ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ಅವಿಲಬೆಶಿರತ ತ್ತುಕಾಸಲಘಗಳು :

ಆರುಲಛಾರೆತೆ ಷೆಕ್ರಕಾ ಸೆರಿಷಾದೆಕರ

ಪರಿಷತ್ತು: ಭಾರತ ಸಕಾ೯ರ 1940 ಆಂಸ್ಪಾರಿಬದ್ 26ನೆಯೆ ತಾರಿಳೆಕು ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೆಗಂ ಮೇಲೆ; ರುಗಿಂಜಾದೆ ಮೆತ್ತು ಭೀತಿ ನಿಷೇ ಸ್ಸೂಜಾರಿಮಾಡಿತು. ರ್ಮಾರದೆ ಈ ನಿಷೇಧಾಜ್ಜೆಝರಿದೆ ಹ್ವಾತೆರಿತ್ರ್ಯಹೆಕಾಂರಾಟಿದೆ ಸುದ್ಧಿಗಳೆನ್ನು ಪ್ರೇತಿತರ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯೆಎರಲಿಲ್ಸ ಅದು ಕೊಡಲಿ ಷೆಘ್ನಾ ಹಾಕಿದೆಂತಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಳರೆದೆಗಿಂದಿಗೆ ನೋಂಡಿಚನೆಮೆಶಿದಿ ಒಂದು ತೀಮೆರ್ತಿನೆಕ್ಷೆ ಬರಲು. ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರು ಒರಿರೆಡೆ ಸೆಆರಿದರು. ಆ ಒಕಭ್ಯಂವೇ ಅಖಿಲಧಾರತ ಪತ್ರಿಫವಸರಿಪಾದಕರ ದೆಂಷತ್ತಾಗಿ ಮುಂಕ್ರೈರ್ವಷಾರುರಿತು.

ಷತ್ರಿಕೆಬುದ್ಯಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪುಂಯ ಮತ್ತು ಮಟಗ್ರೆಟನ್ನುಕಾವಾಡುವುದುಃ ತ್ತೇಟಣೆ. ಮತ್ತು ಎಮರ್ಕಾತಕ್ರ ಟೀಕೆಗಳ ಸ್ಪಾತಂಕ್ಷ್ಯವನ್ಪು ಕಾಪಾಡಎವುದುಃ ಸೆರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಾವೆಸಂರನಿಕದಿಗೊ ಇರುವೆ ಸೆರಿಬಂಧವನ್ನು ಪಘೋಕಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಜ್ಯೋ ಎರಿಟುದೆಮೈ ತಿಳಿಯಶಿಫುದು; ರ್ನೂರಕ್ಕೊ ಪತ್ರಿಕೆಗಂಗೊ ನುಧ್ಯೆ ಮಧುರ ಬೊಧವ್ಯವೆರಸ್ನೇರ್ಪಡಿಸುಫುಬಟಾ ವೈತ್ತಿಗ ಸಂಬಂಯ್ಪು ಇತರ ಎತುಂಗಂಗೆ ವಂಹಾರವನ್ನು ಕಯಒಡಿಯುವುರುಇವು ಈ ವರಿಷೆತ್ರಿನ ಮುತಿಶ್ಚಿಉದ್ದೆತಿಶಃಳಳಾಗಿನೆ.

ಈ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಕ್ಷುರುಗಳಾಗಿ ಹಿವಿಂರೊ ಪೆತ್ತೀಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆನ್. ಬಾಂಬೆ ಕ್ಷಾನಿಕಲ್ ಷೆತ್ತೀಯ ಸೈಯೆದ್ ಆಬ್ದಾಲ್ದಾ ದ್ರೆಲ್ಲಿ. ಆಮೆಸ್ಸೂತೆ ಬಟಾರ ಷತ್ರಿಫೆಯ ತುಷಾರ ಕಿನಂತಿಘೋಷ. ಸ್ವದೆಳಶಮಿತಢ್ ಪತ್ತೇಯೆ ಸಿ. ಆಲಿ'. ಶ್ರೀನಿವಾಸೆನ್ ಮೆತ್ತು ಎಡಿ. ಮಣಿ. ದೇವೆದಾಸ್ ಗಾಯ. ರುಗಾ೯ದಾಸ್. ಜೆ. ನಟರಾಜಷ್. ಸಚಿವ್ಸೇನ್. ಮತ್ತು ಸಿಕ. ಭುಕ್ಷಾಚಾಯ೯ ಮುಂತಾದವರು ಹೆಚ್ಚನ ಕೆಲಸಮಾಡಿಡ್ಡಾರೆ.

ಧಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತೆರಿಕ್ರೈ ಬರಿದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಕುತೇಕ ವತ್ರಿಘಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೇರ್ತರ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೇತಡೇಶೇತರೆ ನೌಕರರ ಪೆರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕತ್ಪು ಸಯಳೆ ಸಾರಿಗೆಗಳಿರೆಲಿಲ್ಲೆ. ಇತರ ರ್ಷಗಳ ಕಾಮಿಗಂಗಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಣ :ಚ್ರಂರ್ತರು ವೆಲಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ರಜಾ ಸೌಂ ರಲಿಲ್ವ ಉಮ್ಮೊರಿಗ ರಕ್ರೆಡೆಂಥೀ ಇರಲಿಲ್ವ ಯಾರನ್ನು ದೆಆಕಾದೆರೊ ಯಾವ ಸೆಮಯದಲ್ಟಾರರೂ ಸೆಣೆಯಿಯೆ ವಜಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಠೋಷಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಾಗೂ ಪತ್ರೆಕತೆರ್ಗತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜನ್ಸ್ ತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

1947 ಆಗಸ್ಸ್ಸೂ 15ರಂದು ವೊಂಸ್ಸೂ ಸಂಸಾಂಸಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1950೮ ಆರೊಸ್ಸೂಳಬಥ್ 15 ರಂದು ರೆಹೆಲಿರಿರುಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆ :ಘುಗಗೆಂರಿದ ಬರಿದಿದ್ದೆಪಕ್ರತೆರ್ತರು ಸೆಧೆ ಸೇರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯನಿರತೆ ಚ್ಛೇರ್ತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿಆರ್ಮನ ಕೃಗುಏಡರು. ಆರಿದಿನಿಂರೆ ಇಲ್ಲಿಯೆವೆರಗ ಈ ಪೆತ್ತೇರ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಫೆಡೆರೆಳೆಷೆನ ಆಫ್ ವೆರ್ಕಿರಿಗ್ ಜರ್ನಲಿಚ್ಛೇ) ಷೆತ್ತೇರ್ತೆರ ಸೇವಾ ಸಿತಿಗತಿ ಉತ್ತಮವಡಿಸೆಲು ಹೊರಿರಾಟ ಮೌಸಿಗೊನೀಯೆಸಾಧೆಮೆಔಕಾರೊವಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಉರುಳಿದರಿತೆಇತೆರಕೆಲಧ್ರ ಸಂಘಗಳು ರೊಮಗುಂಡವು.

"ಇಂಡಿಯನ ಜನ೯ಲಿಸ್ಕೃ ಯೂನಿಯೆನ್. ದೆಹಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೆಸ್ಸೂತ್ತಪತ್ರೀವ ನೌಕರರ ಸಂಘ ದೆಹಲಿ ಇವೆರಡರ. ಕಾಯನಾರೆತ ಷೆತ್ರೆಕರ್ತದ ಸೆನೋಂ. (ಪಿಗ್ನಿರೆ)

ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತ ಪಕ್ತಿಳಾ ಸೆಂಸ್ಥೆ (ಇರಿಡಿಯೆವ್ ಕ್ಕೊಂ ಪೇಪಲ್ ಸೊಸ್ಯೆಟು (ಐಎನ್ಎರ್ಸ್) ವೈತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹಾಗೂ ತ್ತಫಾಶೆಕರ ಸಯ್ಕೆ ಅವರ ಮಶುವಾಣಿ. 198೩1 ಜನನಂ ಚರಂದು ಆಸ್ತಿತ್ವಕೆತ್ಮ ಬಯೆತು. ಇಪ್ಪಾ ಮುನ್ನ "ಇಂಡಿಯ ಬಮ೯ ಆರಿಡ್ ಸಿದೊತಿನ್ ಸ್ ಷೇಷೆಕ್ಸ್ ಲಲಡೆನ್ ಕಮಿಟಿ 1927೭! ಆಕೊಸ್ಸೂಳಬದ್ 1ರ೦ದು ಸ್ಥಾದೊಂಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಈ ಸೆಂಸ್ಥ ಇಂಡಿಯನ" ಆಯ" ಈಸ್ತೆನಿರ್ಗೆ ದೇವರ" ಸೆಉಸೈಟಿ (ಐ."ತ,ಎನ್.ಎಸ್) ಆಗಿ ದೆಂವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಸಿಲೋನ್ ಬರ್ಮಾರೆಳಶಗಂರಿ ವ್ರತ್ಯೆಣೆವಾದ ಮೇಲೆ. ಸೆಯ್ದಯೆ ಹೆಸರು ಇಯೆಯೆನ ನಭ್ಯಂ" ಪೇಪರ್ ಸ್ಕೂಟ (ಐಎನ್ಎಸದೃಎರಿದು ಪರಿವತಿರ್ಕಿನೆಂಗಿಂಡಿತು, ಇದರ ಕೆಲುದ್ರ ಕಛೇರಿ ರೆಹೆಲಿಯೆಲ್ಲಿರೆ.

ಈ ಸೆಂಸ್ಥೆ ವೃತ್ತಪತ್ರೆಫೆಗಳು ಮಾಲೀಕರ ಮಸುವಾಣಿದರಾಗಿ ಸಾವೆಳಂತೆನಿಕಿಷಾಗಿ ಸರೊರೆಮೆಕಿಡೆನೆ ದ್ದವೆಹೆರಿಸುತ್ತಿರೆ ಸ್ಕೃಷಕ್ರೀರ್ಗೆಗೆ ಆಗಕೈವವುರ ಮುದ್ರೆಠಿಕಾಗದೆ. ಯರಿಕ್ರೆಳೆಳು. ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಆಮದಿಗೆ ನೆರವು

ಪ್ರೆ/ದ್ ಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಡಿಯೇಯುಎವ್ಎ) ದಾರ್ತಾಸರಿಸ್ಥೆಗಳು ಶತ್ರಿಕೆಗಳ ರ್ಭಾಂರಿತಿಕೈಯೆನ್ನು ದೃಥೀಕರಿಸಿ ಪ್ರೇಹೊ ಪತ್ರ ನಿದಿಡುಶ್ವೇ. ಆಡಿಟ್ ಬೂಪ್ರವೀ ಆಫ್ತಿ' ಸರ್ಟ್ಗಲೀಷವ್ ಎರಿಬ ಸ್ಕೃಯೆಪ್ತ ಸೆರಿಸ್ಥಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರೆಣವಾಗಿದೆ.

ಪೆತ್ತೀಗಂಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಒದೆಂಮೂ ಜಠಿಹೀರಾತು ಮ್ಯೂಗಂಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಫಾ ಸಲುಕ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಜಠಹೀರಾತು ಸೆರಿಸ್ಥಗೆಳೆ ನಡುವೆ ವ್ವವೆಹಾರ ಎಕರೊಂವಾಗಿ ಮ್ಯೂ ತವಾಗಿ ನಡೆಯೆಲು ಸಹಾಯಂವಾಗಿದೆ.

18 ಛಾಷೆಗಂ ಸು. 990 ವಿನಷೆಛಗುಂ ವಾರಪಛಂಳು, ಷಾಕ್ಷಕಗಳು ಮಾಸ್ಪೋಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಸೆರಿಸ್ಥೆಯೆ ಸದಗ್ಮಂಎಗಿದ್ಧಾರೆ.

ಅವಿಲಭಶಿರತ ಪತ್ರಿಕಾಗೆಂಘಗಳು

ಆಡಿಟ್ ಲ್ಲೂದೋ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಣೇಕೇಷೆನ್ : ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಕ್ತಸಾರವೆನ್ನು ದೈಧೀಕದಿಸುವೆ ಸಲಸ್ಥೆ. ಮೇಂ ಪಗ್ರೆಕರಾರಾ ಪಕ್ರೆ ನೀಡಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಸರಿ ಗೆ

ಹೆಣಸಂದಾಯವಾದ ಪೋಳ ಸರಿಖ್ಯೆಯೆತುಶ್ನಿ ಮಾತ್ತ ಪರಿಗಗುಂಲಾಕಟೆತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಯ್ದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಒಎಘುಎಸ್. (ವೃತ್ತಪತ್ತಂಠ ಮಾಲಿಣಿರ ಸೆರಿಘಟನೆ) ಕಾರಣ. ಟು. ಬಿ. ಎಸ್)

ಇರಿದಿಯೆನ್ ಲ್ಲಾರಿದ್ದೇಜಸ್ ಗವೇಪಪ್ಗಕ ಆಸೋಸಿಯುಷನ: ಸ್ಥಾಬಕ್ನೆ 1941. ಧಾರತೆದೆಲ್ಲಿನೆ ವೃತ್ತಪತ್ತಂಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಿಕುತೆಕಾಲಿಕೆಗಳ ಮಾಲಿಕರ ಸೆರಿಫವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಸೇರೆಸ್ಕರ ನಡುವಣ ಎದ್ದಪಾರಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗಬಂಸಿ ಆಭವೆಲಿದ್ಧಿಮುಸುವುದು. ಆವೆರಲ್ಗೆ :ಶ್ನಿತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೆಹುಪುರೆವೆನ್ನು ಷ್ಟುಸುವುದುಃಮ್ಯಾಂ ಉದ್ದೇಶೇಯ್ಪು ಮೊಯಿಲಿ 1968ರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸೆದಸೈರೆ ಸರಿಖ್ಯೆ 215. ಕೇಂದ್ರೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬಯಿ.

ಆಲ್ "ಇಂಡಿಯ ನುಷ್ಣಇಕ್ಯ್ಖ್ ಎಡಿಟುಕ್ಷ್ಯ' ಪುಂ: ಸ್ಥಾಷೆಸೆ1940. ಧಾರತಃಶೆಲ್ಲಿನ ಷೆತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯೆಶಳಾಲಿಕೆಗಳ ಸೆರಿಷಾದಕರ ಳಗೊ೦ದಿರುವ ಸ್ವಯೆಂಪ್ರೇರಿತೆ ಸೆರಿಸ್ಥೆ. ಪತ್ತೇಖುಳೆದೆಘುದ ಉನೈತ ಅದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತು ಸೆತ್ಸೆರಿಪ್ರೆಧಾಯಗಳೆನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು. ತೆಮ್ಮೆ ಕಾಯಣರ್ವಹಣೆಯನತ್ನಿ ನೆರವೇರಿಸಲು 35 ದೆಹಾದ ಪೌಲಧ್ವವೆನ್ನೊದಗಿಸುವುದು. ವತ್ತೀತಾಂಕ್ಕೊಲಕಾಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರರ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ತೇವೀಮ್ಮೊಳೆಗಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಾವೆಳೇತಿನಿಕಂ" ನಡುವೆ ಸಯೆರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇಂಥದೇ ಉದ್ದೇಠಗಳನ್ನಿ ಡಿರುವೆ ಇತರ ಸಝಖುಸೀರೊಡನೆ ಸಯೆರ್ಕೆಯ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಝಾದುಃಇವೆ: ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಕೇಂಶ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ.

ಪು? ಇನಸ್ಪಿತ್ಯೋ ಆಫ" "ಇಂಡಿಯ: ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೆಥೀದಕ್ರೆಶಿತಿಗಳು ತಮ್ನಲ್ಲಿನ ಆರಿನೆತ್ರೆ ಹೇಘಂಕಾರಿಕೆಯಮಶ್ನಿ ಆರಿಯೆವೆರಿತಾಗೋ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿ>1ದೆಲು ಒರಿರು ವೃತ್ತಿಶ್ಚಾಣ ಸದಾಸ್ತ್ರಯ್ಪು ಸ್ಥಾಏಸಲು ನರೆವಾಗುನಂತೆ ಮಾಡಲು ವೃಕ್ಷಪತ್ತೇ ಇತ್ಮಾವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನುತ್ತು ಸ್ವಿರತೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಭವರೆತೆದೆ ಪಕ್ರೀಣಂದೈಮಿಗಳು 1963ರಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಸ್ಥೆಯೆನುಟ್ಸ್ಮ ಸ್ಥಾನಿಸಿದೆರು. ಧಮಣಿರ್ಶಿಗರ ಮೆರಿಡೆಲಿ. ಅಡಳಿತ ಮೆರಿದಲಿ ಮೆತ್ತು ಸೆತ್ತೇಕೇರಿಯುಕ್=ಈ ಮೇಎರು ಘಚ್ಛಿಗೆಳೆಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸೆವೆನ್ನು ನಡೆಸ್ತೂರೆ. ಸೆಯ್ಡಾರೂಪದಲ್ಲಿನ ನ್ಪುಗೆಂಗೆ ಮಾಕ್ರಿ ಇದರ ಸದಸ್ಕತ್ಪದ ಸೌಆಧ್ಯೆಎದೆ.

ಫುರ್ ಗಿಲ್ಲಾ ಆಫ್ ಇರಿಡಿಯ: ಷೆಶ್ರೀವಿಆಯ್ಡಾರಗಿಗಳಿಗೆ ಷೆಕಾತ್ರೆನಲ್ಲರೆ ವತ್ರಿಕಾ ಕ್ಕವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇಶರಂಗೊ ಒರಿದು ೩ ಹಾಗೂ ಮೇಂ ಮೆದ್ವೀಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ತೇನ್ನು ದೆಳೆ ಟಾಯವಾಗುಂಡ ವಾಕ್ಷಹೆದೆಲಿಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಈ ಸರಿಘಟಿತ ಟ್ರೋದ್ದೂಇಗಿಗಳ ಸಂಸ್ಥ 1955ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬಯಿ.

ಸ್ತೆಷಲೈಸ್ಮ ಪಬ್ವಿಕೇಷಸ್ ಅಸೊಳಸಿಯೇಪಫ್: ಧಾರೆತೆದೆಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಂವುರ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತಾಚ್ಛೇ ವೆತ್ರೀವಸೆರಿಘಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟತ್ರೆಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಮುವಿ ತ್ತೇಟಣೆಗಳ ಪ್ರೆರಿನಿಧಿ ಸೆಂಸ್ಥ, 1959ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಗಿಂಡ ಈ ಸೆರಿಸ್ಪೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೆದ್ಧತಿಯೆರಿಕೆ ನಡೆವ ಭಾರತದ ಕ್ಕೆಶಿಕ್ವಿಂಗಾ೯ ಫುಕೆಟಣೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ದೊರೆಝಾಚೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಎಗೆಬ ಘೋದೆಲ್ಲಿ ಮುಯೆಮೆಂಜುಚೆ *' ಫುಳಾಶೆನಗಂಗೆ ನೆರವು ನಿಳಡುವುರು = ಇದೇ ಈ ಸಯ್ದ ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೆಳಶಗಳು. ಆಡೆಳತೆ ಕಚೇರಿ ಮುರಿಬಯಿ.

ಪ್ರೇಢ್ ಅರಿಡ್ ಟೆಕಿಕ್ರಲ್ ಪಲ್ಲೆಕೆಳಷನ್ಸ್ಸೂ ಅಸೊಲಾಯೆಳಿಷೆನ್: ವಾಕಿಷಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಚ್ಛೇಷೆತ್ರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಕ್ತಿ ಹೊರಿಧಿದವೆರಿರಿದ ಣಚಂಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯವದ ಈ ಸರಿಸ್ಮ ಸೆಕರ್ಕಿರದೆ ಧೋರಣೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಪತ್ತೀಗಳು ಕಿನಂಹಾಷ್ಕ ಆನುಧಎಸುವೆಲಥ ತೊರಿದೆರೆಗೆಳೆನುಲ್ಕ ನಿವಾರಿಸಲು ಸೆಹಾಯೆಮಾಡಶಿತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬಯಿ.

ಆಲಿ" "ಇಂಡಿಯ ಇರಿಡೆಸಿಯಲ್ ಎಡಿಟಕ್ಸ್ ಕಿಷ್ಣಾನ್ಸಿಲ್: ಪತ್ತೇಸಿಂಳದೃಮೆದ ಉನ್ನತಸಂವ್ರದಾಯಗಳನ್ನೂ ನಿಹೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಂತ ಕಚೇರಿ ನವೆದೆಹೆಲಿಯೆಲ್ಲಿರೆ.

ಆಲಿ ಇರಿದಿಯೆ ಸ್ನಾಲ್ ಆಯ ಮೀಡಿಯರಿ ನೊಫ್ಯಾಂದಿಪೆಕ್ಸ್ ಎದಿಟಕ್ಸ್ ಅಸೊಲುಯೇಪುಂ: ಅಬಿಲಧಾರೆತ ಸೆಣ್ಣ ಮೆತ್ತು ಮರವು ದೆಜೆಳೆಯೆ ವೃತ್ತಪಶ್ರೇಗಳ ಸೆಂವಾರ್ದರ ಸರಿಘವಾಂರುವೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶೆ ಪೆಫೆಣಂದ್ನಮರ ಉನ್ನೆತೆ ಆದರ್ಶೆಗಂನ್ನು ರಕ್ರಿಸುವುದು. ಭಾರತೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಟವಾಗುವ ವೃತ್ತಪತ್ತಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಟನೆಗಳ ಫ್ಯಾಂವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೆನುಸ್ಸೂ ಕಾಇಡುವುರುಸತವೆರ ಆಗಿದೆ. ಅಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ನವೆರೆಹಲಿ, ಭಾರತ ಭಾಷಾಷೆತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರಿಘಟನೆ ಮತ್ತುಇರಿಡಿಯೆನ ಇನಸ್ತಿಸ್ಫೋ ಅವ" ಮಾಸ ಕಮೆದ್ಯಂ ಕೇವೆಂ" ಈ ಎರಡೂ ಸೆಂಸ್ಥೆಗಳೆ ಕೇರಿವ್ರ ಕಛೇರಿ ನವೆರೆಹೆಲಿರಿರುಲ್ಲಿದೆ. (ಎಸ್ನಿದ್ಬ)

ಪ್ರೆಗ್ ಇಂಳ್ಯಟೊಧ್ರರ್ ಆಫ್ ತುದಿಯ : ಸ್ಟ್ತೆರಿತ್ತ ವಿಶ್ಚಸ್ಥೆ ಸರಿಸ್ಥೆ 1963ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಣುತು. ಆಭಿನ್ಯೆದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಕ್ವೇಲ್ಲಿ ಪಛಂದ್ಯಂದಲ್ಲಿ ಆರಿನ್ನತೆ ಮೌಲ್ಲೀಕೆಳನ್ನು ನೆಲಿಗಬಂಸುವುದು ಈ ಕ್ಕೊಯ ಗೂ. ಆರಂಯ್ಪುಪ್ರಿಂನ್ನಿನ ಥಾಯನ ಫೆಠಿಲಡೇಷೆನಿತ್ರೆಸ್ತೆ ಪಚ್ರಂಗಿಂತೈಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು. ಪತ್ತೇಳರ್ತರನುಸ್ಸೂ ಮೆತ್ತು ಛಾಯುಗ್ರಾಹೆಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಸೆರಿಸ್ಥೆಯೇ ಪತ್ರಿಕಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರೆಗಳಲ್ಲಿ