ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾಗ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ 27% ಇದ್ದುದು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ 32% ರಷ್ಟು ಉದ್ದ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಾqzಂತಿರುವ ಎದೆUೂಡಿನ, ಅದgೂಂದಿಗಿನ À À À É ಕೈಗ¼, ಇರª£್ನೂ ಬದಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲ. À À À ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರ ಎರqರ ಮೇಲೆ ಬಿತು.್ತ ಇದರಿಂದ À ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದುವು. ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಕಮಾನುಗಳು, ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆಗಳು, ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾರಿನಂತಿರುವ ಬಲವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಎರqೀ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಲು, ಹಾರಲು, É ದುಮುಕಲು, ಭಾರ ಹೊರಲು ಪಾದU¼£್ನು ಬಾಗಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸ£್ನÉ ಗ¼ಂತಾಗಿವೆ. À À À À ಮೈ ನೆಟ್ಟಗೇ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗುವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೀಲುಗಳು ಮುದುರಿಕೊಳzಂತೆ ತqಯಲೂ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಬೀಳzಂತೆ ಇರಿಸುವ, ಆ ಕೀಲಿನಲ್ಲಿ ್ಳ À É À ಬೇಡದ ಅಲುಗಾಟ ತಪ್ಪಿಸುವ, ಸೊಂಟ ಕೀಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೋಟು (ಮತ್ತಿತರ) ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗೂ ತಂತಾನಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ಆಗುವುದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕೆಲಸ ಇನಿತು ತಪಿzgೂ ಕೆ¼Uುರುಳ¨ೀಕಾಗುವುದು. ್ಪ À À À À É ನಾಲ್ಕುಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣUಳ ಎದೆ, ಹೊಟೆUಳ ಅಂಗUಳಿಗಿರುವ ಆಧಾರªೀ ಬೇರೆ  À ್ಟ À À É ರೀತಿ, ನೆಟಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮನುಷ್ಯ£ಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಆ ಪ್ರಾಣU¼ಲ್ಲಿ ಅಂಗU¼ು ್ಟ À  À À À À ಸಡಿಲವಾಗಿ ಆಡುತ್ತ ಅವುಗಳ ಭಾರªಲ್ಲ ಹೊಟೆಯ ಕೆ¼Uೂೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತz.É É ್ಟ À É ್ತ ಮಾನª£ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂಗU¼ು ಹೀಗೆ ಆಡದೆ ಹಿಂದಿನ ಭಿತಿಗೆ ಅಂಟಿವೆ. ಕgುಳುಗಳ À À À À ್ತ À ನqುಪೊರೆ (ಮೆಸೆಂಟರಿ) ಹೊಟೆಯ ಹಿಂಗqಯ ಗೋಡೆಗೆ ತUುಲಿಕೊಂಡಿತು. ಇಷ್ಟಾzgೂ À ್ಟ É À À À ಹೊಟೆಯ ಕೆ¼ಬಾಗzಲ್ಲಿ ಮುಂದಣ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಿಗ್ಗುಳಿಯ (ಪೆಲ್ವಿಸ್) ವ¥ಯ ್ಟ À s À É ಮೇಲೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾರªಲ್ಲ ಬೀಳುವುದು. ಗಜಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಡೆ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದgೂ É ್ಜ À ಇದರ ಮೂಲಕ ಬೂರುಗ¼ು (ಹರ್ನಿಯ) ತೂರುತª. ತ£್ನÀ ನೆಟನಿಲುವಿಗೆ ಮಾನವ À ್ತ É ್ಟ ತೆg¨ೀಕಾದ ಬೆ¯ಯಿದು. ಬಲವಿರದ ಕಿಗ್ಗುಳಿಯ ವ¥ಯ ಊರೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಡೆಯ À É É É ಸ್ನಾಯುವಿನ ಒಳ ಅಂಚು ಬಂದು ಅದರ ತ¼P್ಕÉ ಕುಂಡೆಲುಬು ನೆಟUgುಳ ಕೊಬ್ಬ£್ನು À ್ಟ À À À (ಇಸ್ಕಿಯೊರೆPಲ್ ಫ್ಯಾಟ್) ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತz.É ್ಟÀ ್ತ ಮಾನªನ ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಾಯವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣU¼ಲಿz್ದÀ ಂತೆ ಮೈ ಭಾರ À  À À ್ಲ ಬೀಳದೆ ಹೆUಲು ಮೂಳೆUಳಿಗೆ ನೆಲದ ಆಸರೆ ತಪಿvು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣU¼ಲ್ಲಿ À À ್ಪ À  À À ಇದ್ದಂತೆ ಉಸಿರೆ¼vP್ಕÉ ಇದ£್ನು ನೆಚಿPೂಳುªಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಉಸಿರೆ¼vP್ಕÉೀ É À À ್ಚ É ್ಳ À É À ಇದು ಹೆಣಭಾರzಂಥ ಅಡZu. ತ¯ಯ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾಯುಗ¼ು ಇದ£್ನು ಎತ್ತಿ À À É É À À ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣU¼ಲ್ಲಿ ಪPU¼ಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಎದೆUೂಡು ಮಾನª£ಲ್ಲಿ  À À ್ಕÀ À À À À À ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸುತ್ತಾಟದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವuUಳಾಗುತª.É ಮೀನುಗ¼ಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಕೆ¼Uಡೆ ಇರುತz.É É À ್ತ À À À ್ತ ರPª£್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳಿದ ಮೇಲೆ ರP್ತÀ ಭಾರದಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಕೆ¼P್ಕÉ ಹರಿಯುತz.É ್ತÀ À À ್ಳ À ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣUಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾqಲು ಕಾಲುಗ¼ು ಬೇಕು. ತೀರ ಕೆ¼ಗಿನ ಭಾಗUಳಿಗಿಂತ  À À À À À ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇವು ಹೃದಯವ£್ನು ಎತರಿಸುತª.É ಕೇವಲ ಭಾರದಿಂದ¯ೀ ರP್ತÀ ಇನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ À ್ತ ್ತ É ಹಿಂದಿರುಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಜಿರಾ¥s, ಆನೆU¼£್ನು ಬಿಟ್ಟg, ಬದುಕಿರುವ ಇನ್ನಾವ ಪ್ರಾಣಯಲ್ಲೂ É À À À É Â ಇರzµ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ (ನೆಲದಿಂದ) ಮಾನªನ ನೆಟನಿಲುವು ಗುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಎತುvz.É ರP್ತÀ À À À ್ಟ ್ತ ್ತÀ ಹಿಂದಿರುಗುವುದP್ಕÉ ಕµ. ಭಾರದಿಂದ ರP್ತÀ ಕೆ¼P್ಕÉ ಹರಿವುದ£್ನೂ ತqಯಲು ಕಾಲುಗಳ ್ಟÀ À À É ಸಿರU¼ಲ್ಲಿ (ವೇನ್ಸ್) ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕವಾಟಗ¼ು ಬೇಕಾದಷಿª.É ಆದgೂ ವಯಸ್ಸಾzªgಲ್ಲಿ ಕೊಂಕುನಾಳ À À À ್ಟ À À À À (ವೆರಿಕೋಸ್) ಸಿರU¼ು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುªÅÀ ದು ಅಪgೂಪªಲ.್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆU¼ಲ್ಲಿ À À ್ಳ À À À À ತಾವಿನ ರP್ತ À ಪೂರೈಕೆಯ ಅನುವೇದನ (ಸಿಂಪvಟಿಕ್) ನgUಳ ಮೂಲಕ ಹಿಗ್ಗು ಕುಗ್ಗುUಳಿಂದ É À À À ರPನಾಳU¼ು ತಂತಾನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳಲು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಲ್ಲೂ ಬದಲಾವuUಳಾಗ¨ೀಕು. ್ತÀ À À ್ಳ ್ಲ É À É ಮುಪ್ಪಿ£ೂಂದಿಗೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವuU¼ು: ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಾz್ದÀರಿಂದ ಜನgಲ್ಲಿ É É À À À ನqು ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದªgೀ ಹೆZು. ಆದgೂ ಮಾನªನ ಮೈಮೇಲೆ ಕಾಲದ ಹೆe್ಜÉ À À É À್ಚ À À ಗುರುತುಗ¼ು ಒಬೊಬgಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿ£ಲ್ಲಿ ಬೀಳªÅÀ . ಇತggು 55ರಲ್ಲಿ ಎಷgªುಟ್ಟಿಗೆ À ್ಬ ್ಬ À À À À ್ಟ À À ಗಟಿªುುಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವgೂೀ ಕೆಲವgು ಅಷೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ 75ರಲ್ಲೂ ಇರುವgು. ್ಟ À É À ್ಟ À ಚರ್ªು ಬಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ವಯಸ£್ನು ತೋರುತz. ಹ¸ುಗೂಸಿನ À ್ಸ À ್ತ É À ಮೆತುವಾದ ನಯವಾದ ಮಕªುಲ್ಲಿ£ಂಥ ಕೆಂಪಿನ ಚರ್ªು, ಬರುಬರುತ್ತ ಗqುಸಾಗಿ À À À À ಸುಕ್ಕುUಟ್ಟಿ ಮುದಿಯಾಗಿ ಸುಂಡರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಣಕಲ ತೊಗಲಾಗುತz.É ಬೇರೆ ಕೂದಲು À ್ತ ಉಳಿದು ಬೆ¼ªÅÀ ದಾದgೂ ತ¯Uೂದಲು ನgvು ಉದುರಿಹೋಗುತz. ಗಾಯಗ¼ು É À É À É À ್ತ É À ಮಾಯಲು ಹೆZ್ಚು ಕಾಲ ತೆUzುಕೊಳುvª. ಕೆಲವು ಸಂದರ್¨ಗ¼ಲ್ಲಿ 10 ವರ್µದ À É À ್ಳ ್ತÀ É Às À À ವಯಸ್ಸಿ£ªರ ಐದgµ್ಟು ಹೆZುಕಾಲ 60 ವರ್µ ವಯಸ್ಸಿ£ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. 40ರ À À À À À್ಚ À À ಅನಂತರ ಮಿದುಳು ಸಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿ 75ರ ಅನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹuಯ, ಕಪಾಲದgಯ ್ವ É É (ಪೆgೈÉ ಟಲ್) ಹಾಲೆU¼ಲ್ಲಿ (ಲೋಬ್ಸ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದುರಿಕೊಳುvz.É ಬೆ£್ನÉ ಲುವಿನ ನgU¼ಲಿನ À À ್ಳ ್ತÀ À À À ್ಲ ಅರಿವಿನ ತಂತುಗ¼ು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತª; ನgUಂಟಿನ ಜೀವPಣಗ¼ು ಬಣ್ಣªೀರಿ, ಕೆಲವು À ್ತ É À À À À É

15

ಸಾಯುತª. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನgಜೀವPಣಗ¼ೂ ತಂತುಗ¼ೂ ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ್ತ É À À À À ಕೀರಲು ಸ್ವರ ಕೇಳುವ ಬಲ ಕುಂದುವುದು. ಕಣನ ಮಸೂರ (ಲೆನ್ಸ್) ಹಿರಿಕಿರಿದಾಗುವ ್ಣ ಬಲ ಕ¼zುಕೊಳುvz.É É À ್ಳ ್ತÀ ಮೂಳೆಗಳು ಹಗುರಾಗಿ ಲಡ್ಡಾಗುತ್ತವೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವಂತಿದ್ದು ನುಗ್ಗು£ುರಿಯುವಂತಿರುತª.É ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆ¼ಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಾಳಾಗುವುದೇ ಹೆZು.್ಚ À ್ತ É À ಅವುಗ¼ಲಿನ ಸುಣ್ಣ ಹೊರಬಿದ್ದು zsªುನಿಗ¼ು, ಮೆಲೆಲುಬುಗ¼ು (ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಸ್), À ್ಲ À À À ್ಲ À ತಂತುಗಟ್ಟುU¼ು (ಲಿಗªುಂಟ್ಸ್) ಸ್ನಾಯುಗ¼ು ತUುಲಿಕೊಳುವ ಕಂಡgU¼ಲ್ಲೂ (ಟೆಂಡನ್ಸ್) À À É À À ್ಳ À À À ಸೇರಿಕೊಳುvª.É ಕೀಲುಗ¼ಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿgುವ ಮೆಲೆಲುಬು ತೆ¼ುವಾಗಿ, ್ಳ ್ತÀ À À ್ಲ À ಕೆಲವೇಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆದಾಗ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಕಿ ಹಳೆಯ ಕೀಲುಗಳು ಕಿರ್ರೆನ್ನುತ್ತ ಉರಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾಯುಬಲ ಕುಗ್ಗಿದರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಪªiÁಣದಲಿgುವುದಿಲ್ಲ. ್ರ À ್ಲ À ಹ¼ಯ ರಬರಿನಂತಿರುವ ಅಂಗಾಂಶ ಪುಟಿಸzಂತಾಗುವುದು, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ É ್ಬ À ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪqಯದೆ ದುಡಿವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶವಿದು. ಚರ್ªುದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ É À ಇರಿತವಾದರೆ ಇದು ಗಾಯದ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇರುವ ರPದ ಒತqª£್ನು ್ತÀ ್ತ À À À ಎದ ು ರಿಸ ು ತ ್ತ z É . ಕ ೂ ಡಿಸ ು ವ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ À À ಚ ಲ ನೆ ಂ iÀ i Áದಾಗ ಲ ೂ ಅವ £ À ು ್ನ ಎಂದಿನ ಆರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ತgುತz. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬೇಗನೆ À ್ತ É ಸ ª É z À ು ಹೆ ೂ ೀಗ ು ತ ್ತ z É . ಕೆ ಲ ವ Å ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ 45ಕ್ಕೂ ಕೆಲವಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಗೆ ೂ ೀಡೆ U À ¼ À ಲಿ ್ಲ £ À ರ ಬ ್ಬ ರಿ ನ ಂ ಥ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕೆಡುವುದರಿಂದ ಪುಪ್ಫುಸಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಗೂಡುಗಳು ಚಿತ್ರ 3. ಆಹಾರ ನಾಳದ ಎರಡು ಪದರಗಳ ಪೊಳ್ಳುಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ; ಪುಪ್ಫುಸಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಒಳವರಿಯಾಗುವ ರೀತಿ. ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 1. ಮೇಲ್ಚರ್ಮ. 2. ನಡುರಚನೆಯ ಅಂಶ. 3. ಬೆನ್ನುಕಡೆಯ ಅಂಗಾಂಶ 25ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡುನನೆಚರ್ಮ. 4. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡೆಯ ನಡುನನೆಚರ್ಮದ ಪೊಳ್ಳು. 9. ಜನನಗ್ರಂಥಿ ಕುಡಿ. ಬಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 10. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕುಡಿ. 11. ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿಯ ನರ. ನಾಶವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಹೋಗzು. À 12. ನರದ ಕೊಳವೆ zsªುನಿಗ¼ು ನಾರಾಗಿ ಪೆq¸ು À À À À À ಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಪುಟಿವ ಗುಣ ತಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಹಿಗ್ಗದ ಕೊಳವೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಒಳªರಿಯಲ್ಲಿ, ತgುಣರ¯ೀ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುವ ಹ¼ದಿಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಚುಕ್ಕೆU¼ು ಮುಪ್ಪಿ£ಲ್ಲಿ À À ್ಲÉ ್ಳ À À À À ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನಡುವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕುಗ್ಗಿºೂೀಗುತz.É ಗಂಥಿಗ¼ಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿನ ಅಂಶ (ಪ್ಯಾgಂಕೈಮ) ಮುದುರಿಕೊಳುªÅÀ ದು. É ್ತ ್ರ À À ್ಳ ಜೀವದ್ರವ್ಯ (ಪ್ರೋಟೊಪ್ಲಾಸ್ಮ್) ಇನ್ನೂ ಜಡವಾದಂತೆ ತೋರುವುದು. ಸವೆದ ಅಂಗಗಳು ನೇರ್ಪಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇರ್ಪಟ್ಟರೂ ಬಹು ನಿಧಾನ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲಿದ್ದುzರ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ À ಆಗ¨ೀಕಾಗುತದೆ (ಮೆಟಪೇಸಿಯ). ಚರ್ªು, ಈಲಿ (ಪಿತಜನಕಾಂಗ), ಮೂತಪಿಂಡ, É ್ತ ್ಲ À ್ತ ್ರ ನgUಂಟುಗ¼ು, ಕೇಂದ£gªುಂಡಲದ ಜೀವPಣಗ¼ಲ್ಲೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಣ್ಣªೀರುವುದು. À À À ್ರ À À À À À É ಜೀವPಣಗ¼ು ಒಡೆzgಡಾಗಲು ಹ¼ಯ ಮುದಿ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಹೊಂದಿಕೊಳಲಾರªÅÀ . À À É À É À À ್ಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಪ್ಪಿನ ಈ ಕªುಗತಿಗ¼ು ಬೆ¼ªಣUಯ ಕªುಗತಿಗ¼µ್ಟÉೀ ಸºಜ. ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ್ರ À À É À Â É ್ರ À À À À ಕೆಲವಂತೂ ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಾನವ ಪಿಂಡzಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುvª. ವಿಕಾಸzಲ್ಲಿ À ್ಳ ್ತÀ É À ಮೊದಲ ರೂಪU¼ಲ್ಲಿ ನಿಜಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ರZ£U¼ು ಮುದುರಿಕೊಂಡು, À À À É À À ರೂಪವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಸ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಮ್ಮೂvಪಿಂಡ (ಪೋನೆಪಾಸ್) ಹೋಯಿತು; ನqುಮೂತಪಿಂಡ ಬದಲಾಯಿತು. ್ರÀ ್ರ s್ರ À ್ರ ಮಾನವ ಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುದುರಿಕೆಗಳು (ಇನ್ವೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್) ಆಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದ ಸಾಗುನಾಳ (ಡಕ್ಟಸ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಸಸ್) ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೂ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈಮಸ್ ಗಂಥಿಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗುತª.É ವಯಸ್ಸು ಕ¼zಂತೆಲ್ಲ ಮುದುರಿಕೆU¼ು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾUುತ್ತ ್ರ ್ತ É À À À À ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ತೆರನ ಜೀವಕಣದ ದೇಹರಚನೆಯ ಬಾಳುವೆಯ ಅವಧಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನರ, ಸ್ನಾಯು ಜೀವಕಣಗಳು ಬದುಕಿರುವತನಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಹೊಸಕಣಗಳಿಂದ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಲೆಗೂದಲುಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷ