ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


         ಅಗಸ್ಥ ಕಾಂಟ್ = ಅಗಸ್ಥಸ್ ಆಕ್ಷೇಎಯಸ್   

ಹೆಕ್ಕಿಂರೊಆ ವಿವಿಧ ನಾರುಬಿಡಿಸುವ ಯರಿಶ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೊಲಿ ನಾರಿನ ಸಿಕ್ಕನುಲ್ಕ ಬಿಡಿಝ. ನೀಳವಾಗಿ ನವುರಾಗಿರುವೆ ಎಲೆಗಳೆನುಲ್ಕ ಗರಿಟುಬಿದ್ದು ತುಂಡಾಗಿರುವ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಚೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವನೂಲ್ಕ ವ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ವೇಕ ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಿ ನುಎಲುವ ಕಾಖರ್ನನೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತರೆ. ನಾರಿನ ಉಕ್ಲತ್ತಿ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ನದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಆಸ್ತ್ರಳಲಿಯೆ ಮತ್ತು ಹಾಲೆಂಡ್ಗಳು ಲ್ಪತೀಯೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೊಯೆನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಸು. 175 ಕಿ.ಗ್ತಾ೦; ರಪೈದಲ್ಲಿ ಸು. 140 ಕಿ.ಗ್ರಾ೦.; ಸಂಯುಕ್ತ ಸೆಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸು. 185 ಕಿ.ಗ್ತಾ೦. ಯುರೊಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಿಂದ ಎಎಧೆ ಬಗೆಯೆ ದಾರಗಳನ್ನೂ ಗಟ್ಟೆ ಹುರಿಗಳನೊಲ್ಬ ಹಗ್ಗಗಳನುತ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವದು. ಉತ್ತೆಮದಜಿ೯ಯ ಬಚ್ಛೇಳು. ಆಲಣಾರದ ಮೊಪಳು ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಎಠಿಗುತ್ತೆದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಮಖಾನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ನೂಲು. ದಾರಕಣ್ಣು ಹೆ೦ಗಸರ ಕಾಲುಜೀಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲುಕ್ರಿ ಉಪಯೊದೆಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಜೆಳೆಂಟೈನೆ. ಭಾರತ, ಸರಿಯುಕ್ತಸೆಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕನಡ ದೇಶಗಳು ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗಿಡವನುಲ್ಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆವೆ. ಆಜೆ೯೦ಟೈನ ದೇಶವೊರಿದರಿಂದಲೇ ಪ್ತಪಲಂಕೆದ ಒಟ್ಬಾ ಉಕ್ಲತ್ತಿಯೆ ಅಧ೯ಭಾಗ ರಛಕ್ತಾಗತ್ತಾದೆ. ಬೀಜದಿರಿದ ಶೇ.30=ಶೇ.40 ಭಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೀಲುಯೆ ಬಣ್ಣ. ವಾನಿ೯ಷ್ (ಮೆರುಗೆಣ್ಣೆ) ಅಲ್ಲದೆ ಕಡ್ಡು ಮೆರುಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಯೊರಿಕೆಗಾಗಿಯೊ ತೇಎಗಲಿನ ಮೆಳಲಿನ ಕಸ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿಯೊ ಉಪಬೊಳೆಗ ನಾಗುವೆ ಮಸೀಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ತೆಯುರಾಗುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆಯನತ್ನಿ ಹಾಗೆಯೆಳಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಡಿಯಲ್ಲಿ 30.40 ಭಾಗ ನೈಟೆಪ್ರೀಜನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆರಾವುಹಸುಂಳ ಮೇನಿಗೆ ಆದು ಅತಿ ನರಾಖ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರೆ. (ಎಸ್ಸುಟ್ಯಾರೂ) ಅಗಸ್ಟ ಕಾಂಟ್ : 1798=1857. ಹೆಸರಾರಿತ ಸೆಮಾಜಶಾಸೆಜ್ಞ 1798ರಲ್ಲಿ ಪ್ಪೂದೇಶದ ಮಾರಿಟ್ ಪೆಲಿಯೆದ್ ಎರಿಬ ಸ್ಥೆಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಇವೆನೆರೆತರಿರೆಇತಾಯಿ ಸೋಮನ" ಕೆಥುಠಿಲಿಕ್ ಧರ್ಮಕ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಚೆಕ್ಯವಯಸ್ಪಿನಿಂದಲೂ ಈತ ಮೇಧಾಎ. ವಾದೆಚತುರ. ಪೋ, ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯವ. ಪ್ಪಂಜದುಃಲ್ಲಿಂಝಎ. ಓದಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುಪ್ರೆದರಲ್ಲಿಯೊ ಇತೆಂರಿಗ ಮೇಲ್ಪಕ್ತಾಯಠಿಗಿದ್ದೆ. ಹೆದಿನಾರನೆಯೆ ವಯಸ್ತಿನಲ್ಲಿಯು ಊ ಅಧ್ಯೆಯೆನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆನ ಕಾಲವನ್ನು ಉಂಗಿಉಂ. ಬಾಲ್ಯದಕ್ಷೆಯು ತನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನ್ನೊನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ. ನೆನೊಯೆಯೆನಣ್ರಿಥ ಪರಾಕಿಉಂ ಈತ ಟೀಕಿಸೆದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ವ ಸ್ತಮತೀಯೆರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಳನೊ ಗೌರವಎರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿನಿಗೆ ತೆನ್ನ19ನೆಯ ವೆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯು ಸೇರಿಟ್ ಸ್ಯೆಮನ್ ಎಯ ಸಮಾಜ ಸ್ನಾಮ್ಯಷಾದಿಯ ಪರಿಜೆಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಪಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯುಯಿತು. ಆನಂತರ ಆತ ಸಮಾಜಎಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಗಳ ಉಸ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಅಧೈಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಕಾಲಟ್ 1822ರಲ್ಲಿಎ ಪ್ರಾಸ್ಮ್ಶೆಸ್ ಆಫ ದಿ ಸ್ಯೆರಿಟಿಫಿಕ್ ವೆಕ್ನ೯ ರಿವ್ವೈಯ: ಫಾರ ದಿ ರಿ ಆರ್ಗನ್ಯೆಸೇಪನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎರಿಬ ಗ್ರೆರಿಥವನುಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಟೆಸಿರ. ಈ ಪ್ರೇಟಣೆಯಿರಿದ ಕಾಂಟನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮೆಹೆಕ್ನರಿಣಾಮವಾಯಿತು. ಆಲ್ಲಿರಿದಾಚೆ ಥೀಘ೯ವಾಗಿ ಆರೂಚೆನೆ ಮಾಡಿ ಏಷಯೆಗ್ರೆಹಣ ಮಾಡಲು ಆತ ಪ್ಪಂರಿಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧೈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊರಿಡ. ತನ್ನ ಪ್ಪಾದ ಪ್ರೇಟಹೌ ಉಂಕ್ತಿ ದುಡಿರಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಸರಿಸಾರದೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಹಿನ ಹೊರಿದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿರಿದೆಲೂ ಅವನ ಮನೊಆರೊಳಿಗ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಮಾನವನೊ ಸತತವೂ ದುಡಿಯೆಟೇಕೆರಿಬ ಧ್ಯೆಳೆಯೆವನ್ನೊಳಗೊರಿಡ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಗಳನುಷ್ಠಿ ವರಾಡಿರ. ಈತ ತನ್ನ ಪುಂಕ್ಸ್ಕಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ಧ ಸಂಭಾವನೆಯೆನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಕೆಂಎನೆಗಾಲದವರೆಗೂ ಬಡವನಾಗಿಯು ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಸೆನ್ಮತ್ತೆರು ಅವನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹೆಣವಮ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ಧರು. ಕಾಂಟನ ಗ್ಯಾಂಕಶಕ್ತಿ ಆತ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರರಿಥಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಎಪಯಗಳನುಲ್ಕ ಊ ಚೆಭಂ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಇದರಿಂದಲೇ ಆತ ಮಾಜಛಂಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಅನೇಕೆ ತೆಜ್ವಧೆ ಅಭಿಪ್ರಾರಿರು. ಷಾಸಿಟಿವ್ ಉಂ (ಊಸಿದ್ಧಊ, ಪ್ಲೊ ಭಂಣವಾದ) ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟೆವ್ ಪಾಲಿಟಿ (ಗುಂಕಸಿದ್ದ ಆಡಳಿತೆಎಧಾನ)ಲೂಯಿಸ್ ಎಯಿ ಎದ್ದಾಯೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಮುರ್ಗದರ್ಶೆಕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಧಾನೆ. ಜಾನಮಾದ್ರೆ ಎರಿಬ ಇಲ್ಫ್ಗ್ಗೆರಿಡ್ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಕಾಯನೆಂಥೆ ಮೇಧಾಎಯೆನ್ನು ಸರಿದೂಗುವ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಜಫೇ ಇಲ್ಲವೆರಿದು ಆಭಿಪ್ತಾಯೆ ಪಟ್ಟೆದ್ದಾನೆ. ಮಾನವ ಬಉಂಊಧೆಸ್ಸೂಯಭೂ ಹೇಗೆ ಏಕದೇವೊ0ಪಶಿಸೌನಾದ ನೆಂಬುದನುತ್ನಿ ತನೃ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ಎವರಿಸಿದ್ಧಾನೆ. ಕಾಲಫೋಣ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚುರುಕುಗುಂಡು ಅನೇಕ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಗ೯ನಲ್ಲವೆ೦ದು ಮನ್ಯೂ ಮನಗಂಡನೆಂದುಎ ಅನಂತರ ಎಕದೇವತಾವಾದಯ್ಕೆ ಅವಲರಿಬಿಸಿದನೆಂರೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಮನಸ್ಪಿನ ಹಿರಿದಿರುವ ಒ೦ದು ಶಕ್ತಿಯೆರಿದು ದೃಢಪಡಿಸಿ ವಾಸ್ತೆವಾರಿಶೆಗಳೊಲ್ಮ ಠೋಚೆರಸಾಧ್ಯೆ ವಿಷಯಗಳನೊದೈ ಮಾಶ್ರ ಲಂಗೀಕರಿಸುವ ಮಾನವೊಳೆತ್ತಮೊವಾದವನ್ನು ಮರಿಡಿಸಿ ದ್ದಾನೆ. ಕಾರಿಟನ ಏಶಿಪ್ಪವಾದೆ ಕುಎಡುಗೆಯನಕ್ಷ್ಮ ಹೀಗೆ ಸೆರಿಗ್ರೆಹಿಸೆಬಹುದು: ಚಿತ್ವಫಾತಿರ್ಕಿನೆಯೆ ಎಜ್ಞಾಥೆಗಳ ಎರಿಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೂ ನಿಗಂಯುದೆ ಸ್ಥಾನಎದೆ. ಎದ್ಧಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಂದ್ಧಾಂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಅದರಿಂದ ಮಾನೆವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರರೂಜನಎದೆ. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸೆನಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿಮಿತೆಗೆವಿಂಸೆಲು ಗಣಿತಎಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಮ. ಡೌತೆಎಜ್ಞಾನವೂ. ರಸಾಯನ ಎಜತ್ವಧವೂ. ಗಣಿತೆಎಜತ್ವಫೆಕ್ಕೆ ಅರಿಟಕೆಆರಂಡಿವೆ. ಜೀವಎಸ್ಸಾಂವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಏದ್ಧಾಂಗಳಿರಿದ ಆನುಕುಎಲವಾಗೊತ್ರೆ ಸಾಮಾಜೀ ಡೌತಮಿಕ್ಷಾಫೆ (ಮೇಷಿಯಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್) ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಅನುಭವೆಕ್ಕೆ ಅನುಕವಿಂಮಾಡಿಕೆಂಶಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆರಿ ಸಮಾಜಏಜಾಇಧ ವೆಶೀಲೆ ಹೇಳಿದ ಏಜಾಇನಗಳೆನುಲ್ಕ ಅವಲರಿಬಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಲರಿಬನೆಯೆ ಅಧೈಯನೆವೇ ಸಮಾಜಎಜ್ಞಾಫ, ಮಾನವಸಂಷಂಳು ಪ್ಪಂಲವಾದಯ್ಕೆ ಷ್ಣಯ ಹೌಮ್ಯತೆ ನಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಊಕ್ಕ ಆಗ್ರಂಶ್ಚಿನನಿದೆ. ಮಾನವ ಒಬೆಸ್ಥಾರಿಟಿಗುಂಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯೆಎಲ್ಸ ಸೀಗ ಉಂದಲ್ಲಿ ಪುಂಮೆ ಸ್ಥಾನಎರಬೇಕು, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ವಂತ್ತು ಬರವಣಿ'ಗೆಊದ ಊಟ" ಸಮಾಜಎಚ್ವಾಫದ ಮೊಲಮರುಷನೆರಿದು ಖ್ಯಾತಿಪಡೆದ. (ಕೊನ್ಪಿಂ ಅಗಶ್ಚಸ್ ಆಕ್ಷೆಯೆಯೆಸ್ : ಪ್ರಶ.ತೂ.6ಟ್ಟಾಶೆ೩4) ಸೋಮ" ಸಾಪುಂಪ್ಲೊ ಅತ್ಮರಿತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೊ ವೊಭಾನ್ಸಿತುಂ ಆದ ಊ. ಈತ ಊಯಸ್ ಸೀಸೆರನ ಮೊಮ್ಮೆಗ ಹಾಗೂ ದತ್ತುಸ್ಸೂ ಸೀಸರನ ಕೊಲೆಯಾದ ಆನಂತರ ರೊಳೆಮ್ ಊ ಅಧಾರಣ್ಣಾಗಿ ಮುದ ಕೊಕ್ಟವಿದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ಯು ಯಿವಂನಾದ ಆಕ್ಷೇಎಯೆಸ್ ತನ್ನ ಜಾಣತನ. ಆತ್ಮಸಂಯೆಮ ಮತ್ತು ಧಾರಣಶೆಕ್ತಿಯಿರಿದ ರೊಳೆಮನಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶೆ.ಮೊ. 44=30ರವರೆಗೆ ಅರಿತೆಯು೯ದ್ಧಗಳನ್ನಡಗಿಸುವ ವಶಿತ್ತು ನೋಮೆನ್ ಸಾವತ್ರಾಭೈದ ಪ್ಪಂತೆಗಳನ್ನು ತನೃ ಆಧಿಕಾರಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುವ ಕಾರೈದಲ್ಲಿ ಸೆರಿಮೊಣ೯ ಪ್ರಶಪವಿ. 30ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಷ್ಟಿನ ಮುಗಿಸಿತೊರಿಡು ಸೋಮ" ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಯೆರುಗಿದ ಅಕ್ಷೆಳಿಎಯಸ್ನನ್ನು ರೆತಾಂಮನ್ನರು ಸಂಭಂರಿದ ಸ್ಥಾಗಿ'ಳಿತಿಂ ಎಜಯೊಳಿತ್ಸವವನ್ನುಆಚೆರಿಸಿದರು. ಈತ ಪ್ರಶೆ.ಮೊ. 27ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕಂದ. ಇವನ ಉಸ್ಕೃಷ್ಣಸೇವೆಗಾಗಿ ರೊಳೆಮನ್ ಸೆನೆಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಆಗಸ್ಪಸ್ ಎರಿಬ ಗೌರವಸುಂಕಬಿರುದನ್ನು ಕೆಣ್ಣುತು. ಆಗಸ್ಪಸ್ ತೆನ್ನ ವೃಯಕ್ತಿಕ ಆಧಿಕಾರವನ್ನು ಪೋಭ್ರಶಿತ್ವದ ತುಂಲಸ್ಥೆರೊಪಕ್ಕೆ ಚತುರತೆಯಿರಿದ ಉಂಳಿಸಿದ. ಇವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ನಾಯುಧೀಶೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಪಂಶ್ವೇ ಪ್ರೆಥಮ ನಾಗರಿಕನೆರಿದು ಜನ ಪರಿಗಣೆಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವನ ಆಲ್ವೆಕೆಯನ್ನು ಪೋ ಒಂದು ಕರೆಯೆಲಾಗಿದೆ. ಈಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೊಳೆಮನ್ ಸಾಪ್ಪೂ ಯೇಸು. ಆಪ್ರಿಂ ಮತ್ತು ಎಷ್ಯ ಖಿರಿಡೆಗಳ