ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆ ಇರುªಏÀÅದನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿದ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಕಾಸವಾದದ ತ¼ºದಿ ಆಯಿತು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲಿಗೆ ಇದು ಕಾಣದಿದ್ದgೂ ಅವನ ಹೆU¯ೀರಿದ ಚಾರಲ್ಸ್ À À À À É ಡಾರ್ವಿನ್ನನಿಗೆ ಕಂಡಿತು. “ಲಿನೀಯಸ್ ಕೂವಿಯರ್ ಇಬ್ಬgೂ ನ£್ನÀ ದೇವvUಳಾಗಿದ್ದgು. À É À À ಆದರೆ ಮುದುಕ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಮುಂದೆ ಅವgು ಶಾಲಾಬಾಲಕgಂತೆ ಇದ್ದgು” ಎಂದಿದ್ದಾನೆ À À À ಡಾರ್ವಿನ್. ಹೆರೋಫಿಲಸ್ ಇರಾಸ್ಟ್ರೇಟಸ್-ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನೂ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿತ್ತಿದ್ದ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಮಹಾಶಯನೂ ಸತ್ತ ಸು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಟಾಲಮಿ ರಾಜರು ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಲು ಉತೇಜಿಸಿದgು. ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಗgZನಾ ಪಟುಗ¼ಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದ ್ತ À À À À ಹೆರೋಫಿಲಸ್ (ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ 300) ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ªಂದರೆ ವಿವgUಳಿಂದ ಬರೀ ಊಹೆUಳ ಕಂತೆ ಆಗಿತು. À À À É À À À ್ತ ಮೊದಲಬಾರಿ ಮಾನªನ ಹೆಣವ£್ನೂ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದªೂದಲಾಗಿ À À É

ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗಳು, ಎದೆಗೂಡು, ಹೆಗಲೆಲುಬು, ಕಿಳ್ಗುಳಿ ಮೂಳೆಗಳ ಎಲುಗಟ್ಟು.

ಕಂಡುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರ್ಣಿಸಿದ. ಮಿದುಳನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ನರಮಂಡಲದ ಕೇಂದ್ರ, ಬುದ್ಧಿಯ ಪೀಠ ಎಂದು ಅರಿತ. ಚಾಲಕ (ಮೋಟಾರ್) ನರಗಳು, ಅರಿವಿನ (ಸೆ£ರಿ) ನgU¼ು ಬೇರೆ¨ೀರೆ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಹಾzsªುನಿ (ಅಯೋರ್ಟ) ಮತ್ತಿvರ ್ಸÀ À À À É À À À zsªುನಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲ, ರP್ತÀ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ,ಹಾರ್ವೆಯ ಸªುಕಾಲೀನ À À À À ಗೆಸ್ಟಾರೊ ಅಸೆಲ್ಲಿ (1622) ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ಕರುಳಿನ ಹಾಲುರಸದ ನಾಳಗಳಾದ ಹಾಲುನಾಳU¼£್ನೂ (ಲ್ಯಾಕ್ಟೀಲ್ಸ್) ವಿವರಿಸಿದ. ದುರಾರ್ಗರುಳ£್ನು (ಡುಯೊಡಿನªiï) À À À À À ವಿವರಿಸಿ ಇವ£ೀ ಹೆ¸ರಿಟ್ಟ. ಇವನ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ದ ವಿಚಾರª£್ನು ಕುರಿತ ಪುಸಕ É À À À À À ್ತ ಕ¼zುಹೋಗದೆ ಇದ್ದಿz್ದÀ ರೆ ಕೂಲಂಕµವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ É À À ಮಾನªನ ದೇಹgZ£ಯ ಸಲ್ಪ ವಿವgUಳಿಗೂ ಪ¥ಂಚ 1800 ವರ್µ ಕಾಯಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. À À À É ್ವ À À ್ರ À À ಇರಾಸಿಸ್ರ್ಟೇಟಸ್ (ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ 300) ಸªುಕಾಲೀನನಾದgೂ ಕಿರಿಯವ. ರPನಾಳU¼ಲ್ಲಿ À À ್ತÀ À À ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲªೀ ಜೀವಾಳದ ¨sೂತ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಅವನ ನಂಬಿಕೆ. ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ É À zsªುನಿಗ¼ು, ಸಿರU¼ು, ನgU¼ು ಎಲ್ಲªÇ ಕೊಳªU¼ೀ. ಕಣಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದgೂ ಮೈತುಂಬ À À À À À À À À À É À É ್ಣ À ತೀರ ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆಗಳೇ ತುಂಬಿವೆಯೆಂದು ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಧಮನಿಗಳ, ಸಿರಗಳ ಕೊನೆಯ ಶಾಖೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಿರಿಯ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆಯೆಂದು ಅವನು

17

ಊಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸುತ್ತಾಟದ ಕಲ್ಪನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಹೃದಯವೇ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕೇಂದ್ರ, ಈಲಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಕಂಡವನಿವನು. ಹೃದಯದ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಮೂರ್ದಳದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಎಂದನು. ಹಿಪ್ಪೊಕ್ರೆಟೀಸನಂತೆ, ಇವ£ೂ ಉಸಿರ್ನಾಳª£್ನು ಒರಟು ಗಾಳಿಗೊಳವೆ (ಆರ್ಟೀರಿಯ ಟ್ರಾಕಿಯ) ಎಂದು À À À ಭಾವಿಸಿದ. ಮೇರಿನಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲೆನ್-ಇರಾಸಿಸ್ಟ್ರೇಟಸ್ ಸತ್ತ 300 ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಮೇರಿನಸ್ (ಪ್ರ.ಶ.ವ 110) ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಇವನು ಬರೆದ ಗಂಥ ಕ¼zುಹೋಗಿದೆ. ಇವನ ವ್ಯಕಿv್ವÀ ಪಾಠ¥ªZ£Uಳ ಪಬಾವ ಇವನಾದ ಮೇಲೆ ್ರ É À ್ತ ್ರÀ À À À À ್ರ s ಬಂದ ಇವನ ನಾಲ್ವgು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಪ¸ರಿಸಿ ಗ್ಯಾ¯ನ್ನಿಗೂ (130-200) ತಿಳಿವಿನ ಬೆ¼Pು À À É À À ಹರಿಯಿತು. ರೋಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 164ರಿಂದ 199ರ ವರೆಗೆ ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಷ್ಯದ ಗ್ರೀಕನಾಗಿದ್ದ, ಗ್ಯಾ¯ನ್. ಏಷ್ಯ ಮೈನರಿನಲ್ಲಿ ಪರ್Uಮಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅರೀಲಿಯಸನ É À ್ಸ ಆಸ್ಥಾ£zಲಿz್ದÀ (161-180). ಪತಿ¨s, ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಪvು, ಕಾರ್ಯಸಾzs£ಯ ಶಕಿ, ವಿಶ್ವಾ¸, À À ್ಲ ್ರ É À್ತ À É ್ತ À ಜಗಳಗಂಟಿತನ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಈತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಪರದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಇವನ ರೋಗಿಗಳು. ಬರೆವಂತೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವರು ಇವ££್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದgು. ಈತ ಬರೆದ ಕೆಲವು ಗಂಥU¼ು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದುವು. À À À ್ರ À À ಆದgೂ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರದ 59 ಪುಸPU¼ು ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಸzವಾದªÇ À À À ್ತ ್ತÀ À À À ್ಪ À À ಹೊಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯಗ¼ೂ ತುಂಬಿವೆ. ಇವನ ಹೆ¸ರಿನ ಉಲೇಖವೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, À À ್ಲ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತರ್Pವಿಲ್ಲದೆ ವಿಚಿತವಾಗಿ ಇವ£ು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಎರqು ವಾದU¼ು À ್ರ À À À À ಇವನ ಗಂಥU¼ಲಿª.É ಗಾಳಿ (ನ್ಯೂªು), ಚೈತ£್ಯÀ Uಳ ಹ¼ಯ ಕಲ£ಯೇ ಮೊದಲಿನzು. ್ರ À À ್ಲ À À É ್ಪ É À ಉಸಿರಿನೊಡನೆ ಒಳ¸ೀರುವ ವಿಶಜೀವªೀ (ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲೈಫ್) ಗಾಳಿ. ಚೈತ£್ಯÀ U¼ು (ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್) É ್ವ É À À ಮೂರು : ಈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸºಜವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು, ಹೃದಯದಲಿನ ಜೀವಾಳ ಸgೂಪzಲ್ಲಿ À ್ಲ ್ವ À À ಇರ ು ವ Å ದಿನೆ ೂ ್ನಂದ ು , ವ ು ೂರ £ É ಂ iÀ ು ದ ು ಪ್ರಾ ಣ  ¸ À ಂ ಬಂzs À ª Áಗಿ (ಬುದ್ಧಿಂiÀ ು ) ಮಿದುಳಿನಲಿgುವುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವು ಅಲೆU¼ಂತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಉಸಿರಿನ ಅಥವಾ ಸªುುದದ ್ಲ À À À À ್ರ ಅಲೆಗಳ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳಂತೆ ನರಗಳ, ಧಮನಿಗಳ, ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೈಯ ಒಂದೊಂದು ರಚನೆಯೂ ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿPರ್vನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ£ಂಬ ಅವ£zೀ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರq£ಯದು. ಮೊದಲಿನ À À É À É À É ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ರPದ ಸುತ್ತಾಟವ£್ನÉ ೀ ಯೋಚಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚುಚುªುದ್ದುU¼ೀ ಅವನಿಗೆ ್ತÀ ್ಚ À À É ಗೊತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತzಂತೆ, ಹೃದಯದ ಗುಂಡಿಗುಣಿUಳ (ವೆಂಟ್ರಿPಲ್ಸ್) ನqುವೆ À À À À À ಸಾಗುನಾಳಗಳು ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಅವನು ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಅವ£್ನು ವರ್ಣಸಿದ. ರZ£,É ನಿಜಕೆಲಸUಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲªÇ ಗೊತ್ತಿzಯಾಗಿ À  À À À É ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನಾದರೂ ಅವನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಹಠವಾದಿಗಳಾದ ಮತಸಿದ್ಧಾಂತಿಗ¼ು ನಂಬಿದ್ದgು. À À ಅಂಗgZ£ಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ, ಕೀಲುಗಳ ವಿಷಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು À À É À ಅವ£ು ಮೇರಿನ¸್ಸನಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದ. ಉಳಿದ ವಿವgUಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಆಫಿPzಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದ À À À À ್ರ À À ಬಾರ್ಬರಿ ದೇಶದ ಬಾಲವಿರದ ಕಪಿ, ಹಂದಿ, ಎತುUಳ ಅಂಗgZ£U¼£್ನÉ ೀ ಮಾನª£zಂದು ್ತ À À À É À À À À É ಮುಂದಿಟ್ಟ. ಆತ್ಮ¸ಂಯಮವೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯುಳ್ಳ ಕೈಸರಿಗೂ ಹೊಸ ಕೈಸªುತzªರಿಗೂ À ್ರ ್ತ ್ರ ್ತ À À À ಇವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮಠಾಧಿಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಇತರರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಳಾದರೂ ಇವನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೆಡದೆ ಉಳಿದುವು. ಗ್ಯಾಲೆನ್ನನ ಬೋzs£ಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತ¥್ಪು ಕಾಣದ್ದರಿಂದ ಅವ£ು ಹೇಳಿದ್ದೇ ವೇದವಾಕ್ಯUಳಾಗಿ À É À À À ಇನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎನಿಸಿತು. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣಲೂ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದುವgಗಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಗgZನಾಗಂಥU¼ಲಿz್ದÀ ವಿಷಯಗ¼£್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ É À À ್ರ À À ್ಲ À À ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ್ದೇ ತಿಳಿವಿಗೆ ಗ್ಯಾಲೆನ್ನನಿಂದಾದ ಸೇವೆ. ಆದರೆ ಕಂತೆ ಪುರಾಣಗಳ ಅಂಗgZ£ಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇ ಅವನಿಂದಾದ ಕೆqುಕು. À À É À ನqುಗಾಲ-ಗ್ರೀಕರ ವಿಜ್ಞಾನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿದ್ದ ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ನ ಕಾಲವ£್ನು ಯುರೋಪಿನªರಿಗೆ À É À À ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾರತದ ಬೇಸಗೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಬಳಿಕ ಬಹಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾ£ವಾಗಿ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿತು. 12 ಶvªiÁನUಳ ಕಾಲ ಅರಬ್ಬgು À À À ್ತ À À À À ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೂ ಇಷ್ಟೂ ಉಳಿಸಿಟ್ಟgು. 640ರಲ್ಲಿ ಅವgು ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡ್ರಿಂiÀiವ£್ನು À À À ವ ± À ¥ À ಡಿ ಸಿಕೆ ೂ ಂಡಾಗ , ಅಲ್ಲಿ z À ್ದ ಈಜಿನಾದ ಪಾಲ್ ಅವ ರಿ ಗೆ ಗ್ಯಾಲೆ £ À ್ನ ನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ. ಸಿರಿಯ, ಸಿಸ್ಟೋರಿಯ ದೇಶಗಳವರು, ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಯೆಹೂದ್ಯgು, ಅರಬಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ£Uಳ ಮೂಲಕªÇ ಗ್ರೀಕ್ ವಿಜ್ಞಾ£ª£್ನು À ್ಬ À À À À À À ಓದಿಕೊಂಡರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅರಬ್ಬೀ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಗ್ಯಾಲೆ£್ನÀ ರ ತv್ವÀU¼ೀ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನU¼£್ನು ರೇಜಿಸ್, ಅಲಿಅಬ್ಬಾಸ್, À É À À À