ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿಕೊರಚಿಮ್ಮಿದ ಶಿಲಾದಗ್ರೆವೆದ ಉಷ್ಣಾರಿಶೆವು ಸು. 800' ಸೆ. = 120೦' ಸೆ. ನವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದ ಇದು ಅರಿ ಮೇಂ ತಾಂ ಅದರದೇ ಅದ ಸ್ಥರವಿಪ, ಸ್ಸೂಲರತಿಕೆನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮರಚೆನೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಟೆಸುತ್ರ್ಯಶೆದೆ. ಟಾಹ್ಮಸ್ಥ ಶಿಲೆಗಳು. ಶಿಲಾವ್ರನವು ಸೀಳು ಜಾಡನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೊರಚೆಮ್ಮುವಾಗ ಕೆಂಎಳವೆ ಅಥವಾ ರಂಬಾಕಸ್ಸೂತಿಯೆ ಅಕಾರವನ್ನು ತೆರೆದು ಮೇಲು ತುದಿಯು ವತು೯ಲ / ಅರೆವರ್ಮಲ ಆಕಾರದ ತಗ್ನುಗಳನುಸ್ಸೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೂದೆ. ಈ ತಗ್ನುಗಳ ವ್ಯಾಸವು 1 ಕಿಮೀಗಿರಿತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಲತಹವುಗಳಿಗ ಕ್ರೆಡಸ್ಳ ಅರಿತಲೂ; 1 ಕಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸೆಎದ್ದೆಡ ಅವೆನ್ನು (ಕಿರಿರಿಡ) ಕಿತ್ಮಲ್ಗೆರಾ ಎರಿತೆಲೂ ಹೆಸೆರಿಸೆಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲರಾಡೆಕೌಏನ ಲಾಗ್ತಾಶಿಯ ಬೃವುಲಾಮುಖಿಗ ಸು 45 ಕಿಮಿಳಿ ಪ್ಯಾಸವ್ರಳ್ಳಕುಂಡಎದೆ ಕೆಲವೊಮೈ ಸ್ಪಂಭದೋಪಾದಿಯೆ ಸೀಳುಜಾಡುಗೆಂಲ್ಲೇ ಶಿಬೌದಸವು ಘನೀಕರಿಸೆಬಹುದುಃ ಅರಿತಹವುಗಳನಲ್ಡ್ಗ ಕೆವೀವೆ ಅರಿತೆಸ್ತೆರಣ (ಳಉರು 311೬೯೦85೦118) ಎಲದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ನೊರಿಡಿ ಜ್ಞಾಲಾಮುಖಿ/ ಅಗಿಸ್ಸೂಪಠರ್ಕಿತೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲಾಭಿಪ್ರೇಳು)ಸಿಯೆಗೆಕೆ ವೆಂಬಾಂರೆರೆ ದೊರೆಮೆತಿಮ್ಮಿರುವೆ ಲಾವಾದಪ್ರೈಮಡ

ಲಾವರಸ ಸೆಮುದ್ರದ ತೆಳಛಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭೂಖರಿಡಗಳ ಮೇಲುಛಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೆರಡಿರುತೆತ್ರ್ಯದೆ. ಲಾವ ಸ್ತೆರರಎಪದೆಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಸ್ಸೆವಾಗಿ ಧಎಮಿಯ ಮಣಿ ಸ್ಯಾಂಸಿರುತ್ತದೆ. ಇರಿತೆಹೆವುಗಳನ್ನು ಲಾವರ್ತಿಪ್ಪೂಧವಿಮಿ ಎ೦ದು ಕರೆಯಟಾರೆಕ್ಸ್ನ. ಉದಾ: ಭಾರತೆದಲ್ಲಿನ ದಖನ್ಹ್ಯಾಕ್ಷೆಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಒಸಾಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಾರು 321869 ಚ. ಕಿಮಿಳೆ ಎಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಲುಕರಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊವೆ೯ದಲ್ಲಿ ಅರಪ್ರೊರೇಶೆದವರೆಗ ಶದಿರಿದ ಹಿಡಿದು ದ್ದುಣದೆಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾತಿರ್ಶಿ ರವರೆಗೆ ರಾವಾ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅರಿತೆರಗ್ನಿ ಶಿಲಾಸ್ಥೆರಣಮ್ಳು ಹೋಗುವ ಭೂಭಾಗದ ನಾಡೆಶಿಲೆಗಳ ರಚೆನೆಯೆನುಸ್ಸೂ ಅವಲಯೆಸಿತ್ತೂವೆ. ಭೂಭಾಗದ ರಚೆನೆಯೆನುಸ್ಸೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಟ್ರೋವನುಲ್ಕಸುಸೆಂಗಂ (ಕೆನ್ನಾರ್ಧೆಯ್) ರೊಂಗಳಿಂದೊ ಆಫುಗಳನ್ನು ಅನುಸೆರಿಸದೆ ಭೇದಿಸಿರುವೆ ಘೋಗೋತ್ರ್ಯಆಸಾಮಂಜಸ್ಲಂರೆತಿರಐಗಏಗಿಓ) ರ್ಭಾಂಳಿಂದು ಹೆಸೆರಿಸೆಲಾಗಿರೆ. ಇವೆರಡನೊಸ್ಸೂ ಈ ಕೆಳೆಕಂಡರಶೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು.

(ಅ) ಸುಸಂಗತ ಘೋಗಳು: ಸಿಲ್. ಲ್ದಾಕೋಲಿತ್. ಠೋದೊಂತ್. ಟ್ರೋಲಿತ್ ಮತ್ತು ಸುಸಂಗತ ಬ್ಯಾಧೂಲಿತ್

(ಅ) ಅಸಾಮರಿಜಸ್ಯೆ ಸ್ಥರುಎಪಗದುಃ ಡೆಶೆಕ್. ಕೆಣಂನ್ಷಿಯ್ಗಳು. ಬೃಗಾಲಾಮುಖಿ ಅಡಚು. ವರ್ತೆಲ ಕಿತ್ಯಕಿ" ಸುಸರಿಗತ ಬ್ಯಾಥಣುಲಿತ. ಸ್ಸಾಂರೇ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಳೆನುಎಲಿತ್.

ಎರಡು ಮಟ್ಟಸವಾದ ನಾಡ ಶಿಲಾಸ್ತೆರಗಳ ನಡುವೆ ಅರಿತೆಸ್ತರಣಗೊಂಡಿರುವ ತೆಳುವಾದ. ವಿಶಾಲ ಹಾಳೆಗಳೆಊವಾಂಯೆಲ್ಪಿ ಮೈದಳೆದ ಅಗ್ನಿಶಿಲಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಸಿಲ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತಪೆಷ್ಟ್ರ. ಈ ಸಿಲ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟಲ್ನಿರಿದ ಸುಮಯ ಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ಮೆಂದವಾಗಿದ್ದು; ಕೆಲವೇ ಚದರಮಿಳೆಟಯುರಿದ ಸಾವಿರಾರು ಚದರ ಮಿಆಟದ್ನೆಷ್ಟು ಎಸ್ತಾರಫುಯ್ಡಾಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಠಕಾಗಿ ಹರಡುತೆವೆಗ್ರೆನುವ್ರದು ವೆಬಾಲ ಶಿಲಾವ್ರವದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣ, ಉಷ್ಣತೆ, ದ್ರವತ್ವ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪದರದ ನಾಡಶಿಲೆಯೆ ಸಾಂದ್ರೆತೆಯನತ್ನಿ ಅವಲರಿಬಿಸಿರುತ್ತೇ.

ಸ್ವಿಗ್ಧಶೀಸಾದ್ರೆಖೆವು ಕಿರಿದಾದ ಕೊಳೆವೆಯೆ ಮಗಾಲಕೆ ಮಟಸ್ಸೂಸೆಎಠದ

ಶಿಲಾಕ್ವೇಗಳ ನಡುವೆ ಅ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೆರಡರೆ ಕ್ಸ್ಗುಟಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಪದರದ ಶಿಲಾಸ್ತೆದೆವೆನುಸ್ಸೂ ಮೇಲಕ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತ ಪಿಳನ ಮಸೊರದರಿತೆ ಉಬ್ಬಿತ್ತೂದ ಇರಿತೆಹ ಸ್ಥೆರಉಬೊಂ* ಲ್ಯಾಕೊಆಲಿತ್ ಎರಿದು ಕರೆದಿದೆ. ಇದರ ತಳಭಾಗವು ಸೆವಶಿತುತ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒನ್ನೊಮ್ಶೆ ಹೆಚ್ಚೆನೆ ಟ್ಸ್ಮಒತೆಣೆನಿದ್ದೆಲ್ಲಿ. ಇದನತ್ನಿ ಅವರಿಸಿರುವ ಮೇ ನಾಡ ಶಿಲಾಸೆಗಸ್ತ್ರಐಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಗಳು ತಲೆತಿರೊಳರಿ ಈ ಮಗುಲಕ ಮೇಲಿನ ಶಿಲಾಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಕ್ಯಕಿ" ಸ್ಥೆರೂಪದ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ರಹುಮಗೊ ದುಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ. ಈ .ಗಾಳಲಿತಗಳು ವೊಂಆಣ ಮೇಲಿನ ನಾಡಶಿರಾಸ್ತರಗಳೆನುಲ್ಕ ಭೆಆದಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇರಿತೆಹ ರಚನೆಗಳನೆತ್ನಿ ಬಿಸ್ಮಲಿತ್ ಎರಡು ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ

ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು

ತಃತ್ಪ ಅಥವಾ ಬೋಗುಣಿ ಅಕಾರದಲ್ಲಿರ್ನಾಠಾವ ಶಿಲಾಸ್ಥಯೂಗಳಿಗೆ ರೊಆನೊಂತ್ ಎರಿದು ಹೆಸರು. ಇದರ ತೆಳೆಭಾಗ ಕೆಮಿಚೆಮಚ್ಛೇ ಕುಗ್ಗಿರುವುದುಂಟು. ಮೇಲ್ದಾಸ್ಕಾ ನಿಧೀಳೆಷ್ಟಎರಿದ ಅಕಾರಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶಾಲ ಗುಮ್ಶೆಟ ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖನಾದ ಮಡಕೆಯೆರಿತೆ ಅಥವಾ ಸೆಮೆತೊಕ್ಷಸಯೂ ಇರಬಹುದು ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದ ಫೋಶವನುಸ್ಸೂ ಅಜಾಸಿರುವುದೆಳೆ ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಣ ಲಕ್ಷಣ. ಏಸ್ತಿಳಣಪ: ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಚದರ ಮೀಟರಿನಿರದ ಸಾವಿರಾರು ಚದರ ಕಿಬೊಳೆನಿಕೀಟಿರು ಇರಪ್ತದೆ. ನಾಡಶಿಲಿಗಳು ಮಡಿಕೆ ಬಿದ್ದು.

ಇಂತಹ ಶಿರಾಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾದ್ರೆವ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಶಿಲಾದ್ರೆವವು ಶಿಲಾಮಡಿ ('"* ಕೆಯೆ ಶಸ್ಸೂರಿಝಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಮಡಿ " ಕೆಯ ತೆಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಗೊರಿಡು ಮಸೊರಾಂಠರದ ಶಿಲಾ . ಸ್ಥರೊಂ' ಮೈದಳೆಯುಕತ್ರ್ಯದ. ಇರಿತಹ ಘೋವನುಸ್ಸೂ ಲಿತ್ ಎರಡು

/

ಕರೆಯಶಿತ್ತಾರೆ. ಸಾ ಇವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕವು.

ಯ್ಯುಟಾದ್ರೆವವು ಕೆಲವೊಮ್ನ

ದಲಾವಾ

ಮಟ್ಟಿಸವರಿದ ಶಿಲಾಸ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಲರಿಬವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೀಳವಾದ ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾದ ಬಿರಹತಿಗಳೆನುಸ್ಸೂ! ಪ್ರೆವೇಶಿಸಿ ಒಡ್ಡು ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳೊಳಿಷಾದಿಯಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಶಿಲಾಸ್ಥರೂಪಗಳಿಗ ಡೈಕ್ ಎಲದು ಹೆಸರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಕ್ಗಳ ಅಗಲ ಕೆಲವೇ ಸೆರಿಟಿಮೀಟರುಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಮೀಟರುಗಳೆಷ್ಟಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೇ ಮೀಟಿರುಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೊಡಿಎತೀಟದ್ ಉದ್ದೆವಿರಬಹುದು. ದ್ವೇಕ್ಗಳಶಿ ಕೆಲವು ಫುಓರೇಶೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಖಾರು ಸೆಂಖ್ಯೆಯಲ್ಪಿ ರ್ಕಾಠಿಬಹುದು. ಅರಿತಹ ಡೈಪ್ಗಯ್ಪು ಡೈಪ್=ಸೆಮವಿಹ ಎರಡು ಕರೆಂಚುತತ್ತಂ. ಈ ರಿಕ್ವೇಫ್=ಸೆವಷಾಹಗಳಶಿ ಒರಿದು ಎಶಿಷ್ಣ :ಕಾಡಿಗೆ ಸಿಯಎತವಾಗಿದುತಮೆಟ್ಸ್ಮ ಅವುಗಳು ಎಕರೀತಿಯೆ ಖನಿಜ ಸರಿಂರೆಪೀಜನೆ ವಶಿತತ್ತಿ ಸಎಕ್ಷ್ಮ ರಚೆನೆಗಳೆನುಸ್ಸೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಒರಿದೇ ಮಹುಲದಿರಿದ ಜನಿಸಿವೆ ಎರಿಬುದನುಸ್ಸೂ ಸೇಎಚೆಸುತ್ತರೆ. ಒರಿದೇ ಪ್ರದೆರಿಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತೆಕೌಉರಿಡಿರುವ ಡ್ಯಕ್ ಸಮಣಹ ಒರಿದು ಸಮೂಹದ ಡೈಕ್ಗಳು ಎಷ್ಕಯಉಂ ಮಾರ್ಪಚ್ಚಥೀ" ಝಪ್ಪಂಇ" ಪರಸ್ಟ್ರ ಸವಕಾಂತದೆಂಕಲ್ಲಿಬತ್ರ್ಯರೆ ಅರಿತಹವುಗಳನುಸ್ಸೂ ಸೆಮಾರಿತರ ಡೈಪ್ ಸೆವೆಬಾಹಗಳಿಂತಲೂ ಕೆಲವೊಮೈ ಅಸಂಖ್ಯಾತೆ ಡೈಕ್ಗಳು ಕೇರಿದ್ರೆ ಭಾಗದಿರಿದ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳತ್ತ ಪ್ರೆಸೆರಿಸ್ತೂದೆ. ಅರಿತಹವುಗಳನ್ನು ಕೆಉದ್ರೆ ಪ್ಪಂರಣ ಡೈಕ್ ಸವಬಾಹಗಳೆರಿತೆಲೂ ಹೆಸೆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೈಕ್ ಸಮೂಹದ ಡೆತ್ರೆಕ್ಗಳು ನಕ್ಷೆಯೆಲ್ಲಿ :ಕೆಕ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧ?' ತಪ್ತಾಕಾರ ಹೊಯೆದ್ದು ನೆಲರ್ಮಾ" ಲರಿಬವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಇಳಿಫೋರೆಂರುನುಸ್ಸೂ ತೋರಿಸುವ ಡೆಪ್ಗಳಾಗಿರು ತ್ತನೆ. ಇರಿತಹೆವುಗಳೆನ್ನು ವತರ್ಲಲ ಡೈಕ್ಸಮವಿಹ ಎನ್ನುವರು. ಡೆಲಿಕ್ಸಮೂಹೆಗಳ ಇಳಿವೊಳೆರೆಯು ಝಾಊ ಅಳದಲ್ಲಿ ಒಳ ಇಳಿವೊಆರೆಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ಕಾಸೆಗೊರಿಡಶಿ. ಬಮ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೇರಿದ್ರೆ ಬಿರಿದುಏನೊರಿದಿಗ ಐಲ್ವೇಓಂ ದುರಿಟು. ಅನೇಕ ಸರದಭೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೆರ್ಮಲ ಡೈಕ್ಗಳ ಇಳಿವೊಟಿರೆಯು ಐಕ್ರರರಿಭೆದಿರಿದಲೇ (ನೆಲದ ಮೇಲೆ) ಕಡಿಮೆ ಒಳ ಇಳಿವೊರಿರಿಯಹ್ಪದ್ನ ಸಾಂಯ್ಡಾ (30ಓ4ಲ್) ರುಖಹೃತಿಯ ಹಷೆಗಳರಿತೆ ರ್ಧಾಠಾತ್ತೇಹ್ಯಾ (ಲರಿಬ ಛಕಿದದಲ್ಲಿ). ಇರಿತೆಹ ವೆರ್ಮಲ :ಕೈಕ್ಗಳನ್ನು ಶಲಕುಫಲಕಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾತೃ ಶಿಲಾದ್ರೆವವು ಲೇದೊಂಪೆದಲ್ಲಿ ಉಯಾಗುವ ತೆರಪಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅರಿ ಮೆಲೆದಳಿಯುವ ಆಗಿಬ್ರಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಳೆನೊಲಿತ್ ಅನುಸ್ಸೂತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿದಿ೯ಪ್ಪ ಅಕಾರನಿರುವುದಿಲ್ವ ಕೆಲವು ಳ ಶಿಲೆಗಲೆ ತಳವನ್ನುಗುರುತಿಸಲಾಯಾಬೃ ಅಳದಲ್ಗೆದ್ದುಬೃ ಹೊಯೆರುಕ್ವೇ. ಇರಿತಹ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಬತ್ಮತೆವಿಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಒಸ್ಲಿಂಎನ್ಸ್ ಎರಿಬುಡಾಂ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾತೊಲಿತ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯೆವಾಗಿ 30=50 ಮೈಲು ಅಗಲ ಹಾಗವಿ 70೦=1250 ಮೈಲು ಉದ್ದವುಳ್ಳ ಗುಮ್ಮೇಗಳಾಂರುತ್ತೇ ಇವುಗಳು ಭೆಎಮಿಯೆ ಮೇಲ್ದಾಘ್ನಾ