ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                ಅಗೂಟೀ - ಅಗೇಟ್

ಒಂದು ಲಂಗಾಂಶೆ ರೂಪದಲ್ಲೊಳ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಿವ್ಯಲ್ಲಿಯೆಂ ಲವಣವಾಗಿಯೊಳ ಕ್ಯಾಲ್ಲಿಯೊಸುಗಿಲ್ಕಆಎಯಮ್ಗಳ ಸೆರಿಯೆಂಕ್ತ ಲನಣವಾಗಿಯೋ ಇದು ಮೆಎರೆಯುತೆರೆಷ್ಟ್ರ. ಇದೆನ್ನು ಮರಿಖಘಾಗಿ ಜಪಾನ ದೆಆಶದದುಃಣಸ್ಸೂಸ್ಸೂ ನಿಎಕ್ಕರಿತೆ ಚೆಳನ, ರಷ್ಠ. ಅಮೆರಿಕ. ದಕ್ಷೀಠಿಆಸ್ವೀ, ನುಕ್ಯಜಿಲೆರಿಡ್. ಆಸ್ತ್ರರಿಲಿಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಮ್ಯಾಂ.

ಅಗೂಟೀ : ರಾಡೆನ್ಸಿಯ ವರ್ಗದ ಕೆಯೆಡಿಅ ಎರಿಬ ಮೂಷಿಕ ಕಶಿಟುರಿಬಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಸ್ತೆನಿ. ಗಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಮೊಲದಡ್ಪು ದೆಂಎದ್ದದಶಿ. ಬಣ್ಣ ಕರಿಯ. ಕೂದಲು ಒರಟು. ಬಾಲ ಚೆಂಸ್ತ್ರದಶಿ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಮಿಎರರು ಇಲ್ಲವೆ ಟೇರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೆದ ಗೊಂನಲ್ಲಿ ಆಎತುಕೆಮಿಡಿದ್ಯು ರಾತ್ರಿ ಹೊಕ್ತಿನಲಿಸ್ಸೂ ಹೊರಬರಿದು ಶೆನೃ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು. ಆವಶ್ಯಕತೆ ಬರಿದಾಗ ಚೆನಾಪು ಈಜಲೂ ಬಲ್ಲದು. ಬೇರು, ಎಲೆ, ಕಾಯಿಮುಂತಾದ ಸೆಸ್ಯೆಜನರೆ ಪದಾಥ೯ವೆಆ ಇದರ ಆಹಾರ. ಈ ಇಲಿ ಟಿಕ್ರೆಶಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಗಿನಿ ಪಗ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕೌರ್ವಮಾಂನ್ಮಎಠಿಗಿದ್ದು ಆಲಿಸ್ಸೂಯ ಕಬ್ಬು ಬಾಳೆ ತೊಅಟಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪದ್ರೆವಕಾರಿಯೆನಿಸಿದೆ.

ಅಗೆಯುವ ಯೆಲತ್ತೇಳು : ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣನುಇಸ್ಸೂ ಆಗದು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಯರಿತೆಗ್ರೆಸೆಳನುಸ್ಸೂ (ಎಕ್ಸ್ಕವೆಳೆಟಿಲ್) ಉಪಯೋಗಿಸೆಹಇಷ್ಟ್ರರೆ. ಇವು ಸೆಡ್ತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪರ್ನಿಟು ಮಾಡಿದ ಕ್ರೆಆನ್ಯರಿತ್ತಂಳೆಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇರಿಥವನುಸ್ಸೂ ಡಾಸ್ಸೂತ್ರೆಳ್ ಲೆಸ್ಸೂನ್ ಎಮ್ನತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಂತ್ರೆಕ್ಕ ಆನೆಳಿಕ ಬಗೆಯೆ ಸಾದನೆಗಳ ಸಾಧೈತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಿಕಿವಾದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ: 1. ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಒರಿದು ಕ್ರೆಳಿನ್ದೆಂಡ. 2. ಸಮಾನಾರಿತರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಣೆಳೆತ್ರಾಸ್ಸೂದು ಆಗಯುವೆ ಒರಿದು ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು 3. ಎರಡು ಹೆಗ್ಗಗಳು.

ಆಗೆಯುವ ಶೆಕ್ತಯ ನಿವ೯ಹೆಣೆ ಹಗ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷೇನಿನ ದಂಡ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಹೆಗುರನಾಗಿಯೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೆಯೆಬೆಳಿಕಿವದ ಸ್ಥೆಹೈ ಮಾತ್ರ ಬಕೆಟನ್ನು ಎಸೆಯೆಶಿತ್ತದೆ. ಅನರಿತರ ಅದಮ್ನ ಒರಿದು ಹೆಗ್ಗ ಯರಿಶ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯೇಸಾರರಿಭಿಮ್ಲಾದೆ. ಬಕೆಟಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ತುಹಗಳಿಗನುಬಪುರವಾಗಿ ಹಿಳೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೆಎಳಪ್ರೆದೆ. ತುರಿಬಿದ ಬಕೆಟನ್ನು ಯೆಂತ್ರೆದ ಎರಡನೆಳಹಗ್ಗಕ್ರೆಳೆನ್ದರಿಡ ಎಸೆಯತಿವಗ್ರದಕ್ಕಿರಿತ 10*12 ಹೆಚ್ಚು ರೊಂಕ್ಕೆ ಎಸೆಂರೆರಾತ್ತದೆ. ನಿಳೆರು ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನ ಕಾರಣ ಇತರ ಬಗೆಯೆ ಯೆರಿತ್ರೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮೆಠಿಡಲು .ಪುಧಕಿಎಠಿಗದೆಆ ಇರುವಾಗಲೂ "ಇಂಥ ಯಂತ್ತಂನ್ನು ಆಗೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀರಾವರಿಗೆಂದು ನಾಲೆ ತೊಳೆಡುವಾಗ. ನದಿ .ತ್ತೊಂಳ ಅಗಲವುಕುಟ್ಸ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಸೆಬೆಳಕಾದಾಗೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಗುರಿಡಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಠೋಡುವಾಗ ಇಂಥ ಯುತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳರ್ಭಾಂ. ಕ್ರೆಳಿನಿನ ಇರಿಥ ಮತೊಥ್ರಿದು ಯೆಂತ್ತೇಶಿಲಿತ ಉರ್ಪರಣಕ್ನಹಿಡಿಕೆನೊಂ (ಮೊವೆಲ್ ಷಂಎವೆಲ್) ಎರಿದಶಿ ಹೆಸರು. ಇದರ ತ್ತೇನ್ ದೆರಿಡ ದಪ್ತವಾಗಿಯೂ ಗಿಡ್ಡಗಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆದೆ. ಆಗೆಯುವೆ ಬಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಆದ್ಧಿ ಎಳತಿವ ಮತ್ತೊರಿದು ದರಿಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರಪ್ತದೆ. ವರಾನುತ್ರೆಟ್ಗವ ಮತ್ತು ವೆತೀಲೆಳೆಳಶಿವ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಚಲನೆಗಳಿರಿದ ಬಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕೆವಿರುಗಳನುಸ್ಸೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗೆಳುಳ್ಳ ಅದರ ತಳವೆಮ್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಮರಾಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ತುರಿಬಿರುವೆ ಹೆರಿಟೆ ಮುರಿತಾರುವು ಗಳನ್ನು ಬೆಳರೆವಿರಿದೆಡೆ ಸುರಿಯಬಹುದು. ಅಗೆಯಬೆಳೆಕಿವದ ಸ್ಥೆಳ ಒಣಪ್ರದೆಆಶವಾಗಿ ಗಡಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕಡಿದಾದ ಕಣಿನೆಮುಖಗಳನುಸ್ಸೂ ಕಷ್ಠರಿಸೆಬೆಣಾದಾಗ. ಗಣಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರೇವರವಾಗಿ ಇಂಥ ಯೆಂತ್ತಂಳೆನುಸ್ಸೂ ಬಳಸೆತಿತಾಕೆಷ್ಟ್ರ. ತಿರುವುಗುದ್ಧಲಿ (ಬ್ಯಾಕ್ಹೊ): ಮಾಪಾಳಾಕಿಬೊರಿಡ ಮತೋಷ್ಟ್ರದಶಿ ಉಪಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವ ಬಕೆಟನತ್ನಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಗಿಡ್ಡನೆಯೆ ದೆರಿಡದ ತುದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಬಕೆಟ್ ಆರೆವಸ್ಸೂತ್ತಾಕಿಠರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕ ಮತ್ತು ಯರಿತ್ತಂ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿರಿದ ಎಳೆಯೆತಿಲಟಟಕ್ಷಿ. ಆದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತಶಿರಿಬಿಕೆಎಳ್ಳುತ್ತೆವೆ. ಆನಂತರ ತುರಿಬಿದ ಬಕೆಟನುಸ್ಸೂ ಮೆಆಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆದರಲಿಸ್ಸೂರುವ ಮಣ್ಣುಕಲ್ಲನ್ನು :ಬಾರ ಸುಂಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಎದಲು ಎವರಿಸಿರುವ ಯೊತ್ತಂಳಷ್ಟು ಇದು ಬಲಯಶಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗಚ್ಛೇನಠಿಮಿರುಣಳಗೆ ಕಲಂರೆಕಗಳನಸ್ಸೂಗೆಯಲು, ಕಿಗುಲಶಿವೆಗೆಳೆನ್ನು ತೆಖುಳೆಡಲು, ನಳೀಇಗಳನುಲ್ಕ ಹಾಕಲು. ಭೂಮಿಯನುಸ್ಸೂ ಅಗೆಯಲರ್ಶಿಇವೆಆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಂನವಾಗಿರ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಫ್ದರವನುಸ್ಸೂ ಸವರಿ ತೆಗೆದ ಕೆಸ್ತ್ರತುಯೆರಿಶ್ರೇರೆಲ್ಲಿ (ಸ್ಪಿಮ್ಮೆಲ್) ಬಕೆಟ್ ತಗ್ಲಿನ್ಸೂ ಸಮಾನಾರಿತರ ಮಟಸ್ಸೂದಲ್ಲಿರುವೆ ಒ೦ದು ಶ್ರೇನ" ದರಿಡೆದ ಮೆಳೆಲೆ ಹಿರಿದಕ್ಕೊ ಮುರಿದಕಂತ್ವ ಚೆಲಿಸುತ್ತೆದೆ. ಹಿಳಿಗೆ ಚೆಲಿಸುವಾಗ ಭೂಮಿಯನುತ್ರ್ಯ ಕೆತ್ತಿ ತ್ತೂ ಕೆಲಸೆದಲ್ಲಿ ಈ ಯರಿತ್ತ ಬಳಕೆಯೆಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ಒಂಕ್ಷುಗಿ. ಆಚ್ಚುಣೇಬ್ಬಂತ್ತೊಂಐ.

ಇನ್ನೊರಿದು ಬಗೆಯೆ ಯಂತ್ರೆದೆಲ್ಲಿ (ಕ್ಸ್ವೆಫ್ಇಬುಲ್) ತೆರೆದು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ. ದವಡೆಯಂಥ ಎರಡು ಚೆಪ್ಪುಗಳೆನು.! ಬಕೆಟೆಗೆ ಆಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೆರಿತ್ರ ಗಡಸಿಲ್ಲದ ಮೆತು ಪದಾಥ೯ಗಳನು* ವೆರಾತ್ರೆ ದವಡಗಳಿಂದ ಕೆಚ್ಚ ತನೊಗ್ರೆಳೆಕ್ಕ ತುಂಬಿಕೆವಿಳಪ್ರದೆ.

ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಯೆಂಕ್ತಗಳತಃ ಹಗ್ಗ, ತರಾ. ಹೆವಿರಜಿಗಳ ಬದಲು, ಪುಂದ ಬ್ದಾಡದಿರಿದ ಚಲಿಸುವ ಕೊಂತೆರಿರಿದಲೂ ಅಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. "ಇಂಥ ಯೆರಿತ್ತಂಳೆನತ್ನಿ ಎಳೆಯಲು ಎದಶ್ಚಿಚೆಗ್ರೆ, ಷೆಟೊಸ್ಸೂಆಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಎಣ್ಣೆಗಳನುಲ್ಕ ಉಪಯೊಆಗಿಸೆಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊರಿದು ಬಗೆಂರಶಿ ಯೆರಿಶ್ರೇರೆಲ್ಲಿ (ಪ್ರಯ್ಎರಿಡ್ ರೊಳೆದದ್) ಗಾಲಿಗಳ" ಮೇಲೆ ಚೆಲಿಸುವೆ ಟತ್ರ್ಯಕ್ಷದ್ನ ಮಉಭಾಗೆದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟನುಸ್ಸೂ ಆಳವೆಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಕಿಕ್ಸ್ದ್ ಮುನತ್ನಿಗ್ಗಿದೊಡನೆಯೆಆ ಬಕೆಚ್ಚು ತುರಿಬಿಕೆವಿಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಳೆಗೆ ತುರಿಬಿದ ಬಕೆಟ್ಟತಿಕೆಶ್ನಿ ದ್ರೆವದ ಒತ್ತೆಡದಿರಿದ ಚಲಿಸುವರಿಥ ಕೆಖಿರಿತಗಳಿರಿದ ಎತ್ತಿ ಬೆರಿರೊರಿದೆಡೆಗೆ ಸುರಿಯೆಬಹುದು.

ಹಿಡಿಕೆ ಯೆರಿತ್ರೆಗೆಳು (ಗ್ತಾಬ್): ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳೆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೆಂತ್ತೇಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಬಾಯ್ದಿಡುವ ಎರಡು ದೆವೆಡೆಗಳಿದ್ದು. ಈ ದವಡೆಗಳನತ್ನಿ ತೆರೆಲುರಿಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚೆಲು ಒರಿಮೆಎ ಎರಡೆಣಂ ಹೆಗ್ಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಝಾಸ್ಪೋಐ. ಯರಿತ್ತಂ ಈ ಭಾಗ ಕೆಳಗಿಳಿದಾಗ ದವಡೆಯ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರಪ್ತದೆ. ಹಗ್ಗವೆನುಲ್ಕ ಎಳಿದಶಿ ಬಿಗಿಪಡಿಸಿದೇಎಡನೆಂಹೀ ಬಾಯಿ ಗಿಂಮ್ಮೂಕೆವಿಂಡು ತುಂಬಿಕೆನಿಂಡಿರುವೆ ರೋಂಗಳೇಎಡನೆ ಮೆಳೆರೆಳೆರುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗದ ವೆಬಾಲಕ ಮನೆ: ಬೆಳಕಾದ ಸ್ಥೆಳದಲ್ಲಿ ಆದರ ದವಡೆಗಳನುಸ್ಸೂ ತೆರೆದು ತುಯೆರುವೆ ಪದಾರ್ಥವನುಲ್ಕ ಕೆಳಗೆ ಸೊಯೆಂಹುದು. ದವದುಃಳು ಮುರ್ಭಾಂಗ ಅವುಗಳ ಮೆಎನಚಾದ ಆರಿಚು ಅ೦ಡಾಳನಾರದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆರೆ, ಎಳೆದು ತುಯೆಕೊಳ್ಳುವೆ ಛಾಗಕ್ಕೆ ಸೆಹಾಯೆಷಾಝ. ಇರಿಥ ಯಂತ್ತಂಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು.! ಆಗದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪುಮಣ್ಣನುನ್ನೈ ಎತ್ತುವ :ಪುಮರ್ಥ್ಯವನತ್ನಿ ಹೊರಿದಿವೆ.

ಅಗೇಟ್ : ಬೆಣಚುಕಲುಸ್ಸೂ (ಪ್ಲೋ) ಸೆಮುದಾಯೆಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ ಖಿನಿಜ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಿಲಿಕಠಿನ್ಡ್ಯಆಕೆಸ್ಸೂಢ್ (SiO2) ಇದೊಂದು ಪ್ಪಂಸ್ತೆ ಶಿಲೆ ಇದನ್ನು ಮೇಂ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರೀಸಿ" ದೇಶದ ಸಿಸಿಲಿಯೆಲ್ಲಿರುವೆ. ಆಕೆಯ; ಎರಿಬ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗುರೆಶಿತಿಸಿದುದ ರಿಂದ ಇದಕ್ಕ ಆಗೇಟ್ ಎರಿದು ಹೆಸರು ಬರಿದಿದೆ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದಾದ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಲ್ಪಿಡನಿ ಮತ್ತು ಓಹೋ ಎರಿಬ ಸಿಕತೆ ಪುಂಆದೌಣಗಳಿರಿದ ಕೂಡಿರುವ ಸೆಘುಹುಹೆ ಖಿನಿಜ ಇದರ ಎಶೇಷವೆರಿದರೆ ಎಎಧ ಛಾಯೆಗಲೆನೊಸ್ಸೂಳಗೊರಿಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆಪ್ಗಿಸವಾಗಿ ವರಿಣಡಿಬರಿದಿರುವೆ ಎಳೆ ಅಥವಾ ರಚನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು. ಇಂತಹ ಮೈ ರಚೆನೆಯು ಬೇರಾವ ಪ್ರಶೆಸ್ತೆ ಖನಿಜಗಳ್ಳುಯೂ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇದೆನ್ನು ಎಳೆ ಅಥವಾ ದುಃಸ್ಸೂ ಸುಂದರ ಎರಿದೊ ಕೊಡ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದುಂಟು.

ಈ ರೀತಿಯ ಎಎಧೆ ವಊಳನ್ವೇಕಿಕ್ರೈ ಷಂಗ್ರೆಸೆಳ ರಚನೆ ಮತುತ್ರ್ಯಕಾಡೀತ್ಯ ಈ ಖನಿಜಕ್ನ ಒಂದು ವೆಘೋತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಚೆನೆಯಾಗುವಾಗೆ ಆಗುವ ರಾಯಂರ ವ್ಯತ್ಯೆಯೆವೇ ನಿಎಧ ಬಣ್ಣಗಳಿರಿದ ಕಕೌಡಿದೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಎಳೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವರಣ.

ಆಗೇಟ್ ಸಾಮಾನ್ಗೆವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ರೊಮಗುಎಳ್ಳು ವಾಗ ಆವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಯಾದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಕಿನಂಶವುಳ್ಳ ದ್ರೆನ ರೂಪಕ ವಸತಿ ಪ್ಪಾಯೋವಾದಿಯೆಲ್ಲಿ ರಝಸ್ಸೂದ ಕೌಳೆರಿದ್ರೆರಿರಿರಿದುನಿನೆದೆಗೆ ಘನಿರಿಕೆರಣಗೊಳ್ಳುಎಕೆಯಿಂದ ರೆಚೆನೆರುರಾಗೆಶಿತ್ತೆದೆ. ಇದೆಕೈ ಚೆನಾಸ್ಸೂಗಿ ಮೆರುಗು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಖಿನಿಜದಲಿಸ್ಸೂ ಸಿಳೆಳುಗಳಿಲ್ಲ(ಕ್ಷಿವೆಳಿಚ್). ಇದರ ಕಾಠಿಣ್ಯ 7. ಹೊಂಣ್ಣೆಸಾರಿದೆಸ್ಸೂಕೆ 2.65-2.66.

ಅಗೆಆಗಿಫ್ಗಿಎಎಧ" ಗಾತ್ತೇಳಲ್ಲಿಯೊ" ದೊರಕುತ್ತಲ್ಕುದೆ ೬೨3೬ ದೆಂಷ್ಠ ಗಹ್ಪರ ಆಗೇಟ್ ಡಸ್ಸೆಲ್ಡಾಫ್ಳ ನಗರದ ವದ್ಮದತಿರ್ಕಿನೆದಲ್ಲಿ 35 ಟನ" ಭಾರದ ಜಿಯೊಆಢ್ ಎರಿಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು