ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಖುದ ಉಂಜನೆಂಟ್ನಾಧರಿಸಿದ ವಗಿಳೇಕರಣ ಎಯು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳನುದೈ ಅವುಗಳ ಬೌತಿಕೆ ಮೆತ್ತು ರೈಗ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ನಿಎಧೆ ಖನಿಜಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಧ೯ರಿಸಿ ನಿಎಧ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೆತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಉಮುರ್ಗಗಳಮ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಿನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಜೈ. ಅಪ್ರೆಮಸು ಮತ್ತು ಆನುಷರಿಗಿಕೆ ಖನಿಜಗಳಿರುತ್ತಂ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಗತ್ಯೆ ಖನಿಜಗಳು ಸ್ತಾಂಮಿಕ ಅಥವಾ ತುಂಲ ಖನಿಜಗಳಾಗಿದಶ್ಚಿ ಮಾತೃಶಿಲಾ ದ್ರೆನದಿರಿದ ನೇರವಾಗಿ ಆದಿ ಮೈದಳೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಮ ಖನಿಜಗಳು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೊ ಹಾಗೂ ಹೇರಳ ಫೋನ್ಸೂ ಇರುತೆತ್ರೆ ಶಿಲೆಯ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಇವು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅನಹೈ ಖನಿಜಗಳು ಬಹು ಆಲ್ಪ ಉಂಲ್ಲಿ ಇರಪ್ಪಂ. ಇಲ್ಸದಿದ್ಧರೆ. ಭಾದಕವೇನಿಲ್ವ ವೆಬಾಲ ಖಿನಿಜಗಳಂ ರೈತ್ಯಗೆವಿಳ್ಳುತ್ರ ಹೊಳಿದರಿತೆ ಆನುಷರಿಗಿಕೆ ಖಿನಿಜಗಳು ಶಿಲೆಗಳ ನಾಮಕರಣದೆಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೇನು ಇರುವುದಿಲ್ವ ಆದರೆ. ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹು ಸಉಂಕಾಂತ್ತವೆ. ಸ್ಪುವೇಶೆ ಮತ್ತು ಸ್ಸಾಂರ್ಗೆನ್ನಾಧೆರಿಸಿದೆ ವರ್ದಿಳಕರೊ ವಿಧಾನ: ಈ ಮೊದಲೇ ವಿವರಿಸಿರುವರಿತೆ ಸೆನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸೆಗಳನಾದೈಧರಿಸಿ ಬಾಹ್ಯಸ್ಥ. ಮತ್ತು ಅರಿತಸ್ಥ ಶಿಲೆಗಳೆರಿದು 3 ಏಧವಾಗಿ ವಿ೦ಗಡಿಸಿದೆ. ಈ ಶಿಲೆಗಳು ತನ್ಸ್ದೇ ಆದ ನಿನಾರಸ ಹೊಯೆದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳನುದೈ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊ(ಹ್ಪಕೆರೊಪಿ ವರ್ಕಿಚರಣ ಏಧಷ: ಈ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿವರಿಸಿರುವ ಎಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಅ೦ಶೆಗಳನುದೈ ನ್ಯ'ಎಧ್ಯೆವೆಯುವಾಗಿ ಸಂದುಃಜನೆ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ಸಾಂಗಳು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಣೆರಣಗಳೆನ್ನು ನೀಡಿರೊಕ್ವೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆರಿಲೆ ಎರಿಬ ವಿತಕ್ವಾನಿ ನೀಡಿರುವ ವಗಿಳೀಕರಣ ಆತ್ತುರತ್ತಮಾಠಿದುರು ಈ ವೆರ್ಗಣೆರಣ ದಲ್ಲಿ ಶಿಲಿಗಳು ಜನಿಸಿದ "ಖ್ಯಾವೇಶೆವಿನ್ಯಾಷ್ಕ' ಖನಿಜ ಉಂನೆ. ರ್ಮ'ಸೂಚಿ ಮುರಿತಾದ ಆರಿಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗೌಸೆಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯುವೊರಿದು ವಿಧಾನದಿರಿದಲೂ ವಗಿಳೀಕುಸುಂ ಸಾದ್ದೆವಿರುವೂಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ. ಈ ಎಲ್ಡ್ ವಿಧಾನಗಳು ಕೆಲವು ನುಶ್ಚಿಕ್ಯತೆಗೆಂರಿದ ಕೊಡಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆತವಿರಲಿಲ್ವ ಆರಕ್ಕಾಗಿಯು 1989ರಲ್ಲೆ ಅರಿತಾರಾಷ್ಟ್ರಳಿಯೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾಫ ಸಮಿತಿಯ (ಐ.ಯುಜಿ.ಎಸ್.) ಉಪಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಘಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳನುದೈ ವಗಿಳೇಕರಿಸೆಬಹುದು. ಇದರ ಶಿಘಾರಿಸ್ಪಿನರಿತೆ ಆಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ೩ = ರ್ಪು. ಟ್ರಿಡಿಮ್ಶೆಟ್. ಭೂರೆಟ್; 0 = ಆಲ್ಕಲೀ ಊರ; 1' = ಪ್ಲೇಜಿಸ್ಸೂಳೆಸ್; 1: = ಫೆಲ್ವೆಸ್ಪಾತಾಯಿಡ್; ಗೂ: ಕೃಷ್ಣ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೆಮುಖಿ ಖನಿಜಗಳು ಎರಿದು ಗುಯೆಗಳನಾದೈಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಪ್ತವರಾಣವನುಲ್ಮ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಈ ವೋವನ್ನು 100ಕ್ಕೆ ಮರುಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿ ವಬ್ರಾಫಾರದ ದ್ರಿಗಿರ್ಣ ದೇಖಾಚಿತ್ತಂಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿರಿದುವಿನ ಮವಿಲಕ ತೊಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ವಗ೯ಕ್ಕ ಸೇರಿದೆ ಎಯಿಎದನುತ್ನಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಥ್ರಿಗಿಣ್ ರೇಖಾಚಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅರಿತಸ್ಥ ಶಿಲೆಗಳ ವೆರ್ಗಗಳಮ್ನ ಕ್ಷೆಳಭೂ ಊಉಂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶಿ ವರ್ಗದೆದ್ರಿ 0೩1) ಅಥವಾ ದ್ರಿಣ್ ಖನಿಜಗಳ ಛಂದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಉಂಹುದು. ಇದೇ ರೇತಿರಾಚಿತ್ತಂಲ್ಲಿ ಯ್ಯ ಶಿಲಾವರ್ಗೆಗಳ ಕ್ಷೆಳೆತ್ತೇನೂ೩ ಸಹ ತೊಳೆರಿಸೆಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಸ೦ದಭ೯ಗಳಲ್ಲೂ ಬೂ( 90 ಅಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯೆಲ್ಲಿನ ರೂ ಖನಿಜಗಳು 90ಕ್ಕಿಂತೆಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ತಂನ್ನು ಉಪಡೂಗಿಸೆಲು ಸಾಧ್ಯೆವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಾದ ಕಾರ್ಬನುಎಟೈಚ್, ಸೈರೊಣ್ಣಾಸ್ಪಿಕ್, ಲ್ದಾಸ್ಸೂಲ್. ಲ್ಯಾಟೂಪೋತ್ ಅಥವಾ ಕಿಂಬಲೈಳಾತ್. ಚಾನುಎಳೀಕೃಟ್ ಇತ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸೌ ವೆಗಿ೯ದೆಂಸುಂ ಈ ದೇವಿರಾಚಿತ್ತಂನವ್ವೈ ಬಯುಗದು. ಅಮ್ಲಾಗಿ ಐಉಂನಾಸ್ಸುಂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಸಮರಿಜಸೆ ಇತರ ರೇಖಾಚೆತ್ತಂಳನುಚೈ ಉಪಬೊಳಿಗಿಸಿ ಗುರುತಿಸಬೆಹಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನತ್ನಿ ತ್ರೆಕಿಸೆನ (8ಗಿಂಧೇಲೆರಲಂ) ವಿಸ್ಸಾಂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವುರುರಿದ ಇದು ಸ್ತ್ರಕಿಸೆನ ವಿ ರಿದೇ ಪ್ರೇದ್ಧಿಯುಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಯುಜಿಎಸ್. ಶಿಫಾರಸ್ಪಿ'ರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ವೆಗಿಳೇಕರೂ ವಿಧಾನವು ಬಹಳ ಆತ್ತುತ್ರೆಮ ಮತ್ತು ಉಂಯುಕ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಉಂದೆ. ಆಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳೆ ಜಮಾ ಮಾತೃ ಶಿಲಾದ್ರವವು ಘನೀಕರಣಗೆಷಿಂಡಾಗ ಆಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ರವಿಪಶಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.1400೦ ಸ) ವರೆಗಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಗವು ಭೂಮಿಯ ಒಳಉಂ ಮೇಲು ಪೊರ ಗುಝಶೀದಾಬುರೆಂ) ಆಸ್ಥಿರ ಉಂಗಿರು ತ್ತದೆ (ಬಂಲೇರಿಂಲಾರಂರ್ಲರಿ), ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶಿಲೆಗಳು ಆಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯೆಲ್ಲಿದ್ದು (ದ್ರಎಳೆಕರಣ ಬಯಾನ ಸೆಮೀಪುಕೂರಿಚಿ ಉಷ್ಣಾರಿಶೆ ಏರಿದರೆ ಪಾರ್ಥ್ಯದ್ರೆದೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಜರಗುತ್ತಂ. ಇದರಿರಿದ ಉಕ್ಲತ್ತಿಯಾದ ಶಿಲಾದ್ರವವು ಬಸಾಲ್ಪಿಕ್ ಶಿಲೆಯ ರಾಸಾಂಕುನಿಕ ಸೆಂಡೂಳಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಆಲುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾಲು ಬಸಾಲ್ಫ್ ಶಿಲೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತೃಶಿಲಾ ದ್ರೆವವು ಚೆಂಕ್ಷಾಲಿಕ್ ಊಜನೆಯಿರಿದ ಕೊಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತೃಪ್ಪಂರುವಾಗಿರೆ ಎರಿದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ. ಮಾತ್ನಶಿಲಾ ಛಾ ತುಂಉಂ ಅಥವಾ ಕಲುಉಂ ಎರಿಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕನ್ಪು ಜಿಸ್ಸಾಂಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ತಕಾರ ಗ್ಲಾನಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಸಾಲ್ಪಿಕ್ ಸೆಂದುಃಜನೆಯೆನ್ನು ರೇಂರುವ ಎರಡು ನೊಲ ಮಾತೃಶಿಲಾ ವೊಗಳಿವೆ. ಇವೆರಡು ವಿವಿಧ ಪ್ರೆಮಾಣದೆಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೆ ಎ೦ಬ ವಾದವನೊತ್ನಿ ಮುರಿದಿಡಲಾಗಿದೆ. ತಮೈ ಸರಿಠೋಧನೆಯಿರಿದ ಬಸಾಲ್ಪಿಕ್ ಸೆಂಯೊರಿಜನೆ ಹೂರಿದಿರುವ ಎಕಮಾತ್ರ ಮಾತೃಶಿಲಾ ಪುಂವು ಅನೇಕ ಭಂಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಎರಿದೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಜಾಇನಿಗಳ ಅಭಿಮತ. ಆದರೆ. ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗ್ರಾಶೆನಿಟಿಕ್ ಬ್ಯಾತೊಲಿಕ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ. ಬಸಾಲ್ಪಿಕ್ ಸೆಟೊಜನೆಯಿಳ್ಳ ವಿರೆಮತಶ್ರ ಮಾತೃಶಿಲಾ ದ್ರೆವದಿರಿದ ಈ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗ್ರಾರನ್ವೇತ" ಶಿಲೆಗಳು ಜನಿಂರುವುದು ಆಸಾಧ್ಯೆವೆಊದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾನಿಟಿಕ್ ಭಂಗಂ ಜನನವನ್ನು ನಾಡ ಶಿಲೆಗಳ ಕಾಯರಿತರದಿರಿದ ಉಬಾಗಿದೆ. ಎ೦ದು ವಿವರಿಸೆಬಹುದು. ನಾಡಶಿಲೆಗಳು ಸು 30ಕಿಮೀ.=50 ಕಿಮೀ. ವರೆಗಿನ ಆಳೆಕ್ಕ ತಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವು ಪಾರ್ಥ್ಯ ತ್ತಂಣೆರಣಕ್ನ ಒಳೊಕ್ಷು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತೆಆರ್ಟದೆ ಖನಿಜಗೂ ಪಡೆದು, ಶೇಖರಗೊರಿಡು ಬ್ಯಾತೊಲಿಕ್ಗಳಾಗಿ ಗ್ರಾಕಿನ್ಯೆಟ್ ಶಿಲೆಯು ಜನಿಸೆಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಕಿನಿಟೀಕರಣ ಛಾ ಎರಿದು ಕರೆಯೆಲಾಗಿದೆ. ನಾಡಶಿಲೆಗಳ ಮನದ್ ಸ್ಥೆಟಿಕೀಕರಣಂರಿದಲೂ ಗ್ತಾಸ್ತ್ರಟ್ ಜನಿಸೆಲು ಸಾಧೈವೆರಿದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನದ್ ಸ್ಟ್ಟಿಕೀಕರಣ ಕ್ರಿಊ ಪ್ಯಾಲಿರಿಜೆನಿಸ್ ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ಯಟ್ ಶಿಲೆಯೆನ್ನು ಸಣ್ಣ ವೋದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಶಿಲಾದ್ರವದಿಂಗುಂ ಮುಯೆಬಹುದು. ಅದುದರಿರಿದಲೇ. ಭೂವಿಶಿಯಲ್ಲಿ (ಗ್ರಾಶೆನಿಟೀಕರಣ ಜನನ) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾನ್ವೇತ್ (ಶಿಲೆ)ಗಂವೆ ಎರಿಬ ವಾದವಿದೆ. ಮಾತೃಶಿಲಾ ಪುಂವು ಘನೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಸೆಮರಿಕುದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತಗುಂಡು ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಜನಮ್ಶೆ ಕಾರಣಉಂ ಇದನ್ನೇ ಮಾತೃಶಿಲಾ ದ್ರೆವದ ವಿಕಾಸ ಎರಿದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾತೃ ಶಿಲಾಗ್ಟವೆ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದವು: ಮಾಕೃಶಿಲಾದ್ರೆಧ ವಿಛೇದೀಕೆರಣ; ಶಿಲಾಭಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಂಶ. ಸೆಮರೂಪ ಸಂಯೇಜನೆಯಿರಿದ ಊರುವ ಮಾತೃಶಿಲಾ ಚ್ರಂವು ಲ್ಲಾಣಗಳಿಂದೆ ಕವಿದಿರುವ ವಿವಿಧ ಘಂಕೆಗಳಾಗಿ ಉಂಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಛೇದಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಊ ಅನೇಕೆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯೆಪ್ತದೆ. ಶಿಲಾ ದ್ರೆವೆದಿರಿದ ಜನಿಸುವ ಖನಿಜಗಳು ಏಕ ಕಾಂದಲ್ಲಿ ಜನಿಸೆದೆ ಹರಿತ ಹೆರಿತವಾಗಿ ಮೆಡಾದೆಲನೆ ಹೆಂತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಖಿನಿಜಗಳು ಸಾರೀಕೃತೆಗೊಲೂಗ. ಉಳಿಕೆ ವ್ರವದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಜೊಕಿಜನೆಯು ಮಾತೃಶಿಲಾ ದ್ರವದ ಸಂಜೊಕಿಜನೆಗಿರಿತೆ ಎಭಿನ್ನವಾಗಿರುಕ್ವೇ. ಹೀಗೆ ಮಾತ್ಮಶಿಲಾ ವ್ರವವು ಹೆರಿತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಮಾಪಮ್ಯ ವಿಛೇದಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿನಿರುಯು ಜರಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಲಾದ್ರೆಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಟಿಕೀಕರಣ ಮುರಿದುವರೆದರಿತೆ ಮೊದಲ ಹರಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಟಿಕೀಕರಣಗೆವಿರಿಡ ಹರಳುಗಳು ಗುರುತ್ಪಾಕಷ೯ಣ ಶಕ್ತಿಯಿರಿದ ತಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರೊದಾಗಲೂ (ಫವಿಂಝ ಠಕಿಉ'ಗಿತ್ರೆ).