ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


             ಅಕ್ಕರಾಂಗರ ಉದ್ಯಮ

ಮಾರುವುದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಆವನ ಕೆಲಸ. ಅಸ್ಥಾನದ ಆಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ಬಲಗಾರವಮ್ನ ಹಿರಿದೆಗೆದೆಶಿಕೆವಿಳ್ಳಲು ರಶೀತಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುಇತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಷಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಪಲು ಆಕ್ಯಣಾಶಲಿಗರನತ್ನಿ ಆ ಆಕ್ಕವಾಂಗರು ಮಠಿತ್ರೆ ರಶೀತಿಯನುತ್ರ್ಯ ಬಳಸೆಲಾಗಶಿತ್ತಿತ್ತು ವೊಂಳಣ ಆಕ್ಕಸಿವಲಿಗರ ಪ್ಟೆಂದ್ಧಿ ಹರಡಿದರಿತೆ ನಾಗುಕರಿಂದ ಲೊಳಿಹೆವೆನ್ನು ವಿಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿಬರಿಗಾರಗಳ ನಾಣ್ಯಗಮ್ಯೂ ಆಭರಣಗಳನೊ.! ವಾಕಿಪಾರಗಾರರು ಬರಿಗಾರದ ಧ್ಯೆಲಿಗಳನತ್ನಿ ಹೆಖತ್ತು ಹೊಳಿಗುವಾಗ ಜಾಗ್ರೆತೆ ತಯಾರಿಸಿರೆಂಎಡಪ್ಪದ್ದರು. ಗಟಿ ಮೈಯಿನ ಅಭೆರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಘನ; ಬಿಂದಿಗೆ ವಹಿಸೆಟೇಕಾದುದು ಸಹ ತಮ್ಸ್ವುದೆರಿಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿದರಿತೆ ಆಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ರಶೀತಿಗೆ ರೊಆಟ ಮು೦ತಾದ ನೊಳ್ಳು "ಮೈಯಿನ ನಸ್ತುಗಳೆ ತಯಾರಿಕೆ = ಘನಸುಶಿರ; ಚೆಸುಂ ಇದ್ದ ಎಗ್ತಾಶವ್ವೈ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಹೀಗೆ ಘನರುಎಪದೆ ಬರಿಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನವನತ್ನಿ ಹಾಕುಎಕೆ * ಸರಿಯೂಹ್ಯ ಧಾತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ = ಅವಲೇತಸ್ವಿ ಮುಲಾಮು ಆಕ್ಕಸೆಲಿಗನ ರಶೀತಿ ಅಗ್ರೆಝಸಿತು. ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಪಂಳೆಶೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಣಾಕುವಿಕೆ = ವಾಸೀತಕ೦ = ಇವು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ನಡೆಮ್ಲಾದ್ದ ಕುಶಲಕವರ್ಕಿಗಳು. ರಶೀತಿಯೆ ಮೇಲಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೆಂಕೊಘುರು ಮೂಲಕವೇ ಕೊಡುವ. ರತೆಥುಣಿ ಮುರಿತಾದುವನ್ನು ಬರಿಗಾರದ ಮೈಮೇಲೆ ಹುದುಏವುದಮ್ನ ಕ್ರೆಳೆಷೇಠಿ ವಿಂದೊ ಕೊಳ್ಳುವ ಆನುಕೊಲತೆಯೆನ್ನು ಕೆಂಡುಕೆಖುರಿಡರು. ಇಂದಿನ ಚೆಕ್ ಹೀಗೆ ಅವತಾರ ಬರಿಗಾರವನು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಯನು ಎಳೆಗಳನಾಸ್ಸೂಗಿ ಎಳೆಯಶಿವುದನು ಗುಣ ಎರಿದೊ ತಾಳಿತು. ವಾರಸೆಎದಾರರು ಯಾದೇ ಆಗಿರಲಿ. ತನ ರಕಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬರಿಗಾರದ ಕರೆಯೆಲಾಗುಶಿಕ್ತತ್ತು ಅಕ್ಕಸಾಳಲಿಗಕ್ಬೆರಿರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸೆಗಂಗೆ ಬೇರೆ ಸೈಟೇರೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧರಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇರುವ ಮೊಬಕ್ರೆಗಿಗಿಯ್ಕೆರಿತ ಒರಿರನ್ಪು ಪ್ರೆಛರಾಣ ಹೆಚ್ಚು ರುಸುಮನತ್ನಿ ನಿಶ್ಚಯ ವರಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕೆಲಸೆರಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕೆತೆ ವಹಿಸಿದರೆ. ಹೆಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಕಸಾಲಿಗ ರಶೀತಿಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಂಲು ಮೆಎದಲುಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಹಣದ ಮೊಕಿಸೆಗೊಂಸಿದರೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ತೆನಸ್ಸೂ ವೇತನದ ರುಸುಮಿನ ಹಲವು ಪೆಟ್ಟು ದರಿಡ ಚೆಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನು.! ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದೆನ್ನೊ ಕಲಿತ. ಇರಿದಿನ ಅಗಾಧ ತೆರಚೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕ್ಷಶಾಲೆಯೆ ಹೊಂಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯಾದರೊ ಆಭೆರಣದ ತಯಾರಿಕೆ ಪಸ್ಸೂನರಾಣದ ಬ್ಯಾರಿಕಿರಿಗ್ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಕೇಣಿಲಿಗ ಕಾರಣವಾದ. ಅಥವಾ ಇನಾಸ್ಸೂವುದೆಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳ ಕೆಲಸ ನೂಸಿದೆರ ಲವಂಗ ದಂಡ ವಿರ್ಧಿಉಂಲ್ಯಾಂ ಬ್ಯಾರಿಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ನೊದೆಲನೆಯೆವನಾದೆ ಸೆಂಚಾದೀ ಎತ್ಮಪಾರಿ ಅಕಶಾಲೆಯ ಮೆಆಲಿಚಾರಕೆನಾದ ಆಸಾನರ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ನಿಏಧೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣದ ಚೆಲಾವಣೇ ಕಾರಣಮೆರುಮೂದ ಎರಡನೆಯ ಲೇವಾದೇವಿ ಬವ್ವೈವ ವಚ್ರಂಳ ಗುಟೆಣ. ತೂಕ. ಸಂಟೊಜನೆ. ಜಾತಿಗಳ; (ಮುಗಿಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಭಿ; ಮಾಡುವ ಹೂನಂತನು ಸುಂಜದಲ್ಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾರುವವರ ಹೆಚುವಜರಿ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಶೆಸ್ತೆ ಹರಳುಗೆಳು (ಮಣಿ); ಮಾತ್ತು ಹವಳ. ನಾಣ್ಯಗಳು (ರೊಪ); ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ಹಣದ ಆಗಕ್ಯಎರುವ ಇತೆಂರಿಗೆ ಒದೆ ನೆರವಾದೆನು. ಅದರೆ ಮಗುರೆನೆಯೆ ಪಾರಂಗತನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಪೌಟಲ್ಯನ ಆಥೆ೯ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಒಂಲಕ ಸುವರರ್ನಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮರುಷನಾದ ಅಕಿಗ್ರೆಸಾಂಗ ಇವೆರಿಚ್ಚಿರನಐ.! ಒಳಗೊ೦ಡ೦ತೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿದುಃ ಮ್ಯೂ ಕುಶೆಲಕೆರ್ಮಗೆಳ ವೃನಿಧ್ಯೆ ಮನದುಕ್ಷಾದೆರೂ ಈನೌಗೆ ದೇಎರೆತ ವ್ವವಸ್ಥೆಯನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಆಭರಣಗಳು ದುಎರೆತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಷಾಶಿರೆಯೆಂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ಷಾಗಿ ಇಯೆತ್ರೆ ಲಾಕ್ಷ್ಮಸಾಲಿಗಕ್ರೈ ರಿನೇ ದಿನೇ ಆಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕಸೆಬಿನೆ ಜನರ ಸರಿಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುವರಾರು 180 ಅಭೆರಣಗಳು ಪ್ರಶೆ.ಮೊ1ನೆಯ ಶೆತೆಮಾನುಕ್ಲ ಸೇರಿದುವೆರಿದು ಇಳಿವರಾಖವಾಸ್ತೂದ್ದರೂ ಹೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಕಸೆಲಿಗರು ಎಮಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಳಲಾಗುಂ). ಆ ಆಭರರಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಬಳಸಿರುವ ಆಚ್ಚು. ಎರಕ, ಜಾಲರಿದ್ರೆ ಆಕ್ಕಪುಲಿಗರು ಒಬೊಲಬ್ಬರೆರಿ ಅಥವಾ ಗುಂಮಗುಂಪಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಮಾರ್ಸ್ಕಾರಗಳೆನ್ನು ನಿನ್ಯಾಸ ' ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರೆಶಃಮೊರರಿಂರ ಸಮಯದ ಗ್ರೀಕ್ = ಠೋಮನ್ ಆನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಆಗತ್ಯೆಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕಿಂತೆ ಎರ್ಪಡಿಚೂಟ್ರೋ. ಶಿಐಗಾರವೆನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದು. ಷ್ಠ್ರದ್ದತಿಗಕ್ಲಕ್ವಾ ಏನೇ ಈಫ್ರಿಕಿ ಯಾವುರಕ್ಸ್ದುಎಧಾನಶಾವೂತ್ಮ ಎರಕ ಹುಸುಡ್ತಿಮಿದುಕಿವುದುಗ್ರೆನಚ್ಚುತ್ನಿಒತ್ತುವುಕ್ಟಲಿಜೇಗನೇರಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯೆಯೂಆಭೆರಣಗೆಳಷ್ಟ್ರ ಒಂಶಿಮದಿ ಎರಿಬುದಾಗಿ ...ಲು ಸಾ ಗುವುದಿಲ ಎ ಪಾ ತೆಂಟಾರಿ . ಎ ಒಬ ಆ ಪು ಮಾಡಬಲಾಂ ಆನುಕೂ ಟೆ ದಿ ಗಿ ದೆ ಗಿ ಬ ಗಿ ತೆಜ್ಜಧು ಒಪ್ತಿಕೊಂಶ್ಚಿತಿತ್ತರೆ. ದಸ್ಸೂಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಕಸಾಲಿಗರು ಗುರಿಪಯೊಡುತಾತ್ರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲರಿತೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೋ ಚ ಆರಂಭೋದ ಮೇಲೂ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕುಶೆಲಕೆರ್ಮಗೆಳಿಗೆ ಆನ್ಯಾದ್ಯಝಾದ ಬಗೆಂದಿ ಕೆಲಸ ಸ್ತೆಘೋವ ಕಮಾ೯ಗಾರಗಳು ಹುಚ್ಛೇಮಿಡು ನೆರೆವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವೆಕಾಶೆಎತ್ತು. ಪ್ತಶೆ. 1. 3. 4. 7ನೆಯ ಶತೆಮಾನಗಳ ಅಕ್ಯಣಿಲಿಗರು ತಯಶಿರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಸಾವಕಾನರೆಎರಿಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬರಿಗಾರ ಎರಡಂಎ ಲೆಪೀಹೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಅಭೆರಣಗಳು ಲಭೈವಾಗಿವೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕ್ರೀಕ್ಸ್ಶೆಕೆಯ ಮೊದಲ ಹೆರಿನಾರು ಆಭರಣಗಳನತ್ನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ದ ಬರಿಗಾರದ ಶೇಕಡ ಮಟ್ಟವನುಸ್ಸೂ ಇರಿತಿಷಂಸ್ಸೂ ಶೆತೆಮಾನಗಳ ಆಕ್ಕದೃಲಿಗರ ಕೆಲೆಯನು ಆಧಾಪ್ರ ಮಾಡಲು ವೆಣಳಚೆತ್ತಂಳ ಮತ್ತು ಕ್ಕಾರು" ಇದ ಎರಿಬುವಾಂ ಹೇಳುವುದು ರುಎಧಿಣಿಣ್ಣಿದ ಬರಿಗಾರದ ನ್ಮಾಯಬದವಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಮೆಎರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದ = 7ನೆಯೆ ಯಾಂನೆದವರೆಗಿನ ಆರ್ಕೈಎಲಿಗೆಂ ಮಬ್ಬಂಳು ಆನುಕಸ್ಸೂಮವಾಗಿ ಶೇ.91.67. ಶೇ.75. 8೬585. ಶೇ.37.5 ರುದ್ಧಬರಿಗಾರವಥಿನ್ನುಳ್ಳ ರೆಲೆಯೆನ್ಗುಸ್ಸೂ ಆಜರಿತಾ ಗುಹೆಗಳು ಮುರಿತಾಮೌ ಸ್ಥಿಝಾಗಿರುವ ಕಲೆಯೆಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಬಹುದು. 22. 18, 14 ಮೆತುತ್ರ್ಯ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆಳಾಗಿರುತ್ತನೆ. ಗೆಡಚೂಗಿದ್ದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರೆಲೆರಿಬ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಕೃತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಧಾನ = ಇವು ಸು. 16ನೆ೦ಏ ಉದ್ದೇರದಿರಿದ ಬರಿಗಾರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವ ಲೊರಹಗಳು ತಾದ್ರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಯ ಶತಮಾನದ ಐರೊಳಿಪ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕಲೆಯನು ಮೀರಿಸಿವೆ.