ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


18

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ

ಅವಿಸೆನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವಿಸೆನ್ನನವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುವು. 1000ದಲ್ಲಿ ಪPಟವಾದ ವೈದ್ಯªೀದ ಎಂದು ಖ್ಯಾvವಾದ ಅವಿಸೆ£್ನÀ ನ ದಿ ಕ್ಯಾ£ನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್‍ನಲ್ಲಿ ್ರÀ É À À ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಣ್ಣರಿಕೆಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಒರೆಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಎರqು ಮೂರು ಕೈ ದಾಟಿಬಂದ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ವಿಚಾರU¼ೀ ತುಂಬಿದ್ದªÅÀ . À À À À É ಅರಬ್ಬೀ ದೇಶU¼ಲ್ಲಿ ಎಲೆಲ್ಲೂ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಆಫಿಕ ಮೂಲಕ ಸೇನ್‍ವgUೂ ಇದು ಹಬ್ಬಿvು. À À ್ಲ ್ರ ್ಪ É À À ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಬರೆºUಳಿಗೆ ಆಧಾರUಳಾಗಿದ್ದ ಗ್ರೀಕ್ ಗಂಥU¼ು ದೊರಕಿದªÅÀ . À À À ್ರ À À ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಸರ್ಗದ ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಮೊದಲಾದರು. ಆದರೆ ಮೊದªೂದಲು ಪುಸPU¼£್ನು ಓದಿದgೀ ಹೊರvು ಪPೃÀ ತಿಯನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. É ್ತÀ À À À É À ್ರ ಕೈಸªುಠೋಪzೀಶUಳಿಂದ ಗ್ಯಾ¯ನ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲರೇ ಆಧಾರ ಪುರುಷರಾದgು. ಅವರ ್ರ ್ತ À É À É À ಗಂಥU¼ೀ ಜನರಿಗೆ ವೇದ ಸªiÁನ ಆಗಿದ್ದುzರಿಂದ ನಿಜವಾದ ನಿಸರ್Uವ£್ನು ಕಣನಿಂದ ್ರ À É À À À À ್ಣ ಕಾಣದೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣ ಊಹೆ, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ತಾತ್ವಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಬೇಡªಂದgು. ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಡಿದ ವೈದ್ಯgು ಶಿಕೆUೂಳಗಾದgು. É À É À ್ಷ É À ಆದgೂ ಅಂಗgZ£ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲವೇನೋ ಇತು. ತ¯vUದ ಅಪರಾಧಿUಳ À À À É ್ತ É É É À ಹೆಣಗ¼£್ನು ಬೀದಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂಗgZ£ಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು À À À À À É ಅಪಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ನ ಪುಸಕ ಓದುವುದೇ ಅನಾಟಮಿ ಎನ್ನಿಸಿತು. ್ಪ É ್ತ ಬಳಸಿದ್ದ ಹೆ¸gುಗ¼ಲ್ಲಿ ಅರೆಪಾಲು ಅರಬ್ಬಿಯವು, ವೈದ್ಯ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ À À À s ಅzs್ಯÀ Pನಾಗುತ್ತಿz್ದÀ . ಎತgದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ನ ಪುಸPದ ಅನುವಾದª£್ನು ್ಷÀ ್ತ À É ್ತ À À À ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಂತೆಲ್ಲ ಹೆಣದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ನೋಡಲು ಆಳೊಬ್ಬ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಪುಸPzಲ್ಲಿ ತಪಿz್ದÀgೂ ಅವ£ು ಇಲ್ಲದ ಅವಯವU¼£್ನು ತೋರಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಪೆಚ್ಚಾUುತ್ತಿz್ದÀ. ್ತÀ À ್ಪ À À À À À À ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನೆರೆದವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನುಮಾನಾಸzವಾದ ಮರಣ ಪPgಣಗ¼ಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ¼ು ಹೆಣದ ಪರೀಕೆಗೆ ್ಪ À ್ರÀ À À À ್ಷ ಅಪಣೆ ಪqಯುತ್ತಿz್ದುªÅÀ . ಬೊಲೋನzಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾಗಿದ್ದ ಮಾಂಡಿನಸ್ ಕೆಲವು ್ಪ É À À s À À ಶª¥ರೀಕೆU¼£್ನು ಮಾಡಿ ಅನvೂೀಮಿಯ ಎಂಬ 40 ಪುಟಗಳ ಸಣPgUಳ ಶª¥ರೀಕ್ಷೆ À À ್ಷ À À À É ್ಣ ್ಷÀ À À À À ಕೈಪಿಡಿಯೊಂದ£್ನು (1316) ಪPಟಿಸಿದ. À ್ರ À ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ತೋರಲು ಹೊರಟ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸP್ಕÉ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟgು. ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡ ವಿಂಚಿ (1452-1519), ಅಲ್‍ಬೆಕ್ À ್ರ ಡ್ಯೂರರ್ (1471-1528), ಮೈಕೆಲೇಂಜೆಲೊ (1475-1564), ರ್ಯಾಫೆಲ್ (14831520) ಮೊದಲಾದ ಕಲಾವಿದgು ಹೆಣಗ¼£್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸಿದgು. ಮೇಲ್ಮೈ ಅಳvU¼ು, À À À À É À À ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಮಕಟ್ಟು ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಕಲಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ವಿಶೇಷuಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದgೂ ಹೃದಯ, ಮಿದುಳು, ಆಹಾರನಾಳ, ಪಿಂಡUೂಸ್ಲು É À À ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಗಾರನಾಗಲ್ಲ. ಆಗ್ಗೆ ಪೋಪನಾಗಿದ್ದ 10ನೆಯ ಲಿಯೊ ಅವನನ್ನು ತಡೆವ ತನಕ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ 30 ಹೆಣಗ¼£್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಗgZ£ಯ ಚಿತU¼£್ನೂ À À À À É ್ರ À À À 120 ಟಿಪಣಿ ಪುಸPU¼£್ನೂ ಬರೆz.À ಒಟ್ಟಿ£ಲ್ಲಿ ಅವ£ು ಸvªುೀಲೆ ಅನೇಕ ಶvªiÁನUಳ ್ಪ ್ತ À À À À À À ್ತÀ É À À À ಕಾಲ ರಚಿತವಾದ ಗಂಥUಳಿಗಿಂತ ಹgªÅÀ , ಖಚಿತv,É ಚೆಲುವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊವಿನ ್ರ À À À ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಮಿಗಿಲಾಗಿವೆ. ಅವನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಂಶಗಳದ್ದೇ ದೊಡ¥ಟ್ಟಿಯಾಗುತz. ಅವನ ಆನಂತರ ಬಂದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಅವ£್ನÉ ಲ್ಲ ್ಡ À ್ತ É À À À ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ತನ್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿದ್ದು ಪುಸPUಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಸರ್Uವ£್ನÉ ೀ. ್ತ À À À ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆU¼ಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊವಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಾzs£U¼ು ಅವನ ಸªುಕಾಲೀನರ À À À É À À À ಮೆಚುU,É ಗೌರªU¼£್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದುವು. ಅವನ ಚೇತನ ಪಬಾವU¼ು ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರದ ್ಚ À À À À ್ರ s À À À À ್ತ ಉದ್ಧಾರಕನಾದ ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದುವು. ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಸತ್ತ 24 ವರ್µಗಳಾದªುೀಲೆ ಆತ ತ£್ನÀ ಒಂದು ಉದ್ಗ್ರಂಥª£್ನು ಪPಟಿಸಿದ. À É À À ್ರ À 2. (ಹಾರ್ವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶರೀರಕಿಯಾಶಾಸ್ರ್ತ ª£್ನು ಬಳPಗೆ ತgುವªgಗೆ (1628)್ರ À À É À À É ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ (1514-64)- (ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್) ರೈನ್ ನದಿಯ ದqzಲ್ಲಿನ É À À ವಸೆಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಮನೆತನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ ಎಂದಾಯಿತು. 19 ವರ್µಗಳ ವಯಸ್ಸಿUೀ (1533) ಅವ£ು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನ É À É À ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಲು ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಸಿಲ್ವಿಯಸ್ಸನ ಬಳಿ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿತ. ಗ್ಯಾಲೆನ್ ಬರೆದುದನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಚvುರvಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿz್ದುzರಿಂದ ಕಲಿಯುವªgು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿ£ಲ್ಲಿ ನೆgzgು. À É À À À À À É À À ಔಷzಶಾಸ್ರ್ತ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾಗಿದ್ದgೂ ಅವ£ು ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರದ ಪಾಠU¼£್ನು ಹೇಳುತ್ತಿz್ದÀ. Às s ÀÀ À À À À ್ತ À À À ದೇಹ ಮತ್ತು ಅದರ ರZ£ಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾ¯ನ್ À É ್ಟ É ಬರೆzುದ£್ನು ಅವ£ು ಹೇಗೂ ಬಲ್ಲªನಾಗಿದ್ದುzರಿಂದ ಗ್ಯಾ¯ನ್ ವರ್ಣಸಿದ ರZ£U¼ು À À À À À É Â À É À À

ತೋರುಗನಿಗೆ ಹೆಣದಲ್ಲಿ ತೋರಸಿಗುತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. ಸಿಲ್ವಿಯಸ್ಸಿUೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅವನ ಸºಪಾಠಿ À À À ಮೈಕೇಲ್ ಸರ್ವಿಟಸ್ಸನೊಡನೆ, ವೆಸೇಲಿಯಸ್ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಮಹಾಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಿಗೇ ತೋರಿಸುತ್ತಿz್ದÀ. ಅದು ಅಂದು ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದ ಅಪರಾzs.À s ÀÀ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£zಲ್ಲಿ ತ£ಗಿರುವ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ತ£್ನÀ ಗುರುಗಳಾ À À À À À ರಲಿಯೂ ಇಲ್ಲz್ದÀ £್ನು ಕಂಡು ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ ಆ ಶಾಸ್ರ್ತª£್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ್ಲ À É À À ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. 22ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೆನಿಸ್ಸಿಗೆ ತೆರಳಿದ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಶಸ್ತ್ರವೈದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿವು ಚತುರತೆಗಳಿಗೆ ಹೆ¸gು ಪqzು, ಪqುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವೆgqೂ ಶಾಸ್ರ್ತUಳ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾದ À À É À À À À À s À À (1537). ಆಗಿನ ವಿಶವಿದ್ಯಾಲಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾಗಿ ಸಂಬಳ ್ವ À À À À s À À ಪqzªgಲ್ಲಿ ಅವ£ೀ ಮೊದಲಿಗ. ಹೆಣಗ¼£್ನು ಅವ£ೀ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿz್ದÀ . ಯಾಂತ್ರಿಕ É À À À É À À É ಚತುರತೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಆತ ಗಟ್ಟಿಗ. ಗ್ಯಾಲೆನ್ನನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪುಟಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ. ಕಲಿತªgು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆUಳ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pgು, ಕಲಾವಿದgು, ಪqುವ ವೆನಿಸುUಳ À À À s À À À À À ್ಸ À ಮಹನೀಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗ¼ು, ಕೈಸ¥ುರೋಹಿತgು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲgೂ ಅವನ ಉಪನ್ಯಾ¸Uಳಿಗೆ À ್ರ ್ತ À À À À À ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 1540ರಲ್ಲಿ ಬೊಲೊನದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮತ್ತು ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ಕಪಿಯ ಎಲುಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ತೋರಿಸಿದ. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಲೆನ್ನನ ಬೋzsನೆ ಕಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದುzು ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಮನzಟ್ಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ À À É À ತಾನೇ ಹೆಣಗ¼£್ನು ಕೊಯ್ದಿಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಒಳೆಯ ಚಿತU¼ೂಡನೆ ಮಾನªನ À À ್ಳ ್ರ À É À ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತದ ಹೊಸ ಪಾಠª£್ನು ತಯಾರಿಸ¨ೀಕೆಂದು ನಿzರ್sರಿಸಿದ. 3 ವರ್µಗಳ À À À À É À À ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸಿ, ಕುರಿತು ಬರೆದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿದ. ತನ್ನ ದೇಶಿಗ ಗೆಳೆಯನೂ ಇಟಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೂ ಟಿಷಿಯನ್ನನ ಶಿಷ್ಯ£ೂ ಆಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಡಿ ಕಲ್ಕಾg££್ನು ಚಿತU¼£್ನೂ ಮರzZುU¼£್ನೂ À À À À ್ರ À À À À À್ಚ À À À ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಲುಗಟಿನ ಚಿತU¼£್ನು ಕಲ್ಕಾg£ೂ ಸ್ನಾಯುಗ¼£್ನು ್ಟ ್ರ À À À À À À À ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸನೂ ಬರೆದಿರಬಹುದು. ದೇಹದ ಹಲವಾರು ಭಂಗಿಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಜೀವ£ದ ಸºಜ ಪರಿಸgU¼ಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತೆ ಇವ£ು ಅನೇಕ ಚಿತU¼£್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾ£.É À À À À À À ್ರ À À À ಇಟಲಿಯ ಕಲೆಗಾರರು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಬದುಕಿರುವ ಮಾನª£ಲ್ಲಿ ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚಿನ ಆಸಕಿ. À À É ್ಚ ್ತ ಹ್ಯುಮಾನಿ ಕಾರ್ಪೊರಿಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ (ಮಾನªನ ಮೈಯ ರZ£) ಎಂಬ ಇವನ À À É ಪುಸಕ ಜನರ ಮೆಚುಗೆ ಪqಯಿತು. ಮೊದಲಬಾರಿ ಅಂದವಾದ ಖಚಿತವಾದ ಚಿತU¼ಲ್ಲಿ ್ತ ್ಚ É ್ರ À À ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಮೈಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಚಂಡ ಹಾಗೂ ತೀವವಾದ ಟೀಕೆU¼ು ಬಾರದಿರಲಿಲ್ಲ. ತª್ಮು ಹೆ¸gು ಕೆqುವುದೆಂದು ಅನೇಕ ್ರ À À À À À À ವೈದ್ಯರೂ ಅಂಗರಚನಾಪಟುಗಳೂ ಇವನಿಗೆ ಎದುರುಬಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ಸಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದgು. ಸಿಲ್ವಿಯಸ್ ಈ ಚಿತU¼£್ನು ಅಲ್ಲU¼z.À É À ್ರ À À À À É ಪಡುವದಲ್ಲಿ ವಸೇಲಿಯಸ್ ಬಳಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾಲ್ಡೊ ಕೊಲೊಂಬೊ ಕೂಡ ಜಠರ ತೊರ¼Uಳ (ಸ್ಪೀನ್) ನqುವಣ ನಾಳzಂಥ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರª£್ನÉ ೀ ಕೈಬಿಟ್ಟಿzಯೆಂದು É À ್ಲ À À À É ಹೀಗಳೆದ. ಅದನ್ನು ಹೆಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ವೆಸೇಲಿಯಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೆಣ ಕೊಯ್ದಿಡಿಸುವುದಾಗಿ ಪPಟಿಸಿ, ತಾನು ಹೇಳಿರುವುದ£್ನು ್ರ À À ತ¥್ಪು ಎನ್ನುವªg£್ನÉ ಲ್ಲ ಬನ್ನಿರೆಂದು ಕgz. ಗುಂಪು ಸೇರಿತು. ಕೊಲೊಂಬೊಗೆ ತಾನು À À À É À ಹೇಳಿದ ನಾಳ ತೋರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರೆಂದು ಬೇಡಿದರೂ ತª್ಮು ನಾಲಗೆU¼ು ಕvರಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿದªgಲ್ಲ ತೆ¥ಗಿದ್ದgಂದು ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾ£.É À À À ್ತÀ À É ್ಪÀ É É ಇಷೆಲ್ಲ ನqದ ಮೇಲೆ ಎದೆUುಂದಿದªನಾಗಿ ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ್ಟ É À À É À À À ಗೊಡವೆ ತೊರೆದ. ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಗ್ಯಾಲೆನ್ ಗ್ರಂಥ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಟೀಕಾಸಂಪುಟವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತ£್ನÀ ಲ್ಲಿz್ದÀ ಎಲ್ಲª£್ನೂ À À À À À ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ. ಮೊದಲು 5ನೆಯ ಚಾರಲ್ಸ್ ಬಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇನಿನ ಇಮ್ಮಡಿ ಫಿಲಿಪ್ ಬಳಿ ಅವನು ಆಸ್ಥಾನ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ. 1563ರಲ್ಲಿ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ಮಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋದ. ಪಡುವದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸುPನಾಗಿ ಮರ¼ುವಾಗ, ಅವನಿದ್ದ ಹqUು ಮುಳುಗಿ, ಜಾಂಟೆ ದ್ವೀಪzಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ À À À À À ಬಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದೆ ಸv. ್ತÀ ವೆ¸ೀಲಿಯಸನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿತು. ನಿಜಾಂಶUಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೃತಿ É ್ಸ ್ತ À ಯಶಸಿಯಾಯಿತು. ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಮೊದಲನೆಯ ನಿಜವಾದ ಪo್ಯÀ ¥ುಸPªzು. ್ವ À À À À ್ತ À À À ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ನವೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿvು. À