ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ನಿಳತಿಗಳೇನು ಎಯೆದ್ಯಂಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಮ್=ಕ್ಸ್ವೆಣ ಧೋಷೆಕ್ಷೆ ಒಳಗಾದ ವೆಹ್ಮಳು ಮಾತು ಕಲಿಯುವ ಬಗೆಗೆ ಆದ್ಯಂಸಿ ಆರೆಳ್ಳಿ ಪೊರಕೆ ಚಿಕಿತ್ತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತೊರಿದೆರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗುತ್ತರೆ. ಬಿವಲ್ಕರಿಬುದೆ ವೃದ್ಧಾಸ್ಕದೆವರೆಗೊ ಜ್ಯೋಬ್ಬಂಲ್ಲಿ ಉಬಾಗುವೆ ದ್ಯಂಯೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಈ ಎಧಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆರಿರೊಳೆಧೆನೆ ನಡೆಸೆರ್ಖಾಓಂತ್ರ್ಯದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಧಾಮುಕಾರೆರು. ನಟರು. ವೆಇಕ್ಲಕರ್ತೆರು. ಉಪನ್ಮಾಸಕರು ವೇಎದಲಾದವರು ಧ್ವನಿಓಮನ್ಗುಸ್ಸೂ ಹೆಟ್ಟಾಂ ಬಳಸುವ ಜನ. ಇಂಥವರ ಪು ನಿಗೆಐಳರ್ನಾರಿವೆ ಸುಧೆವೆಎರುಶ್ವೇ ಇಂತಹ ರೂದುಃಯೊ ಈ ಎಥಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ತೆಲ ದ್ವೇಯೆನುಲ್ಕನಿತ್ತೆಳಷಿಸಿ ಜ್ಯೋ ಅವೆಂವಧೆಥೆಲ್ಡ್ ಕೆಂಷದೆಲ್ಲಿಯೂ ಈ :ತಿಛಾಗ ಪೊಲಿಲುರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ವನಳ್ದೆಪೀಸುಥಾದ ವಿಭಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಯೆ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಆಶಿ ಎಧಾಗವಾಗಿರೆ. ಶಿಕಕ್ಷ್ಮಣ (ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ಸೂರ್ತಪೀತ್ತರ ಷೆದೆಎ) ದೋಗತೆಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ತೆ, ವಾರ" ರೊಆಷಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಗಾಯಗಳು. ವೋನಕಲಗೆ ಸಲಹೆ ಸೆಸಾಚೆನೆಗೆಳು. ಸಾವಳೆಜಸುರಲ್ಲಿ ಲಂವುರಿಟುಮಾಡುವೆ ಕಾರಿರರ್ಲಕ್ಸ್ವೆಶಿಗಳು ಇತ್ಮಾವಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗ ಹಎಪ್ರೇಗುಡಿರೆ. ಜೆಕೌಶೆಗೆ. ನುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಅನೆಡಿ" ವಿಧದ ಮಾತಿನ ತೂರಿದರೆಗರನುಸ್ಸೂ ಪದೀಕ್ಷಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತರೆ.

ಮೇಂ ಗಿ ಮುಗ್ರೆಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕುಂಠಿತೆಗೊಂಡ ಮಾತಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗ. ವೆರಾರಿದೈತೆ. ಮೆದುಳಿನ ತೊರಿದೆರೆಗಳು. ಹೆಗಲೂನಸು ಕಿಕೇಠಾದಿಕಿ' (ಆಟಿಸರಿ), ಶೆವೆಣ ದೊಆಷೆ. ಮಾತಿನ ಆರಿಗಗಳಾರ ಆರಿಗುಳು. ನಾಲಗೆ, ಹೆಲ್ಪು ಇನ್ಮಾಧಿಗೆಳಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ರೈಕ್ಕಿನಕೆಯಿರಿದ ಧ್ವನಿಕೆಷಿರಿದರೆಗಳಶಿರಿಬತಗ ಬಡಶಿದತಿ. ಉಗಲ್ಡ್ಗಏಕಿ'. ಆರ್ಧಮಾಡಾಯ್ತುಲ್ಲೊ ತೊಂದರೆ. ಶಾಲಾಮೆಕ್ಕಲ್ಪು ಕಲಿಕೆಯ ತೆಗಿಂರರೆ ಇಪ್ಲಾಬೂಳಿಗೆ ಈ ಎಧಾಗದಲ್ಲೆ ಚೆಕಿತ್ತೆ ರೇಂಯೆತ್ತೇ. ವಯಸ್ನರಲ್ಲಿಪಾರ್ಸ್ಗವಾಯುಎನಿಂದ ಉಯಿಹುವ ನಾಕ" ಸ್ಪಂಭನ (ಮಾತು ನಿಲಎಏಸ್ಸೂಕೆ). ನರರೊಡಗ ಸೆರಿಬರಿಧೆದಿರಿದೆಏಟಾಗಶಿವೆ ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚಾರಣಾ ದೊಳಷೆಗಳು. ಧ್ವನಿಯೆ ತೊರಿದರೆ. ಉಗ್ನು (ತೊವಲು) ಇಶ್ಯಾವಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕಿಕ್ಷೆಯೆಂಮುಂ.

ಮನೆಪೀ ಎಛತಗ: ವಾಕ್=ಕ್ಸ್ವೆಣ ಠೋಪಗಳೆಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದೆರೆಯೂ ತೆಳುಕು ಹಾಕಿಕೆಎರಿಡಿರುವ ಸಾಧೈತೆ ಉರಿಟು. ಉದಾ: ತೀಕ್ಸ್ ವರಾನಸಿಕ ಅಘಶಿತೆದಿರಿದ ಮಾತು ನಿಲ್ಪುವುರು. ಇಂತಹ ಸೆ೦ದಧೆ೯ಗಳಲ್ಪಿ ವಾರ" ಕ್ಸ್ವೆಣ ದೊಳಷಗಳಚ್ಚು ವೈಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಮಾನಸಿಕ ತೊದರೆಗೆಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತಕ್ಕ ಚೆಕಿತ್ಸೆಯೆನುಟ್ಸ್ಮ ಈ ಎಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಷಲಾಗುತಸ್ಸೂರೆ. ತರಗತಿಯೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ಧಿರುವ ವಿದ್ವಾಥಿಗಿ ವಯ್ಪುಗೆ ಮೀರಿದ ಯಿಂದಾಗುವ ತೂರಿದರೆ. ಒರಿದು ವಯೆಸಿಸ್ಸೂನಲ್ಲಿರದೆಣಾದ ಮೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುಎಕೆ. ಬುದ್ಧಿಮಾರಿರ್ಥ್ಯ ಇರಿತೆಹೆ ಕೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಿಎಮೆಗೂಗಂಟಲು ಎಫಾಗೆ ಈ ಎಧಾಗೆರಲ್ಲಿ ಕಿನೀಮವಿಗು ಹಾಗೂ ಗರಿಟಿಲುಗಳಿಗಿ ಸರಿಬರಿಧಿಸಿದ ರೊಳಿಗಗಯ್ಪು ಷೆರೀಕ್ರೆಸಿ ಚೆಕಿತ್ತೆ ನೀಡೆಲಾಗುತ್ತರೆ. ಕಿಏಯೊಂಗೆ ಗುರಿಮ್ ಒಂದು ಸೆದ್ದಾಗುಫುರು. ಕಿನಿನೊಆವು. ಗುಗ್ಗೆಕೆಟುತ್ರೆರು ಇತ್ನಾದಿ ತೊರಿರರೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸೆಲಾಗುವುದು. ಸೆರಿಸ್ಥೆಯೆ ಈ ವಿಭಾಗ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣರಾಚೇರಿಕ್ಸ್ ಅಸ್ಟ್ಕ್ಸ್ಯೆಲ್ಲಿ ತನ್ನರೆಳ ಆದೆ ಹೊರಠೋಗಿಗಳ ಎಛಾಗವೆನ್ನು ಹೊಯೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ರೊಊಳನ್ನು ಪರಿಆಕ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಸೆರಿಬರಿಧಿಸಿದೆರಿತೆ ಶೆಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ತೆಯ ಆಗತ್ಮ ಕರಿಡುಬರಿದಲ್ಲಿ ಆದೆನೊಸ್ಸೂಸ್ಸೂ ನೆರವೇರಿಸೆಲಾಪ್ತಾದೆ.

ಚೆಕಿಮ್ಸ್ಕೇಪ್ಪ ಸಂ ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿನಿಘೋದ್ದೆಳೆಶೆ ಜಂತ್ಸಾ ಕೇರಿಕ್ಸ್ವೆಮ್ಶೆ ಸ್ವಾಎಸಿಲಾಗಿರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒರಿದೇ ಗೊಂನಡಿಯೆಲ್ಲಿ ಠೋಗ ನಿಣ೯ಯೆ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಫುನರ್ವಸತಿ ಧೆಟಕಗಳ ಸೌಲಭೈ ಲದ್ಯಂದೆ. ದಿನೆವೊರಿದೆಕ್ಕೆ ಲಾರಿಕ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚು ಠೋಗಿಗಳು ಬರುವ ನರ ಸೆಣುರಿಧೆ ನುಶ್ಚಿನತಗಯ್ಕ ಸೆರಿಮಾಸೋ ಫ್ಟಕೆಮ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಲಾಗಿರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸು) ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ತೆ ನಿಆಡಲಾಗಿದ. ಈ ಕಟಸ್ಸೂಡೆದಲ್ಲಿ

ಯ ಮಶ್ಚಿವಲ್ಲಿ ಲತಕ್ವಿಂನಿಕ ಸೌಂಭ್ಯಂಯ್ಕೆ ತೊಯೆರುವೆ 189 ಕೊಠಡಿಗೆಂನೆ.

ರ್ನಾ ದ್ದೆನಿ ಮತ್ತು ಛಟಾ ನೊಕ್ರೆಕೆತೆಗಳಿಗೆ ಎಎಧೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸ್ತೂ ಸಲಹೆ ಹಎಗೂ ಮಾರ್ಗದೆರ್ಶೆನ ನಿಇಡಉತಿತೆಗ್ರ ಆಗತ್ನಎದ್ಧಾಸ್ಸೂ ಕೇಂಗಿನ ತಜ್ಞವೈದ್ನರ ನೆರವೆಧುಸ್ಸೂಸಹ ಪಡೆಂಟೂಗುತ್ತೇ ಬರಿಂಚಾಶಿಕಿಷಿಯೆನ. ಪ್ತಾಸ್ತಿಕ್ಸೆಂಳಥ್. ಪೋಮ್ಸ್ಳೆಟೆಂಳನ್ಸಿಶ್ಲೀ ನ್ನೂರಾಂಟ್ನಾ ಪೋನೊಯು೯ನ್. ಆಘೋ ಧೆರಕುಸ್ವ ಪಿಂದುಃಥರಂಹಸ್ಸೂ ಇತ್ಯಾದಿ ತೆಚ್ಹಿಧು ನಿಯೆನಿಶಿತೆ ದಿನಗಳ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನಿಟಿಡುಕ).

ಭಾಷಾ ದೊಆಷೆಗಳೆಮ್ಶೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯಿಂಜನೆಂರೊಯ ಸಂಸ್ಥಯ್ಪುರೆ. ಇದೆಕೈ ಸಿನೆವ್ರನ ಅಫ್ ಡೆಫ್ನೆಸ್

ಆರಿಡ್ ಕ ಷಂ ದಿಸಾರ್ದಲ್ಫ್ ಎಯ ಹೆಸರು. ಇದೆರಫಸ್ಸೂಮುಎರು ದೆಂಶಗಂನೆ (1) ಹೆಚ್ಚು ಆಪಾಯಕರವಾದ ಆಠೋಗ್ಮಂ ತೂರಿದರೆಯೊದೆಗುವ ಕ್ಸ್ವೆಣ ಹಾಗೂ ಹಾಂ"

ಅರುಲಭಾರತ ವಾಕ್ಷ್ಟೊಂ ಸರಿಸ್ತೆ

ಭಾಷಾ ರೂಳೆಕೊಂನ್ನು ತಡೆಗಜ್ಪುಪುದು (ಬಂರಂಭದಲ್ಲಿದುಃ ರೂದುಃಳಮ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸಲಹೆ ಬೂನಗಳನು ರಾಯಪುರ; (3) ಫುನರ್ವಸೆತಿ ಬ್ದುಸುವುರು ಈ ರೊಜನೆಯನು ಜಿಲ್ದಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ; ಮೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಎಡೆ ಹೆನಿತ್ಮಕೆಂಎಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ೩

ಕೆಲವೆಂಫ್ಲಾಟ್ ಕ್ಷ್ಯಪ್ಲೇವಳ್ಳರ್ಪುಡಿಷ್ಟುಎಬೂಔಕ್ಷ್ಮಔ ತಮ್ಮ ಆಭಿತ್ರ್ಯಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕ ಹಲವ್ವೈಯ ಬಗೆಯೆ ಆಯುರೊಗೆಂವೆ ಇವೆಕ್ಕೆ ಆಕ್ವಿಂಳಝ ಆಲದ ಆಗ್ಮಂರೆರೂವ್ ಕವೆಬ್ಯಾನಿಕೇಷಂ ಡಿರೈಸಸ್ (ಸೆಲ್ಲಾಪ್ತವಾಗಿ ಎದುಃಸಿ) ಎರಿದು ಕೆರೆಯೆಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯೆನೊತ್ರೆಥ್ರಿಕಿವೀ ಅಥವಾ ಇನಾಸ್ಸೂವುರೆರಿ ವಿಧವನರಿರಿದಧೋ ಷ್ಟೆಯೆಚ್ಚು ತೆನ್ನೆ ಆಭಿಐಶ್ವೇಸಿಟೆಂಇನುಸ್ಸೂ ತ್ತೊಂದಿಸಲು ಮ್ಯೂ

ಡಿಜಿಟೆಲ್ ಗ್ರಂಫಾಲಯ 12 ಸಾವಿರ ಗ್ಸ್ರಿಥಗಳು. ಆಸಂಷ್ಯಾತ ಪೆಶ್ಚಿಕೆಗಳು. 78 ಸಾನಿಯ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪಪೋಸೀಳು. ಸಯಾಧನ ಪಶ್ಚಿಕೆಗಳಶಿ. ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಣಾಲೊ; ಕೆಸೊಗರನೊಸ್ಸೂರಗೊಎಡ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಟ್ಮಷಾದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃಜೇಂಡಿರುವೆ ಆತ

ಅವೆರೆಣಧದಸೊರಂಕ ದೆಕೇಯ್ಲ್ಬ್ ಎಶ್ಚ ವಿದ್ಧಾಂಯೆರ

4೧ಧಿಉಯೆದ ಮಾದೆರಿರಿರುಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವೆ ಈ ಗ್ಸ್ರಿಥಉಯೆರಲ್ಲಿ ಸುಎಕ್ಷತರರಿಗ ಆ೦ತೆಜಾ೯ಲ ವರವಸ್ಥೆಯೂದಾಗಿ ವಿದಾರಥಿಫ್ಗೆಳು ಏದ್ಯಾಥಿರ್ಕ್ತಿಲಯೂಲ್ಲೆ ಳುಳಿತೇ ಗ್ರೆರಿಥಾಲಯೆದಿರಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಡೆ ದೈವ ಯಿದ.

ಮೌನವೆನ್ನಾ ಮಾತಾಗಿಸುವ ತರಬೇತು ಶಲ್ಡ್ಗ ಮಾಲಿನ್ಮದ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲೂಗಿ ನಗರ ಕ್ಸ್ದೆಗೆಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವವಣರೊಳಷವ್ರಳ್ಳಎಕ ಸೆರಿಹೈ ಹೆಷ್ಟೊಂ. ಆನಕ್ತರತೆಂರುರಿದಾಗಿ ಹೆಘಂಲ್ಲಿ ಷಾಕ್=ಶೆಷೆರಾ ದೋಷಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರಿಸ್ಥೆಯು ಹಲವು ಫ್ರಿಸ್ಥೆಗಳ ಸೆಹೆರುಥೀಗದೊಡೆನೆ ಗಾಮೀಣ ಷ್ಠ್ರದೆಆರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಂನ್ನೆಳಪಳದಿಸಿ ಈ ರ್ಮಿಎರದಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ತೆನೀಕ್ಟೋ ಭಾರತೀಯ ಫುನರ್ವಸೂ ನೊಡಂಯ ಸೆಹೆಕಾರದೆಷಿಂವಿಗೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ತರಬೇಶಿಯ ಹಲವಾರು ಕಾಂರರ್ಕಿಕ್ಸ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮೌಸುಕ್ತಬರಿರಿರೆ. ತುಶಿಥೆಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ತಾಧೋಷಾಶಿಕ್ಷೇರಿಗ ಮ್ಯೂಮೆಜಿರೆಗ್ಲೀಪಾದ್ದಾಯರು ಗಂಗೆ. ಆಲ್ಲದೆ ನ್ಸ್ಥೆಕ್ರೈರಕ ಆಠೋಗ್ಗೆಕೇರಿಕ್ಸ್ಗೆಳ :ಕ್ಕಿಂಶ್ಚಿಧಿಕಾರಿಗಂಗೆ ಆಗಾಗ ಕಾಯೆಫ್ಕೆಮೆ ಗರನ್ನು ನಡೆಸಿ. ವಮ್ ದೊಳೆಷೆ. ಟುಲ್ಡ್ಗಮಾರಿದೈತೆಗಳೆನ್ನು ಐಷ್ಟ್ರಎಕು' ಹಯಕಲ್ಲೆ; ಗುರುತಿಸೋಕೆ. ರೆಕ್ತಸೆಂಬರಿಧಲ್ಲೊ ಮೆದುವೆಯಾದವಗ ಳ ಉಝಾಗುವ ಆರಿಗವೆಕ್ರಲ್ಯ ಇಕ್ಯಾದಿ ಎಚಾರಗರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ರೆ ಲ್ಲಿವಢಕ್ ಶ್ಚವೆಲಾಕ್ಕ ಸೆಉರಿಛಸಿದೆರಿತೆ ಯಾರು ಯಾವ ನಿಟಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂಯಬೆಡೆರಿದು ಆಷೇಕ್ರಿಸುತಾರೊಕ್ಷ್ಯ! ಆ ಎಷಂಏದೆಲ್ಲಿ ಆವೆರಿಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಕಾಂರ್ಕಿಕ್ಸ್ಮವೆನಒತ್ರ್ಯ ಸೆಂಸ್ಥ ಹೆಡ್ಡಾರೆಮಿಡಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಕಿವರಿರ್ಶಿಕಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಣ 5 ದಿನ. ಗೆಂಫ್ಟ್ 15 ಜನ ಧಾಗವಹಿಸಬಹುರು. ಸರಿಸ್ಥೆಯು ಅಗಿಂದಾಹಆನೇತೆ ಬಗೆಯೆ ಕಾಯಾಳಗಾರಗಳಮೈ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ರೆಗ್ರೆಣೇ ಎಛಾಗು ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಳನೆತ್ನಿ ಮೈಸೂರು ಏಶ್ಚಎ ಲಯದ ಮಾನ್ಯೆತೆಯೊರಿದಿಗೆ ನಡೆಸೆಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಉಳಿದೆರಿತೆ ಈ ಸೆರಿಸ್ಥ ಸ್ನಾಯರೆಜ್ವತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಫ್=ಶೆವೆಹು ನಿತ್ರಾನದೆ ಆದ್ದ ಬಿಎಸ್ಸಿಮೆರೆನಿ ಹಾಗುಎ ವಿಂಎಸ್ಸಿ ಸ್ನಾತೆಕೆಣಂತ್ತರ ಪದವಿ ಹೈಂಸ್ಸೂಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಈ ಎ ೯ಗಂಗೆ ಎ ೯ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪಿಎಬ್ಡಿ. ಪದವಿಗೆ ಸರಿಶೋಧೆನೆ ನೆಡೆಸುವೆವೆರಿಗೂ ಎದತ್ಯೇರ್ನಿ ವೇತನ ಸೌಲಧ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ 2003ನಯ ವರ್ಷರಿಂದ ಶ್ವಮೊರೂಷೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಜುಸ್ಸಿಇಡಿ. ಎರಿಬ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವೆಮ್ನ ಸೆರಿಸ್ಥೆ ಆರರಿಭಿಸಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಯ್ದಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ನಿಣ್ಯಾಧಿಫ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಲೇಷಿಯೆ. ಮಾಂಷೆಸ್. ನೇಪಾಳ. ಮಯನಕ್ವೇ. ಕಎವೈಶ್. ಯುಎಇ. ಆಫಾಗ್ರಎಸ್ತಾನ ವೆಕೌದಲಾದೆ ದೇಶಗಳ ಎದೇಶೀಯ ಎದಿಸ್ಯಥಿಫ್ಗೆಳರಿ ಹೆಟ್ಟಿನೆ ಸೆಯ್ಕಯಲ್ಪಿ ಠಲಿಯುಫ್ಲಾರೆ.

ಭೋರಝ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಸ್ಥ ಸರಿಶಃಎಳಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಪಾಮುಖ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ವಾಕ್=ಶೆವಣ ಚಿಕಿತ್ತೆಯೆಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಧಾಕಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೆಫಎಳ್ಳಬೆಳಕೆರಿಬ ಹೆಬ್ಬ ಯಿಂದ ಇತರ ಸೆಂಸ್ಥಗಳಶಿ ಮತ್ತು ಮಾಸದ ನೆರಎನಿಂರ ಸಯಿಂಧೆನೆಗೆ ಹೆಚ್ಹಿವೆ ಆರೈಕೆ ನೀದುಃತ್ತೀ. ಶಲ್ಡ್ಗಮಾಲಿನ್ಸ್ದಿರಿದ ಹೆಚ್ಚುರುವ ಕ್ಸ್ವೆಣ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರೆಣೆಯೇ ಈ ಸರಿಠೋಧೆನೆಗರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆರಿಶೆಊಧನೆ ಗಳಿಗಾಗಿಯೆಗಿ ಸರಿಸ್ಮಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆ೦ರೊನಿಧನ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯೆನುಸ್ಸೂ (ಅಯಿಷ್ ರಿಸೆಚ್೯ ಫೆರಿಡ್) ರುಸಿದೆ. ಸೆಂಸ್ಥೆಯು ಜನ೯ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯ ಇವ್ಸ್ತಿಟುಸ್ಲಂ" ಆಫ" ಸ್ಥಿರಿಚ್ ಆಯ" ಹಿಯದಿರಿಗಿ" ಎರಿಬ ವಾತಿರ್ಲಕವೆನ್ನು ಪಕಟಮೈಂ. ಇದೆರಲ್ಲಿ ಮಾತು. ಭೆಎತೀ' ಹಾಗೂ ಶೆಮಾ ಏಜಾರೆಗಂಗ ಸರಿಬರಿಧಿಸಿರ ಸರಿಚಪೀಧೆನಾಕ್ಸ್ಸ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅದೈತ ನೀಡೊನ್ನೈಳಿಸ). ಜನ ಸಾಮಾವ್ಯರಿಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕೆ ಭಾರತೀಯ ಛಾಷೆಗಳಲ್ಲೆ ಹಲವಾರು ಕರಪಕ್ಸ್. ಮೆರಿಹಿಶಿ ವುಸ್ತಶೆಗಳನೊ* ಷ್ಠ್ರಕಟಸೆಲಾಸ್ತೂದೆ.