ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಕ್ಸ್ಷಿದಭೆಕ ತೊಟ್ಟಿಗಳು = ಅನಿಲ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಮರಿಡಲಿ


ಆಕ್ಷಾರಶಃಳಳೆರಿದೂ ದಕ್ಷೀನಕ್ಕಿರುವಫುಗಲೆದ್ದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಟ್ನಾರಿಶಗಳೆರಿದಷಿ ಕರೆಂಯೆತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಷಾರಿಶವೆನ್ನು 0' = 90' ಉ. ಮತ್ತು ದೆರವೆರೆಗೂ ರೆಳಖಾಂಶವೆನುಸ್ಸೂ 0' = 180' ಪಣ, ಮೆತ್ತು ಪವವರೆಗೂ ಆಳೆಯೆಲಾಗುವುದು.

ಖುಗೊಂಳಿಯ ಆಕ್ಷಾರಿಶ. ರೆಳೆಖಾರಿಶೆಗಲೆ ನೆರವಿನಿಂರ ಯಾವುದೇ ಅಕಾಶೆಕಾರಿರುದ ಸ್ಥಾನನಿದೆಳೀಶನವಮ್ನ ಎಕೆರೆಕವಾಗಿ ಮಾರಬಹುದು. ದಿಓಕೊಗೆಮೆವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಶೆಕಾಲುಪದ ಆಕ್ಷಾರಿಶ. ರೆರಬಾಂಶಗಳನ್ನು ಏರ್ಕೈವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸೆಬಹುದು.

ಒಂದು ಸ್ಥಳೆದೆ ಆಪ್ಪಂಶ ಪೊದ ಠೋನೆವೀನ್ನೆತಿಗಿ ಸಮಾನ ಆದ್ಭರಿರಿದ ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವೆ (ಮ ರಾಜಕಿ ಹೀಗಿದೆ) ಸ್ವಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರುನಪ್ರೋದ ರೊಆಧೋನ್ನತಿಗಳು ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಆಕ್ಷಾರಿಶಗಳನುಸ್ಸೂ ತತೀಡುತೆವೆ... (ಸಿಜುಲಿಎಸ್ಷಿ ೩೩೬೩೫)

ಲ್ದಾಪೀಧಕ ತೊಟ್ಟೆಗಳು : ಜಲಯರಿಪ್ರೆಗಳು ಲೆಷೆತಿಫ್ಸುವ :ಕೀಗವೆನ್ನು ನಿಬೊತ್ರಿಸುವಾಗ. ಅವುಗಳೇ! ನೀರನ್ನು ಪಣುಕ್ಯಸೆಶಿವ ಕ್ಕಿಂಗನ್ಸೂ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಡೆತೆಯೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ. ಹಲವು ಸೆಮೆಸೆಕ್ಷೀಳು ತೆಲೆರೆಕಾಂರುತ್ತವೆ. ತ್ತೇದಿಕಾರಕಗಳು (ಗವರ್ನರಿ), ಬಲಯೆರಿಕ್ರಬಾಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವ ದಾಗಿಂಉನಲ್ಕು ಭಾಗಶಃ ಷೋಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ವೇಗ ಕೆಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಅಗ ದಲಬಡಿಗೆ (ನಾಟಕ ಹಶ್ಚಿಮರ) ಉಯಿವುಗಿ. ಯೆಂತ್ರೆಗಳೆ ಮೇಂ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡೆ ಒಮ್ಮೇ ಮೇಲೆಳೆರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಯೆರೀತ್ರೆಗರೆ ಅವೆರ್ತನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಕ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚಿಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಗುವುದು. ಆದ್ದರಿರಿದೆ ನೀರಿನ ಜಡತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುಘ್ರದು ಆಗತ್ಮ, ಇದೆಸ್ಯಾಂ ರಚಿಸಿದ ಸಾಧನಕ್ನ ಅಕ್ಷೆಫೀಧಕ ತೊಟ್ಟ (ಸೇಣೇ: ಟ್ಯಾದುಳ್) ಎರಿದು ಹೆಸರು.

ಪ್ಪಂಪೊ ತುವೇಕ್ಷೀಳನ್ನು ಜಲಯರಿತ್ತೇಉ ಸಾಫ್ಟ್ವಾದಷ್ಟು ಸಮೀಪದೆಲ್ಲಿ. ನೀರು ಮೊರೆ ಹೈತ್ರಿಟೆಗೆಳಿಗೆ. ಒರಿದು ಲರಿಬ ಕೊಳವೆಯೆ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಿರುಶಿಸ್ತೆರ. ಈ ಕೆರೆಂಓಗ್ರೇಳೆ ಮೇಲ್ದಾಗ ತೆರೆರಿರುತ್ತರೆ. ಷಲಯರಿರ್ಪು ಬಾಂಬುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ನೀರಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ. ಒತ್ತೆಡೆ ಮೆಣೀರಿದಾಗಿ. ನೀರು ತೂಚ್ಛೇಳೂಳಗೆ ನುಗ್ನುತ್ತದೆ. ಮೆತ್ತು ಜಲಬಡಿಗೆ ಉಯಿನಗದರಿತೆ ತೆಡೆಯೆಂತ್ತೆರೆ. ದಿಲಯೆರಿತ್ತಂಳ ದಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೆಂಎಯಾಗ. ಸೈಮಗಳೆಲ್ಲಿ ನೀರು ವೇಗೊಳೆತ್ನಷ೯ದಿ೦ದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಗ ಅಕ್ಷೆಐರಿಭು" :ಕೊಚ್ಛೇಳೊಂಗಿರಿರ ನೀರು ಹರಿದು ಪೈಪಿನೊಲೆಗೆ ತೊಬಿಕೆಣಂಶ್ಚಿವುರರಿರಿದ. ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗರೆ ಒಂದೇ ಸೆಮೆನಾಗಿರುವುದು.

ಜಲಯರಿತ್ತೇಳೆ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಎಕ್ತರ ಬಹಳ ಹೆದ್ಘಾಕಾದ್ದೆರೆ. ಮೇಲ್ದಾಗ ಮುಜ್ಜೆರುವ ತೊಟ್ಟೆಗಲೆನತ್ನಿ ಉಪಯೊಆಗಿಸುವರು. ಮುಜ್ಜೆದ ತೋಗ್ರಇಳಲ್ಲಿ ಸಿಲೂಕೆಷಿಂಕ್ಸಿವ ಗಾಳಿ, ಜಲಯೆಂಕ್ರದ ದಾಗಿಲುಗೆಳು ಮೆರಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ತೆರೆಯುವಾಗೆ. ಸೆರಿಕುಚೆಸುತ್ತರೆ. 'ಷ್ಣಾವೇ ಎಸ್ತೆರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶೈಮ ಮತ್ತು ತೊಬ್ಬಂಳ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ. ಜಲಬಡಿಗೆ ಉರಿಟಾಗರೆ ಜಲಯೆರಿತ್ರಗಳ' ಸೆಮೀಪರಲ್ಪಿ ನೀರಿನ ಒಕ್ತಡ :ನಿಜೀ ಸಮನಾಗಿರುವುದು. (ಬಿಷಿಬೂ

ಅಖಿಮನಿಸ್ : ಪ್ರೆಘುಸೂ. ಸು. 7ನೆಯೆ ಶತಮಾನ. ಪ೬೯ಯ ರಾಂವೆಂಶೆದ ನುಗಾಲಮರುಷ. :ತೇರಿಯಸ್ಸನ ಬೆಹಿಸ್ತೆನ್ ರಾಸನದ ಫುಕಾರ ಕೆಸ್ಪಿಸ್ಪಂ ತಂದ ಮತ್ತು ಕೆತೆರಸ್ನ ತಾತ ಮೀದೆಂಗ ಅಧಿಆನಎಮುದ್ದ ಔಷಾನಿ" ಎಉ ಸ್ತಾಂತವನಾಪ್ರತಿತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಸ್ಟತರಿಶ್ರಫಾಗಿ ಪೆರ್ಬಯ ಮ್ಯಾಂಕಿವನುಸ್ಸೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವೆರೆಗಳೇನೊ ತಿಳಿದುಬರಿದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಇವನ

 ಪ್ರಶೆಸ್ಲೋ :ಣಂರುಟೆಗೂ (ಬಂದರೆ ಅಲೆಗ್ಸ್ರಿಡೆರನು ಆಗಿನ ಮೂಯರ

ದೊರೆ 3ನೆಯ :ಸೇರಿಯಸ್ನನ್ನು ಸೊಳಲಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ತೆನ್ನ ಸಾಮತ್ರಜತ್ರೆ ಸೆಳರಿಜೋಕ್ವೆರಗೂ) ರೈಭೆವೆದಿರಿದೆ ಅಳಿದರು. (ಎಜೇಓಓ)

ಅವಿಲಭಾರೆತೆ :ಗುತಸೆಪ್ಕೆರೆ ಸರಘ : 1941ರಲ್ಲಿ ಪಿತವಾಯಿತು, ಇದರ ಪ್ರೆಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬಯಿ. ಯಂಷವಾರ ಪ್ರೆಗತಿಷೆರ ಆಸ್ತಿಧಾರರ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕೆಧ್ರನಂಕೆಗಳ ಆಭಿವೃಲ್ಡ್ಗ ಸಾವಿಸುವ ಆಸತ್ತಿ ಹೊರಿಎರುವ ನ್ಪುಗಳಿಗೂ ಸೆಂಘಗಳಿಗೂ ಒರಿರು ಸಾಮಾನ್ಮ ವೆಳದಿಕೆಯೆನೊಛಗಿಸುವುದಗಾ ಸೆಕಾಳರರ ನೀತಿ ಹಾಗುಎ ಕರಾಸೆಗಳ ಎಷೆಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆವಾಗಿರುವುದೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು.

ಸೊಮು ಳೊಂಗಳತಿತ್ನಾ 125 ಮಯ ಸದಸ್ಥೆರೆ ಕೇಜ್ಮೀಯ ಸಟೂ ನಿರ್ನೆಹಿದುಃಛ ನಿಕಿತಿನಿರೊಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವೆಮೈ ನಿರೆರ್ಗಶಿಮೇಂದರೆಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಎಶಿತಿಯೆದೆ! ಪಂಮಾಧಿಕಾರ. ಪ್ರಾಥೆಬೂ ಸೆರಸ್ಕತ್ಸರ. ಆರಿಗಸೆರಿ ಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ತಾಂಆಶಿಕ ಸಂಘಗಳ ಬಾಲದ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ದೇಎಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧೈಮೆ ವೊಂಊರ ಸೆಹೆಫೋ ಉಲ್ಸ್ದೆಕಯ್ಪು ವೂನಿಧಿಸುಕ್ತರೆ.

ನಾನಾ ಕೆತ್ರೆರಾರಿಕೆಗಳಗೆ ಸೆಂಬರಿಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ. ಆಥಿಗ ಹಾಗೂ ಎವೆರಗಳನಕ್ಸ್ನ ನೀಡುವುದರ ಆಲ್ಲೆದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥ ಕೈಗಿಠಿರಿಕಾ ಅಧಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದ್ಯಾಷೇ' ಜೊಬುನೆಗಳಮ್ನ ರೊರುಸುತ್ತೆದೆ. ಪಧ್ಪುಖಿ ಕೆ ಕೆಗೆಳೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ರ್ಪುಟಣೆಗಳೆನೂಸ್ಸೂ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನೊ* ಹೊರತರಿರಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಛಾರತಕ್ರೀಡಾಮರಡಲಿ: ಧಾರೆತರತ್ತೆಕ್ರೀಡಾಭಿವೈದ್ಧಿಮ್ಯೂ ಸಾಧಿಸುಂ ಕೇರಿವ್ರ ಸೋರೆ 1954ರೆಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮೊದಲೆ. ಅರಂಭೆದಲ್ಲಿ ಆಯೆಕ್ರೀಡಾಸೆಂಫಗಳೆ ಆಧ್ಯೆಕ್ಸ್ರು ಹಾಗೂ ಕೇರಿದ್ರ ಸೆಕಿರ್ವರರಿರಿರೆ ನಾರ್ಮರಣ ರಿದೆ 5 ಮಂದಿ ಕ್ರೀದಾತೆದ್ದಧಹೊಲ್ಕಳೆಗೊರಿಡೆ 25 ಸದಸ್ಯೆರತಿ ಈ ಮರಿಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. 1959ರಲ್ಲಿ ತುಂಡಲಿ ಮೆನಾರಟೆತೆವಾಗಿ ಇರರೆಲ್ಲಿನ 15 ಮಂದಿ ಸೆಕಾಪದಿರಿದೆ ನಾಮಕರಣ ಹೊರಿದಿದ ಸೆದಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರು,

ದೇಶರಲ್ಲಿಕ್ರೀಡಾಪ್ಪೂಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸುರ್ವಹೈ ಸಲಹೆ ಸುಂಕೆನಗಯ್ಕ ನೀಡುವುದು. ವಿವಿಧ ಆಟಗಳ ಉತ್ತಮೆಗೊಂಸಲು :ಯ ಕ್ರೀರ್ದಾರಿಘಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನೊದಗಿಕ್ನಾವುದು. ಕ್ರೀಡಾಸಂಫಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು. ಕ್ರೀಗಾಂಗಣಗರ ರಚನೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡೊಆರ್ಪರಣಗಳನುಲ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. ಣಾಗೆಣ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೆರದೇತಿ ಶಿಬಿದುಃಳನ್ನೇವರ್ಗಡಿಸುಫುಡು = ಇವೇ :ರೊದಲಾರವುಗಳಿಗೆ ಧೆನಸೆಹಾಯೆ ಒದಗಿಸಲು ಸುರ್ಗರಕ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು. ನಿದೇಶಗಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ತೆರಿಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮೆತ್ತು ನಿದೇಶೆಗಳಿರಿದ ಆಟದ ತಂದುಃಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಲಂಕಾರ ಕೃಕೊಂರ್ಚಾಳೆ ತೆಗಲುವ ವೆಚ್ಚದೆ ಮೇಲೆ ಭೂಷ್ಕ ನಿಬಣುಧಗಳನ್ನಿಡುವುದು. :ದೇಶದ ಪ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಮಎಗಳಿಗೆ ಮೈತ್ತೀ. :ವ್ಯಂಬೂಕುಂ ಅಜುಷ ಎಕಲದ್ದ ಶ್ರರಸ್ತಿ ಮುಚಾರುಕ್ನಯ್ಪು ನೀಡುವಾಗ ಯೋಗೈ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸುಎಚಿರ್ಮೇದು = ಇವು ತುಂಡಲಿಯೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದೆವು ಎನತ್ರೆಎಹುದು.

ಇದು ಕೇವಲ ಸಲಹಾಮಂಡೆಲಿಯಾ ಇದೆಕ್ನ ತನ್ನೇಕೇ ಅದ ಯಾವ ನಿಧಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲೆ. >ಯೆ ಕ್ರೀಡಾಸೆರಿಘಗಳಾಗಲಿ! ರಾಜ್ವ ಕ್ರೀಡಾಮಂದಲಿಗರಾಗಲಿಆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಸರಿಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿಳ ಅಥಿಗ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ರ್ಮಾಹೈ ವಿನರಿತಿ ಪ್ರೌ ಕಳುಹಿಂರಾಗ ಆವೆನ್ನು ಮರಿಡಲಿ ನಿಮೆಶಿಗ: ಸಂಡೆ ನಿತಿಡುಕೆರೆತ್ರ್ಯಐ. ಆರರ ಸೆಲಹೇಹು ಮೇರೆಗೆ ಸೆರ್ಗಾರ ಶಿಕ್ಷಣಖಾತೆಯೆ ಮೂಲಕ ಧೆನಸಹಾಯೆವೆನೊಲ್ಸ್ದೆಗಿಸ್ತೂದ, ದೆಳಶವು ಉತ್ತಮಕ್ರಿಳೆಡಾಪಟಎಗಳಮೃ ನೊಂದವೇಕಶಿದರೆ ತರುಣ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಳಹಂಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸೆಮ್ಯೂಪ ಆಧೆವಾಕ್ರೀದಾ ಮೆತ್ರು ಯುವಜನ ಕೀಡೆಯೆ ಬಗೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿಳಿಡುವುದು ಅಶ್ವಾವಶ್ಯಕನೆರಿಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಮೊಡೆಲಿಯ ಸಲಹೆಯೆರಿತೆ ಪಟಿಯಾಲರಲ್ಲಿ ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಸೆಂಸ್ಥೆಯನಶ್ನಿ ಸ್ಥಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಆಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೆಗಿಂದಿರ ಆನುಧಎ. ಶಿಕ್ಷಕರು ರೆಡರಾದೈರಿತೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ನಿವೆದಂಇಸ್ತೂದ್ಧಾರ.

ದೆಡೆದೆಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಗುರಿಯ ಡ್ತಿಭೇಶಗೆಂಲ್ಲಿ. ಅಟ ಮತ್ತು ಮೆನರೆರಿಜನೆಯೆ ಜೆಟುವೆಟೆಂಇಳೆಳು ವ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಸಾಗಬೀಕಾದರೆ ಆಟದ ಬಯೆಲುಗಳು ಆ ಶ್ಯಕ, ಆರುಲ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಮೆರಿಡೆಲಿಯೆ ನೇತೃತ್ವದೆಲ್ಲಿ ರಚೆಸಲ್ಫ್ಟ್ಟಿ ಉಪಸಮಿತಿಗಳು ಆಟದ ಆಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಡೂಣುನಗರೆನುಸ್ಸೂ ಸಿದ್ಭಪಡಿಸಿವೆ. ವಿದ್ಧಾಂಯ್ದಗಳಿಗೂ ಇತರ ಸೆರಿಘಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾರಿಗೆಣಗಳೆನುಸ್ಸೂ ಒದಗಿಸೋದು ಈ ಯೊಳಜನೆಗಳಲ್ಲೊರಿದಾಗಿರೆ. ಆರಿತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಳಯೆ ಕ್ರೀಡಾರಿಗೆಣ ಸೆಂಘವೆನ್ನು ರಚಿಸುವುರೆ: ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯೆನೂರೆ.

ಗ್ರಾವರಾರಿಶರ ವ್ರರೆಆಶಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಭಾಂಲ್ಲಿರುವೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಚೊವಟೀಗಲೆನ್ನು ಮೆನರುಚ್ಚಆವೆನಗೊಳಿಸಲು. ರಿಗೆ ಮನೊಖೆರಿಜನೆ ಒದಗಿಸಿ ಜನಜೀವೆನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಕರೆ ತುಂಬಲು ಗ್ರಾಫಾಗಿಂ ಕ್ರೀಡಾಕೆಳೆರಿರಗ್ರೆಳೆಳನಕ್ಸ್ನ ದೇಶರೆಲೆಸ್ಸೂಡೆ ತೆರೆರಿತೆರಾವಂತೆ ಒರಿದು ಯೊಬುನೆಯನುಲ್ಡ್ಗ ಇತ್ತಿಪಚೆಗೆ ಆ ನೆಕ್ಕೆ ತರಲಾಗದ.

ಈ ಮರಿಡಲಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ. ರಾಜ್ವ ಕ್ರೀಡಾತುಂಡಲಿಗರನ್ನೊ ತಾಲಸ್ವಂನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಮೆರಿಡಲಿಗೆಳನ್ನೂ ತಾರಿಸ್ಸಾಕು ಕ್ರೀಡವಾಮೆಲಡೆಲಿಗಳೆನುತ್ನಿ ದೇ ಪಿಸೆಂಮಾದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಳೆಡಾಭೆವೃದ್ಧಿಯೆಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪಮಾಂರಲ್ಲಿ ಕಾರಿಓಂರ್ಗನ್ಗುಖಎಮಾವೆ.

ಉತ್ತೇದಿ ಶ್ರೇಣಿಯೆ ಉವೇರಓಠಿಗೆಳುಕ್ರೀಧಝವೈದ್ಧಿರಿದಿಲ್ಲಿ ತ್ತೇಟಾಖಿ ಘಶಿತ್ರೆ ವೆಹಿಸ್ಕೋ ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಭಾರತ ರೂಪದ ಯೋಗೈತಾ ನಿಷ್ಠತಿರ್ಕಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡೆಪೀಪೆಕರಣಗಳೆ ಉದ್ಧಮೆಗಾರರ ಸರಕಾರದಿಂದ, ನಿಲ್ಯಾಂರಿಸ್ಥೆ ವಶಿತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಸೆರಿಘಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಣ ದೆಂರ್ಕಿಯೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಯೊಗಿಗೈ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವೆರಿತೆ ಮಾಡಲು ಭೋತ್ರೆವೆಊರೆ.

ಆವಿಲ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಮಂಡಲಿ ನೇಮಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನಾ ಸನಿಶಿತಿಯು 1966ಲೆಲ್ವೆ ದೇಶದ ಪ್ರೇಜು ಷಿಂಪ್ರೇಯ್ಕ ಸುದರ್ಶಿಸಿ. ತದ್ದಂರ ಹಾಗೂ ಆಧಿಕಾರಿಗೌಗುಡೆನೆ ಸಮಾರೊರಚಿಸಿ ಒರಿದು ಬಸ್ಸೂಹೆದೆಣ್ಣುಳೆಜನೆಯೆನುನ್ನೈ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದೆರಲ್ಲಿಯೆ ಮಹೆವ್ವದ ಸೊಚೆನೆಗಳೆನ್ನು ಮಂಡಲ ಕೇರಿದ್ರೆ ಸಳಾಕರಕ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆವು ಸೆಕಾ೯ರರ ತರಿಶೀಲನೆಯೆಲ್ಲೆವೆ ಅವು ಕಾರಿರ್ಶಿಗುಂಪ್ಪೂಜೇಶದತ್ರೀಶಾಯಂಸ್ಸೂ ಜ್ಯೋದಲ್ಪು ಸೆರಿದೇಹೆವಿಲ್ಡ.