರಕರ ವೊಂಖ ಅಕೆಡಮಿಗಳು

ಮ್ಯೂ ಅಕೆಡಎ: ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯೆವಶಿಗಿ ಕೆಲಸ ಮಶಿಡುತಿರಶಿವಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಛಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಮವನ್ನು ಸೆಂಘಟೆಸಿ ಸಶೆಕ್ತವೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉನೈತ ಧೈಳೆಯೆಗಳನುಲ್ಕ ಹೊರಿದಿರುವ ಈ ಸ ಯನ್ನು ಭಾರತ ಸೆಕಾಳರ 1954ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ದೆರಿಶೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಕೆ ಎಲ್ವೇಯಲ್ಲಿಯೆಗು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾ೯ರ ಇಟ್ಟ ಒರಿದು ಹೆಜ್ಜಿ. ಕೇರಿದ್ರ ಸೆಕಾ೯ರದಿ೦ದ ಆಥಿ೯ಕ ನೆರವೆನ್ನು ಪಡೆದಲಾತ್ತಿರುವ ಈ ಅಕೆಡಮಿ ಸ್ಥಯೆಮದಿಕಿವರವುಳ್ಳಡ್ಡಾಗಿದೆ.

ಆಕೆಡಮಿಯೆ ನೀತಿ = ದೊರರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಿರೆರ್ತಿಘೋಳ ಮೂಲ ತಕ್ಷ್ಮಗಳು = ಇವುಗಳನ್ನು ರರಾಪಿಸುವ ಹೇಎಣೆ ಪ್ರೇಧಾನಾಡಳಿತಮಯೆಲಿಯೆದು. ಕಾಯೆ೯ನಿರ್ವಾಹಕ ಮರಿಡಲಿಯ ನೇರ ಪರಿಶೀಲನೆಯೆ ನರಿತರವೇ ಆವುಗಳನುಲ್ಕ ಕಾಯ೯ರೂಪಕತ್ವ ತರುವುದು. ಪ್ಪಂಯೊರಿದು ಭಾಷೆಗೊ ಒರಿದೊಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಲಿಯಿರುತ್ತೆದೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ನಿದಿ೯ಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಬರಿದಿಸಿದೆರಿತೆ ವಿಶೇಷ ಸೆಂಪಾದನಾ ನುರಿಡಲಿ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಮೆಂಡಲಿಯಿಯ್ತುದೆ. ಭಾರತ ಸಕಾ೯ರದ ರಿವುಜತ್ಮರಿಗದ ದೀತ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಭೆಎಷೆಗಳಿದ್ದರೊ ಈ ಅಕೆಡಮಿ ಇರಿಗ್ರಿಷ್ ಭಾಷೆಯೆನತ್ರ್ಯ ಸಹ ಅರಿಗೀಕಾರ ಮರಿಡಿ ಆ ಭಾಷೆರಿರರಿಲ್ಗೆಆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈವೆಹಶಿರೆಗಳೆಹೊಟ್ಸ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದೆಶವೆರೆಗೆ ಈ ಅಕೆಡಮಿ ಸ್ತಾಂಳೆನ ಹಾಗು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಮ ಕಸ್ಸೂತಿಗಳ ಭಾಷಾರಿತರ ಸರಿಮೆಟಗಳನೊಲ್ಕ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಫುಕೆಟಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯವನೊಸ್ಸೂ ವೆರಾಡಿದೆ. ಭಾನಾಂತರಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೆಣಂಡ ಕಲಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇಕ್ಸ್ಸೂಪಿಯಲ್. ಮಿಲಸ್ಸೂನ್. ಏಕ್ಸ್ಪ್ ಹೂಕಿಗೆಭೀ. ಗಯುಕೆ. ಇಟ್ಸ್ನ್. ಶಿಳಾಲ್ಸ್ಪಾಯ್ ಮುರತಾದ ತೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಸ್ಸೂತಿಗಳೂ ಸೇರಿವ. ಭಾಷಾಂತರ ರಗಾರ್ಯದ ಹೊಂಗೆ ಇರಿಗ್ರಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಡಿಯೆನ್ ಲಿಟರೇಚೆದ್. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ಕೃತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎರಿಬ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೊ ಮತ್ತು ಘುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಕೆವಿಡಲಿಂದೆಳೆ ನೂಷ್ಠ್ರಸ್ ಬುಲಿಂನ್ ಎರಿಬ ಇಲ್ಪುಷ್ ಮಾಂಮ್ಮೇಮ್ಯಾಂ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಮ ಅಕೆಡಮಿ ಹೊರತರಲಿರುವ ಇತರ ಗ್ರಂಥೆಗಳರಿದರೆ ಕಾಳಿದಾಸೆನ ಶಾಕುರಿತಲ. ಮಾಳಎಕಾಗ್ನಿ ನಿಶಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಘುವರಿಶೆ. ಸೆರಿಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ವದೆ ಕವನ ಸರಿಕಲನೆದ ಎಳು ಸರಿಮೆಟಗಳಶಿ; ಟಿಬೆಟಿಯೆನ್ ಹಿರದಿ ನಿಘಯು; ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯೆದ ಇತಿಹಶಿಸ; ಹತ್ತು ಸರಮಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನ ಕಲಾಂ ಆಜಾದರ ಬರಹಗಳ ಸೆರಗ್ರಹಣಾ ಗ್ರಂಥೆ ಮತ್ತು