ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ಪಪ್ರೋದ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಯಿರಿಧೂಟಸ್ಸೂರಿತೆ ಕಾಯರ್ಶಗಾರ ನಡೆಸುತ್ತೇ. ಭಾರತ. ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ. ಸಿಲೊಆನ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಯಾದ ಅಭಿವಲಿದ್ಧಿಶಿರಿಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 4,೦00 ಮರಿದಿ ಪ್ರೋರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ ಧೆತ್ರೀಕಾಂದ್ಯವೆಹ್ಮ ಸೆಂಬರಿಧೆಪಸ್ಸೂಟರಿತೆ ಅನೆಆಕ ಪಶಿಸ್ತೆಕಗಳನ್ನು ಪಗ್ರೆಕೆಟೆಸಿದೆ. "ವಿಧುರ" ಈ ತ್ರ್ಯವೆರಾಸಿಕ ಪ್ರೇಟಣೆ. (*) ಅಖಿಲಭಾರತ ಮೇಂ ಅರೊಓಗ್ಯ ಸೆಂಸ್ಥೆ: ಅಲ" ಇಂಡಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟುಶ್ಚಿತಿತ್ ಅಪ" ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ಫ್ ಎರಿದು ಕೆರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಸರಿ ಯನ್ನು 1954ರಲ್ಲಿ ಟೆರಿಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವೆರಾನಸಿಕ ಆರೊರಿಗೈದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ರೆಕೆವಿರಿತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರಿರೊಲಿಧೆನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೆವಿದ್ದೂರುವುದಲ್ಲದೆ ಕೇರಿದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಕರ್ಕಿರಗಳಿಗೆ ಮಠಿನಸಿಕ ಆಠೋಗೈ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದೆಳೆಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮಾನಸಿಕ ಅಠೋಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಢಯೆ ಮತ್ತು ಅರಿತರ ಆಯ ನಿಂರೊರಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದುಎರಿದಿಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀ. 1955ರಿ೦ದೀಚೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ವೈದೈದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಸೂಮಾ ತರಗತಿಯತಿನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಸದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮನಪ್ಲೋಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೀ. (ಎಗ್.ಆರ್.ಒ.) ಅಖಿಲಛಾರತ ವಾಕ್ಶ್ವೇಣ ಸುಸ್ಥೆ; ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೆಲೆಸುಎರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊರಡಿರುವ ಹಾಂ" ಮತ್ತು ಶೆಗ್ರವಣ ದೊರಿಷಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟಸ್ಸೂದ ಚೆಕಿತ್ಸಾ ಕೇರಿಕ್ಸ್ (ಅಯಿಶ್) ಮಾತಿನ ತೊರಿದೆರೆ. ಕಿವುಡತನ ಇಕ್ಕಾದಿ ನೊಕಿನತೆಗಳನತ್ನಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಳೆಡುವುದು. ಸರಿರೊಲಿಢನೆ ನಡೆಸುವುದು ಈ ಸರಿಸ್ಥಯೆ ಮುಖ್ಯ ಕಿವರ್ಯಗಳು. ಭಾರತ ಸಕರ್ಶರದ ಅರತಾಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುರಿಬ ಕಲ್ದಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಡಿಯೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿರವಗ್ರೆಟೂ ಈ 1966ರ ಅಕ್ಟೋಬದ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಸ್ನಾಯಹ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಫುಗೂರಿಡಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಝಾನಿಸ್ಸೂಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಮಹಾರಾಜಕಾಲೆರಿಜು ಶೆತೆಮಾನೊಳತ್ತವ ಭವೆನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸರಿಸ್ಥ ಣುಲರಲ್ಲಿ ವೆಕಾನಸೆಗರಿಗೊಳೆಕ್ತಿ ಅವೆರಣಕ್ಕೆ ವಗಾ೯ವೆಣೆಗೆವಿ0ಡಿತು. ಚಾಮುರಡಿಬೆಟಸ್ಸೂದ ತವಿಕ್ಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಠಿಜರಾಗಿದ್ದೆ ಜಯೆಚಾಮರಾಜೇರಿಷ್ಠ್ರ ಒಡೆಯರ" ಅವರು ಈ ಸೆಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ 32 ಎಕರೆ ಜಮಿಳನಿಗೆ ಬದಲಶಿಗಿ ಮ್ಶೆಸಗುರು ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾನಿಲಯೆ ಮಾನಸಗಂಗೊಆಶ್ಚಿಯೆಲ್ಲಿ 32 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದರ ಪಲವಾಗಿ ಈ ಸರಿಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ರಯ್ಪುಗೊರಿಡಿತು. ವಾಕ್=ಶವಣ ದೆಧೀಷಂಳ ತಪಾಸಣೆ ಚಿಕಿತ್ತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೆಂಸ್ಥೆ ಆಧ್ಯೆಯೆನ ಹಾಗೂ ಸೌರೊಆಧನೆಗೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಿಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಿಟುನುಎರಕ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚು ವಿದಾರಥಿ೯ಗಳಶಿ ವಾಕ್*ಕ್ಸ್ವೆಣ ವಿಚ್ಛೇನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರಲ್ಸದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸ್ಪುಸ್ತೂದ್ದಾರ (2003), ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹೆಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯೆನುಸ್ಸೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಕ್=ಕ್ಸ್ವಣ ಸಮಸ್ಮಯ ಅದ್ಧಯೆನ ಹರಿಗಗು ಚೆಕಿತ್ಸೆ ಸೋಲು ಅನುಕೊಲಿಸುವರಿತಹೆ ಕೇರಿಕ್ಸ್ವೊರಿದನುಸ್ಸೂ ಸ್ಥಾಪಿಸುಂ 1963ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರ್ಮಾರ ನಿಧೆ೯ರಿಸಿತು. ಸಕರ್ಕಿರದ ತೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ಖಶ್ಯತ ವಾಕ್ ಕ್ಸ್ವಣ ತೆದ್ಭಡಾವರಾಟಿಗಿನ" ಎಫ್ಪಾಮರ್ ಅವರು ಭಾರೆತಾದೈರಿತ ಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಾಂರ್ಕೆಶೆವಣ ಸರಿಸ್ಥಯೆ ಪನೆಗೆ ಮೈಸುಎರು ನಗರ ಸಪ್ತಾವಾದ

ಸ್ಥೆತೆಶೆವೆಯ ವರದಿ ಮಾಡಿಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂ ಮೈಸೂರು ನಗರದೆಲ್ಲಿ ರ್ಭಾಂ ಕಾರಣವಾರಿಬತು.

ಕಾರಿರ್ಟಿ ಪ್ತಿ: ಈ ಸಂ ಈಗ ವಾಕ್=ಶೆವಣ ವಿಬ್ಬಂನದಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಸೂತಕೊಳಿತ್ತರ ಮುನಿಯ ವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷ್ಮಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಕ್ಟಒಟ್ಟು ಆರು ನಿಭಾಗಗಳಿವೆ: ಶ್ವವಣ ಏಬ್ಬಂನ ವಿಭಾಗ (ಡಿಪಾತ್ಳಮಂಟ್ ಆಘ ಅಡಿಯಾಲಜಿ). ಮನೋವಿಚ್ಛೇನ ವಿಭಾಗ (ಡಿಪಮ್೯ಮೆಯ್ ಆಫ" ಸೆಠಕಾಲಜಿ). ವಿಮ್ಯನ್ನಾನ ವಿಭಾಗ (ಡಿಪಾಟ್೯ಮೆಯ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕಾಲೆನಿಕೆ). ಕಿವಿ=ಮೂಗು=ಗ೦ಟಲು ವಿಭಾಗ (ಡಿಮೇಂ೯ಮ೦೬ರ್ ಅಫ್ ಇಎನ್ಟಿ). ನಠಿಕ್=ಭಾಷಾ ವಿಬ್ಬಂನವಿಛಾಗ (ಡಿಪಾಟ್ಳಮೆಯ್ ಅಫ್ ಸ್ಪಿಆಚ್ ಲಾರಿಗ್ಧಳೆಜ್ ಸೃನ). ನಾಕ್=ದೊಳೆ8>ನಿದಾನ ವಿಭಾಗ (ಡಿಎಪುಟ್೯ಮೆ೦ಟ" ಆಫ್ ಸ್ಥಿರಿಚ್ ಪಥಾಲಜಿ) ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇರದ್ಭ (ಥೆರಎ ಕ್ರಿನಿಕ್). ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯು ಸಲಕರಣೆ ಅಭಿವಸ್ಸೂದ್ಧಿ ವಿಭಾಗವಮ್ನ (ಡಿಮೇಂ೯ಮೆ೦ಟ" ಆಘ ಮೆಚೀರಿಯೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆರಶಿತ್) ತರರಿತೆಯಾಗುವುದು.

ಶ್ರವಣ ಎಜೆಷ್ಣ ಬೂದು ಈ ಎಧಾಗದಲ್ಲಿ ವರಕ್ತಿಯೊಬ್ಬಂ ತ್ವವಣ ಶಕ್ತಿಯೆನೊಸ್ಸೂ ಸರಿಬರಿಧಿಸಿದೆ ಕ್ಕೂನೆತೆಯನ್ನೊ ಶಬ್ದರಹಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತ್ವವೆಣಶಕ್ತಿ ಮಾಪಕ ಯುಕ್ಲದ ಸಹಾಯೆದಿರಿದ ಅಳೆದು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಸಪ್ತಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುಂಗ್ರೆದೆ.

ಇತ್ತಿಆಚೆಗೆ 70ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವಿಭಾಗ ಸ೦ಪೊಣ೯ ಹವಾನಿಂರೊಸ್ಟ್ತ ಹೌಲಭರೆವುಳ್ಳ 16 ಕೆಂಎಠಡಿಗಳನೊಸ್ಸೂಳಗೊರಿಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಡ್ಡಿಚಾಗಿ ಕ್ಸ್ತರಹ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ವಿತೀಸೆಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

೧೫೩

ಕಿಎರಿರೊಕ್ಷು ಮಾಂ ಈ ವಿಭಾಗ ಕ್ಸ್ವಣಎಬ್ರಾನ ವಿಭಾಗದ ಒರಿದು ಅರಿಗ. ಶವೆಡೂಆಪಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅ ಯಂತವೆನ್ನು ಬಳಸಟೇಠಾದರೆ. ಅ ವೈಕ್ತಿಯೆ ಳಎಗೆ ಸರಿಹೊಲದುವೆರಿತಹ ಕಿಎಯ್ಯು ಬೆಚೌಬೆಆಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದೆ ಅಚ್ಚನುಲ್ಕ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧಕಿವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆ ಕಿವಿಯೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೆರ್ದುಪುರಿಡು ಅ ಅಳತಗ ತಕ್ಕರಿತಹ ಅಚ್ಚಹ್ನ ಈ ವಿಛಾಗದಲ್ಲಿ ತರಟಾರಿಸಿಕೆವಿಡಲಾಹೊಂಕ್ಷ್ಯ.

ಈಜುಗಾರರ ಕಿವಿಯೊಳಗ ನೀರು ಹೋಗದರಿತೆ ತಡೆಯಲು ಕಿವಿಯ ಪ್ತದ್ಗಳನುಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಟಾರಿಸಿಕೊಡಲಾಗೊಂಸ್ಸೂಠಾ. ಈ ಸುಬರಿಧಎಠಿಗಿ ಕಿವಿಯೆಚ್ಛೇ ಲ್ಸ್ತಜ್ಜೆಷ್ಟಿನ (ದಿನೋಂ ಇನ" ಹಿಯೆರಿಂಗ್ ವಿಢ್ ಅರಿಡ್ ಇಯರ್ಷೋಲೈ ಟೆಂತ್ನಲಜಿ) ಎಉ ಒರಿದು ವಪ೯ದ ಅವಧಿಯೆ ನಉತನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶ್ಚಾಣವನುಸ್ಸೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ಲಾರರಿಭಿಸಿದೆ (2002).

ಎದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ವಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಯಿರಿಧಿಸಿದೆ ವೈದೈಕಿಳಯೆ ಚಿಕಿತ್ತೊಳಿಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿವಳಾಕಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ತೆವೆ. ಕ್ಸ್ವಣ ವಿಚ್ಛೇನ ವಿಭಾಗವು ನಿಆಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕ್ಸ್ವಣ ದೆವಿಕಿಷೆವುಳ್ಳವೆರಿಗೆ ಕ್ಸ್ವಡೊಚುಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವಿಭಾಗ ನಿರಿಡತಿತೆಗ್ರೆರೆ.

ಪೋಮೇಷ ವಚೈ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಸ ಅತ್ಮರಿತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೆವಜೊಳೆಪೌರಣಗಳೆ ದೆಶಿರಸ್ತಿಯೆನರತ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ


ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂ. ರೋಟರಿ. ಲಯೆನ್ಸ್ ಇಹೈ: ಸ್ವಂರುರಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಗಳ ನೆರವಿನೊರಿದಿಗ ಕ್ಸ್ವಟೊಳಪೌರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿಯ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಕ್ಸ್ವಣೆಕಾಂಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳೆಸುವವೆರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮಥ೯ವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ತಿಯೆಲ್ಲಿತ್ರ್ಯಟುಕೊಳ್ಳಝಾ ಅನುಸರಿಸಚೇಕಾದ ಕಮಗಳ ಬಗೆಗೂ ಅಗಾಗ್ಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಎಪಳೇಡಿಸಲಾಗಶಿತ್ತೆರೆ. ಸಯ್ದಯ ಈ ಎಭಾಸಕೆಳಕಲಂತೆ ಉಪಕರಣಗಳಮೃ ಸೆ೦ಷ್ಠರೀಕು೯ ಸ್ಥದೆರಿಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. (1) ಕಮ್ಮುನಿಕೇಟರ" . ಮಾತೂ ವಾರದ, ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳದೆ ಹಾಗೂ ನೊದಾಡಲುಎ ಅಗದೆಂತಹೆವರಿಗಾಗಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನುಲ್ಕ ಸಿ ಮಾಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಯು ಈ ಯಹ್ಟದ ಸಣಚಿಗುಲಡಿಗಳೆನುಸ್ಸೂ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಏನು ಬೆಯೆ ಎ೦ಬುರನು* ಇನೊಬ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. (2) ಕಂಪನ ತರಂಠೋಪಕರೊ . ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೆವರಿಗಾಗಿ ರಬೂಸಿರುವ ಒರಿದು ಅಲಾರಾರಿ ವವಸೆ. ಮಲಗುವಾಗ ದಿಂಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣವನಿಲ್ಕಟ್ಟು ಕೆವಿಳ್ಳಬೆಳೆಕಎ. ಇದೆರಕ್ರೈಕೆಪನದ ಮೂಲಕ ನ್ಪುಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯೆಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದಂಬಂದ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾದೆ. (3) ಧ್ವನಿಸುಶಾತನಾ ದೀಪ ಖಂಗ್ನುವಿಕೆಯರಳ್ಳವರಿಗ ಚಿಕಿತ್ತೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತರೆ. (4) ಅನುನಾಸಿಕೆ ಸೂಚಕ = ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿರಿದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಕ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎರಿಬುದೆನ್ನು ತೋರುವ ಉಪೆಕರಣವಿದು. (5) ಲೂಫ್ ಸಿಸೆರಿ . ಕಿ ಡು ದೆಕಾಂಷೆವು ಹಲವಾರು ಳಿಗೆ ಚಿಕಿತಾತೆರುರೇತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ" ನುಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾಪೂವಳ್ಳ೯ ತರಬೇತಿ ಕ್ವೇಡಲು ಈ ಉಪಕೆರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (6) ಎಫ್ಎರವ್ಯವಷ್ಠ್ರ = ಇದೊಲುಕು ಬಗೆಯ ಳೆಕ್ಸ್ವಷೋಪಂರಣ. ಶೆವೆಣ ಧೋಷೆವಿರುವ ಮರಳ ತರಗತಿ ಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕರಣ ಬಹ ಉಪರಿಲೆನಾಕ್ತ. ಈ ಕವೆಹೊಆಪಂರಣದ ಡೈಶಿಷ್ಟಿರವೆರಿನೆರಿದರೆ ಹೇಎರಗಿನ ಅನಗತೆಕಿ ಶಬ್ಬಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ

ಕೌಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾಕ್ರ್ನಿಮಾ ಮೇಂ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಧ್ವನಿಯ ಫ್ಟ್ಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಅಭೈಸಿಸಲಾಗುತತ್ರ್ಯದೆ. ಥಾಷೆಯೆನುಲ್ಕ ವೆರಕ್ಕಳು ಹೆರಿಗೆ ಕೆಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯೆ ಮಾಗ್ರೆಳು ಮತತನಾಡಲು ಕಲಿಯುವ ರೀತಿ